فوتبــال 11

پنجشنبه، 15 فروردین 1398 ساعت ۲۳:۳۰
 
آمار بازیکنان
# + شوت (در چارچوب) تکل پاس دوئل (موفق) دقیقه بازی پست نمره
پیرلوئیجی گولینی 0 (0) 0 27 1 (1) 90 دروازه‌بان 6.72
جانلوکا مانچینی 3 (0) 2 54 10 (6) 90 مدافع 7
رابین گوزنس 0 (0) 9 33 18 (13) 90 هافبک 7.94
مارتن درون 3 (0) 6 74 15 (8) 90 هافبک 7.91
ریمو فرولر 2 (0) 7 60 13 (9) 89 هافبک 7.93
هانس هاتبور 1 (1) 1 42 6 (4) 90 هافبک 7.58
الخاندرو گومز 1 (0) 1 14 6 (3) 45 مهاجم 7.1
یوسیپ ایلیچیچ 4 (3) 0 39 7 (4) 63 مهاجم 9.7
دوان ساباتا 2 (2) 0 29 11 (9) 61 مهاجم 8.86
آندره‌آ ماسیلو 1 (0) 2 60 8 (4) 90 مدافع 6.78
خوزه لوئیس پالومینو 0 (0) 9 39 14 (10) 90 مدافع 7.32
ماریو پاشالیچ 0 (0) 2 20 7 (1) 45 هافبک 5.96
متئو پسینا 0 (0) 0 6 0 (0) 1 هافبک 0
موسی بارو 3 (2) 1 9 1 (0) 27 مهاجم 6.38
لوکاش اسکوروپسکی 0 (0) 0 23 0 (0) 90 دروازه‌بان 5.6
لیانکو 0 (0) 4 44 11 (2) 90 مدافع 6.17
اریک پولگار 1 (0) 1 70 7 (3) 83 هافبک 6.19
نیکولا سانسونه 1 (0) 1 18 8 (3) 63 هافبک 6.28
دیگو فالچینلی 4 (1) 1 23 19 (6) 90 مهاجم 5.99
آرتورو کالابریسی 0 (0) 3 67 13 (8) 90 مدافع 6.67
یانکارلو گونزالس 0 (0) 1 20 6 (0) 67 مدافع 6.17
گادفرد دانسا 1 (0) 2 28 7 (6) 90 هافبک 6.57
لادیسلاو کریچی 1 (1) 1 50 6 (4) 90 هافبک 6.46
آدام ناگ 0 (0) 2 67 9 (3) 90 هافبک 5.97
ریکاردو اورسولینی 2 (2) 3 37 24 (9) 90 هافبک 7.42
Nehuen Paz 0 (0) 0 16 2 (1) 23 مدافع 6.41
Juan Manuel Valencia 1 (0) 0 10 4 (0) 27 هافبک 6.1
آندره‌آ پولی 0 (0) 1 4 1 (0) 10 هافبک 6.2
# + شوت (در چارچوب) دریبل (موفق) گل پاس گل کسب پنالتی موقعیت خطرناک پست نمره
پیرلوئیجی گولینی 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 6.72
جانلوکا مانچینی 3 (0) 1 (1) 0 1 0 0 مدافع 7
رابین گوزنس 0 (0) 2 (1) 0 0 0 0 هافبک 7.94
مارتن درون 3 (0) 4 (2) 0 1 0 0 هافبک 7.91
ریمو فرولر 2 (0) 2 (1) 0 1 0 0 هافبک 7.93
هانس هاتبور 1 (1) 1 (1) 1 0 0 0 هافبک 7.58
الخاندرو گومز 1 (0) 2 (1) 0 0 0 0 مهاجم 7.1
یوسیپ ایلیچیچ 4 (3) 2 (2) 2 1 0 0 مهاجم 9.7
دوان ساباتا 2 (2) 4 (4) 1 0 0 0 مهاجم 8.86
آندره‌آ ماسیلو 1 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.78
خوزه لوئیس پالومینو 0 (0) 1 (0) 0 0 0 0 مدافع 7.32
ماریو پاشالیچ 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 5.96
متئو پسینا 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
موسی بارو 3 (2) 0 (0) 0 0 0 1 مهاجم 6.38
لوکاش اسکوروپسکی 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 5.6
لیانکو 0 (0) 1 (1) 0 0 0 0 مدافع 6.17
اریک پولگار 1 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 6.19
نیکولا سانسونه 1 (0) 2 (0) 0 0 0 0 هافبک 6.28
دیگو فالچینلی 4 (1) 5 (1) 0 0 0 1 مهاجم 5.99
آرتورو کالابریسی 0 (0) 4 (3) 0 0 0 0 مدافع 6.67
یانکارلو گونزالس 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.17
گادفرد دانسا 1 (0) 3 (3) 0 0 0 0 هافبک 6.57
لادیسلاو کریچی 1 (1) 1 (1) 0 0 0 0 هافبک 6.46
آدام ناگ 0 (0) 2 (0) 0 0 0 0 هافبک 5.97
ریکاردو اورسولینی 2 (2) 14 (5) 1 0 0 0 هافبک 7.42
Nehuen Paz 0 (0) 1 (1) 0 0 0 0 مدافع 6.41
Juan Manuel Valencia 1 (0) 1 (0) 0 0 0 0 هافبک 6.1
آندره‌آ پولی 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 6.2
# + دفع توپ قطع توپ تکل خطا خطای پنالتی پست نمره
پیرلوئیجی گولینی 1 0 0 0 0 دروازه‌بان 6.72
جانلوکا مانچینی 1 3 2 1 0 مدافع 7
رابین گوزنس 3 5 9 2 0 هافبک 7.94
مارتن درون 2 4 6 2 0 هافبک 7.91
ریمو فرولر 1 1 7 0 0 هافبک 7.93
هانس هاتبور 0 1 1 1 0 هافبک 7.58
الخاندرو گومز 0 1 1 0 0 مهاجم 7.1
یوسیپ ایلیچیچ 0 0 0 0 0 مهاجم 9.7
دوان ساباتا 2 0 0 2 0 مهاجم 8.86
آندره‌آ ماسیلو 2 3 2 0 0 مدافع 6.78
خوزه لوئیس پالومینو 1 1 9 2 0 مدافع 7.32
ماریو پاشالیچ 0 0 2 1 0 هافبک 5.96
متئو پسینا 0 0 0 0 0 هافبک 0
موسی بارو 0 0 1 0 0 مهاجم 6.38
لوکاش اسکوروپسکی 1 1 0 0 0 دروازه‌بان 5.6
لیانکو 3 4 4 1 0 مدافع 6.17
اریک پولگار 0 1 1 1 0 هافبک 6.19
نیکولا سانسونه 0 0 1 0 0 هافبک 6.28
دیگو فالچینلی 0 0 1 1 0 مهاجم 5.99
آرتورو کالابریسی 3 3 3 2 0 مدافع 6.67
یانکارلو گونزالس 2 1 1 3 0 مدافع 6.17
گادفرد دانسا 1 0 2 0 0 هافبک 6.57
لادیسلاو کریچی 1 1 1 0 0 هافبک 6.46
آدام ناگ 0 0 2 1 0 هافبک 5.97
ریکاردو اورسولینی 1 0 3 3 0 هافبک 7.42
Nehuen Paz 1 0 0 0 0 مدافع 6.41
Juan Manuel Valencia 0 1 0 1 0 هافبک 6.1
آندره‌آ پولی 0 0 1 0 0 هافبک 6.2
# + پاس (موفق) دقت پاس پاس کلیدی سانتر توپ بلند (موفق) ایجاد موقعیت گل پست نمره
پیرلوئیجی گولینی 27 (20) 74% 0 0 12 (5) 0 دروازه‌بان 6.72
جانلوکا مانچینی 54 (45) 84% 1 0 1 (0) 0 مدافع 7
رابین گوزنس 33 (23) 69% 0 3 2 (1) 0 هافبک 7.94
مارتن درون 74 (66) 89% 2 1 10 (5) 0 هافبک 7.91
ریمو فرولر 60 (50) 83% 3 0 7 (6) 1 هافبک 7.93
هانس هاتبور 42 (34) 81% 2 2 0 (0) 0 هافبک 7.58
الخاندرو گومز 14 (11) 78% 2 3 1 (0) 0 مهاجم 7.1
یوسیپ ایلیچیچ 39 (31) 79% 3 3 5 (4) 0 مهاجم 9.7
دوان ساباتا 29 (22) 75% 4 0 0 (0) 1 مهاجم 8.86
آندره‌آ ماسیلو 60 (51) 85% 0 0 10 (7) 0 مدافع 6.78
خوزه لوئیس پالومینو 39 (35) 89% 0 0 0 (0) 0 مدافع 7.32
ماریو پاشالیچ 20 (15) 75% 0 0 0 (0) 0 هافبک 5.96
متئو پسینا 6 (5) 83% 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
موسی بارو 9 (8) 88% 1 1 0 (0) 0 مهاجم 6.38
لوکاش اسکوروپسکی 23 (20) 87% 0 0 10 (7) 0 دروازه‌بان 5.6
لیانکو 44 (36) 81% 0 0 9 (6) 0 مدافع 6.17
اریک پولگار 70 (55) 79% 1 1 9 (6) 0 هافبک 6.19
نیکولا سانسونه 18 (13) 72% 2 0 0 (0) 0 هافبک 6.28
دیگو فالچینلی 23 (19) 82% 0 0 0 (0) 0 مهاجم 5.99
آرتورو کالابریسی 67 (57) 85% 1 4 6 (3) 0 مدافع 6.67
یانکارلو گونزالس 20 (17) 85% 0 0 4 (3) 0 مدافع 6.17
گادفرد دانسا 28 (23) 82% 0 0 1 (1) 0 هافبک 6.57
لادیسلاو کریچی 50 (38) 76% 1 1 2 (1) 1 هافبک 6.46
آدام ناگ 67 (60) 89% 1 0 3 (3) 0 هافبک 5.97
ریکاردو اورسولینی 37 (26) 70% 1 7 1 (0) 0 هافبک 7.42
Nehuen Paz 16 (13) 81% 0 0 3 (1) 0 مدافع 6.41
Juan Manuel Valencia 10 (10) 100% 0 1 1 (1) 0 هافبک 6.1
آندره‌آ پولی 4 (4) 100% 0 0 1 (1) 0 هافبک 6.2
در حال بارگذاری...
فوتبــال 11