فوتبــال 11

شنبه، 17 فروردین 1398 ساعت ۱۷:۳۰
 
 
آمار بازیکنان
# + شوت (در چارچوب) تکل پاس دوئل (موفق) دقیقه بازی پست نمره
لوئیجی سپه 0 (0) 0 31 1 (1) 90 دروازه‌بان 7.6
فدریکو دیمارکو 2 (1) 0 15 2 (0) 89 مدافع 6.75
ریکاردو گایولو 1 (0) 1 25 6 (5) 90 مدافع 7.27
سیمونه یاکاپونی 0 (0) 4 18 5 (4) 90 مدافع 7.22
Juraj Kucka 0 (0) 2 21 27 (12) 90 هافبک 6.7
آنتونینو باریلا 0 (0) 3 7 14 (6) 90 هافبک 6.91
ماتیا اسپروکاتی 1 (0) 3 19 11 (7) 90 مهاجم 6.77
فابیو چراولو 0 (0) 0 16 14 (3) 72 مهاجم 6.22
مارچلو گاتزولا 0 (0) 1 22 11 (4) 88 مدافع 6.34
فرانسیسکو سیررالتا 0 (0) 6 32 21 (15) 90 مدافع 7.92
لوکا ریگونی 1 (0) 2 23 13 (7) 90 هافبک 6.93
الساندرو باستونی 0 (0) 0 0 0 (0) 1 مدافع 0
متئو اسکوتزارلا 0 (0) 0 0 0 (0) 8 هافبک 6.27
لوکا سیلیگاردی 1 (0) 0 6 8 (4) 18 مهاجم 6.62
سالواتوره سیریگو 0 (0) 0 13 0 (0) 90 دروازه‌بان 6.93
نیکولاس انکولو 1 (1) 3 49 12 (10) 90 مدافع 7.82
آرماندو ایتزو 0 (0) 0 58 7 (5) 90 مدافع 7.21
کریستین آنسالدی 1 (0) 1 25 8 (3) 66 مدافع 6.68
دنیله بازلی 3 (0) 3 44 14 (7) 90 هافبک 7.39
سوالیو میت 0 (0) 3 39 20 (7) 90 هافبک 7.12
توماس رینکون 1 (0) 2 32 6 (3) 57 هافبک 6.73
لورنزو د سیلوستری 2 (0) 0 29 8 (5) 90 هافبک 6.52
آندره‌آ بلوتی 4 (1) 0 10 14 (3) 90 مهاجم 6.36
امیلیانو مورتی 0 (0) 1 67 7 (5) 90 مدافع 6.97
الکس برنگر 3 (1) 2 46 23 (12) 90 مهاجم 7.29
سیمونه زازا 0 (0) 0 3 6 (2) 24 مهاجم 6.24
ویتوریو پاریجینی 1 (1) 0 10 8 (3) 33 مهاجم 6.51
# + شوت (در چارچوب) دریبل (موفق) گل پاس گل کسب پنالتی موقعیت خطرناک پست نمره
لوئیجی سپه 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 7.6
فدریکو دیمارکو 2 (1) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.75
ریکاردو گایولو 1 (0) 0 (0) 0 0 0 1 مدافع 7.27
سیمونه یاکاپونی 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 7.22
Juraj Kucka 0 (0) 2 (0) 0 0 0 0 هافبک 6.7
آنتونینو باریلا 0 (0) 1 (1) 0 0 0 0 هافبک 6.91
ماتیا اسپروکاتی 1 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 6.77
فابیو چراولو 0 (0) 2 (2) 0 0 0 0 مهاجم 6.22
مارچلو گاتزولا 0 (0) 4 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.34
فرانسیسکو سیررالتا 0 (0) 2 (1) 0 0 0 0 مدافع 7.92
لوکا ریگونی 1 (0) 2 (1) 0 0 0 0 هافبک 6.93
الساندرو باستونی 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
متئو اسکوتزارلا 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 6.27
لوکا سیلیگاردی 1 (0) 2 (2) 0 0 0 0 مهاجم 6.62
سالواتوره سیریگو 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 6.93
نیکولاس انکولو 1 (1) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 7.82
آرماندو ایتزو 0 (0) 2 (2) 0 0 0 0 مدافع 7.21
کریستین آنسالدی 1 (0) 3 (1) 0 0 0 0 مدافع 6.68
دنیله بازلی 3 (0) 2 (2) 0 0 0 0 هافبک 7.39
سوالیو میت 0 (0) 1 (0) 0 0 0 0 هافبک 7.12
توماس رینکون 1 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 6.73
لورنزو د سیلوستری 2 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 6.52
آندره‌آ بلوتی 4 (1) 1 (0) 0 0 0 0 مهاجم 6.36
امیلیانو مورتی 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.97
الکس برنگر 3 (1) 2 (2) 0 0 0 0 مهاجم 7.29
سیمونه زازا 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 6.24
ویتوریو پاریجینی 1 (1) 4 (1) 0 0 0 0 مهاجم 6.51
# + دفع توپ قطع توپ تکل خطا خطای پنالتی پست نمره
لوئیجی سپه 0 0 0 0 0 دروازه‌بان 7.6
فدریکو دیمارکو 1 1 0 0 0 مدافع 6.75
ریکاردو گایولو 6 2 1 2 0 مدافع 7.27
سیمونه یاکاپونی 7 0 4 0 0 مدافع 7.22
Juraj Kucka 1 2 2 2 0 هافبک 6.7
آنتونینو باریلا 2 2 3 4 0 هافبک 6.91
ماتیا اسپروکاتی 0 1 3 1 0 مهاجم 6.77
فابیو چراولو 1 0 0 4 0 مهاجم 6.22
مارچلو گاتزولا 2 0 1 1 0 مدافع 6.34
فرانسیسکو سیررالتا 7 0 6 4 0 مدافع 7.92
لوکا ریگونی 2 2 2 1 0 هافبک 6.93
الساندرو باستونی 0 0 0 0 0 مدافع 0
متئو اسکوتزارلا 0 0 0 0 0 هافبک 6.27
لوکا سیلیگاردی 0 0 0 1 0 مهاجم 6.62
سالواتوره سیریگو 0 0 0 0 0 دروازه‌بان 6.93
نیکولاس انکولو 4 1 3 0 0 مدافع 7.82
آرماندو ایتزو 2 2 0 2 0 مدافع 7.21
کریستین آنسالدی 2 1 1 1 0 مدافع 6.68
دنیله بازلی 1 2 3 2 0 هافبک 7.39
سوالیو میت 0 4 3 4 0 هافبک 7.12
توماس رینکون 0 0 2 1 0 هافبک 6.73
لورنزو د سیلوستری 1 0 0 1 0 هافبک 6.52
آندره‌آ بلوتی 1 0 0 2 0 مهاجم 6.36
امیلیانو مورتی 2 0 1 1 0 مدافع 6.97
الکس برنگر 0 0 2 2 0 مهاجم 7.29
سیمونه زازا 0 0 0 3 0 مهاجم 6.24
ویتوریو پاریجینی 0 0 0 1 0 مهاجم 6.51
# + پاس (موفق) دقت پاس پاس کلیدی سانتر توپ بلند (موفق) ایجاد موقعیت گل پست نمره
لوئیجی سپه 31 (22) 71% 0 0 28 (19) 0 دروازه‌بان 7.6
فدریکو دیمارکو 15 (9) 60% 0 6 3 (1) 0 مدافع 6.75
ریکاردو گایولو 25 (17) 68% 0 0 4 (2) 0 مدافع 7.27
سیمونه یاکاپونی 18 (13) 72% 0 0 7 (2) 0 مدافع 7.22
Juraj Kucka 21 (14) 66% 1 0 0 (0) 0 هافبک 6.7
آنتونینو باریلا 7 (4) 57% 0 1 1 (0) 0 هافبک 6.91
ماتیا اسپروکاتی 19 (12) 63% 1 1 0 (0) 0 مهاجم 6.77
فابیو چراولو 16 (11) 68% 0 0 1 (1) 0 مهاجم 6.22
مارچلو گاتزولا 22 (15) 68% 1 3 1 (1) 0 مدافع 6.34
فرانسیسکو سیررالتا 32 (20) 62% 2 1 10 (4) 1 مدافع 7.92
لوکا ریگونی 23 (21) 91% 0 0 3 (2) 0 هافبک 6.93
الساندرو باستونی 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
متئو اسکوتزارلا 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 6.27
لوکا سیلیگاردی 6 (2) 33% 0 1 0 (0) 0 مهاجم 6.62
سالواتوره سیریگو 13 (11) 84% 0 0 7 (5) 0 دروازه‌بان 6.93
نیکولاس انکولو 49 (47) 95% 0 0 5 (5) 0 مدافع 7.82
آرماندو ایتزو 58 (49) 84% 0 1 9 (5) 0 مدافع 7.21
کریستین آنسالدی 25 (17) 68% 1 5 5 (2) 0 مدافع 6.68
دنیله بازلی 44 (33) 75% 2 3 7 (2) 0 هافبک 7.39
سوالیو میت 39 (35) 89% 2 1 4 (3) 0 هافبک 7.12
توماس رینکون 32 (26) 81% 2 1 5 (2) 0 هافبک 6.73
لورنزو د سیلوستری 29 (21) 72% 0 6 3 (2) 0 هافبک 6.52
آندره‌آ بلوتی 10 (8) 80% 2 0 0 (0) 0 مهاجم 6.36
امیلیانو مورتی 67 (57) 85% 0 0 4 (3) 0 مدافع 6.97
الکس برنگر 46 (31) 68% 3 1 4 (3) 0 مهاجم 7.29
سیمونه زازا 3 (2) 66% 0 0 0 (0) 0 مهاجم 6.24
ویتوریو پاریجینی 10 (8) 80% 1 1 1 (0) 0 مهاجم 6.51
در حال بارگذاری...
فوتبــال 11