فوتبــال 11

یکشنبه، ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۸ ساعت ۱۸:۴۵
 
آمار بازیکنان
# + شوت (در چارچوب) تکل پاس دوئل (موفق) دقیقه بازی پست نمره
مارکو دیمیتروویچ 0 (0) 0 36 0 (0) 90 دروازه‌بان 5.8
پابلو دبلاسیس 1 (1) 0 46 6 (3) 90 هافبک 7.3
ایوان رامیس 0 (0) 1 17 3 (2) 77 مدافع 6
خوزه آنخل 1 (0) 2 34 5 (3) 90 مدافع 6.9
گونزالو اسکالانته 0 (0) 0 42 13 (6) 90 هافبک 6.7
خوان جردن 1 (0) 1 45 9 (3) 90 هافبک 7
فابیان اوریانا 4 (0) 0 41 11 (4) 90 مهاجم 6.4
مارک کوکورلا 2 (1) 2 26 13 (3) 90 مدافع 7.2
سرجی انریک 3 (2) 0 20 12 (6) 66 مهاجم 7.4
پائولو اولیویرا 0 (0) 1 50 4 (1) 90 مدافع 6.1
چارلز دیاس 5 (4) 2 14 12 (4) 85 مهاجم 7.3
سرخیو آلوارز 0 (0) 1 11 2 (1) 13 هافبک 6.5
مارک کاردونا 0 (0) 0 3 1 (0) 8 مهاجم 6.2
کیکه 1 (0) 0 8 8 (1) 24 مهاجم 6.3
یاسپر سیلسن 0 (0) 0 33 0 (0) 90 دروازه‌بان 5.9
جوردی آلبا 0 (0) 0 63 8 (4) 90 مدافع 6.3
آرتورو ویدال 0 (0) 1 67 8 (4) 90 هافبک 7.1
سرخیو بوسکتس 1 (0) 3 58 10 (8) 65 هافبک 7
لیونل مسی 5 (2) 1 48 8 (5) 90 مهاجم 8.4
مالکوم 0 (0) 0 27 4 (3) 73 مهاجم 6.5
کلمنت لنگلت 0 (0) 3 72 13 (7) 90 مدافع 6.9
جرارد پیکه 1 (1) 1 83 12 (10) 90 مدافع 7.2
سرجی روبرتو 0 (0) 0 42 5 (3) 90 هافبک 7
ایوان راکیتیچ 0 (0) 0 75 14 (10) 90 هافبک 7.4
نلسون سمدو 0 (0) 0 22 7 (4) 45 مدافع 6.3
کارلس آلنیا 0 (0) 0 15 4 (2) 25 هافبک 6.3
موسی واگو 0 (0) 1 29 4 (1) 45 مدافع 6.5
کارلس پرز 1 (0) 0 7 2 (1) 17 مهاجم 6.4
# + شوت (در چارچوب) دریبل (موفق) گل پاس گل کسب پنالتی موقعیت خطرناک پست نمره
مارکو دیمیتروویچ 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 5.8
پابلو دبلاسیس 1 (1) 0 (0) 1 0 0 0 هافبک 7.3
ایوان رامیس 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 6
خوزه آنخل 1 (0) 2 (1) 0 0 0 0 مدافع 6.9
گونزالو اسکالانته 0 (0) 1 (1) 0 0 0 0 هافبک 6.7
خوان جردن 1 (0) 1 (1) 0 0 0 0 هافبک 7
فابیان اوریانا 4 (0) 3 (1) 0 0 0 0 مهاجم 6.4
مارک کوکورلا 2 (1) 0 (0) 1 0 0 1 مدافع 7.2
سرجی انریک 3 (2) 1 (0) 0 1 0 0 مهاجم 7.4
پائولو اولیویرا 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.1
چارلز دیاس 5 (4) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 7.3
سرخیو آلوارز 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 6.5
مارک کاردونا 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 6.2
کیکه 1 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 6.3
یاسپر سیلسن 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 5.9
جوردی آلبا 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.3
آرتورو ویدال 0 (0) 0 (0) 0 1 0 0 هافبک 7.1
سرخیو بوسکتس 1 (0) 1 (0) 0 0 0 0 هافبک 7
لیونل مسی 5 (2) 2 (1) 2 0 0 0 مهاجم 8.4
مالکوم 0 (0) 1 (1) 0 0 0 0 مهاجم 6.5
کلمنت لنگلت 0 (0) 2 (2) 0 0 0 0 مدافع 6.9
جرارد پیکه 1 (1) 1 (1) 0 0 0 0 مدافع 7.2
سرجی روبرتو 0 (0) 2 (1) 0 0 0 0 هافبک 7
ایوان راکیتیچ 0 (0) 0 (0) 0 1 0 0 هافبک 7.4
نلسون سمدو 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.3
کارلس آلنیا 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 6.3
موسی واگو 0 (0) 1 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.5
کارلس پرز 1 (0) 1 (1) 0 0 0 0 مهاجم 6.4
# + دفع توپ قطع توپ تکل خطا خطای پنالتی پست نمره
مارکو دیمیتروویچ 2 0 0 0 0 دروازه‌بان 5.8
پابلو دبلاسیس 3 0 0 1 0 هافبک 7.3
ایوان رامیس 1 0 1 1 0 مدافع 6
خوزه آنخل 1 1 2 1 0 مدافع 6.9
گونزالو اسکالانته 1 2 0 2 0 هافبک 6.7
خوان جردن 0 5 1 3 0 هافبک 7
فابیان اوریانا 0 1 0 1 0 مهاجم 6.4
مارک کوکورلا 0 1 2 2 0 مدافع 7.2
سرجی انریک 0 0 0 0 0 مهاجم 7.4
پائولو اولیویرا 0 2 1 1 0 مدافع 6.1
چارلز دیاس 0 0 2 4 0 مهاجم 7.3
سرخیو آلوارز 2 0 1 0 0 هافبک 6.5
مارک کاردونا 0 0 0 0 0 مهاجم 6.2
کیکه 1 0 0 1 0 مهاجم 6.3
یاسپر سیلسن 1 0 0 0 0 دروازه‌بان 5.9
جوردی آلبا 2 1 0 0 0 مدافع 6.3
آرتورو ویدال 1 0 1 1 0 هافبک 7.1
سرخیو بوسکتس 3 1 3 0 0 هافبک 7
لیونل مسی 0 0 1 0 0 مهاجم 8.4
مالکوم 0 0 0 0 0 مهاجم 6.5
کلمنت لنگلت 0 3 3 2 0 مدافع 6.9
جرارد پیکه 6 0 1 0 0 مدافع 7.2
سرجی روبرتو 1 3 0 0 0 هافبک 7
ایوان راکیتیچ 5 0 0 1 0 هافبک 7.4
نلسون سمدو 3 1 0 0 0 مدافع 6.3
کارلس آلنیا 0 0 0 0 0 هافبک 6.3
موسی واگو 1 2 1 1 0 مدافع 6.5
کارلس پرز 0 0 0 0 0 مهاجم 6.4
# + پاس (موفق) دقت پاس پاس کلیدی سانتر توپ بلند (موفق) ایجاد موقعیت گل پست نمره
مارکو دیمیتروویچ 36 (13) 36% 0 0 31 (8) 0 دروازه‌بان 5.8
پابلو دبلاسیس 46 (33) 71% 3 3 9 (4) 0 هافبک 7.3
ایوان رامیس 17 (12) 70% 0 0 7 (3) 0 مدافع 6
خوزه آنخل 34 (26) 76% 3 4 18 (11) 0 مدافع 6.9
گونزالو اسکالانته 42 (33) 78% 0 0 3 (1) 0 هافبک 6.7
خوان جردن 45 (35) 77% 3 9 8 (5) 0 هافبک 7
فابیان اوریانا 41 (32) 78% 0 3 1 (1) 0 مهاجم 6.4
مارک کوکورلا 26 (21) 80% 3 1 0 (0) 0 مدافع 7.2
سرجی انریک 20 (14) 70% 1 0 0 (0) 0 مهاجم 7.4
پائولو اولیویرا 50 (40) 80% 0 0 11 (5) 0 مدافع 6.1
چارلز دیاس 14 (10) 71% 1 1 0 (0) 1 مهاجم 7.3
سرخیو آلوارز 11 (11) 100% 0 0 3 (3) 0 هافبک 6.5
مارک کاردونا 3 (2) 66% 0 0 0 (0) 0 مهاجم 6.2
کیکه 8 (6) 75% 0 0 1 (1) 0 مهاجم 6.3
یاسپر سیلسن 33 (30) 90% 0 0 6 (4) 0 دروازه‌بان 5.9
جوردی آلبا 63 (52) 83% 0 0 6 (1) 0 مدافع 6.3
آرتورو ویدال 67 (58) 87% 2 0 1 (0) 1 هافبک 7.1
سرخیو بوسکتس 58 (47) 81% 0 0 8 (6) 0 هافبک 7
لیونل مسی 48 (38) 79% 0 2 2 (1) 0 مهاجم 8.4
مالکوم 27 (23) 85% 0 1 0 (0) 0 مهاجم 6.5
کلمنت لنگلت 72 (65) 90% 0 0 7 (5) 0 مدافع 6.9
جرارد پیکه 83 (71) 86% 0 0 9 (6) 0 مدافع 7.2
سرجی روبرتو 42 (35) 83% 2 0 0 (0) 0 هافبک 7
ایوان راکیتیچ 75 (62) 83% 1 1 10 (4) 1 هافبک 7.4
نلسون سمدو 22 (18) 81% 0 1 1 (1) 0 مدافع 6.3
کارلس آلنیا 15 (12) 80% 0 0 1 (0) 0 هافبک 6.3
موسی واگو 29 (26) 89% 0 0 2 (1) 0 مدافع 6.5
کارلس پرز 7 (6) 85% 0 0 0 (0) 0 مهاجم 6.4
در حال بارگذاری...
فوتبــال 11