فوتبــال 11

شنبه، ۰۷ اردیبهشت ۱۳۹۸ ساعت ۱۸:۴۵
 
آمار بازیکنان
# + شوت (در چارچوب) تکل پاس دوئل (موفق) دقیقه بازی پست نمره
یان اوبلاک 0 (0) 0 18 0 (0) 90 دروازه‌بان 7.7
فیلیپه لوئیس 0 (0) 1 59 6 (3) 56 مدافع 6.8
استفان ساویچ 0 (0) 2 49 8 (4) 90 مدافع 7
دیگو گودین 1 (0) 3 44 15 (9) 90 مدافع 7.4
کوکه 1 (0) 3 73 9 (6) 90 هافبک 7.6
سائول نیگز 2 (0) 0 50 8 (2) 90 هافبک 7
آنتوان گریزمان 4 (1) 1 36 14 (4) 90 مهاجم 6.9
آلوارو موراتا 2 (0) 1 19 14 (8) 70 مهاجم 6.8
توما لمار 1 (0) 1 56 11 (5) 90 مهاجم 7
سانتیاگو آریاس 0 (0) 1 30 10 (2) 90 مدافع 6.9
توماس پارتی 0 (0) 1 42 10 (6) 45 هافبک 6.6
رودریگو هرناندز 2 (0) 2 38 13 (9) 45 هافبک 7
آنخل کوریا 0 (0) 1 13 7 (4) 34 مهاجم 6.7
ویتولو 0 (0) 0 4 8 (1) 20 مهاجم 6
جوردی ماسیپ 0 (0) 0 23 0 (0) 90 دروازه‌بان 6.2
ناچو مارتینز 0 (0) 1 32 6 (3) 90 مدافع 6.9
فرناندو کالرو 3 (0) 2 48 11 (7) 90 مدافع 7.5
خواکین فرناندز 0 (0) 2 42 10 (9) 90 هافبک 7.1
خاوی مویانو 0 (0) 1 21 5 (3) 70 مدافع 6.6
اسکار پلانو 1 (1) 2 21 11 (5) 80 هافبک 6.3
روبن آلکاراز 1 (0) 4 40 20 (12) 90 هافبک 6.8
میچل 0 (0) 3 63 13 (7) 90 هافبک 7
سرجی گواردیولا 3 (2) 2 22 24 (9) 90 مهاجم 6.8
انس اونال 2 (0) 0 21 17 (6) 90 مهاجم 6.8
والدو روبیو 0 (0) 2 14 5 (3) 63 مهاجم 6.6
آنتونیتو 0 (0) 2 6 5 (3) 20 مدافع 6.6
تونی ویا 1 (0) 1 11 3 (1) 27 هافبک 6.2
Miguel De La Fuente 2 (1) 0 4 3 (2) 10 مهاجم 6.7
# + شوت (در چارچوب) دریبل (موفق) گل پاس گل کسب پنالتی موقعیت خطرناک پست نمره
یان اوبلاک 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 7.7
فیلیپه لوئیس 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.8
استفان ساویچ 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 7
دیگو گودین 1 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 7.4
کوکه 1 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 7.6
سائول نیگز 2 (0) 1 (1) 0 0 0 0 هافبک 7
آنتوان گریزمان 4 (1) 1 (0) 0 0 0 0 مهاجم 6.9
آلوارو موراتا 2 (0) 2 (2) 0 0 0 0 مهاجم 6.8
توما لمار 1 (0) 4 (2) 0 0 0 0 مهاجم 7
سانتیاگو آریاس 0 (0) 1 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.9
توماس پارتی 0 (0) 1 (0) 0 0 0 0 هافبک 6.6
رودریگو هرناندز 2 (0) 1 (1) 0 0 0 0 هافبک 7
آنخل کوریا 0 (0) 4 (3) 0 0 0 0 مهاجم 6.7
ویتولو 0 (0) 1 (0) 0 0 0 0 مهاجم 6
جوردی ماسیپ 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 6.2
ناچو مارتینز 0 (0) 1 (1) 0 0 0 0 مدافع 6.9
فرناندو کالرو 3 (0) 2 (2) 0 0 0 0 مدافع 7.5
خواکین فرناندز 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 7.1
خاوی مویانو 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.6
اسکار پلانو 1 (1) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 6.3
روبن آلکاراز 1 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 6.8
میچل 0 (0) 2 (2) 0 0 0 0 هافبک 7
سرجی گواردیولا 3 (2) 2 (0) 0 0 0 0 مهاجم 6.8
انس اونال 2 (0) 2 (2) 0 0 0 0 مهاجم 6.8
والدو روبیو 0 (0) 2 (1) 0 0 0 0 مهاجم 6.6
آنتونیتو 0 (0) 1 (1) 0 0 0 0 مدافع 6.6
تونی ویا 1 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 6.2
Miguel De La Fuente 2 (1) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 6.7
# + دفع توپ قطع توپ تکل خطا خطای پنالتی پست نمره
یان اوبلاک 0 0 0 0 0 دروازه‌بان 7.7
فیلیپه لوئیس 0 2 1 2 0 مدافع 6.8
استفان ساویچ 2 1 2 2 0 مدافع 7
دیگو گودین 6 2 3 2 0 مدافع 7.4
کوکه 2 3 3 0 0 هافبک 7.6
سائول نیگز 3 3 0 4 0 هافبک 7
آنتوان گریزمان 0 0 1 1 0 مهاجم 6.9
آلوارو موراتا 0 0 1 2 0 مهاجم 6.8
توما لمار 0 1 1 1 0 مهاجم 7
سانتیاگو آریاس 2 1 1 1 0 مدافع 6.9
توماس پارتی 0 1 1 1 0 هافبک 6.6
رودریگو هرناندز 0 1 2 1 0 هافبک 7
آنخل کوریا 0 0 1 1 0 مهاجم 6.7
ویتولو 0 0 0 1 0 مهاجم 6
جوردی ماسیپ 0 0 0 0 0 دروازه‌بان 6.2
ناچو مارتینز 3 2 1 0 0 مدافع 6.9
فرناندو کالرو 2 3 2 0 0 مدافع 7.5
خواکین فرناندز 9 0 2 0 0 هافبک 7.1
خاوی مویانو 4 0 1 1 0 مدافع 6.6
اسکار پلانو 1 0 2 0 0 هافبک 6.3
روبن آلکاراز 4 1 4 3 0 هافبک 6.8
میچل 1 1 3 2 0 هافبک 7
سرجی گواردیولا 1 0 2 3 0 مهاجم 6.8
انس اونال 0 0 0 2 0 مهاجم 6.8
والدو روبیو 1 0 2 1 0 مهاجم 6.6
آنتونیتو 0 0 2 0 0 مدافع 6.6
تونی ویا 0 0 1 0 0 هافبک 6.2
Miguel De La Fuente 0 1 0 0 0 مهاجم 6.7
# + پاس (موفق) دقت پاس پاس کلیدی سانتر توپ بلند (موفق) ایجاد موقعیت گل پست نمره
یان اوبلاک 18 (10) 55% 0 0 14 (6) 0 دروازه‌بان 7.7
فیلیپه لوئیس 59 (52) 88% 0 0 4 (2) 0 مدافع 6.8
استفان ساویچ 49 (39) 79% 0 0 8 (2) 0 مدافع 7
دیگو گودین 44 (41) 93% 0 0 2 (1) 0 مدافع 7.4
کوکه 73 (69) 95% 3 6 1 (1) 0 هافبک 7.6
سائول نیگز 50 (42) 84% 0 3 3 (2) 0 هافبک 7
آنتوان گریزمان 36 (26) 72% 2 1 4 (1) 0 مهاجم 6.9
آلوارو موراتا 19 (13) 68% 1 1 0 (0) 0 مهاجم 6.8
توما لمار 56 (50) 89% 2 5 2 (1) 0 مهاجم 7
سانتیاگو آریاس 30 (27) 90% 2 4 1 (0) 0 مدافع 6.9
توماس پارتی 42 (38) 90% 0 0 1 (1) 0 هافبک 6.6
رودریگو هرناندز 38 (35) 92% 0 0 2 (2) 0 هافبک 7
آنخل کوریا 13 (9) 69% 1 0 0 (0) 0 مهاجم 6.7
ویتولو 4 (1) 25% 0 0 0 (0) 0 مهاجم 6
جوردی ماسیپ 23 (7) 30% 0 0 22 (6) 0 دروازه‌بان 6.2
ناچو مارتینز 32 (29) 90% 3 3 2 (1) 0 مدافع 6.9
فرناندو کالرو 48 (40) 83% 0 0 8 (4) 0 مدافع 7.5
خواکین فرناندز 42 (33) 78% 0 0 8 (3) 0 هافبک 7.1
خاوی مویانو 21 (17) 81% 1 4 3 (2) 0 مدافع 6.6
اسکار پلانو 21 (14) 66% 0 0 2 (0) 0 هافبک 6.3
روبن آلکاراز 40 (33) 82% 0 0 7 (4) 0 هافبک 6.8
میچل 63 (53) 84% 3 5 16 (10) 0 هافبک 7
سرجی گواردیولا 22 (19) 86% 1 1 1 (1) 0 مهاجم 6.8
انس اونال 21 (17) 81% 2 0 1 (1) 0 مهاجم 6.8
والدو روبیو 14 (8) 57% 0 1 1 (0) 0 مهاجم 6.6
آنتونیتو 6 (5) 83% 0 4 0 (0) 0 مدافع 6.6
تونی ویا 11 (7) 63% 0 0 0 (0) 0 هافبک 6.2
Miguel De La Fuente 4 (2) 50% 0 0 0 (0) 0 مهاجم 6.7
در حال بارگذاری...
فوتبــال 11