فوتبــال 11

یکشنبه، 14 بهمن 1397 ساعت ۲۳:۰۰
 
آمار بازیکنان
# + شوت (در چارچوب) تکل پاس دوئل (موفق) دقیقه بازی پست نمره
رابین اولسن 0 (0) 0 18 0 (0) 90 دروازه‌بان 6.85
کوستاس مانولاس 2 (0) 1 50 11 (7) 90 مدافع 7.04
فدریکو فازیو 0 (0) 1 59 7 (5) 90 مدافع 6.84
الکساندر کلاروف 0 (0) 1 38 7 (4) 90 مدافع 6.99
دنیله دروسی 0 (0) 1 63 3 (3) 90 هافبک 6.73
لورنزو پلگرینی 2 (0) 2 37 10 (4) 90 هافبک 6.92
الساندرو فلورنزی 2 (1) 1 14 9 (2) 65 مدافع 6.3
نیکولا زانیولو 4 (2) 3 22 18 (9) 90 هافبک 7.71
ادین ژکو 4 (3) 1 19 15 (7) 90 مهاجم 7
ریک کارسدورپ 0 (0) 2 36 4 (2) 86 مدافع 6.53
پاتریک شیک 1 (1) 3 18 14 (9) 81 مهاجم 7.08
استفان الشعراوی 2 (0) 0 4 1 (1) 25 مهاجم 6.41
داویده سانتون 0 (0) 0 0 0 (0) 8 مدافع 6.36
جاستین کلایورت 0 (0) 0 3 0 (0) 9 مهاجم 6.25
جانلوئیجی دوناروما 0 (0) 0 27 0 (0) 90 دروازه‌بان 8.41
داویده کالابریا 0 (0) 2 47 8 (4) 90 مدافع 6.78
متئو موساکیو 0 (0) 2 88 6 (3) 90 مدافع 6.86
آلسیو رومانیولی 0 (0) 0 83 8 (6) 90 مدافع 7.03
ریکاردو رودریگز 0 (0) 0 54 6 (2) 90 مدافع 6.66
فرانک کسیه 0 (0) 3 50 7 (7) 90 هافبک 6.88
تیموئه باکایوکو 0 (0) 1 67 18 (7) 90 هافبک 6.53
لوکاس پاکیتا 1 (1) 3 18 14 (6) 77 هافبک 7.03
سوسو 3 (1) 1 30 18 (8) 87 مهاجم 6.76
کریستوف پیاتک 2 (1) 0 11 11 (1) 87 مهاجم 6.75
هاکان چالهان‌اوغلو 0 (0) 1 42 3 (2) 90 هافبک 6.64
سامو کاستیخو 0 (0) 0 6 0 (0) 13 مهاجم 6.41
دیگو لاکسالت 1 (1) 0 2 0 (0) 3 مدافع 0
پاتریک کوترونه 1 (1) 0 0 0 (0) 3 مهاجم 0
# + شوت (در چارچوب) دریبل (موفق) گل پاس گل کسب پنالتی موقعیت خطرناک پست نمره
رابین اولسن 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 6.85
کوستاس مانولاس 2 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 7.04
فدریکو فازیو 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.84
الکساندر کلاروف 0 (0) 3 (2) 0 0 0 0 مدافع 6.99
دنیله دروسی 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 6.73
لورنزو پلگرینی 2 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 6.92
الساندرو فلورنزی 2 (1) 1 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.3
نیکولا زانیولو 4 (2) 6 (5) 1 0 0 0 هافبک 7.71
ادین ژکو 4 (3) 2 (1) 0 0 0 1 مهاجم 7
ریک کارسدورپ 0 (0) 1 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.53
پاتریک شیک 1 (1) 2 (2) 0 0 0 0 مهاجم 7.08
استفان الشعراوی 2 (0) 1 (1) 0 0 0 0 مهاجم 6.41
داویده سانتون 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.36
جاستین کلایورت 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 6.25
جانلوئیجی دوناروما 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 8.41
داویده کالابریا 0 (0) 1 (1) 0 0 0 0 مدافع 6.78
متئو موساکیو 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.86
آلسیو رومانیولی 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 7.03
ریکاردو رودریگز 0 (0) 1 (1) 0 0 0 0 مدافع 6.66
فرانک کسیه 0 (0) 1 (1) 0 0 0 0 هافبک 6.88
تیموئه باکایوکو 0 (0) 2 (0) 0 0 0 0 هافبک 6.53
لوکاس پاکیتا 1 (1) 2 (1) 0 1 0 0 هافبک 7.03
سوسو 3 (1) 5 (3) 0 0 0 0 مهاجم 6.76
کریستوف پیاتک 2 (1) 0 (0) 1 0 0 0 مهاجم 6.75
هاکان چالهان‌اوغلو 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 6.64
سامو کاستیخو 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 6.41
دیگو لاکسالت 1 (1) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
پاتریک کوترونه 1 (1) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
# + دفع توپ قطع توپ تکل خطا خطای پنالتی پست نمره
رابین اولسن 0 0 0 0 0 دروازه‌بان 6.85
کوستاس مانولاس 6 3 1 4 0 مدافع 7.04
فدریکو فازیو 4 1 1 0 0 مدافع 6.84
الکساندر کلاروف 0 2 1 1 0 مدافع 6.99
دنیله دروسی 0 1 1 0 0 هافبک 6.73
لورنزو پلگرینی 1 0 2 3 0 هافبک 6.92
الساندرو فلورنزی 0 0 1 1 0 مدافع 6.3
نیکولا زانیولو 0 0 3 4 0 هافبک 7.71
ادین ژکو 1 0 1 1 0 مهاجم 7
ریک کارسدورپ 1 1 2 0 0 مدافع 6.53
پاتریک شیک 0 0 3 1 0 مهاجم 7.08
استفان الشعراوی 0 0 0 0 0 مهاجم 6.41
داویده سانتون 1 1 0 0 0 مدافع 6.36
جاستین کلایورت 0 0 0 0 0 مهاجم 6.25
جانلوئیجی دوناروما 3 0 0 0 0 دروازه‌بان 8.41
داویده کالابریا 5 1 2 0 0 مدافع 6.78
متئو موساکیو 4 1 2 1 0 مدافع 6.86
آلسیو رومانیولی 9 1 0 0 0 مدافع 7.03
ریکاردو رودریگز 3 1 0 0 0 مدافع 6.66
فرانک کسیه 2 0 3 0 0 هافبک 6.88
تیموئه باکایوکو 5 1 1 2 0 هافبک 6.53
لوکاس پاکیتا 1 0 3 3 0 هافبک 7.03
سوسو 0 1 1 1 0 مهاجم 6.76
کریستوف پیاتک 2 0 0 2 0 مهاجم 6.75
هاکان چالهان‌اوغلو 1 1 1 0 0 هافبک 6.64
سامو کاستیخو 0 0 0 0 0 مهاجم 6.41
دیگو لاکسالت 0 0 0 0 0 مدافع 0
پاتریک کوترونه 0 0 0 0 0 مهاجم 0
# + پاس (موفق) دقت پاس پاس کلیدی سانتر توپ بلند (موفق) ایجاد موقعیت گل پست نمره
رابین اولسن 18 (13) 72% 0 0 7 (2) 0 دروازه‌بان 6.85
کوستاس مانولاس 50 (45) 90% 0 0 0 (0) 0 مدافع 7.04
فدریکو فازیو 59 (52) 88% 1 0 8 (6) 0 مدافع 6.84
الکساندر کلاروف 38 (32) 84% 2 6 3 (1) 0 مدافع 6.99
دنیله دروسی 63 (51) 81% 0 0 9 (7) 0 هافبک 6.73
لورنزو پلگرینی 37 (26) 70% 3 14 3 (1) 0 هافبک 6.92
الساندرو فلورنزی 14 (12) 85% 1 2 1 (0) 0 مدافع 6.3
نیکولا زانیولو 22 (19) 86% 2 3 0 (0) 0 هافبک 7.71
ادین ژکو 19 (9) 47% 1 1 1 (1) 0 مهاجم 7
ریک کارسدورپ 36 (29) 80% 0 7 7 (2) 0 مدافع 6.53
پاتریک شیک 18 (15) 83% 1 1 0 (0) 0 مهاجم 7.08
استفان الشعراوی 4 (3) 75% 0 0 1 (0) 0 مهاجم 6.41
داویده سانتون 0 (0) 0 0 0 2 (0) 0 مدافع 6.36
جاستین کلایورت 3 (2) 66% 0 0 0 (0) 0 مهاجم 6.25
جانلوئیجی دوناروما 27 (23) 85% 0 0 7 (3) 0 دروازه‌بان 8.41
داویده کالابریا 47 (39) 83% 1 1 7 (1) 0 مدافع 6.78
متئو موساکیو 88 (82) 93% 0 0 7 (3) 0 مدافع 6.86
آلسیو رومانیولی 83 (79) 95% 0 0 4 (2) 0 مدافع 7.03
ریکاردو رودریگز 54 (45) 84% 0 2 7 (1) 0 مدافع 6.66
فرانک کسیه 50 (44) 88% 0 2 2 (1) 0 هافبک 6.88
تیموئه باکایوکو 67 (62) 92% 1 1 2 (1) 0 هافبک 6.53
لوکاس پاکیتا 18 (16) 88% 1 1 2 (2) 1 هافبک 7.03
سوسو 30 (20) 66% 1 2 4 (2) 0 مهاجم 6.76
کریستوف پیاتک 11 (10) 90% 0 0 0 (0) 0 مهاجم 6.75
هاکان چالهان‌اوغلو 42 (29) 69% 1 2 9 (4) 0 هافبک 6.64
سامو کاستیخو 6 (6) 100% 1 0 1 (1) 0 مهاجم 6.41
دیگو لاکسالت 2 (1) 50% 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
پاتریک کوترونه 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
در حال بارگذاری...
فوتبــال 11