فوتبــال 11

یکشنبه، 22 اردیبهشت 1398 ساعت ۲۱:۰۰
 
آمار بازیکنان
# + شوت (در چارچوب) تکل پاس دوئل (موفق) دقیقه بازی پست نمره
یاسین بونو 0 (0) 0 16 0 (0) 90 دروازه‌بان 5.78
والری فرناندز 0 (0) 3 24 14 (8) 84 مهاجم 6.8
خوانپه 0 (0) 3 51 9 (7) 90 مدافع 6.83
مارک مونیسا 1 (0) 3 47 13 (9) 90 مدافع 6.9
پره پونس 1 (0) 5 26 21 (6) 90 هافبک 6.38
الکس گرانی 0 (0) 2 62 9 (5) 90 هافبک 6.84
پورتو 1 (1) 2 18 11 (8) 90 هافبک 6.95
کریستین استوانی 5 (2) 0 15 20 (12) 90 مهاجم 7.8
پدرو آلکالا 0 (0) 2 39 14 (7) 90 مدافع 6.24
داگلاس لوئیس 0 (0) 3 37 11 (7) 71 هافبک 6.76
آنتونی لوزانو 3 (2) 2 16 13 (4) 71 مهاجم 6.35
پدرو پوررو 0 (0) 1 8 3 (2) 13 هافبک 6.18
یوهان موخیکا 0 (0) 1 6 2 (2) 19 هافبک 6.34
Kévin Soni 3 (1) 1 9 9 (4) 19 هافبک 6.68
آیتور فرناندز 0 (0) 0 31 1 (1) 90 دروازه‌بان 7.46
کوکه 0 (0) 5 28 26 (16) 90 مدافع 7.36
روبن وزو 0 (0) 1 16 6 (3) 90 مدافع 6.94
روبر 0 (0) 0 4 2 (0) 20 مدافع 6.19
تونیو 0 (0) 0 0 0 (0) 4 مدافع 0
خوزه کامپانا 0 (0) 2 49 18 (6) 90 هافبک 6.61
جیسون 1 (0) 1 17 16 (5) 90 مهاجم 6.23
بورخا مایورال 0 (0) 1 30 21 (7) 90 مهاجم 6.69
خوزه لوئیس مورالس 1 (1) 1 17 13 (4) 90 مهاجم 7.08
نیکولا ووکسویچ 0 (0) 5 19 12 (8) 90 هافبک 6.89
انیس باردی 4 (1) 4 32 11 (8) 90 هافبک 7.73
پدرو لوپز 0 (0) 3 16 16 (7) 86 مدافع 7.27
اریک کاباکو 0 (0) 0 3 2 (1) 11 مدافع 6.45
سرخیو پوستیگا 0 (0) 0 8 5 (2) 59 مدافع 6.58
# + شوت (در چارچوب) دریبل (موفق) گل پاس گل کسب پنالتی موقعیت خطرناک پست نمره
یاسین بونو 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 5.78
والری فرناندز 0 (0) 7 (5) 0 0 0 0 مهاجم 6.8
خوانپه 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.83
مارک مونیسا 1 (0) 3 (3) 0 0 0 0 مدافع 6.9
پره پونس 1 (0) 2 (1) 0 0 0 0 هافبک 6.38
الکس گرانی 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 6.84
پورتو 1 (1) 3 (2) 0 0 0 0 هافبک 6.95
کریستین استوانی 5 (2) 1 (1) 1 0 0 0 مهاجم 7.8
پدرو آلکالا 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.24
داگلاس لوئیس 0 (0) 2 (1) 0 0 0 0 هافبک 6.76
آنتونی لوزانو 3 (2) 4 (0) 0 0 0 0 مهاجم 6.35
پدرو پوررو 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 6.18
یوهان موخیکا 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 6.34
Kévin Soni 3 (1) 5 (3) 0 0 0 0 هافبک 6.68
آیتور فرناندز 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 7.46
کوکه 0 (0) 3 (2) 0 0 0 0 مدافع 7.36
روبن وزو 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.94
روبر 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.19
تونیو 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
خوزه کامپانا 0 (0) 4 (1) 0 1 0 0 هافبک 6.61
جیسون 1 (0) 2 (1) 0 0 0 0 مهاجم 6.23
بورخا مایورال 0 (0) 1 (1) 0 0 0 0 مهاجم 6.69
خوزه لوئیس مورالس 1 (1) 6 (3) 1 0 0 0 مهاجم 7.08
نیکولا ووکسویچ 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 6.89
انیس باردی 4 (1) 1 (1) 1 0 0 0 هافبک 7.73
پدرو لوپز 0 (0) 2 (1) 0 1 0 0 مدافع 7.27
اریک کاباکو 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.45
سرخیو پوستیگا 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.58
# + دفع توپ قطع توپ تکل خطا خطای پنالتی پست نمره
یاسین بونو 1 0 0 0 0 دروازه‌بان 5.78
والری فرناندز 1 0 3 1 0 مهاجم 6.8
خوانپه 3 3 3 1 0 مدافع 6.83
مارک مونیسا 0 0 3 1 0 مدافع 6.9
پره پونس 0 1 5 5 0 هافبک 6.38
الکس گرانی 0 1 2 0 0 هافبک 6.84
پورتو 0 0 2 0 0 هافبک 6.95
کریستین استوانی 0 1 0 3 0 مهاجم 7.8
پدرو آلکالا 3 1 2 1 0 مدافع 6.24
داگلاس لوئیس 2 1 3 2 0 هافبک 6.76
آنتونی لوزانو 0 0 2 1 0 مهاجم 6.35
پدرو پوررو 0 0 1 0 0 هافبک 6.18
یوهان موخیکا 0 0 1 0 0 هافبک 6.34
Kévin Soni 0 0 1 0 0 هافبک 6.68
آیتور فرناندز 1 0 0 0 0 دروازه‌بان 7.46
کوکه 6 5 5 1 0 مدافع 7.36
روبن وزو 13 1 1 1 0 مدافع 6.94
روبر 2 1 0 0 0 مدافع 6.19
تونیو 1 0 0 0 0 مدافع 0
خوزه کامپانا 0 1 2 3 0 هافبک 6.61
جیسون 0 0 1 3 0 مهاجم 6.23
بورخا مایورال 0 0 1 1 0 مهاجم 6.69
خوزه لوئیس مورالس 1 0 1 0 0 مهاجم 7.08
نیکولا ووکسویچ 4 0 5 2 0 هافبک 6.89
انیس باردی 1 2 4 0 0 هافبک 7.73
پدرو لوپز 1 1 3 4 0 مدافع 7.27
اریک کاباکو 1 0 0 0 0 مدافع 6.45
سرخیو پوستیگا 5 2 0 1 0 مدافع 6.58
# + پاس (موفق) دقت پاس پاس کلیدی سانتر توپ بلند (موفق) ایجاد موقعیت گل پست نمره
یاسین بونو 16 (14) 87% 0 0 8 (6) 0 دروازه‌بان 5.78
والری فرناندز 24 (20) 83% 0 6 2 (0) 0 مهاجم 6.8
خوانپه 51 (45) 88% 0 0 4 (2) 0 مدافع 6.83
مارک مونیسا 47 (36) 76% 1 0 12 (7) 0 مدافع 6.9
پره پونس 26 (17) 65% 1 1 2 (1) 0 هافبک 6.38
الکس گرانی 62 (42) 68% 3 14 11 (3) 0 هافبک 6.84
پورتو 18 (12) 66% 2 5 0 (0) 0 هافبک 6.95
کریستین استوانی 15 (11) 73% 1 0 1 (0) 0 مهاجم 7.8
پدرو آلکالا 39 (27) 69% 0 0 9 (3) 0 مدافع 6.24
داگلاس لوئیس 37 (31) 83% 0 1 8 (5) 0 هافبک 6.76
آنتونی لوزانو 16 (11) 68% 0 2 1 (0) 0 مهاجم 6.35
پدرو پوررو 8 (2) 25% 0 0 3 (0) 0 هافبک 6.18
یوهان موخیکا 6 (5) 83% 0 2 3 (2) 0 هافبک 6.34
Kévin Soni 9 (7) 77% 2 1 1 (0) 0 هافبک 6.68
آیتور فرناندز 31 (10) 32% 0 0 28 (7) 0 دروازه‌بان 7.46
کوکه 28 (13) 46% 0 0 4 (0) 0 مدافع 7.36
روبن وزو 16 (8) 50% 0 0 8 (2) 0 مدافع 6.94
روبر 4 (2) 50% 0 0 3 (2) 0 مدافع 6.19
تونیو 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
خوزه کامپانا 49 (33) 67% 1 6 8 (1) 1 هافبک 6.61
جیسون 17 (10) 58% 0 0 0 (0) 0 مهاجم 6.23
بورخا مایورال 30 (25) 83% 1 2 1 (1) 0 مهاجم 6.69
خوزه لوئیس مورالس 17 (11) 64% 0 1 4 (2) 0 مهاجم 7.08
نیکولا ووکسویچ 19 (15) 78% 0 0 3 (1) 0 هافبک 6.89
انیس باردی 32 (20) 62% 0 0 5 (1) 0 هافبک 7.73
پدرو لوپز 16 (12) 75% 1 1 2 (1) 1 مدافع 7.27
اریک کاباکو 3 (1) 33% 0 0 1 (0) 0 مدافع 6.45
سرخیو پوستیگا 8 (4) 50% 0 0 4 (1) 0 مدافع 6.58
در حال بارگذاری...
فوتبــال 11