فوتبــال 11

چهارشنبه، 14 فروردین 1398 ساعت ۲۳:۳۰
 
آمار بازیکنان
# + شوت (در چارچوب) تکل پاس دوئل (موفق) دقیقه بازی پست نمره
الکساندر کلاروف 1 (0) 2 40 9 (4) 90 مدافع 6.61
فدریکو فازیو 1 (0) 2 32 8 (7) 90 مدافع 7.17
استیون انزونزی 2 (0) 4 61 18 (12) 90 هافبک 7.03
نیکولا زانیولو 3 (1) 0 24 12 (4) 75 هافبک 6.91
دیگو پروتی 2 (1) 3 32 13 (9) 90 مهاجم 8.12
ادین ژکو 4 (2) 1 37 19 (13) 90 مهاجم 7.45
آنتونیو میرانته 0 (0) 0 19 0 (0) 90 دروازه‌بان 6.3
داویده سانتون 0 (0) 0 26 6 (1) 68 مدافع 6.15
ژوان ژسوس 0 (0) 3 38 7 (3) 90 مدافع 6.39
برایان کریستانته 0 (0) 2 48 14 (6) 90 هافبک 6.44
جاستین کلایورت 0 (0) 1 17 12 (3) 58 مهاجم 7.41
ریک کارسدورپ 0 (0) 1 8 1 (1) 22 مدافع 6.31
لورنزو پلگرینی 1 (0) 1 16 4 (3) 32 هافبک 7.19
چنگیز اوندر 1 (0) 0 6 2 (1) 15 مهاجم 6.32
آلبان لافونت 0 (0) 0 23 0 (0) 90 دروازه‌بان 6.28
کریستیانو بیراگی 0 (0) 3 35 7 (6) 90 هافبک 7.71
ویتور هوگو 0 (0) 0 57 9 (3) 90 مدافع 6.91
خرمن پچلا 2 (1) 1 54 11 (4) 90 مدافع 6.97
نیکولا میلنکوویچ 0 (0) 1 46 10 (2) 90 مدافع 6.27
مارکو بناسی 1 (1) 0 16 1 (1) 62 هافبک 6.9
جردن ورتو 0 (0) 6 50 17 (10) 90 هافبک 7.27
ژرسون 4 (1) 3 26 18 (7) 90 هافبک 7.12
جووانی سیمئونه 0 (0) 1 10 12 (3) 68 مهاجم 6.21
لوئیس موریل 4 (1) 2 26 10 (5) 90 مهاجم 6.87
برایان دابو 0 (0) 3 53 23 (15) 90 هافبک 7.38
فدریکو کیه‌زا 1 (0) 0 7 3 (0) 28 مهاجم 6.17
کوین میرالاس 0 (0) 1 11 4 (2) 22 مهاجم 6.29
# + شوت (در چارچوب) دریبل (موفق) گل پاس گل کسب پنالتی موقعیت خطرناک پست نمره
الکساندر کلاروف 1 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.61
فدریکو فازیو 1 (0) 1 (1) 0 0 0 0 مدافع 7.17
استیون انزونزی 2 (0) 2 (2) 0 0 0 1 هافبک 7.03
نیکولا زانیولو 3 (1) 4 (2) 1 0 0 0 هافبک 6.91
دیگو پروتی 2 (1) 4 (3) 1 0 0 0 مهاجم 8.12
ادین ژکو 4 (2) 2 (1) 0 0 0 0 مهاجم 7.45
آنتونیو میرانته 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 6.3
داویده سانتون 0 (0) 2 (1) 0 0 0 0 مدافع 6.15
ژوان ژسوس 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.39
برایان کریستانته 0 (0) 1 (1) 0 0 0 0 هافبک 6.44
جاستین کلایورت 0 (0) 4 (2) 0 2 0 0 مهاجم 7.41
ریک کارسدورپ 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.31
لورنزو پلگرینی 1 (0) 1 (1) 0 0 0 0 هافبک 7.19
چنگیز اوندر 1 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 6.32
آلبان لافونت 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 6.28
کریستیانو بیراگی 0 (0) 2 (2) 0 1 0 0 هافبک 7.71
ویتور هوگو 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.91
خرمن پچلا 2 (1) 0 (0) 1 0 0 0 مدافع 6.97
نیکولا میلنکوویچ 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.27
مارکو بناسی 1 (1) 1 (1) 0 1 0 0 هافبک 6.9
جردن ورتو 0 (0) 1 (1) 0 0 0 0 هافبک 7.27
ژرسون 4 (1) 1 (0) 1 0 0 0 هافبک 7.12
جووانی سیمئونه 0 (0) 3 (1) 0 0 0 0 مهاجم 6.21
لوئیس موریل 4 (1) 1 (1) 0 0 0 1 مهاجم 6.87
برایان دابو 0 (0) 1 (0) 0 0 0 0 هافبک 7.38
فدریکو کیه‌زا 1 (0) 1 (0) 0 0 0 0 مهاجم 6.17
کوین میرالاس 0 (0) 1 (0) 0 0 0 0 مهاجم 6.29
# + دفع توپ قطع توپ تکل خطا خطای پنالتی پست نمره
الکساندر کلاروف 2 2 2 3 0 مدافع 6.61
فدریکو فازیو 6 4 2 0 0 مدافع 7.17
استیون انزونزی 0 0 4 2 0 هافبک 7.03
نیکولا زانیولو 0 0 0 1 0 هافبک 6.91
دیگو پروتی 0 2 3 0 0 مهاجم 8.12
ادین ژکو 1 0 1 0 0 مهاجم 7.45
آنتونیو میرانته 0 0 0 0 0 دروازه‌بان 6.3
داویده سانتون 2 1 0 3 0 مدافع 6.15
ژوان ژسوس 2 1 3 0 0 مدافع 6.39
برایان کریستانته 3 0 2 2 0 هافبک 6.44
جاستین کلایورت 1 1 1 3 0 مهاجم 7.41
ریک کارسدورپ 0 0 1 0 0 مدافع 6.31
لورنزو پلگرینی 0 0 1 0 0 هافبک 7.19
چنگیز اوندر 0 0 0 1 0 مهاجم 6.32
آلبان لافونت 1 0 0 0 0 دروازه‌بان 6.28
کریستیانو بیراگی 1 4 3 0 0 هافبک 7.71
ویتور هوگو 7 3 0 0 0 مدافع 6.91
خرمن پچلا 3 1 1 1 0 مدافع 6.97
نیکولا میلنکوویچ 4 2 1 4 0 مدافع 6.27
مارکو بناسی 1 0 0 0 0 هافبک 6.9
جردن ورتو 1 6 6 2 0 هافبک 7.27
ژرسون 1 0 3 1 0 هافبک 7.12
جووانی سیمئونه 0 0 1 1 0 مهاجم 6.21
لوئیس موریل 0 1 2 2 0 مهاجم 6.87
برایان دابو 0 4 3 2 0 هافبک 7.38
فدریکو کیه‌زا 0 0 0 1 0 مهاجم 6.17
کوین میرالاس 0 0 1 1 0 مهاجم 6.29
# + پاس (موفق) دقت پاس پاس کلیدی سانتر توپ بلند (موفق) ایجاد موقعیت گل پست نمره
الکساندر کلاروف 40 (30) 75% 1 8 2 (1) 0 مدافع 6.61
فدریکو فازیو 32 (22) 68% 0 0 5 (2) 0 مدافع 7.17
استیون انزونزی 61 (54) 88% 2 1 4 (3) 0 هافبک 7.03
نیکولا زانیولو 24 (19) 79% 1 0 0 (0) 0 هافبک 6.91
دیگو پروتی 32 (26) 81% 1 4 1 (1) 0 مهاجم 8.12
ادین ژکو 37 (28) 75% 2 0 2 (2) 0 مهاجم 7.45
آنتونیو میرانته 19 (12) 63% 0 0 13 (7) 0 دروازه‌بان 6.3
داویده سانتون 26 (20) 76% 0 1 0 (0) 0 مدافع 6.15
ژوان ژسوس 38 (32) 84% 0 0 4 (0) 0 مدافع 6.39
برایان کریستانته 48 (38) 80% 0 0 7 (3) 0 هافبک 6.44
جاستین کلایورت 17 (15) 88% 2 3 0 (0) 1 مهاجم 7.41
ریک کارسدورپ 8 (4) 50% 0 1 3 (2) 0 مدافع 6.31
لورنزو پلگرینی 16 (12) 75% 4 2 0 (0) 1 هافبک 7.19
چنگیز اوندر 6 (4) 66% 1 0 1 (0) 0 مهاجم 6.32
آلبان لافونت 23 (14) 60% 0 0 12 (3) 0 دروازه‌بان 6.28
کریستیانو بیراگی 35 (27) 77% 2 8 3 (0) 1 هافبک 7.71
ویتور هوگو 57 (52) 91% 0 0 9 (6) 0 مدافع 6.91
خرمن پچلا 54 (46) 85% 0 0 7 (1) 0 مدافع 6.97
نیکولا میلنکوویچ 46 (37) 80% 0 2 8 (5) 0 مدافع 6.27
مارکو بناسی 16 (13) 81% 1 1 2 (0) 0 هافبک 6.9
جردن ورتو 50 (39) 78% 1 0 8 (2) 0 هافبک 7.27
ژرسون 26 (19) 73% 1 0 3 (1) 1 هافبک 7.12
جووانی سیمئونه 10 (10) 100% 1 1 0 (0) 0 مهاجم 6.21
لوئیس موریل 26 (16) 61% 1 0 3 (1) 0 مهاجم 6.87
برایان دابو 53 (41) 77% 3 1 2 (1) 0 هافبک 7.38
فدریکو کیه‌زا 7 (5) 71% 0 0 1 (0) 0 مهاجم 6.17
کوین میرالاس 11 (9) 81% 0 0 0 (0) 0 مهاجم 6.29
در حال بارگذاری...
فوتبــال 11