فوتبــال 11

یکشنبه، 22 اردیبهشت 1398 ساعت ۲۱:۰۰
 
آمار بازیکنان
# + شوت (در چارچوب) تکل پاس دوئل (موفق) دقیقه بازی پست نمره
تیتو 0 (0) 1 34 9 (5) 67 مدافع 6.39
عبدولای با 0 (0) 1 65 6 (4) 90 مدافع 6.09
الکس مورنو 1 (1) 0 34 12 (7) 75 هافبک 7.18
آلوارو مدران 4 (2) 1 84 9 (4) 90 هافبک 8.12
اوچه آگبو 0 (0) 3 60 17 (10) 90 هافبک 7.03
آلوارو گارسیا 2 (0) 2 24 3 (3) 90 مهاجم 7.59
خوزه پوزو 2 (1) 0 50 15 (1) 90 هافبک 5.62
به‌به 3 (0) 0 40 9 (6) 90 مهاجم 6.95
رائول د توماس 1 (0) 2 11 8 (5) 90 مهاجم 6.4
استول دیمیتریفسکی 0 (0) 0 19 0 (0) 90 دروازه‌بان 6.51
Catena 3 (1) 3 53 14 (9) 87 مدافع 7.64
اسکار ترخو 0 (0) 1 11 1 (1) 15 هافبک 6.34
سانتی کومسانیا 0 (0) 0 8 0 (0) 3 هافبک 0
خاوی گررا 0 (0) 1 9 4 (2) 23 مهاجم 6.38
جوردی ماسیپ 0 (0) 0 27 0 (0) 90 دروازه‌بان 6.89
خاوی مویانو 0 (0) 2 21 10 (4) 90 مدافع 6.08
کیکو اولیواس 0 (0) 2 17 9 (6) 90 مدافع 6.93
فرناندو کالرو 0 (0) 0 13 2 (1) 90 مدافع 6.28
ناچو مارتینز 0 (0) 1 20 5 (4) 90 مدافع 6.67
اسکار پلانو 1 (1) 4 17 15 (8) 90 هافبک 6.69
میچل 1 (1) 2 19 10 (5) 90 هافبک 7
روبن آلکاراز 1 (1) 2 25 8 (5) 90 هافبک 6.74
والدو روبیو 0 (0) 1 10 10 (3) 61 مهاجم 6.36
سرجی گواردیولا 3 (2) 0 16 7 (4) 83 مهاجم 7.7
انس اونال 3 (1) 2 25 26 (9) 89 مهاجم 7.56
خواکین فرناندز 0 (0) 0 2 1 (1) 11 هافبک 6.3
آنتونیتو 0 (0) 0 9 3 (0) 29 مدافع 6.1
دویه چوپ 0 (0) 0 2 1 (0) 1 مهاجم 0
# + شوت (در چارچوب) دریبل (موفق) گل پاس گل کسب پنالتی موقعیت خطرناک پست نمره
تیتو 0 (0) 1 (1) 0 0 0 0 مدافع 6.39
عبدولای با 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.09
الکس مورنو 1 (1) 5 (5) 0 0 0 0 هافبک 7.18
آلوارو مدران 4 (2) 2 (2) 1 0 0 0 هافبک 8.12
اوچه آگبو 0 (0) 2 (2) 0 0 0 0 هافبک 7.03
آلوارو گارسیا 2 (0) 1 (1) 0 1 0 0 مهاجم 7.59
خوزه پوزو 2 (1) 2 (1) 0 0 0 1 هافبک 5.62
به‌به 3 (0) 4 (4) 0 0 0 0 مهاجم 6.95
رائول د توماس 1 (0) 1 (1) 0 0 0 1 مهاجم 6.4
استول دیمیتریفسکی 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 6.51
Catena 3 (1) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 7.64
اسکار ترخو 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 6.34
سانتی کومسانیا 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
خاوی گررا 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 6.38
جوردی ماسیپ 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 6.89
خاوی مویانو 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.08
کیکو اولیواس 0 (0) 1 (1) 0 0 0 0 مدافع 6.93
فرناندو کالرو 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.28
ناچو مارتینز 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.67
اسکار پلانو 1 (1) 1 (1) 0 0 0 1 هافبک 6.69
میچل 1 (1) 1 (1) 0 0 0 0 هافبک 7
روبن آلکاراز 1 (1) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 6.74
والدو روبیو 0 (0) 2 (2) 0 0 0 0 مهاجم 6.36
سرجی گواردیولا 3 (2) 0 (0) 1 0 1 0 مهاجم 7.7
انس اونال 3 (1) 3 (1) 1 1 0 0 مهاجم 7.56
خواکین فرناندز 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 6.3
آنتونیتو 0 (0) 1 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.1
دویه چوپ 0 (0) 1 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
# + دفع توپ قطع توپ تکل خطا خطای پنالتی پست نمره
تیتو 1 0 1 1 0 مدافع 6.39
عبدولای با 7 0 1 2 1 مدافع 6.09
الکس مورنو 6 0 0 1 0 هافبک 7.18
آلوارو مدران 0 0 1 1 0 هافبک 8.12
اوچه آگبو 0 2 3 1 0 هافبک 7.03
آلوارو گارسیا 0 0 2 0 0 مهاجم 7.59
خوزه پوزو 0 0 0 3 0 هافبک 5.62
به‌به 0 0 0 2 0 مهاجم 6.95
رائول د توماس 0 0 2 1 0 مهاجم 6.4
استول دیمیتریفسکی 0 0 0 0 0 دروازه‌بان 6.51
Catena 5 5 3 1 0 مدافع 7.64
اسکار ترخو 0 1 1 0 0 هافبک 6.34
سانتی کومسانیا 0 1 0 0 0 هافبک 0
خاوی گررا 0 0 1 0 0 مهاجم 6.38
جوردی ماسیپ 0 0 0 0 0 دروازه‌بان 6.89
خاوی مویانو 1 0 2 0 0 مدافع 6.08
کیکو اولیواس 6 1 2 1 0 مدافع 6.93
فرناندو کالرو 3 0 0 1 0 مدافع 6.28
ناچو مارتینز 4 1 1 0 0 مدافع 6.67
اسکار پلانو 1 0 4 1 0 هافبک 6.69
میچل 0 2 2 0 0 هافبک 7
روبن آلکاراز 0 1 2 0 0 هافبک 6.74
والدو روبیو 0 0 1 1 0 مهاجم 6.36
سرجی گواردیولا 0 0 0 1 0 مهاجم 7.7
انس اونال 0 0 2 3 0 مهاجم 7.56
خواکین فرناندز 0 0 0 0 0 هافبک 6.3
آنتونیتو 0 1 0 1 0 مدافع 6.1
دویه چوپ 0 0 0 0 0 مهاجم 0
# + پاس (موفق) دقت پاس پاس کلیدی سانتر توپ بلند (موفق) ایجاد موقعیت گل پست نمره
تیتو 34 (28) 82% 0 1 4 (1) 0 مدافع 6.39
عبدولای با 65 (55) 84% 0 0 7 (4) 0 مدافع 6.09
الکس مورنو 34 (32) 94% 1 2 3 (2) 0 هافبک 7.18
آلوارو مدران 84 (72) 86% 7 8 7 (7) 0 هافبک 8.12
اوچه آگبو 60 (55) 91% 1 0 5 (4) 0 هافبک 7.03
آلوارو گارسیا 24 (20) 83% 3 6 1 (0) 2 مهاجم 7.59
خوزه پوزو 50 (45) 90% 1 1 3 (2) 1 هافبک 5.62
به‌به 40 (30) 75% 1 11 4 (2) 0 مهاجم 6.95
رائول د توماس 11 (10) 90% 0 1 2 (1) 0 مهاجم 6.4
استول دیمیتریفسکی 19 (17) 89% 0 0 3 (2) 0 دروازه‌بان 6.51
Catena 53 (48) 90% 0 0 6 (4) 0 مدافع 7.64
اسکار ترخو 11 (9) 81% 0 0 0 (0) 0 هافبک 6.34
سانتی کومسانیا 8 (6) 75% 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
خاوی گررا 9 (7) 77% 0 0 0 (0) 0 مهاجم 6.38
جوردی ماسیپ 27 (12) 44% 0 0 25 (10) 0 دروازه‌بان 6.89
خاوی مویانو 21 (9) 42% 0 2 12 (4) 0 مدافع 6.08
کیکو اولیواس 17 (12) 70% 0 0 6 (3) 0 مدافع 6.93
فرناندو کالرو 13 (7) 53% 0 0 5 (1) 0 مدافع 6.28
ناچو مارتینز 20 (10) 50% 0 1 10 (3) 0 مدافع 6.67
اسکار پلانو 17 (11) 64% 1 0 4 (2) 0 هافبک 6.69
میچل 19 (11) 57% 3 2 6 (2) 0 هافبک 7
روبن آلکاراز 25 (16) 64% 0 0 6 (3) 0 هافبک 6.74
والدو روبیو 10 (5) 50% 0 0 3 (1) 0 مهاجم 6.36
سرجی گواردیولا 16 (10) 62% 0 0 0 (0) 0 مهاجم 7.7
انس اونال 25 (19) 76% 1 1 2 (0) 0 مهاجم 7.56
خواکین فرناندز 2 (2) 100% 0 0 0 (0) 0 هافبک 6.3
آنتونیتو 9 (4) 44% 1 0 2 (0) 1 مدافع 6.1
دویه چوپ 2 (1) 50% 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
در حال بارگذاری...
فوتبــال 11