فوتبــال 11

یکشنبه، 22 اردیبهشت 1398 ساعت ۲۱:۰۰
 
آمار بازیکنان
# + شوت (در چارچوب) تکل پاس دوئل (موفق) دقیقه بازی پست نمره
یان اوبلاک 0 (0) 0 21 0 (0) 90 دروازه‌بان 6.95
خوانفران 0 (0) 0 41 4 (1) 90 مدافع 6.83
رودریگو هرناندز 2 (0) 0 47 7 (5) 57 هافبک 7.25
دیگو گودین 0 (0) 0 32 5 (5) 90 مدافع 6.86
فیلیپه لوئیس 0 (0) 3 44 7 (5) 90 مدافع 7.13
کوکه 1 (1) 0 49 8 (2) 90 هافبک 6.86
توماس پارتی 2 (0) 3 64 13 (7) 90 هافبک 7
سائول نیگز 2 (1) 2 35 14 (7) 90 هافبک 6.74
آنتوان گریزمان 1 (0) 1 45 4 (2) 90 مهاجم 7.07
آلوارو موراتا 2 (1) 0 16 15 (7) 78 مهاجم 6.45
فرانسیسکو مونترو 0 (0) 1 35 2 (1) 90 مدافع 6.51
آنخل کوریا 1 (1) 2 7 13 (4) 33 مهاجم 6.08
توما لمار 0 (0) 0 2 5 (1) 12 مهاجم 6.18
توماش واچلیک 0 (0) 0 24 0 (0) 90 دروازه‌بان 6.5
خسوس ناواس 1 (1) 2 71 7 (3) 90 مدافع 6.45
سرخی گومز 0 (0) 1 57 4 (2) 90 مدافع 6.56
ماکسیم گونالونس 0 (0) 0 25 7 (3) 36 هافبک 6.49
روکه مسا 2 (0) 1 34 9 (1) 76 هافبک 6.07
پابلو سارابیا 4 (2) 2 41 12 (6) 90 مهاجم 7.68
فرانکو وازکز 2 (1) 1 31 13 (7) 90 هافبک 7.58
منیر الحدادی 0 (0) 2 28 8 (6) 90 مهاجم 7.24
ویسام بن‌یدر 0 (0) 0 13 5 (2) 90 مهاجم 6.37
سیمون کیار 0 (0) 0 27 3 (2) 45 مدافع 6.49
ژوریس نانیون 0 (0) 1 43 5 (4) 90 مدافع 6.91
مارکو روگ 1 (0) 1 10 5 (3) 14 هافبک 6.82
الکس ویدال 1 (1) 3 29 11 (6) 45 مهاجم 6.96
ابراهیم آمادو 0 (0) 1 28 8 (5) 54 هافبک 6.98
# + شوت (در چارچوب) دریبل (موفق) گل پاس گل کسب پنالتی موقعیت خطرناک پست نمره
یان اوبلاک 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 6.95
خوانفران 0 (0) 1 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.83
رودریگو هرناندز 2 (0) 0 (0) 0 1 0 0 هافبک 7.25
دیگو گودین 0 (0) 3 (3) 0 0 0 0 مدافع 6.86
فیلیپه لوئیس 0 (0) 2 (1) 0 0 0 0 مدافع 7.13
کوکه 1 (1) 0 (0) 1 0 0 0 هافبک 6.86
توماس پارتی 2 (0) 2 (2) 0 0 0 0 هافبک 7
سائول نیگز 2 (1) 2 (2) 0 0 0 0 هافبک 6.74
آنتوان گریزمان 1 (0) 1 (1) 0 0 0 0 مهاجم 7.07
آلوارو موراتا 2 (1) 0 (0) 0 0 0 2 مهاجم 6.45
فرانسیسکو مونترو 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.51
آنخل کوریا 1 (1) 1 (0) 0 0 0 0 مهاجم 6.08
توما لمار 0 (0) 3 (1) 0 0 0 0 مهاجم 6.18
توماش واچلیک 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 6.5
خسوس ناواس 1 (1) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.45
سرخی گومز 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.56
ماکسیم گونالونس 0 (0) 1 (1) 0 0 0 0 هافبک 6.49
روکه مسا 2 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 6.07
پابلو سارابیا 4 (2) 4 (2) 1 0 0 1 مهاجم 7.68
فرانکو وازکز 2 (1) 2 (1) 0 1 0 0 هافبک 7.58
منیر الحدادی 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 7.24
ویسام بن‌یدر 0 (0) 1 (1) 0 0 0 0 مهاجم 6.37
سیمون کیار 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.49
ژوریس نانیون 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.91
مارکو روگ 1 (0) 2 (2) 0 0 0 0 هافبک 6.82
الکس ویدال 1 (1) 4 (2) 0 0 0 0 مهاجم 6.96
ابراهیم آمادو 0 (0) 3 (3) 0 0 0 0 هافبک 6.98
# + دفع توپ قطع توپ تکل خطا خطای پنالتی پست نمره
یان اوبلاک 1 0 0 0 0 دروازه‌بان 6.95
خوانفران 0 1 0 1 0 مدافع 6.83
رودریگو هرناندز 0 2 0 0 0 هافبک 7.25
دیگو گودین 1 2 0 0 0 مدافع 6.86
فیلیپه لوئیس 3 1 3 1 0 مدافع 7.13
کوکه 0 1 0 1 0 هافبک 6.86
توماس پارتی 0 1 3 3 0 هافبک 7
سائول نیگز 1 0 2 3 0 هافبک 6.74
آنتوان گریزمان 0 1 1 0 0 مهاجم 7.07
آلوارو موراتا 2 0 0 2 0 مهاجم 6.45
فرانسیسکو مونترو 3 0 1 1 0 مدافع 6.51
آنخل کوریا 1 1 2 2 0 مهاجم 6.08
توما لمار 0 0 0 2 0 مهاجم 6.18
توماش واچلیک 0 0 0 0 0 دروازه‌بان 6.5
خسوس ناواس 2 0 2 2 0 مدافع 6.45
سرخی گومز 2 0 1 1 0 مدافع 6.56
ماکسیم گونالونس 0 2 0 1 0 هافبک 6.49
روکه مسا 0 1 1 3 0 هافبک 6.07
پابلو سارابیا 2 0 2 0 0 مهاجم 7.68
فرانکو وازکز 1 0 1 2 0 هافبک 7.58
منیر الحدادی 1 3 2 0 0 مهاجم 7.24
ویسام بن‌یدر 0 0 0 1 0 مهاجم 6.37
سیمون کیار 3 0 0 0 0 مدافع 6.49
ژوریس نانیون 5 1 1 0 0 مدافع 6.91
مارکو روگ 0 1 1 1 0 هافبک 6.82
الکس ویدال 0 0 3 1 0 مهاجم 6.96
ابراهیم آمادو 1 1 1 0 0 هافبک 6.98
# + پاس (موفق) دقت پاس پاس کلیدی سانتر توپ بلند (موفق) ایجاد موقعیت گل پست نمره
یان اوبلاک 21 (10) 47% 0 0 18 (7) 0 دروازه‌بان 6.95
خوانفران 41 (34) 82% 2 4 2 (1) 2 مدافع 6.83
رودریگو هرناندز 47 (46) 97% 1 0 1 (1) 0 هافبک 7.25
دیگو گودین 32 (26) 81% 0 0 6 (3) 0 مدافع 6.86
فیلیپه لوئیس 44 (41) 93% 1 2 2 (0) 0 مدافع 7.13
کوکه 49 (41) 83% 0 5 0 (0) 0 هافبک 6.86
توماس پارتی 64 (61) 95% 0 0 7 (7) 0 هافبک 7
سائول نیگز 35 (33) 94% 0 0 1 (1) 0 هافبک 6.74
آنتوان گریزمان 45 (42) 93% 4 3 0 (0) 0 مهاجم 7.07
آلوارو موراتا 16 (10) 62% 1 0 0 (0) 0 مهاجم 6.45
فرانسیسکو مونترو 35 (28) 80% 0 0 8 (4) 0 مدافع 6.51
آنخل کوریا 7 (5) 71% 0 1 0 (0) 0 مهاجم 6.08
توما لمار 2 (2) 100% 1 0 0 (0) 0 مهاجم 6.18
توماش واچلیک 24 (20) 83% 0 0 10 (6) 0 دروازه‌بان 6.5
خسوس ناواس 71 (55) 77% 0 0 12 (6) 0 مدافع 6.45
سرخی گومز 57 (52) 92% 0 0 10 (7) 0 مدافع 6.56
ماکسیم گونالونس 25 (21) 84% 0 0 6 (4) 0 هافبک 6.49
روکه مسا 34 (29) 85% 0 1 3 (3) 0 هافبک 6.07
پابلو سارابیا 41 (36) 87% 2 13 3 (2) 0 مهاجم 7.68
فرانکو وازکز 31 (25) 80% 2 1 3 (3) 1 هافبک 7.58
منیر الحدادی 28 (25) 89% 3 3 1 (0) 0 مهاجم 7.24
ویسام بن‌یدر 13 (10) 76% 0 2 0 (0) 0 مهاجم 6.37
سیمون کیار 27 (25) 92% 0 0 4 (2) 0 مدافع 6.49
ژوریس نانیون 43 (40) 93% 0 0 3 (3) 0 مدافع 6.91
مارکو روگ 10 (9) 90% 1 0 2 (2) 0 هافبک 6.82
الکس ویدال 29 (23) 79% 1 2 9 (6) 0 مهاجم 6.96
ابراهیم آمادو 28 (26) 92% 1 0 2 (2) 0 هافبک 6.98
در حال بارگذاری...
فوتبــال 11