فوتبــال 11

یکشنبه، 26 اسفند 1397 ساعت ۱۷:۳۰
 
آمار بازیکنان
# + شوت (در چارچوب) تکل پاس دوئل (موفق) دقیقه بازی پست نمره
توماس استراکوشا 0 (0) 0 29 2 (2) 90 دروازه‌بان 6.29
استفان رادو 0 (0) 2 39 4 (3) 90 مدافع 7.16
فرانچسکو آچربی 0 (0) 2 56 6 (5) 90 مدافع 7
سناد لولیچ 1 (1) 3 27 7 (5) 76 هافبک 7.96
سرگی میلینکویچ-ساویچ 4 (1) 0 56 16 (7) 90 هافبک 7.5
لوکاس لیوا 0 (0) 2 36 7 (4) 60 هافبک 7.3
لوئیس آلبرتو 4 (2) 1 84 9 (6) 90 هافبک 9.62
آدام ماروشیچ 2 (1) 1 27 8 (3) 90 هافبک 7.33
خواکین کوریا 4 (1) 0 42 8 (4) 90 مهاجم 7.56
فیلیپه کایسدو 3 (1) 0 12 5 (0) 66 مهاجم 6.91
پاتریسیو گابارون 1 (0) 0 51 5 (2) 90 مدافع 6.01
ریزا دورمیسی 1 (1) 1 7 1 (1) 14 مدافع 6.57
دنیلو کاتالدی 2 (0) 0 26 0 (0) 30 هافبک 6.39
پدرو نتو 1 (0) 0 9 3 (1) 24 مهاجم 6.3
لوئیجی سپه 0 (0) 0 23 1 (1) 90 دروازه‌بان 5.96
ریکاردو گایولو 3 (0) 0 69 10 (5) 90 مدافع 5.73
برونو آلوز 0 (0) 1 44 8 (5) 90 مدافع 6.08
سیمونه یاکاپونی 1 (0) 0 39 2 (0) 90 مدافع 5.55
Juraj Kucka 0 (0) 6 46 19 (9) 90 هافبک 6.83
لوکا ریگونی 0 (0) 0 37 5 (0) 90 هافبک 6.02
لوکا سیلیگاردی 0 (0) 0 15 4 (2) 57 مهاجم 6.17
روبرتو اینگلسه 0 (0) 1 14 9 (3) 64 مهاجم 6.09
جروینیو 0 (0) 2 25 7 (3) 90 مهاجم 6.09
فدریکو دیمارکو 0 (0) 1 45 2 (1) 90 مدافع 6.26
جاناتان بیابیانی 0 (0) 2 25 6 (4) 71 مهاجم 6.25
مارچلو گاتزولا 0 (0) 0 11 4 (2) 33 مدافع 6.46
فابیو چراولو 0 (0) 0 6 2 (1) 26 مهاجم 6.3
ماتیا اسپروکاتی 1 (1) 1 11 2 (2) 19 مهاجم 7.21
# + شوت (در چارچوب) دریبل (موفق) گل پاس گل کسب پنالتی موقعیت خطرناک پست نمره
توماس استراکوشا 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 6.29
استفان رادو 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 7.16
فرانچسکو آچربی 0 (0) 1 (1) 0 0 0 0 مدافع 7
سناد لولیچ 1 (1) 1 (1) 1 0 0 0 هافبک 7.96
سرگی میلینکویچ-ساویچ 4 (1) 0 (0) 0 1 0 0 هافبک 7.5
لوکاس لیوا 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 7.3
لوئیس آلبرتو 4 (2) 3 (3) 2 1 0 0 هافبک 9.62
آدام ماروشیچ 2 (1) 3 (0) 1 0 0 0 هافبک 7.33
خواکین کوریا 4 (1) 2 (2) 0 1 0 0 مهاجم 7.56
فیلیپه کایسدو 3 (1) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 6.91
پاتریسیو گابارون 1 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.01
ریزا دورمیسی 1 (1) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.57
دنیلو کاتالدی 2 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 6.39
پدرو نتو 1 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 6.3
لوئیجی سپه 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 5.96
ریکاردو گایولو 3 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 5.73
برونو آلوز 0 (0) 1 (1) 0 0 0 0 مدافع 6.08
سیمونه یاکاپونی 1 (0) 1 (0) 0 0 0 0 مدافع 5.55
Juraj Kucka 0 (0) 3 (1) 0 0 0 0 هافبک 6.83
لوکا ریگونی 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 6.02
لوکا سیلیگاردی 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 6.17
روبرتو اینگلسه 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 6.09
جروینیو 0 (0) 2 (0) 0 0 0 0 مهاجم 6.09
فدریکو دیمارکو 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.26
جاناتان بیابیانی 0 (0) 2 (0) 0 0 0 0 مهاجم 6.25
مارچلو گاتزولا 0 (0) 2 (1) 0 0 0 0 مدافع 6.46
فابیو چراولو 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 6.3
ماتیا اسپروکاتی 1 (1) 0 (0) 1 0 0 0 مهاجم 7.21
# + دفع توپ قطع توپ تکل خطا خطای پنالتی پست نمره
توماس استراکوشا 1 0 0 0 0 دروازه‌بان 6.29
استفان رادو 1 4 2 1 0 مدافع 7.16
فرانچسکو آچربی 3 0 2 1 0 مدافع 7
سناد لولیچ 1 1 3 1 0 هافبک 7.96
سرگی میلینکویچ-ساویچ 5 2 0 1 0 هافبک 7.5
لوکاس لیوا 0 4 2 0 0 هافبک 7.3
لوئیس آلبرتو 0 2 1 1 0 هافبک 9.62
آدام ماروشیچ 1 0 1 1 0 هافبک 7.33
خواکین کوریا 0 0 0 0 0 مهاجم 7.56
فیلیپه کایسدو 0 0 0 1 0 مهاجم 6.91
پاتریسیو گابارون 4 2 0 2 0 مدافع 6.01
ریزا دورمیسی 0 0 1 0 0 مدافع 6.57
دنیلو کاتالدی 0 1 0 0 0 هافبک 6.39
پدرو نتو 0 0 0 1 0 مهاجم 6.3
لوئیجی سپه 0 0 0 0 0 دروازه‌بان 5.96
ریکاردو گایولو 4 0 0 1 0 مدافع 5.73
برونو آلوز 3 0 1 1 0 مدافع 6.08
سیمونه یاکاپونی 2 0 0 1 1 مدافع 5.55
Juraj Kucka 2 1 6 2 0 هافبک 6.83
لوکا ریگونی 1 1 0 1 0 هافبک 6.02
لوکا سیلیگاردی 0 0 0 1 0 مهاجم 6.17
روبرتو اینگلسه 1 0 1 2 0 مهاجم 6.09
جروینیو 0 0 2 0 0 مهاجم 6.09
فدریکو دیمارکو 2 2 1 0 0 مدافع 6.26
جاناتان بیابیانی 0 2 2 0 0 مهاجم 6.25
مارچلو گاتزولا 1 0 0 1 0 مدافع 6.46
فابیو چراولو 0 0 0 0 0 مهاجم 6.3
ماتیا اسپروکاتی 0 0 1 0 0 مهاجم 7.21
# + پاس (موفق) دقت پاس پاس کلیدی سانتر توپ بلند (موفق) ایجاد موقعیت گل پست نمره
توماس استراکوشا 29 (20) 69% 0 0 15 (7) 0 دروازه‌بان 6.29
استفان رادو 39 (35) 89% 0 1 1 (1) 0 مدافع 7.16
فرانچسکو آچربی 56 (53) 94% 1 1 8 (7) 0 مدافع 7
سناد لولیچ 27 (18) 66% 1 3 3 (1) 0 هافبک 7.96
سرگی میلینکویچ-ساویچ 56 (50) 89% 2 0 8 (6) 0 هافبک 7.5
لوکاس لیوا 36 (34) 94% 0 0 3 (3) 0 هافبک 7.3
لوئیس آلبرتو 84 (70) 83% 7 4 8 (2) 0 هافبک 9.62
آدام ماروشیچ 27 (24) 88% 3 2 0 (0) 0 هافبک 7.33
خواکین کوریا 42 (38) 90% 3 0 0 (0) 0 مهاجم 7.56
فیلیپه کایسدو 12 (7) 58% 1 0 0 (0) 0 مهاجم 6.91
پاتریسیو گابارون 51 (42) 82% 0 2 6 (3) 0 مدافع 6.01
ریزا دورمیسی 7 (7) 100% 2 0 0 (0) 0 مدافع 6.57
دنیلو کاتالدی 26 (23) 88% 0 0 3 (1) 0 هافبک 6.39
پدرو نتو 9 (8) 88% 1 1 0 (0) 0 مهاجم 6.3
لوئیجی سپه 23 (15) 65% 0 0 16 (8) 0 دروازه‌بان 5.96
ریکاردو گایولو 69 (58) 84% 0 0 11 (7) 0 مدافع 5.73
برونو آلوز 44 (38) 86% 1 1 9 (6) 0 مدافع 6.08
سیمونه یاکاپونی 39 (32) 82% 0 0 6 (3) 0 مدافع 5.55
Juraj Kucka 46 (35) 76% 1 1 3 (3) 0 هافبک 6.83
لوکا ریگونی 37 (29) 78% 1 1 6 (4) 0 هافبک 6.02
لوکا سیلیگاردی 15 (9) 60% 0 1 2 (1) 0 مهاجم 6.17
روبرتو اینگلسه 14 (8) 57% 0 0 0 (0) 0 مهاجم 6.09
جروینیو 25 (20) 80% 0 0 0 (0) 0 مهاجم 6.09
فدریکو دیمارکو 45 (35) 77% 1 9 7 (2) 0 مدافع 6.26
جاناتان بیابیانی 25 (19) 76% 0 0 0 (0) 0 مهاجم 6.25
مارچلو گاتزولا 11 (8) 72% 0 3 3 (2) 0 مدافع 6.46
فابیو چراولو 6 (5) 83% 0 0 0 (0) 0 مهاجم 6.3
ماتیا اسپروکاتی 11 (8) 72% 0 1 0 (0) 0 مهاجم 7.21
در حال بارگذاری...
فوتبــال 11