فوتبــال 11

جمعه، 09 شهریور 1397 ساعت ۲۳:۰۰
 
آمار بازیکنان
# + شوت (در چارچوب) تکل پاس دوئل (موفق) دقیقه بازی پست نمره
جانلوئیجی دوناروما 0 (0) 1 25 2 (2) 90 دروازه‌بان 6.41
آلسیو رومانیولی 0 (0) 1 52 2 (1) 90 مدافع 6.64
ریکاردو رودریگز 2 (1) 0 31 4 (1) 76 مدافع 7.09
فرانک کسیه 2 (1) 2 45 9 (7) 90 هافبک 7.76
لوکاس بییا 0 (0) 2 56 11 (5) 90 هافبک 7.28
جاکومو بوناونتورا 3 (0) 1 37 8 (5) 84 هافبک 6.86
سوسو 5 (3) 0 59 2 (0) 90 مهاجم 6.99
گونزالو ایگواین 5 (1) 0 33 10 (4) 90 مهاجم 6.94
هاکان چالهان‌اوغلو 4 (2) 0 49 7 (3) 81 هافبک 7.69
داویده کالابریا 1 (0) 4 62 12 (5) 90 مدافع 6.99
متئو موساکیو 0 (0) 3 64 6 (3) 90 مدافع 6.58
سامو کاستیخو 1 (0) 1 11 4 (2) 9 مهاجم 6.63
دیگو لاکسالت 0 (0) 0 9 1 (0) 14 مدافع 6.33
پاتریک کوترونه 3 (2) 1 4 3 (2) 6 مهاجم 7.2
رابین اولسن 0 (0) 0 30 0 (0) 90 دروازه‌بان 7.78
ریک کارسدورپ 0 (0) 2 40 8 (3) 77 مدافع 6.36
کوستاس مانولاس 0 (0) 0 46 1 (1) 90 مدافع 6.51
فدریکو فازیو 1 (1) 0 56 6 (2) 90 مدافع 7.48
الکساندر کلاروف 0 (0) 2 47 6 (5) 90 مدافع 7.57
دنیله دروسی 0 (0) 1 81 4 (2) 90 هافبک 6.91
خاویر پاستوره 0 (0) 2 35 5 (4) 68 هافبک 7.06
ادین ژکو 3 (0) 0 30 5 (3) 90 مهاجم 6.58
ایوان مارکانو 0 (0) 2 21 5 (4) 45 مدافع 6.83
استیون انزونزی 0 (0) 1 67 6 (3) 90 هافبک 6.36
پاتریک شیک 1 (1) 0 23 15 (7) 90 مهاجم 6.49
استفان الشعراوی 1 (0) 2 26 9 (4) 45 مهاجم 6.61
برایان کریستانته 0 (0) 1 12 9 (2) 22 هافبک 5.95
داویده سانتون 0 (0) 0 11 2 (1) 13 مدافع 6.36
# + شوت (در چارچوب) دریبل (موفق) گل پاس گل کسب پنالتی موقعیت خطرناک پست نمره
جانلوئیجی دوناروما 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 6.41
آلسیو رومانیولی 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.64
ریکاردو رودریگز 2 (1) 0 (0) 0 1 0 0 مدافع 7.09
فرانک کسیه 2 (1) 1 (1) 1 0 0 0 هافبک 7.76
لوکاس بییا 0 (0) 1 (1) 0 0 0 0 هافبک 7.28
جاکومو بوناونتورا 3 (0) 3 (2) 0 0 0 0 هافبک 6.86
سوسو 5 (3) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 6.99
گونزالو ایگواین 5 (1) 2 (2) 0 1 0 0 مهاجم 6.94
هاکان چالهان‌اوغلو 4 (2) 2 (1) 0 0 0 0 هافبک 7.69
داویده کالابریا 1 (0) 4 (1) 0 0 0 0 مدافع 6.99
متئو موساکیو 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.58
سامو کاستیخو 1 (0) 1 (1) 0 0 0 0 مهاجم 6.63
دیگو لاکسالت 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.33
پاتریک کوترونه 3 (2) 0 (0) 1 0 0 0 مهاجم 7.2
رابین اولسن 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 7.78
ریک کارسدورپ 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.36
کوستاس مانولاس 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.51
فدریکو فازیو 1 (1) 0 (0) 1 0 0 0 مدافع 7.48
الکساندر کلاروف 0 (0) 2 (1) 0 0 0 0 مدافع 7.57
دنیله دروسی 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 6.91
خاویر پاستوره 0 (0) 2 (2) 0 0 0 0 هافبک 7.06
ادین ژکو 3 (0) 1 (1) 0 0 0 0 مهاجم 6.58
ایوان مارکانو 0 (0) 1 (1) 0 0 0 0 مدافع 6.83
استیون انزونزی 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 6.36
پاتریک شیک 1 (1) 2 (1) 0 0 0 0 مهاجم 6.49
استفان الشعراوی 1 (0) 5 (2) 0 0 0 0 مهاجم 6.61
برایان کریستانته 0 (0) 2 (0) 0 0 0 0 هافبک 5.95
داویده سانتون 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.36
# + دفع توپ قطع توپ تکل خطا خطای پنالتی پست نمره
جانلوئیجی دوناروما 1 0 1 0 0 دروازه‌بان 6.41
آلسیو رومانیولی 6 0 1 0 0 مدافع 6.64
ریکاردو رودریگز 3 0 0 2 0 مدافع 7.09
فرانک کسیه 2 1 2 0 0 هافبک 7.76
لوکاس بییا 3 5 2 0 0 هافبک 7.28
جاکومو بوناونتورا 1 1 1 1 0 هافبک 6.86
سوسو 0 1 0 1 0 مهاجم 6.99
گونزالو ایگواین 1 0 0 0 0 مهاجم 6.94
هاکان چالهان‌اوغلو 0 1 0 0 0 هافبک 7.69
داویده کالابریا 3 3 4 1 0 مدافع 6.99
متئو موساکیو 3 1 3 1 0 مدافع 6.58
سامو کاستیخو 0 0 1 1 0 مهاجم 6.63
دیگو لاکسالت 3 0 0 1 0 مدافع 6.33
پاتریک کوترونه 0 0 1 0 0 مهاجم 7.2
رابین اولسن 0 0 0 0 0 دروازه‌بان 7.78
ریک کارسدورپ 0 0 2 1 0 مدافع 6.36
کوستاس مانولاس 2 2 0 0 0 مدافع 6.51
فدریکو فازیو 6 1 0 2 0 مدافع 7.48
الکساندر کلاروف 5 6 2 0 0 مدافع 7.57
دنیله دروسی 2 3 1 0 0 هافبک 6.91
خاویر پاستوره 0 1 2 0 0 هافبک 7.06
ادین ژکو 0 0 0 0 0 مهاجم 6.58
ایوان مارکانو 7 1 2 0 0 مدافع 6.83
استیون انزونزی 0 0 1 1 0 هافبک 6.36
پاتریک شیک 0 0 0 1 0 مهاجم 6.49
استفان الشعراوی 0 0 2 0 0 مهاجم 6.61
برایان کریستانته 0 0 1 2 0 هافبک 5.95
داویده سانتون 1 0 0 0 0 مدافع 6.36
# + پاس (موفق) دقت پاس پاس کلیدی سانتر توپ بلند (موفق) ایجاد موقعیت گل پست نمره
جانلوئیجی دوناروما 25 (18) 72% 0 0 8 (2) 0 دروازه‌بان 6.41
آلسیو رومانیولی 52 (48) 92% 1 0 5 (3) 0 مدافع 6.64
ریکاردو رودریگز 31 (29) 93% 1 5 0 (0) 1 مدافع 7.09
فرانک کسیه 45 (42) 93% 1 0 4 (4) 0 هافبک 7.76
لوکاس بییا 56 (55) 98% 1 0 1 (1) 0 هافبک 7.28
جاکومو بوناونتورا 37 (33) 89% 2 1 4 (2) 0 هافبک 6.86
سوسو 59 (52) 88% 1 9 6 (4) 0 مهاجم 6.99
گونزالو ایگواین 33 (31) 93% 3 1 4 (4) 1 مهاجم 6.94
هاکان چالهان‌اوغلو 49 (40) 81% 7 5 2 (0) 0 هافبک 7.69
داویده کالابریا 62 (59) 95% 1 2 4 (2) 0 مدافع 6.99
متئو موساکیو 64 (56) 87% 0 0 8 (2) 0 مدافع 6.58
سامو کاستیخو 11 (9) 81% 1 2 0 (0) 0 مهاجم 6.63
دیگو لاکسالت 9 (6) 66% 0 0 1 (0) 0 مدافع 6.33
پاتریک کوترونه 4 (3) 75% 1 0 0 (0) 0 مهاجم 7.2
رابین اولسن 30 (26) 86% 0 0 15 (11) 0 دروازه‌بان 7.78
ریک کارسدورپ 40 (34) 85% 0 6 2 (1) 0 مدافع 6.36
کوستاس مانولاس 46 (40) 87% 0 0 4 (3) 0 مدافع 6.51
فدریکو فازیو 56 (50) 89% 0 0 4 (0) 0 مدافع 7.48
الکساندر کلاروف 47 (40) 85% 1 3 2 (1) 0 مدافع 7.57
دنیله دروسی 81 (71) 88% 1 1 3 (2) 0 هافبک 6.91
خاویر پاستوره 35 (27) 77% 1 2 3 (2) 0 هافبک 7.06
ادین ژکو 30 (24) 80% 0 0 5 (4) 0 مهاجم 6.58
ایوان مارکانو 21 (19) 90% 0 0 2 (1) 0 مدافع 6.83
استیون انزونزی 67 (60) 89% 0 0 6 (4) 0 هافبک 6.36
پاتریک شیک 23 (17) 73% 0 0 2 (1) 0 مهاجم 6.49
استفان الشعراوی 26 (21) 80% 0 2 0 (0) 0 مهاجم 6.61
برایان کریستانته 12 (9) 75% 1 1 1 (0) 0 هافبک 5.95
داویده سانتون 11 (9) 81% 0 0 1 (1) 0 مدافع 6.36
در حال بارگذاری...
فوتبــال 11