فوتبــال 11

چهارشنبه، 14 فروردین 1398 ساعت ۲۳:۳۰
 
آمار بازیکنان
# + شوت (در چارچوب) تکل پاس دوئل (موفق) دقیقه بازی پست نمره
مارکو اسپورتیلو 0 (0) 0 25 0 (0) 90 دروازه‌بان 6.07
بارتوش سالامون 2 (0) 2 76 7 (5) 90 مدافع 6.5
مارکو کوپوئانو 0 (0) 3 73 8 (3) 90 مدافع 6.05
لوکا پاگانینی 2 (1) 0 30 16 (9) 90 هافبک 7.16
کامیلو چانو 5 (0) 1 25 15 (8) 90 مهاجم 7.68
پائولو سامارکو 0 (0) 0 38 6 (2) 72 هافبک 5.62
آندره‌آ بگیتو 1 (0) 0 30 5 (3) 90 هافبک 6.96
نیکولو بریگنتی 1 (0) 2 60 9 (5) 90 مدافع 6.55
مارچلو تروتا 1 (0) 0 15 5 (1) 84 مهاجم 6.44
لوکا والزانیا 2 (1) 2 22 9 (5) 80 هافبک 8.09
آندره‌آ پینامونتی 6 (1) 1 25 17 (7) 90 مهاجم 8.65
رامان چیپسا 0 (0) 2 9 2 (2) 10 هافبک 6.66
دنیل چوفانی 1 (1) 0 3 3 (2) 21 مهاجم 6.86
رافائله مایلو 0 (0) 1 23 2 (2) 18 هافبک 6.5
لوئیجی سپه 0 (0) 0 30 0 (0) 90 دروازه‌بان 5.52
ریکاردو گایولو 1 (0) 1 43 6 (2) 90 مدافع 6.82
سیمونه یاکاپونی 0 (0) 0 23 3 (2) 90 مدافع 6.01
Juraj Kucka 2 (0) 2 28 13 (6) 90 هافبک 6.62
متئو اسکوتزارلا 0 (0) 0 24 4 (1) 66 هافبک 6.41
آنتونینو باریلا 2 (1) 4 29 15 (9) 90 هافبک 7.34
لوکا سیلیگاردی 2 (0) 1 28 16 (6) 90 مهاجم 7.21
Nicolás Schiappacasse 0 (0) 0 11 7 (2) 52 مهاجم 6.19
فرانسیسکو سیررالتا 1 (0) 0 22 12 (8) 90 مدافع 6.76
مارچلو گاتزولا 0 (0) 1 21 7 (5) 79 مدافع 6.37
ماتیا اسپروکاتی 3 (2) 1 24 8 (6) 90 مهاجم 7.31
فابیو چراولو 1 (1) 1 9 7 (3) 38 مهاجم 6.76
الساندرو باستونی 0 (0) 0 3 0 (0) 11 مدافع 6.05
ماسیمو گابی 0 (0) 0 7 6 (0) 24 مدافع 5.25
# + شوت (در چارچوب) دریبل (موفق) گل پاس گل کسب پنالتی موقعیت خطرناک پست نمره
مارکو اسپورتیلو 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 6.07
بارتوش سالامون 2 (0) 0 (0) 0 0 0 1 مدافع 6.5
مارکو کوپوئانو 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.05
لوکا پاگانینی 2 (1) 0 (0) 0 0 1 0 هافبک 7.16
کامیلو چانو 5 (0) 1 (1) 0 0 0 0 مهاجم 7.68
پائولو سامارکو 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 5.62
آندره‌آ بگیتو 1 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 6.96
نیکولو بریگنتی 1 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.55
مارچلو تروتا 1 (0) 2 (1) 0 0 0 0 مهاجم 6.44
لوکا والزانیا 2 (1) 1 (0) 1 1 0 0 هافبک 8.09
آندره‌آ پینامونتی 6 (1) 1 (1) 1 1 0 0 مهاجم 8.65
رامان چیپسا 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 6.66
دنیل چوفانی 1 (1) 0 (0) 1 0 0 0 مهاجم 6.86
رافائله مایلو 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 6.5
لوئیجی سپه 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 5.52
ریکاردو گایولو 1 (0) 0 (0) 0 1 0 0 مدافع 6.82
سیمونه یاکاپونی 0 (0) 1 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.01
Juraj Kucka 2 (0) 2 (2) 0 0 0 0 هافبک 6.62
متئو اسکوتزارلا 0 (0) 1 (1) 0 0 0 0 هافبک 6.41
آنتونینو باریلا 2 (1) 0 (0) 1 0 0 0 هافبک 7.34
لوکا سیلیگاردی 2 (0) 7 (4) 0 0 1 0 مهاجم 7.21
Nicolás Schiappacasse 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 6.19
فرانسیسکو سیررالتا 1 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.76
مارچلو گاتزولا 0 (0) 2 (2) 0 0 0 0 مدافع 6.37
ماتیا اسپروکاتی 3 (2) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 7.31
فابیو چراولو 1 (1) 0 (0) 1 0 0 0 مهاجم 6.76
الساندرو باستونی 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.05
ماسیمو گابی 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 5.25
# + دفع توپ قطع توپ تکل خطا خطای پنالتی پست نمره
مارکو اسپورتیلو 1 0 0 0 0 دروازه‌بان 6.07
بارتوش سالامون 1 0 2 1 0 مدافع 6.5
مارکو کوپوئانو 3 0 3 2 0 مدافع 6.05
لوکا پاگانینی 3 1 0 1 0 هافبک 7.16
کامیلو چانو 2 1 1 3 0 مهاجم 7.68
پائولو سامارکو 0 0 0 1 1 هافبک 5.62
آندره‌آ بگیتو 1 0 0 0 0 هافبک 6.96
نیکولو بریگنتی 3 3 2 3 0 مدافع 6.55
مارچلو تروتا 0 0 0 0 0 مهاجم 6.44
لوکا والزانیا 1 1 2 2 0 هافبک 8.09
آندره‌آ پینامونتی 1 0 1 2 0 مهاجم 8.65
رامان چیپسا 0 0 2 0 0 هافبک 6.66
دنیل چوفانی 0 0 0 0 0 مهاجم 6.86
رافائله مایلو 1 0 1 0 0 هافبک 6.5
لوئیجی سپه 0 0 0 0 0 دروازه‌بان 5.52
ریکاردو گایولو 4 1 1 1 0 مدافع 6.82
سیمونه یاکاپونی 5 0 0 0 0 مدافع 6.01
Juraj Kucka 3 0 2 3 0 هافبک 6.62
متئو اسکوتزارلا 1 1 0 2 0 هافبک 6.41
آنتونینو باریلا 2 0 4 3 0 هافبک 7.34
لوکا سیلیگاردی 0 1 1 0 0 مهاجم 7.21
Nicolás Schiappacasse 0 0 0 0 0 مهاجم 6.19
فرانسیسکو سیررالتا 14 1 0 1 0 مدافع 6.76
مارچلو گاتزولا 1 0 1 2 0 مدافع 6.37
ماتیا اسپروکاتی 0 2 1 0 0 مهاجم 7.31
فابیو چراولو 1 0 1 2 0 مهاجم 6.76
الساندرو باستونی 0 0 0 0 0 مدافع 6.05
ماسیمو گابی 1 0 0 5 1 مدافع 5.25
# + پاس (موفق) دقت پاس پاس کلیدی سانتر توپ بلند (موفق) ایجاد موقعیت گل پست نمره
مارکو اسپورتیلو 25 (21) 84% 0 0 4 (1) 0 دروازه‌بان 6.07
بارتوش سالامون 76 (67) 88% 0 0 9 (5) 0 مدافع 6.5
مارکو کوپوئانو 73 (64) 88% 0 1 6 (2) 0 مدافع 6.05
لوکا پاگانینی 30 (24) 80% 1 2 5 (2) 0 هافبک 7.16
کامیلو چانو 25 (22) 88% 3 12 6 (5) 1 مهاجم 7.68
پائولو سامارکو 38 (29) 76% 0 0 4 (2) 0 هافبک 5.62
آندره‌آ بگیتو 30 (25) 83% 3 15 7 (5) 0 هافبک 6.96
نیکولو بریگنتی 60 (48) 80% 0 0 6 (0) 0 مدافع 6.55
مارچلو تروتا 15 (14) 93% 1 3 0 (0) 0 مهاجم 6.44
لوکا والزانیا 22 (18) 81% 2 3 0 (0) 0 هافبک 8.09
آندره‌آ پینامونتی 25 (17) 68% 1 1 1 (1) 0 مهاجم 8.65
رامان چیپسا 9 (7) 77% 0 0 0 (0) 0 هافبک 6.66
دنیل چوفانی 3 (2) 66% 0 0 0 (0) 0 مهاجم 6.86
رافائله مایلو 23 (20) 87% 0 0 3 (0) 0 هافبک 6.5
لوئیجی سپه 30 (15) 50% 0 0 23 (8) 0 دروازه‌بان 5.52
ریکاردو گایولو 43 (33) 76% 2 0 9 (4) 1 مدافع 6.82
سیمونه یاکاپونی 23 (15) 65% 0 0 10 (3) 0 مدافع 6.01
Juraj Kucka 28 (22) 78% 1 0 4 (3) 0 هافبک 6.62
متئو اسکوتزارلا 24 (20) 83% 0 1 4 (3) 0 هافبک 6.41
آنتونینو باریلا 29 (20) 69% 0 0 4 (0) 0 هافبک 7.34
لوکا سیلیگاردی 28 (19) 67% 3 4 5 (3) 0 مهاجم 7.21
Nicolás Schiappacasse 11 (8) 72% 0 1 0 (0) 0 مهاجم 6.19
فرانسیسکو سیررالتا 22 (17) 77% 0 0 2 (1) 0 مدافع 6.76
مارچلو گاتزولا 21 (13) 61% 0 1 6 (1) 0 مدافع 6.37
ماتیا اسپروکاتی 24 (16) 66% 2 1 2 (2) 0 مهاجم 7.31
فابیو چراولو 9 (9) 100% 1 0 1 (1) 0 مهاجم 6.76
الساندرو باستونی 3 (2) 66% 0 0 1 (0) 0 مدافع 6.05
ماسیمو گابی 7 (3) 42% 0 0 1 (0) 0 مدافع 5.25
در حال بارگذاری...
فوتبــال 11