فوتبــال 11

یکشنبه، 11 فروردین 1398 ساعت ۲۳:۰۰
 
آمار بازیکنان
# + شوت (در چارچوب) تکل پاس دوئل (موفق) دقیقه بازی پست نمره
سمیر هندانوویچ 0 (0) 0 9 1 (1) 90 دروازه‌بان 7.33
دنیلو دمبروسیو 0 (0) 5 65 15 (8) 79 مدافع 6.51
میلان اشکرینیار 1 (0) 2 74 5 (2) 90 مدافع 6.48
میراندا 0 (0) 1 67 4 (3) 90 مدافع 6.72
کوادوو آساموا 0 (0) 2 109 8 (7) 90 هافبک 7.43
مارسلو بروزویچ 2 (0) 2 74 9 (4) 90 هافبک 6.74
ماتیاس وسینو 2 (1) 0 37 12 (4) 90 هافبک 6.62
متئو پولیتانو 5 (0) 1 43 16 (7) 90 مهاجم 6.85
ایوان پریشیچ 4 (3) 0 39 6 (2) 90 مهاجم 6.83
بورخا والرو 0 (0) 1 57 5 (2) 74 هافبک 6.79
کیتا بالده 3 (2) 0 24 7 (6) 84 مهاجم 7.36
آنتونیو کاندروا 0 (0) 1 4 4 (1) 11 هافبک 6.31
ژوآئو ماریو 0 (0) 0 9 0 (0) 11 هافبک 6.3
راجا ناینگولان 1 (1) 0 14 1 (1) 16 هافبک 6.82
توماس استراکوشا 0 (0) 0 34 2 (2) 90 دروازه‌بان 8.62
فرانچسکو آچربی 0 (0) 1 29 7 (3) 90 مدافع 7.27
باستوس 1 (1) 1 25 7 (2) 90 مدافع 6.81
سرگی میلینکویچ-ساویچ 1 (1) 1 44 15 (6) 90 هافبک 7.21
لوکاس لیوا 0 (0) 3 37 8 (6) 90 هافبک 7.64
لوئیس آلبرتو 1 (1) 1 32 7 (3) 67 هافبک 7.79
سناد لولیچ 0 (0) 3 20 16 (8) 87 هافبک 6.78
خواکین کوریا 0 (0) 0 12 1 (0) 27 مهاجم 6.37
چیرو ایموبیله 2 (1) 0 22 12 (5) 90 مهاجم 6.81
لوئیس فیلیپه 0 (0) 1 31 2 (1) 90 مدافع 7.64
رومولو 0 (0) 2 33 5 (3) 90 هافبک 6.99
ریزا دورمیسی 0 (0) 0 2 0 (0) 8 مدافع 6.35
مارکو پارولو 0 (0) 0 8 3 (1) 23 هافبک 6.34
فیلیپه کایسدو 1 (1) 2 16 8 (5) 63 مهاجم 6.74
# + شوت (در چارچوب) دریبل (موفق) گل پاس گل کسب پنالتی موقعیت خطرناک پست نمره
سمیر هندانوویچ 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 7.33
دنیلو دمبروسیو 0 (0) 1 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.51
میلان اشکرینیار 1 (0) 0 (0) 0 0 0 1 مدافع 6.48
میراندا 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.72
کوادوو آساموا 0 (0) 4 (3) 0 0 0 0 هافبک 7.43
مارسلو بروزویچ 2 (0) 1 (1) 0 0 0 0 هافبک 6.74
ماتیاس وسینو 2 (1) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 6.62
متئو پولیتانو 5 (0) 8 (4) 0 0 0 0 مهاجم 6.85
ایوان پریشیچ 4 (3) 1 (1) 0 0 0 0 مهاجم 6.83
بورخا والرو 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 6.79
کیتا بالده 3 (2) 3 (3) 0 0 0 0 مهاجم 7.36
آنتونیو کاندروا 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 6.31
ژوآئو ماریو 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 6.3
راجا ناینگولان 1 (1) 1 (1) 0 0 0 0 هافبک 6.82
توماس استراکوشا 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 8.62
فرانچسکو آچربی 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 7.27
باستوس 1 (1) 0 (0) 0 0 0 1 مدافع 6.81
سرگی میلینکویچ-ساویچ 1 (1) 1 (0) 1 0 0 0 هافبک 7.21
لوکاس لیوا 0 (0) 1 (1) 0 0 0 0 هافبک 7.64
لوئیس آلبرتو 1 (1) 3 (1) 0 1 0 0 هافبک 7.79
سناد لولیچ 0 (0) 3 (2) 0 0 0 0 هافبک 6.78
خواکین کوریا 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 6.37
چیرو ایموبیله 2 (1) 5 (2) 0 0 0 0 مهاجم 6.81
لوئیس فیلیپه 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 7.64
رومولو 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 6.99
ریزا دورمیسی 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.35
مارکو پارولو 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 6.34
فیلیپه کایسدو 1 (1) 2 (1) 0 0 0 1 مهاجم 6.74
# + دفع توپ قطع توپ تکل خطا خطای پنالتی پست نمره
سمیر هندانوویچ 1 0 0 0 0 دروازه‌بان 7.33
دنیلو دمبروسیو 0 0 5 2 0 مدافع 6.51
میلان اشکرینیار 0 3 2 0 0 مدافع 6.48
میراندا 1 1 1 1 0 مدافع 6.72
کوادوو آساموا 0 2 2 0 0 هافبک 7.43
مارسلو بروزویچ 1 0 2 1 0 هافبک 6.74
ماتیاس وسینو 0 2 0 2 0 هافبک 6.62
متئو پولیتانو 0 0 1 0 0 مهاجم 6.85
ایوان پریشیچ 2 0 0 1 0 مهاجم 6.83
بورخا والرو 0 1 1 0 0 هافبک 6.79
کیتا بالده 0 1 0 1 0 مهاجم 7.36
آنتونیو کاندروا 1 0 1 3 0 هافبک 6.31
ژوآئو ماریو 0 0 0 0 0 هافبک 6.3
راجا ناینگولان 0 0 0 0 0 هافبک 6.82
توماس استراکوشا 2 0 0 0 0 دروازه‌بان 8.62
فرانچسکو آچربی 15 2 1 2 0 مدافع 7.27
باستوس 3 1 1 2 0 مدافع 6.81
سرگی میلینکویچ-ساویچ 3 0 1 3 0 هافبک 7.21
لوکاس لیوا 9 9 3 0 0 هافبک 7.64
لوئیس آلبرتو 1 2 1 0 0 هافبک 7.79
سناد لولیچ 3 1 3 1 0 هافبک 6.78
خواکین کوریا 0 0 0 0 0 مهاجم 6.37
چیرو ایموبیله 0 0 0 3 0 مهاجم 6.81
لوئیس فیلیپه 11 2 1 0 0 مدافع 7.64
رومولو 3 1 2 2 0 هافبک 6.99
ریزا دورمیسی 1 0 0 0 0 مدافع 6.35
مارکو پارولو 2 0 0 0 0 هافبک 6.34
فیلیپه کایسدو 0 1 2 1 0 مهاجم 6.74
# + پاس (موفق) دقت پاس پاس کلیدی سانتر توپ بلند (موفق) ایجاد موقعیت گل پست نمره
سمیر هندانوویچ 9 (8) 88% 0 0 4 (3) 0 دروازه‌بان 7.33
دنیلو دمبروسیو 65 (55) 84% 0 0 3 (3) 0 مدافع 6.51
میلان اشکرینیار 74 (69) 93% 0 1 6 (5) 0 مدافع 6.48
میراندا 67 (63) 94% 1 0 7 (6) 0 مدافع 6.72
کوادوو آساموا 109 (101) 93% 0 3 8 (8) 0 هافبک 7.43
مارسلو بروزویچ 74 (67) 90% 1 10 8 (7) 0 هافبک 6.74
ماتیاس وسینو 37 (30) 81% 1 3 3 (1) 0 هافبک 6.62
متئو پولیتانو 43 (33) 76% 2 9 3 (3) 0 مهاجم 6.85
ایوان پریشیچ 39 (28) 71% 0 9 3 (0) 0 مهاجم 6.83
بورخا والرو 57 (52) 92% 3 1 6 (5) 0 هافبک 6.79
کیتا بالده 24 (21) 87% 2 2 0 (0) 0 مهاجم 7.36
آنتونیو کاندروا 4 (4) 100% 0 5 1 (1) 0 هافبک 6.31
ژوآئو ماریو 9 (6) 66% 0 1 1 (1) 0 هافبک 6.3
راجا ناینگولان 14 (11) 78% 1 1 1 (1) 0 هافبک 6.82
توماس استراکوشا 34 (17) 50% 0 0 22 (6) 0 دروازه‌بان 8.62
فرانچسکو آچربی 29 (23) 79% 0 0 3 (0) 0 مدافع 7.27
باستوس 25 (17) 68% 0 0 8 (3) 0 مدافع 6.81
سرگی میلینکویچ-ساویچ 44 (34) 77% 0 0 2 (1) 0 هافبک 7.21
لوکاس لیوا 37 (31) 83% 0 0 0 (0) 0 هافبک 7.64
لوئیس آلبرتو 32 (28) 87% 2 4 4 (4) 2 هافبک 7.79
سناد لولیچ 20 (14) 70% 0 0 3 (1) 0 هافبک 6.78
خواکین کوریا 12 (11) 91% 0 0 0 (0) 0 مهاجم 6.37
چیرو ایموبیله 22 (17) 77% 1 1 2 (1) 0 مهاجم 6.81
لوئیس فیلیپه 31 (27) 87% 0 1 6 (5) 0 مدافع 7.64
رومولو 33 (28) 84% 1 4 0 (0) 0 هافبک 6.99
ریزا دورمیسی 2 (2) 100% 0 0 1 (1) 0 مدافع 6.35
مارکو پارولو 8 (6) 75% 0 0 1 (1) 0 هافبک 6.34
فیلیپه کایسدو 16 (13) 81% 1 0 0 (0) 0 مهاجم 6.74
در حال بارگذاری...
فوتبــال 11