فوتبــال 11

یکشنبه، 22 اردیبهشت 1398 ساعت ۲۱:۰۰
San Mamés (42,494)
 
آمار بازیکنان
# + شوت (در چارچوب) تکل پاس دوئل (موفق) دقیقه بازی پست نمره
یاگو هررین 0 (0) 0 23 0 (0) 90 دروازه‌بان 6.35
یوری برچیچه 0 (0) 1 45 10 (6) 90 مدافع 6.8
یرای آلوارز 0 (0) 3 45 10 (8) 90 مدافع 7.2
آندر کاپا 1 (0) 2 47 13 (4) 90 مدافع 6.23
دنی گارسیا 0 (0) 0 50 8 (4) 90 هافبک 6.71
ایکر مونیاین 0 (0) 1 42 7 (6) 79 مهاجم 7.99
رائول گارسیا 5 (2) 3 44 30 (17) 90 هافبک 8.73
اینیاکی ویلیامز 1 (1) 0 25 6 (1) 82 مهاجم 7.36
اینیگو مارتینز 0 (0) 2 39 13 (8) 90 مدافع 7.13
بنیات 1 (1) 1 68 6 (2) 90 هافبک 6.61
ایبای گومز 0 (0) 0 24 1 (1) 76 مهاجم 7.09
اینیگو کوردوبا 0 (0) 0 7 4 (1) 14 مهاجم 5.96
مارکل سوسائتا 0 (0) 0 7 2 (0) 11 مهاجم 6.03
آریتس آدوریز 0 (0) 0 3 3 (0) 8 مهاجم 4.96
روبن بلانکو 0 (0) 0 21 1 (1) 90 دروازه‌بان 5.15
لوکاس اولازا 0 (0) 1 34 4 (1) 90 مدافع 5.87
نستور آرائوخو 0 (0) 2 50 15 (10) 90 مدافع 6.04
هوگو مایو 0 (0) 1 47 6 (2) 90 مدافع 6.11
اوکای یوکوشلو 0 (0) 1 37 14 (6) 72 هافبک 6.25
استانیسلاو لوبوتکا 1 (1) 3 51 5 (4) 86 هافبک 6.69
ریاض بودبوز 0 (0) 1 45 17 (7) 90 هافبک 6.29
یاگو آسپاس 2 (1) 1 32 10 (4) 90 مهاجم 7.15
ماکسی گومز 0 (0) 0 16 12 (4) 63 مهاجم 6.17
وسلی هوت 0 (0) 2 37 9 (5) 90 مدافع 6.5
بریز مندز 0 (0) 0 43 9 (6) 90 هافبک 6.43
سوفیان بوفال 0 (0) 0 9 11 (5) 27 مهاجم 6.34
یوسابد سانچز 0 (0) 0 5 0 (0) 18 هافبک 6.3
فران بلتران 0 (0) 0 3 0 (0) 8 هافبک 6.3
# + شوت (در چارچوب) دریبل (موفق) گل پاس گل کسب پنالتی موقعیت خطرناک پست نمره
یاگو هررین 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 6.35
یوری برچیچه 0 (0) 1 (1) 0 0 0 0 مدافع 6.8
یرای آلوارز 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 7.2
آندر کاپا 1 (0) 1 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.23
دنی گارسیا 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 6.71
ایکر مونیاین 0 (0) 3 (2) 0 1 1 0 مهاجم 7.99
رائول گارسیا 5 (2) 1 (0) 2 0 0 0 هافبک 8.73
اینیاکی ویلیامز 1 (1) 0 (0) 1 0 0 0 مهاجم 7.36
اینیگو مارتینز 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 7.13
بنیات 1 (1) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 6.61
ایبای گومز 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 7.09
اینیگو کوردوبا 0 (0) 1 (0) 0 0 0 0 مهاجم 5.96
مارکل سوسائتا 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 6.03
آریتس آدوریز 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 4.96
روبن بلانکو 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 5.15
لوکاس اولازا 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 5.87
نستور آرائوخو 0 (0) 1 (1) 0 0 0 0 مدافع 6.04
هوگو مایو 0 (0) 1 (1) 0 0 0 0 مدافع 6.11
اوکای یوکوشلو 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 6.25
استانیسلاو لوبوتکا 1 (1) 2 (1) 0 0 0 0 هافبک 6.69
ریاض بودبوز 0 (0) 3 (1) 0 0 0 0 هافبک 6.29
یاگو آسپاس 2 (1) 2 (2) 1 0 0 0 مهاجم 7.15
ماکسی گومز 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 6.17
وسلی هوت 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.5
بریز مندز 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 6.43
سوفیان بوفال 0 (0) 6 (2) 0 0 0 0 مهاجم 6.34
یوسابد سانچز 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 6.3
فران بلتران 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 6.3
# + دفع توپ قطع توپ تکل خطا خطای پنالتی پست نمره
یاگو هررین 1 0 0 0 0 دروازه‌بان 6.35
یوری برچیچه 1 1 1 4 0 مدافع 6.8
یرای آلوارز 4 2 3 0 0 مدافع 7.2
آندر کاپا 2 2 2 3 0 مدافع 6.23
دنی گارسیا 3 1 0 1 0 هافبک 6.71
ایکر مونیاین 0 0 1 0 0 مهاجم 7.99
رائول گارسیا 1 1 3 5 0 هافبک 8.73
اینیاکی ویلیامز 0 0 0 0 0 مهاجم 7.36
اینیگو مارتینز 2 1 2 0 0 مدافع 7.13
بنیات 0 1 1 2 0 هافبک 6.61
ایبای گومز 1 2 0 0 0 مهاجم 7.09
اینیگو کوردوبا 1 0 0 0 0 مهاجم 5.96
مارکل سوسائتا 0 0 0 0 0 مهاجم 6.03
آریتس آدوریز 0 0 0 1 1 مهاجم 4.96
روبن بلانکو 1 0 0 0 0 دروازه‌بان 5.15
لوکاس اولازا 2 0 1 1 0 مدافع 5.87
نستور آرائوخو 3 2 2 4 1 مدافع 6.04
هوگو مایو 1 0 1 2 0 مدافع 6.11
اوکای یوکوشلو 1 1 1 2 0 هافبک 6.25
استانیسلاو لوبوتکا 0 0 3 0 0 هافبک 6.69
ریاض بودبوز 1 2 1 1 0 هافبک 6.29
یاگو آسپاس 0 0 1 2 0 مهاجم 7.15
ماکسی گومز 1 0 0 3 0 مهاجم 6.17
وسلی هوت 4 1 2 1 0 مدافع 6.5
بریز مندز 1 0 0 1 0 هافبک 6.43
سوفیان بوفال 0 0 0 1 0 مهاجم 6.34
یوسابد سانچز 0 0 0 0 0 هافبک 6.3
فران بلتران 0 0 0 0 0 هافبک 6.3
# + پاس (موفق) دقت پاس پاس کلیدی سانتر توپ بلند (موفق) ایجاد موقعیت گل پست نمره
یاگو هررین 23 (13) 56% 0 0 21 (11) 0 دروازه‌بان 6.35
یوری برچیچه 45 (43) 95% 0 3 0 (0) 0 مدافع 6.8
یرای آلوارز 45 (39) 86% 0 0 7 (3) 0 مدافع 7.2
آندر کاپا 47 (39) 83% 0 2 2 (0) 0 مدافع 6.23
دنی گارسیا 50 (42) 84% 0 0 3 (2) 0 هافبک 6.71
ایکر مونیاین 42 (36) 85% 3 1 4 (4) 1 مهاجم 7.99
رائول گارسیا 44 (31) 70% 0 1 0 (0) 0 هافبک 8.73
اینیاکی ویلیامز 25 (20) 80% 1 1 1 (1) 0 مهاجم 7.36
اینیگو مارتینز 39 (32) 82% 1 1 8 (6) 0 مدافع 7.13
بنیات 68 (62) 91% 0 3 7 (6) 0 هافبک 6.61
ایبای گومز 24 (19) 79% 2 6 0 (0) 0 مهاجم 7.09
اینیگو کوردوبا 7 (7) 100% 0 0 0 (0) 0 مهاجم 5.96
مارکل سوسائتا 7 (6) 85% 0 0 0 (0) 0 مهاجم 6.03
آریتس آدوریز 3 (2) 66% 0 0 0 (0) 0 مهاجم 4.96
روبن بلانکو 21 (12) 57% 0 0 17 (8) 0 دروازه‌بان 5.15
لوکاس اولازا 34 (24) 70% 0 3 7 (2) 0 مدافع 5.87
نستور آرائوخو 50 (36) 72% 0 0 12 (4) 0 مدافع 6.04
هوگو مایو 47 (36) 76% 0 3 3 (0) 0 مدافع 6.11
اوکای یوکوشلو 37 (33) 89% 0 0 1 (1) 0 هافبک 6.25
استانیسلاو لوبوتکا 51 (41) 80% 0 0 9 (6) 0 هافبک 6.69
ریاض بودبوز 45 (40) 88% 1 6 2 (2) 0 هافبک 6.29
یاگو آسپاس 32 (30) 93% 1 0 3 (3) 0 مهاجم 7.15
ماکسی گومز 16 (10) 62% 0 0 1 (0) 0 مهاجم 6.17
وسلی هوت 37 (32) 86% 0 0 9 (6) 0 مدافع 6.5
بریز مندز 43 (34) 79% 0 3 2 (2) 0 هافبک 6.43
سوفیان بوفال 9 (7) 77% 0 1 1 (1) 0 مهاجم 6.34
یوسابد سانچز 5 (3) 60% 0 0 0 (0) 0 هافبک 6.3
فران بلتران 3 (2) 66% 0 0 0 (0) 0 هافبک 6.3
در حال بارگذاری...
فوتبــال 11