فوتبــال 11

شنبه، ۳۱ فروردین ۱۳۹۸ ساعت ۱۸:۴۵
 
آمار بازیکنان
# + شوت (در چارچوب) تکل پاس دوئل (موفق) دقیقه بازی پست نمره
مارکو دیمیتروویچ 0 (0) 0 29 1 (1) 90 دروازه‌بان 7.2
خوزه آنخل 1 (0) 3 46 11 (5) 90 مدافع 6.7
پائولو اولیویرا 1 (1) 4 37 8 (5) 90 مدافع 7.1
پابلو دبلاسیس 0 (0) 1 42 8 (3) 90 هافبک 6.2
مارک کوکورلا 0 (0) 0 30 10 (4) 90 مدافع 6.3
خوان جردن 3 (0) 2 65 13 (8) 90 هافبک 7.3
گونزالو اسکالانته 0 (0) 0 33 10 (5) 90 هافبک 6.4
فابیان اوریانا 0 (0) 3 31 12 (5) 77 مهاجم 6.4
سرجی انریک 2 (0) 0 29 24 (9) 83 مهاجم 6.5
سرخیو آلوارز 0 (0) 2 31 9 (4) 90 هافبک 6.9
مارک کاردونا 1 (0) 0 11 9 (3) 63 مهاجم 6.3
چارلز دیاس 0 (0) 0 5 2 (0) 12 مهاجم 6.1
پدرو لئون 0 (0) 0 2 0 (0) 13 مهاجم 6.2
کیکه 2 (1) 0 15 8 (6) 27 مهاجم 6.7
یان اوبلاک 0 (0) 0 31 0 (0) 90 دروازه‌بان 7.2
خوزه خیمنز 1 (0) 2 35 11 (6) 90 مدافع 7.1
کوکه 1 (1) 8 50 17 (11) 90 هافبک 8.6
رودریگو هرناندز 1 (0) 1 40 8 (4) 90 هافبک 6.8
سائول نیگز 0 (0) 3 36 7 (5) 90 هافبک 7
آنخل کوریا 1 (1) 1 18 7 (3) 55 مهاجم 6.3
آلوارو موراتا 1 (0) 1 21 19 (9) 90 مهاجم 6.7
دیگو گودین 1 (1) 0 39 16 (9) 90 مدافع 7.5
سانتیاگو آریاس 0 (0) 3 30 16 (11) 70 مدافع 7.2
توماس پارتی 1 (0) 1 44 7 (3) 90 هافبک 7.1
ویتولو 0 (0) 1 21 9 (3) 61 مهاجم 6.4
فیلیپه لوئیس 0 (0) 0 17 0 (0) 29 مدافع 6.4
توما لمار 1 (1) 1 11 3 (1) 35 مهاجم 7.1
نیکولا کالینیچ 0 (0) 0 5 5 (2) 20 مهاجم 6.5
# + شوت (در چارچوب) دریبل (موفق) گل پاس گل کسب پنالتی موقعیت خطرناک پست نمره
مارکو دیمیتروویچ 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 7.2
خوزه آنخل 1 (0) 3 (1) 0 0 0 0 مدافع 6.7
پائولو اولیویرا 1 (1) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 7.1
پابلو دبلاسیس 0 (0) 3 (1) 0 0 0 0 هافبک 6.2
مارک کوکورلا 0 (0) 1 (1) 0 0 0 0 مدافع 6.3
خوان جردن 3 (0) 1 (1) 0 0 0 0 هافبک 7.3
گونزالو اسکالانته 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 6.4
فابیان اوریانا 0 (0) 4 (1) 0 0 0 0 مهاجم 6.4
سرجی انریک 2 (0) 1 (1) 0 0 0 1 مهاجم 6.5
سرخیو آلوارز 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 6.9
مارک کاردونا 1 (0) 2 (0) 0 0 0 0 مهاجم 6.3
چارلز دیاس 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 6.1
پدرو لئون 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 6.2
کیکه 2 (1) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 6.7
یان اوبلاک 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 7.2
خوزه خیمنز 1 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 7.1
کوکه 1 (1) 1 (1) 0 1 0 0 هافبک 8.6
رودریگو هرناندز 1 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 6.8
سائول نیگز 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 7
آنخل کوریا 1 (1) 1 (1) 0 0 0 1 مهاجم 6.3
آلوارو موراتا 1 (0) 2 (1) 0 0 0 1 مهاجم 6.7
دیگو گودین 1 (1) 0 (0) 0 0 0 1 مدافع 7.5
سانتیاگو آریاس 0 (0) 1 (1) 0 0 0 0 مدافع 7.2
توماس پارتی 1 (0) 1 (1) 0 0 0 0 هافبک 7.1
ویتولو 0 (0) 5 (2) 0 0 0 0 مهاجم 6.4
فیلیپه لوئیس 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.4
توما لمار 1 (1) 0 (0) 1 0 0 0 مهاجم 7.1
نیکولا کالینیچ 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 6.5
# + دفع توپ قطع توپ تکل خطا خطای پنالتی پست نمره
مارکو دیمیتروویچ 1 0 0 0 0 دروازه‌بان 7.2
خوزه آنخل 2 0 3 1 0 مدافع 6.7
پائولو اولیویرا 4 1 4 0 0 مدافع 7.1
پابلو دبلاسیس 0 0 1 0 0 هافبک 6.2
مارک کوکورلا 1 0 0 3 0 مدافع 6.3
خوان جردن 2 0 2 2 0 هافبک 7.3
گونزالو اسکالانته 1 0 0 0 0 هافبک 6.4
فابیان اوریانا 0 1 3 1 0 مهاجم 6.4
سرجی انریک 0 1 0 2 0 مهاجم 6.5
سرخیو آلوارز 7 2 2 1 0 هافبک 6.9
مارک کاردونا 0 0 0 1 0 مهاجم 6.3
چارلز دیاس 0 0 0 0 0 مهاجم 6.1
پدرو لئون 0 0 0 0 0 مهاجم 6.2
کیکه 0 0 0 0 0 مهاجم 6.7
یان اوبلاک 1 0 0 0 0 دروازه‌بان 7.2
خوزه خیمنز 8 0 2 0 0 مدافع 7.1
کوکه 0 1 8 0 0 هافبک 8.6
رودریگو هرناندز 2 0 1 2 0 هافبک 6.8
سائول نیگز 1 0 3 0 0 هافبک 7
آنخل کوریا 0 0 1 0 0 مهاجم 6.3
آلوارو موراتا 2 0 1 2 0 مهاجم 6.7
دیگو گودین 12 2 0 3 0 مدافع 7.5
سانتیاگو آریاس 1 1 3 0 0 مدافع 7.2
توماس پارتی 2 3 1 1 0 هافبک 7.1
ویتولو 0 0 1 1 0 مهاجم 6.4
فیلیپه لوئیس 0 0 0 0 0 مدافع 6.4
توما لمار 1 0 1 1 0 مهاجم 7.1
نیکولا کالینیچ 0 0 0 2 0 مهاجم 6.5
# + پاس (موفق) دقت پاس پاس کلیدی سانتر توپ بلند (موفق) ایجاد موقعیت گل پست نمره
مارکو دیمیتروویچ 29 (16) 55% 0 0 29 (16) 0 دروازه‌بان 7.2
خوزه آنخل 46 (32) 69% 1 11 16 (8) 0 مدافع 6.7
پائولو اولیویرا 37 (32) 86% 0 0 15 (10) 0 مدافع 7.1
پابلو دبلاسیس 42 (27) 64% 1 7 5 (0) 0 هافبک 6.2
مارک کوکورلا 30 (26) 86% 1 6 1 (0) 0 مدافع 6.3
خوان جردن 65 (55) 84% 2 3 14 (10) 1 هافبک 7.3
گونزالو اسکالانته 33 (24) 72% 0 0 6 (5) 0 هافبک 6.4
فابیان اوریانا 31 (25) 80% 0 2 2 (1) 0 مهاجم 6.4
سرجی انریک 29 (21) 72% 1 0 1 (1) 0 مهاجم 6.5
سرخیو آلوارز 31 (24) 77% 0 0 7 (4) 0 هافبک 6.9
مارک کاردونا 11 (9) 81% 0 0 0 (0) 0 مهاجم 6.3
چارلز دیاس 5 (4) 80% 0 0 0 (0) 0 مهاجم 6.1
پدرو لئون 2 (2) 100% 0 1 0 (0) 0 مهاجم 6.2
کیکه 15 (12) 80% 0 2 0 (0) 0 مهاجم 6.7
یان اوبلاک 31 (14) 45% 0 0 27 (11) 0 دروازه‌بان 7.2
خوزه خیمنز 35 (22) 62% 0 0 12 (6) 0 مدافع 7.1
کوکه 50 (43) 86% 5 6 5 (2) 2 هافبک 8.6
رودریگو هرناندز 40 (40) 100% 0 0 5 (5) 0 هافبک 6.8
سائول نیگز 36 (25) 69% 0 3 4 (1) 0 هافبک 7
آنخل کوریا 18 (14) 77% 0 0 0 (0) 0 مهاجم 6.3
آلوارو موراتا 21 (8) 38% 1 1 0 (0) 1 مهاجم 6.7
دیگو گودین 39 (25) 64% 0 0 11 (4) 0 مدافع 7.5
سانتیاگو آریاس 30 (20) 66% 0 0 3 (1) 0 مدافع 7.2
توماس پارتی 44 (33) 75% 1 1 7 (2) 1 هافبک 7.1
ویتولو 21 (16) 76% 1 0 1 (0) 0 مهاجم 6.4
فیلیپه لوئیس 17 (13) 76% 0 0 2 (0) 0 مدافع 6.4
توما لمار 11 (11) 100% 0 3 0 (0) 0 مهاجم 7.1
نیکولا کالینیچ 5 (3) 60% 1 0 0 (0) 0 مهاجم 6.5
در حال بارگذاری...
فوتبــال 11