فوتبــال 11

یکشنبه، 11 فروردین 1398 ساعت ۲۳:۱۵
 
آمار بازیکنان
# + شوت (در چارچوب) تکل پاس دوئل (موفق) دقیقه بازی پست نمره
مارسلو 1 (0) 1 93 7 (3) 90 مدافع 6.87
سرخیو راموس 0 (0) 2 100 6 (4) 90 مدافع 6.63
آلوارو اودریوزولا 0 (0) 0 63 4 (1) 90 مدافع 6.73
کریم بنزما 6 (4) 1 42 8 (5) 90 مهاجم 8.64
گرت بیل 3 (0) 0 31 3 (1) 90 مهاجم 6.84
لوکا زیدان 0 (0) 0 38 1 (1) 90 دروازه‌بان 6.06
ناچو فرناندز 1 (0) 1 67 9 (4) 90 مدافع 6.71
ایسکو 1 (1) 2 67 7 (3) 75 هافبک 6.96
مارکوس یورنته 0 (0) 4 64 15 (10) 79 هافبک 7.6
دنی سبایوس 2 (1) 3 72 15 (8) 90 هافبک 7.63
براهیم دیاز 0 (0) 0 40 13 (4) 64 هافبک 7.11
لوکاس وازکز 1 (1) 0 16 3 (1) 26 مهاجم 6.66
فدریکو والورده 0 (0) 1 13 2 (2) 15 هافبک 6.57
ماریانو دیاز 1 (1) 0 4 3 (0) 11 مهاجم 6.41
روبرتو سانتاماریا 0 (0) 0 22 0 (0) 90 دروازه‌بان 6.8
مارتین مانتوانی 1 (0) 2 19 8 (5) 90 مدافع 6.27
سابیر اتچیتا 2 (1) 1 21 7 (4) 90 مدافع 7.19
خاوی گالان 0 (0) 3 23 12 (8) 90 مدافع 6.43
موی گومز 1 (0) 1 34 5 (1) 90 مهاجم 7.4
کریستین ریورا 0 (0) 1 22 7 (3) 78 هافبک 6.26
یانجل هررا 3 (0) 3 32 13 (9) 90 هافبک 7.01
خورخه پولیدو 0 (0) 1 19 6 (1) 90 مدافع 5.82
ایزیکل آویلا 2 (0) 1 25 9 (5) 63 مهاجم 7.33
دامیان موستو 2 (1) 4 38 11 (5) 90 هافبک 6.93
کوچو هرناندز 3 (1) 2 18 14 (7) 82 مهاجم 7.58
انریک گایگو 0 (0) 1 4 3 (0) 27 مهاجم 6.09
خوانپی آنیور 1 (0) 0 4 1 (1) 12 هافبک 6.26
الکس گایار 0 (0) 0 3 0 (0) 8 مهاجم 6.15
# + شوت (در چارچوب) دریبل (موفق) گل پاس گل کسب پنالتی موقعیت خطرناک پست نمره
مارسلو 1 (0) 1 (0) 0 1 0 0 مدافع 6.87
سرخیو راموس 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.63
آلوارو اودریوزولا 0 (0) 3 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.73
کریم بنزما 6 (4) 5 (4) 1 1 0 3 مهاجم 8.64
گرت بیل 3 (0) 0 (0) 0 0 0 1 مهاجم 6.84
لوکا زیدان 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 6.06
ناچو فرناندز 1 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.71
ایسکو 1 (1) 1 (1) 1 0 0 0 هافبک 6.96
مارکوس یورنته 0 (0) 3 (3) 0 0 0 0 هافبک 7.6
دنی سبایوس 2 (1) 0 (0) 1 0 0 0 هافبک 7.63
براهیم دیاز 0 (0) 4 (1) 0 1 0 0 هافبک 7.11
لوکاس وازکز 1 (1) 2 (1) 0 0 0 0 مهاجم 6.66
فدریکو والورده 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 6.57
ماریانو دیاز 1 (1) 1 (0) 0 0 0 0 مهاجم 6.41
روبرتو سانتاماریا 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 6.8
مارتین مانتوانی 1 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.27
سابیر اتچیتا 2 (1) 0 (0) 1 0 0 0 مدافع 7.19
خاوی گالان 0 (0) 3 (1) 0 0 0 0 مدافع 6.43
موی گومز 1 (0) 0 (0) 0 1 0 0 مهاجم 7.4
کریستین ریورا 0 (0) 1 (0) 0 0 0 0 هافبک 6.26
یانجل هررا 3 (0) 2 (2) 0 0 0 0 هافبک 7.01
خورخه پولیدو 0 (0) 1 (0) 0 0 0 0 مدافع 5.82
ایزیکل آویلا 2 (0) 1 (0) 0 1 0 0 مهاجم 7.33
دامیان موستو 2 (1) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 6.93
کوچو هرناندز 3 (1) 2 (2) 1 0 0 0 مهاجم 7.58
انریک گایگو 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 6.09
خوانپی آنیور 1 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 6.26
الکس گایار 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 6.15
# + دفع توپ قطع توپ تکل خطا خطای پنالتی پست نمره
مارسلو 1 0 1 0 0 مدافع 6.87
سرخیو راموس 0 0 2 1 0 مدافع 6.63
آلوارو اودریوزولا 0 0 0 0 0 مدافع 6.73
کریم بنزما 0 0 1 0 0 مهاجم 8.64
گرت بیل 1 1 0 0 0 مهاجم 6.84
لوکا زیدان 0 0 0 0 0 دروازه‌بان 6.06
ناچو فرناندز 6 3 1 2 0 مدافع 6.71
ایسکو 0 0 2 0 0 هافبک 6.96
مارکوس یورنته 1 3 4 1 0 هافبک 7.6
دنی سبایوس 0 0 3 3 0 هافبک 7.63
براهیم دیاز 0 0 0 2 0 هافبک 7.11
لوکاس وازکز 0 0 0 0 0 مهاجم 6.66
فدریکو والورده 0 0 1 0 0 هافبک 6.57
ماریانو دیاز 0 0 0 0 0 مهاجم 6.41
روبرتو سانتاماریا 2 0 0 0 0 دروازه‌بان 6.8
مارتین مانتوانی 3 3 2 0 0 مدافع 6.27
سابیر اتچیتا 2 2 1 0 0 مدافع 7.19
خاوی گالان 3 1 3 0 0 مدافع 6.43
موی گومز 0 0 1 2 0 مهاجم 7.4
کریستین ریورا 0 2 1 0 0 هافبک 6.26
یانجل هررا 4 3 3 4 0 هافبک 7.01
خورخه پولیدو 1 2 1 4 0 مدافع 5.82
ایزیکل آویلا 0 1 1 0 0 مهاجم 7.33
دامیان موستو 1 2 4 5 0 هافبک 6.93
کوچو هرناندز 0 1 2 2 0 مهاجم 7.58
انریک گایگو 0 1 1 1 0 مهاجم 6.09
خوانپی آنیور 0 0 0 0 0 هافبک 6.26
الکس گایار 0 0 0 0 0 مهاجم 6.15
# + پاس (موفق) دقت پاس پاس کلیدی سانتر توپ بلند (موفق) ایجاد موقعیت گل پست نمره
مارسلو 93 (81) 87% 2 7 9 (4) 0 مدافع 6.87
سرخیو راموس 100 (92) 92% 0 0 11 (9) 0 مدافع 6.63
آلوارو اودریوزولا 63 (58) 92% 3 1 0 (0) 3 مدافع 6.73
کریم بنزما 42 (35) 83% 2 2 1 (1) 1 مهاجم 8.64
گرت بیل 31 (27) 87% 2 9 0 (0) 0 مهاجم 6.84
لوکا زیدان 38 (32) 84% 0 0 13 (7) 0 دروازه‌بان 6.06
ناچو فرناندز 67 (64) 95% 0 1 2 (1) 0 مدافع 6.71
ایسکو 67 (60) 90% 1 1 4 (1) 0 هافبک 6.96
مارکوس یورنته 64 (59) 92% 0 0 13 (11) 0 هافبک 7.6
دنی سبایوس 72 (63) 87% 2 1 8 (7) 0 هافبک 7.63
براهیم دیاز 40 (36) 90% 2 0 1 (1) 2 هافبک 7.11
لوکاس وازکز 16 (14) 87% 1 2 0 (0) 0 مهاجم 6.66
فدریکو والورده 13 (12) 92% 0 0 1 (1) 0 هافبک 6.57
ماریانو دیاز 4 (3) 75% 0 0 0 (0) 0 مهاجم 6.41
روبرتو سانتاماریا 22 (15) 68% 0 0 19 (12) 0 دروازه‌بان 6.8
مارتین مانتوانی 19 (17) 89% 0 0 3 (2) 0 مدافع 6.27
سابیر اتچیتا 21 (17) 81% 0 0 8 (6) 0 مدافع 7.19
خاوی گالان 23 (14) 60% 1 2 4 (1) 0 مدافع 6.43
موی گومز 34 (30) 88% 6 9 1 (0) 0 مهاجم 7.4
کریستین ریورا 22 (14) 63% 0 1 4 (1) 0 هافبک 6.26
یانجل هررا 32 (21) 65% 0 0 2 (0) 0 هافبک 7.01
خورخه پولیدو 19 (15) 78% 0 0 5 (2) 0 مدافع 5.82
ایزیکل آویلا 25 (16) 64% 2 0 2 (2) 1 مهاجم 7.33
دامیان موستو 38 (31) 81% 0 0 5 (3) 0 هافبک 6.93
کوچو هرناندز 18 (13) 72% 0 0 3 (2) 0 مهاجم 7.58
انریک گایگو 4 (3) 75% 0 0 0 (0) 0 مهاجم 6.09
خوانپی آنیور 4 (4) 100% 0 1 1 (1) 0 هافبک 6.26
الکس گایار 3 (2) 66% 0 0 1 (0) 0 مهاجم 6.15
در حال بارگذاری...
فوتبــال 11