فوتبــال 11

شنبه، 18 اسفند 1397 ساعت ۲۰:۳۰
 
آمار بازیکنان
# + شوت (در چارچوب) تکل پاس دوئل (موفق) دقیقه بازی پست نمره
لوئیجی سپه 0 (0) 0 33 2 (2) 90 دروازه‌بان 7.02
ریکاردو گایولو 0 (0) 0 49 6 (2) 90 مدافع 7.03
برونو آلوز 0 (0) 1 60 9 (8) 90 مدافع 7.18
سیمونه یاکاپونی 0 (0) 4 32 15 (7) 90 مدافع 7.08
Juraj Kucka 3 (2) 3 35 14 (5) 90 هافبک 7.65
لوکا ریگونی 1 (0) 3 22 12 (5) 90 هافبک 6.67
روبرتو اینگلسه 2 (0) 1 13 16 (7) 90 مهاجم 6.71
جروینیو 1 (0) 0 19 5 (3) 90 مهاجم 6.52
فدریکو دیمارکو 2 (1) 2 34 7 (4) 84 مدافع 7.1
متئو اسکوتزارلا 0 (0) 0 45 6 (1) 71 هافبک 6.6
لوکا سیلیگاردی 0 (0) 3 27 11 (7) 87 مهاجم 7.43
الساندرو باستونی 0 (0) 0 0 1 (1) 13 مدافع 6.39
جاناتان بیابیانی 0 (0) 0 4 1 (0) 19 مهاجم 6.7
فرانسیسکو سیررالتا 0 (0) 1 0 1 (1) 10 مدافع 6.43
Domenico Criscito 2 (1) 4 64 10 (5) 90 مدافع 7.03
Cristian Romero 1 (0) 3 46 7 (3) 90 مدافع 6.63
اروین زوکانوویچ 1 (0) 3 76 7 (3) 90 مدافع 6.68
دنیل بسا 0 (0) 3 45 7 (4) 74 هافبک 6.73
لوکاس لراگر 1 (0) 2 48 15 (9) 90 هافبک 6.84
ایوان رادووانوویچ 2 (0) 0 62 6 (2) 81 هافبک 6.33
کریستین کوامه 2 (0) 0 34 21 (9) 90 مهاجم 6.79
آنتونیو سانابریا 2 (0) 1 21 15 (11) 90 مهاجم 6.95
دارکو لازوویچ 2 (0) 1 26 5 (1) 90 هافبک 6.37
Jandrei 0 (0) 0 29 1 (0) 90 دروازه‌بان 6.36
پدرو پریرا 0 (0) 1 43 7 (3) 87 مدافع 6.52
استبان رولون 0 (0) 2 14 2 (2) 16 هافبک 6.42
جانلوکا لاپادولا 0 (0) 0 0 2 (0) 10 مهاجم 6.33
گوران پاندف 0 (0) 0 12 1 (1) 9 مهاجم 6.53
# + شوت (در چارچوب) دریبل (موفق) گل پاس گل کسب پنالتی موقعیت خطرناک پست نمره
لوئیجی سپه 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 7.02
ریکاردو گایولو 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 7.03
برونو آلوز 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 7.18
سیمونه یاکاپونی 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 7.08
Juraj Kucka 3 (2) 2 (0) 1 0 0 0 هافبک 7.65
لوکا ریگونی 1 (0) 2 (0) 0 0 0 1 هافبک 6.67
روبرتو اینگلسه 2 (0) 4 (2) 0 0 0 0 مهاجم 6.71
جروینیو 1 (0) 4 (2) 0 0 0 1 مهاجم 6.52
فدریکو دیمارکو 2 (1) 2 (2) 0 0 0 0 مدافع 7.1
متئو اسکوتزارلا 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 6.6
لوکا سیلیگاردی 0 (0) 3 (2) 0 0 0 0 مهاجم 7.43
الساندرو باستونی 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.39
جاناتان بیابیانی 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 6.7
فرانسیسکو سیررالتا 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.43
Domenico Criscito 2 (1) 1 (0) 0 0 0 0 مدافع 7.03
Cristian Romero 1 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.63
اروین زوکانوویچ 1 (0) 1 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.68
دنیل بسا 0 (0) 2 (1) 0 0 0 0 هافبک 6.73
لوکاس لراگر 1 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 6.84
ایوان رادووانوویچ 2 (0) 1 (1) 0 0 0 0 هافبک 6.33
کریستین کوامه 2 (0) 5 (3) 0 0 0 0 مهاجم 6.79
آنتونیو سانابریا 2 (0) 2 (1) 0 0 0 0 مهاجم 6.95
دارکو لازوویچ 2 (0) 2 (0) 0 0 0 0 هافبک 6.37
Jandrei 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 6.36
پدرو پریرا 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.52
استبان رولون 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 6.42
جانلوکا لاپادولا 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 6.33
گوران پاندف 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 6.53
# + دفع توپ قطع توپ تکل خطا خطای پنالتی پست نمره
لوئیجی سپه 2 0 0 0 0 دروازه‌بان 7.02
ریکاردو گایولو 7 1 0 0 0 مدافع 7.03
برونو آلوز 5 0 1 1 0 مدافع 7.18
سیمونه یاکاپونی 2 1 4 2 0 مدافع 7.08
Juraj Kucka 3 2 3 3 0 هافبک 7.65
لوکا ریگونی 1 0 3 1 0 هافبک 6.67
روبرتو اینگلسه 1 0 1 3 0 مهاجم 6.71
جروینیو 0 1 0 0 0 مهاجم 6.52
فدریکو دیمارکو 0 0 2 0 0 مدافع 7.1
متئو اسکوتزارلا 0 2 0 1 0 هافبک 6.6
لوکا سیلیگاردی 1 4 3 1 0 مهاجم 7.43
الساندرو باستونی 1 0 0 0 0 مدافع 6.39
جاناتان بیابیانی 0 0 0 0 0 مهاجم 6.7
فرانسیسکو سیررالتا 1 1 1 0 0 مدافع 6.43
Domenico Criscito 0 2 4 1 0 مدافع 7.03
Cristian Romero 2 1 3 2 0 مدافع 6.63
اروین زوکانوویچ 2 1 3 1 0 مدافع 6.68
دنیل بسا 0 0 3 0 0 هافبک 6.73
لوکاس لراگر 1 2 2 2 0 هافبک 6.84
ایوان رادووانوویچ 1 0 0 2 0 هافبک 6.33
کریستین کوامه 1 2 0 1 0 مهاجم 6.79
آنتونیو سانابریا 0 1 1 2 0 مهاجم 6.95
دارکو لازوویچ 0 1 1 0 0 هافبک 6.37
Jandrei 0 0 0 0 0 دروازه‌بان 6.36
پدرو پریرا 1 2 1 1 0 مدافع 6.52
استبان رولون 0 0 2 0 0 هافبک 6.42
جانلوکا لاپادولا 0 0 0 0 0 مهاجم 6.33
گوران پاندف 0 0 0 0 0 مهاجم 6.53
# + پاس (موفق) دقت پاس پاس کلیدی سانتر توپ بلند (موفق) ایجاد موقعیت گل پست نمره
لوئیجی سپه 33 (19) 57% 0 0 25 (11) 0 دروازه‌بان 7.02
ریکاردو گایولو 49 (38) 77% 0 0 6 (2) 0 مدافع 7.03
برونو آلوز 60 (44) 73% 0 0 8 (5) 0 مدافع 7.18
سیمونه یاکاپونی 32 (24) 75% 0 1 5 (2) 0 مدافع 7.08
Juraj Kucka 35 (25) 71% 0 1 3 (1) 0 هافبک 7.65
لوکا ریگونی 22 (20) 90% 0 0 0 (0) 0 هافبک 6.67
روبرتو اینگلسه 13 (8) 61% 0 1 2 (2) 0 مهاجم 6.71
جروینیو 19 (18) 94% 1 0 0 (0) 0 مهاجم 6.52
فدریکو دیمارکو 34 (30) 88% 1 5 8 (4) 0 مدافع 7.1
متئو اسکوتزارلا 45 (39) 86% 2 3 3 (2) 0 هافبک 6.6
لوکا سیلیگاردی 27 (17) 63% 1 4 2 (1) 0 مهاجم 7.43
الساندرو باستونی 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 6.39
جاناتان بیابیانی 4 (4) 100% 1 1 1 (1) 1 مهاجم 6.7
فرانسیسکو سیررالتا 0 (0) 0 0 0 2 (0) 0 مدافع 6.43
Domenico Criscito 64 (49) 77% 2 18 6 (3) 0 مدافع 7.03
Cristian Romero 46 (41) 89% 0 0 4 (3) 0 مدافع 6.63
اروین زوکانوویچ 76 (68) 89% 0 2 7 (2) 0 مدافع 6.68
دنیل بسا 45 (40) 88% 0 1 2 (2) 0 هافبک 6.73
لوکاس لراگر 48 (44) 91% 1 0 4 (1) 0 هافبک 6.84
ایوان رادووانوویچ 62 (53) 85% 0 0 12 (6) 0 هافبک 6.33
کریستین کوامه 34 (23) 67% 1 2 1 (1) 0 مهاجم 6.79
آنتونیو سانابریا 21 (17) 81% 1 0 0 (0) 0 مهاجم 6.95
دارکو لازوویچ 26 (20) 76% 1 4 0 (0) 0 هافبک 6.37
Jandrei 29 (17) 58% 0 0 25 (13) 0 دروازه‌بان 6.36
پدرو پریرا 43 (34) 79% 0 3 2 (1) 0 مدافع 6.52
استبان رولون 14 (12) 85% 0 0 0 (0) 0 هافبک 6.42
جانلوکا لاپادولا 0 (0) 0 1 0 0 (0) 0 مهاجم 6.33
گوران پاندف 12 (11) 91% 1 0 1 (1) 0 مهاجم 6.53
در حال بارگذاری...
فوتبــال 11