فوتبــال 11

یکشنبه، 22 اردیبهشت 1398 ساعت ۲۱:۰۰
Anoeta (27,322)
 
آمار بازیکنان
# + شوت (در چارچوب) تکل پاس دوئل (موفق) دقیقه بازی پست نمره
خرونیمو رویی 0 (0) 0 35 0 (0) 90 دروازه‌بان 6.5
خوسبا سالدوئا 1 (1) 2 17 6 (5) 68 مدافع 7.8
دیگو یورنته 0 (0) 1 53 9 (4) 90 مدافع 6.57
هکتور مورنو 0 (0) 1 87 4 (3) 90 مدافع 6.77
آیهن مونیوز 1 (0) 1 45 10 (7) 90 مدافع 7.87
ایگور زوبلدیا 1 (1) 0 50 10 (5) 90 هافبک 7
میکل مرینو 3 (2) 1 52 13 (6) 90 هافبک 7.44
روبن پاردو 0 (0) 3 59 7 (4) 77 هافبک 7.42
میکل اویارسابال 6 (1) 0 26 8 (2) 90 مهاجم 6.97
ویلیان ژوزه 3 (1) 0 45 11 (5) 90 مهاجم 6.8
آندر بارنچیا 3 (1) 2 29 18 (9) 87 مهاجم 8.23
عدنان یانوزای 1 (0) 0 12 3 (2) 22 مهاجم 6.85
آسیر ایارامندی 0 (0) 0 25 2 (0) 13 هافبک 6.41
خوانمی 0 (0) 0 1 1 (0) 3 مهاجم 0
تیبو کورتوا 0 (0) 0 26 0 (0) 90 دروازه‌بان 7.22
دنیل کارواخال 0 (0) 2 53 13 (6) 90 مدافع 6.25
خسوس وایخو 0 (0) 1 19 1 (1) 39 مدافع 4.95
مارسلو 0 (0) 1 49 10 (4) 90 مدافع 5.9
کاسمیرو 1 (0) 3 45 12 (6) 90 هافبک 6.41
مارکو آسنسیو 1 (0) 0 22 5 (2) 76 هافبک 6.3
ناچو فرناندز 0 (0) 2 48 10 (5) 90 مدافع 6.61
ایسکو 1 (1) 3 35 11 (6) 56 هافبک 6.47
تونی کروس 0 (0) 1 60 9 (4) 90 هافبک 6.27
کریم بنزما 1 (0) 0 29 6 (0) 90 مهاجم 6.68
براهیم دیاز 1 (1) 0 15 11 (6) 65 هافبک 7.55
لوکا مودریچ 0 (0) 0 33 2 (2) 34 هافبک 6.67
وینیسیوس جونیور 0 (0) 0 6 6 (4) 14 مهاجم 6.7
لوکاس وازکز 1 (0) 0 13 6 (4) 25 مهاجم 6.48
# + شوت (در چارچوب) دریبل (موفق) گل پاس گل کسب پنالتی موقعیت خطرناک پست نمره
خرونیمو رویی 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 6.5
خوسبا سالدوئا 1 (1) 1 (1) 1 0 0 0 مدافع 7.8
دیگو یورنته 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.57
هکتور مورنو 0 (0) 1 (1) 0 0 0 0 مدافع 6.77
آیهن مونیوز 1 (0) 7 (6) 0 0 0 0 مدافع 7.87
ایگور زوبلدیا 1 (1) 4 (4) 0 0 0 0 هافبک 7
میکل مرینو 3 (2) 0 (0) 1 0 0 0 هافبک 7.44
روبن پاردو 0 (0) 0 (0) 0 1 0 0 هافبک 7.42
میکل اویارسابال 6 (1) 2 (0) 0 0 0 0 مهاجم 6.97
ویلیان ژوزه 3 (1) 1 (1) 0 1 0 1 مهاجم 6.8
آندر بارنچیا 3 (1) 8 (6) 1 0 0 0 مهاجم 8.23
عدنان یانوزای 1 (0) 1 (1) 0 0 0 0 مهاجم 6.85
آسیر ایارامندی 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 6.41
خوانمی 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
تیبو کورتوا 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 7.22
دنیل کارواخال 0 (0) 1 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.25
خسوس وایخو 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 4.95
مارسلو 0 (0) 1 (1) 0 0 0 0 مدافع 5.9
کاسمیرو 1 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 6.41
مارکو آسنسیو 1 (0) 2 (2) 0 0 0 0 هافبک 6.3
ناچو فرناندز 0 (0) 1 (1) 0 0 0 0 مدافع 6.61
ایسکو 1 (1) 2 (1) 0 0 0 1 هافبک 6.47
تونی کروس 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 6.27
کریم بنزما 1 (0) 0 (0) 0 1 0 0 مهاجم 6.68
براهیم دیاز 1 (1) 6 (4) 1 0 0 0 هافبک 7.55
لوکا مودریچ 0 (0) 2 (2) 0 0 0 0 هافبک 6.67
وینیسیوس جونیور 0 (0) 5 (4) 0 0 0 0 مهاجم 6.7
لوکاس وازکز 1 (0) 2 (2) 0 0 0 0 مهاجم 6.48
# + دفع توپ قطع توپ تکل خطا خطای پنالتی پست نمره
خرونیمو رویی 1 0 0 0 0 دروازه‌بان 6.5
خوسبا سالدوئا 1 0 2 1 0 مدافع 7.8
دیگو یورنته 5 0 1 1 0 مدافع 6.57
هکتور مورنو 1 0 1 0 0 مدافع 6.77
آیهن مونیوز 3 2 1 0 0 مدافع 7.87
ایگور زوبلدیا 1 1 0 3 0 هافبک 7
میکل مرینو 1 0 1 2 0 هافبک 7.44
روبن پاردو 0 0 3 1 0 هافبک 7.42
میکل اویارسابال 2 1 0 0 0 مهاجم 6.97
ویلیان ژوزه 0 0 0 0 0 مهاجم 6.8
آندر بارنچیا 0 4 2 3 0 مهاجم 8.23
عدنان یانوزای 0 1 0 0 0 مهاجم 6.85
آسیر ایارامندی 1 0 0 0 0 هافبک 6.41
خوانمی 0 0 0 1 0 مهاجم 0
تیبو کورتوا 0 1 0 0 0 دروازه‌بان 7.22
دنیل کارواخال 3 2 2 3 0 مدافع 6.25
خسوس وایخو 2 1 1 1 1 مدافع 4.95
مارسلو 1 0 1 0 0 مدافع 5.9
کاسمیرو 3 2 3 5 0 هافبک 6.41
مارکو آسنسیو 0 0 0 2 0 هافبک 6.3
ناچو فرناندز 2 3 2 3 0 مدافع 6.61
ایسکو 0 0 3 0 0 هافبک 6.47
تونی کروس 3 0 1 1 0 هافبک 6.27
کریم بنزما 1 0 0 0 0 مهاجم 6.68
براهیم دیاز 0 0 0 1 0 هافبک 7.55
لوکا مودریچ 0 1 0 0 0 هافبک 6.67
وینیسیوس جونیور 0 0 0 0 0 مهاجم 6.7
لوکاس وازکز 1 0 0 0 0 مهاجم 6.48
# + پاس (موفق) دقت پاس پاس کلیدی سانتر توپ بلند (موفق) ایجاد موقعیت گل پست نمره
خرونیمو رویی 35 (33) 94% 0 0 7 (5) 0 دروازه‌بان 6.5
خوسبا سالدوئا 17 (14) 82% 1 4 0 (0) 0 مدافع 7.8
دیگو یورنته 53 (50) 94% 0 0 5 (5) 0 مدافع 6.57
هکتور مورنو 87 (81) 93% 0 0 6 (3) 0 مدافع 6.77
آیهن مونیوز 45 (37) 82% 3 6 2 (0) 0 مدافع 7.87
ایگور زوبلدیا 50 (44) 88% 0 0 2 (2) 0 هافبک 7
میکل مرینو 52 (43) 82% 0 0 1 (1) 0 هافبک 7.44
روبن پاردو 59 (51) 87% 2 5 4 (4) 0 هافبک 7.42
میکل اویارسابال 26 (20) 76% 3 0 1 (0) 1 مهاجم 6.97
ویلیان ژوزه 45 (32) 71% 1 0 3 (3) 1 مهاجم 6.8
آندر بارنچیا 29 (24) 82% 3 1 2 (0) 0 مهاجم 8.23
عدنان یانوزای 12 (11) 91% 0 0 1 (1) 0 مهاجم 6.85
آسیر ایارامندی 25 (24) 96% 1 0 1 (1) 0 هافبک 6.41
خوانمی 1 (1) 100% 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
تیبو کورتوا 26 (21) 80% 0 0 10 (5) 0 دروازه‌بان 7.22
دنیل کارواخال 53 (42) 79% 1 3 2 (1) 0 مدافع 6.25
خسوس وایخو 19 (14) 73% 0 0 4 (0) 0 مدافع 4.95
مارسلو 49 (41) 83% 0 3 8 (6) 0 مدافع 5.9
کاسمیرو 45 (35) 77% 0 1 8 (4) 0 هافبک 6.41
مارکو آسنسیو 22 (21) 95% 0 2 0 (0) 0 هافبک 6.3
ناچو فرناندز 48 (45) 93% 0 0 5 (4) 0 مدافع 6.61
ایسکو 35 (26) 74% 0 0 2 (1) 0 هافبک 6.47
تونی کروس 60 (53) 89% 0 1 8 (5) 0 هافبک 6.27
کریم بنزما 29 (22) 75% 1 0 2 (1) 1 مهاجم 6.68
براهیم دیاز 15 (14) 93% 1 1 0 (0) 1 هافبک 7.55
لوکا مودریچ 33 (30) 90% 0 0 6 (5) 0 هافبک 6.67
وینیسیوس جونیور 6 (3) 50% 0 1 0 (0) 0 مهاجم 6.7
لوکاس وازکز 13 (12) 92% 0 1 2 (1) 0 مهاجم 6.48
در حال بارگذاری...
فوتبــال 11