فوتبــال 11

شنبه، 04 اسفند 1397 ساعت ۱۵:۳۰
 
آمار بازیکنان
# + شوت (در چارچوب) تکل پاس دوئل (موفق) دقیقه بازی پست نمره
داوید سوریا 0 (0) 0 27 0 (0) 90 دروازه‌بان 6.02
داکونام جنی 0 (0) 0 30 4 (2) 90 مدافع 6.66
لئاندرو کابررا 0 (0) 3 34 9 (6) 90 مدافع 6.95
دامین سوارز 1 (0) 5 42 13 (7) 90 مدافع 6.93
نمانیا ماکسیموویچ 1 (0) 4 38 9 (8) 90 هافبک 7.23
دیمیتری فولکیر 1 (0) 0 20 11 (1) 90 مدافع 6.51
جیمی ماتا 4 (1) 0 33 14 (10) 89 مهاجم 8.43
خورخه مولینا 2 (1) 0 21 11 (1) 84 مهاجم 7.09
Mathieu Flamini 0 (0) 1 25 7 (6) 90 هافبک 6.77
ویتورینو آنتونیس 1 (0) 3 36 9 (5) 90 مدافع 6.87
فرانسیسکو پورتیو 0 (0) 2 29 7 (3) 73 مهاجم 7.01
ماتیاس الیویرا 0 (0) 0 4 4 (3) 17 مدافع 6.5
سباستین کریستوفورو 0 (0) 1 1 4 (1) 10 هافبک 6.39
آنخل 1 (0) 0 0 1 (0) 1 مهاجم 0
استول دیمیتریفسکی 0 (0) 0 30 0 (0) 90 دروازه‌بان 5.72
عبدولای با 0 (0) 0 49 6 (4) 90 مدافع 6.62
یوردی آمات 0 (0) 0 58 4 (1) 90 مدافع 6.07
الکس مورنو 0 (0) 3 39 10 (5) 90 مدافع 6.52
جانلی ایمبولا 1 (0) 0 29 7 (2) 60 هافبک 6.26
سانتی کومسانیا 0 (0) 2 58 11 (5) 90 هافبک 6.74
اسکار ترخو 2 (0) 3 39 19 (11) 90 هافبک 6.82
رائول د توماس 3 (2) 0 14 5 (3) 90 مهاجم 7.53
آدرین امباربا 0 (0) 0 8 5 (0) 55 مهاجم 6.14
امیلیانو والازکز 0 (0) 3 50 10 (8) 71 مدافع 6.78
تیتو 0 (0) 2 49 11 (7) 90 مدافع 6.68
خوزه پوزو 0 (0) 0 17 2 (0) 19 هافبک 6.19
آلوارو گارسیا 0 (0) 1 15 6 (1) 35 مهاجم 6.14
ماریو سوارز 1 (0) 0 31 7 (3) 30 هافبک 6.22
# + شوت (در چارچوب) دریبل (موفق) گل پاس گل کسب پنالتی موقعیت خطرناک پست نمره
داوید سوریا 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 6.02
داکونام جنی 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.66
لئاندرو کابررا 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.95
دامین سوارز 1 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.93
نمانیا ماکسیموویچ 1 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 7.23
دیمیتری فولکیر 1 (0) 0 (0) 0 1 0 0 مدافع 6.51
جیمی ماتا 4 (1) 2 (1) 1 1 0 0 مهاجم 8.43
خورخه مولینا 2 (1) 0 (0) 1 0 0 0 مهاجم 7.09
Mathieu Flamini 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 6.77
ویتورینو آنتونیس 1 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.87
فرانسیسکو پورتیو 0 (0) 2 (1) 0 0 0 0 مهاجم 7.01
ماتیاس الیویرا 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.5
سباستین کریستوفورو 0 (0) 1 (0) 0 0 0 0 هافبک 6.39
آنخل 1 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
استول دیمیتریفسکی 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 5.72
عبدولای با 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.62
یوردی آمات 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.07
الکس مورنو 0 (0) 3 (1) 0 0 0 0 مدافع 6.52
جانلی ایمبولا 1 (0) 1 (1) 0 0 0 0 هافبک 6.26
سانتی کومسانیا 0 (0) 0 (0) 0 1 0 0 هافبک 6.74
اسکار ترخو 2 (0) 4 (3) 0 0 0 1 هافبک 6.82
رائول د توماس 3 (2) 1 (1) 1 0 0 0 مهاجم 7.53
آدرین امباربا 0 (0) 2 (0) 0 0 0 0 مهاجم 6.14
امیلیانو والازکز 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.78
تیتو 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.68
خوزه پوزو 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 6.19
آلوارو گارسیا 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 6.14
ماریو سوارز 1 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 6.22
# + دفع توپ قطع توپ تکل خطا خطای پنالتی پست نمره
داوید سوریا 0 0 0 0 0 دروازه‌بان 6.02
داکونام جنی 9 0 0 0 0 مدافع 6.66
لئاندرو کابررا 5 2 3 0 0 مدافع 6.95
دامین سوارز 2 2 5 4 0 مدافع 6.93
نمانیا ماکسیموویچ 0 2 4 0 0 هافبک 7.23
دیمیتری فولکیر 1 1 0 2 0 مدافع 6.51
جیمی ماتا 1 0 0 1 0 مهاجم 8.43
خورخه مولینا 0 0 0 1 0 مهاجم 7.09
Mathieu Flamini 0 1 1 1 0 هافبک 6.77
ویتورینو آنتونیس 1 2 3 1 0 مدافع 6.87
فرانسیسکو پورتیو 0 1 2 0 0 مهاجم 7.01
ماتیاس الیویرا 1 0 0 0 0 مدافع 6.5
سباستین کریستوفورو 0 0 1 1 0 هافبک 6.39
آنخل 0 0 0 1 0 مهاجم 0
استول دیمیتریفسکی 0 0 0 0 0 دروازه‌بان 5.72
عبدولای با 7 2 0 0 0 مدافع 6.62
یوردی آمات 1 0 0 1 0 مدافع 6.07
الکس مورنو 0 1 3 0 0 مدافع 6.52
جانلی ایمبولا 0 0 0 1 0 هافبک 6.26
سانتی کومسانیا 0 0 2 0 0 هافبک 6.74
اسکار ترخو 1 1 3 3 0 هافبک 6.82
رائول د توماس 1 0 0 2 0 مهاجم 7.53
آدرین امباربا 0 0 0 2 0 مهاجم 6.14
امیلیانو والازکز 2 4 3 1 0 مدافع 6.78
تیتو 2 1 2 0 0 مدافع 6.68
خوزه پوزو 0 0 0 0 0 هافبک 6.19
آلوارو گارسیا 0 0 1 1 0 مهاجم 6.14
ماریو سوارز 0 0 0 2 0 هافبک 6.22
# + پاس (موفق) دقت پاس پاس کلیدی سانتر توپ بلند (موفق) ایجاد موقعیت گل پست نمره
داوید سوریا 27 (13) 48% 0 0 26 (12) 0 دروازه‌بان 6.02
داکونام جنی 30 (27) 90% 0 0 3 (2) 0 مدافع 6.66
لئاندرو کابررا 34 (23) 67% 0 0 17 (8) 0 مدافع 6.95
دامین سوارز 42 (30) 71% 1 4 9 (3) 0 مدافع 6.93
نمانیا ماکسیموویچ 38 (28) 73% 1 0 2 (0) 0 هافبک 7.23
دیمیتری فولکیر 20 (9) 45% 2 1 2 (1) 0 مدافع 6.51
جیمی ماتا 33 (22) 66% 1 4 1 (1) 1 مهاجم 8.43
خورخه مولینا 21 (11) 52% 1 0 1 (1) 0 مهاجم 7.09
Mathieu Flamini 25 (21) 84% 0 0 1 (0) 0 هافبک 6.77
ویتورینو آنتونیس 36 (21) 58% 2 7 7 (3) 0 مدافع 6.87
فرانسیسکو پورتیو 29 (21) 72% 2 0 1 (1) 0 مهاجم 7.01
ماتیاس الیویرا 4 (1) 25% 0 1 0 (0) 0 مدافع 6.5
سباستین کریستوفورو 1 (1) 100% 1 1 1 (1) 0 هافبک 6.39
آنخل 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
استول دیمیتریفسکی 30 (20) 66% 0 0 17 (7) 0 دروازه‌بان 5.72
عبدولای با 49 (42) 85% 0 0 11 (5) 0 مدافع 6.62
یوردی آمات 58 (49) 84% 1 0 11 (4) 0 مدافع 6.07
الکس مورنو 39 (32) 82% 1 2 4 (1) 0 مدافع 6.52
جانلی ایمبولا 29 (29) 100% 0 0 2 (2) 0 هافبک 6.26
سانتی کومسانیا 58 (52) 89% 1 0 6 (5) 0 هافبک 6.74
اسکار ترخو 39 (31) 79% 0 1 4 (3) 0 هافبک 6.82
رائول د توماس 14 (9) 64% 1 0 2 (2) 0 مهاجم 7.53
آدرین امباربا 8 (6) 75% 1 2 2 (0) 1 مهاجم 6.14
امیلیانو والازکز 50 (29) 58% 0 0 11 (3) 0 مدافع 6.78
تیتو 49 (40) 81% 1 3 5 (2) 0 مدافع 6.68
خوزه پوزو 17 (13) 76% 0 2 1 (0) 0 هافبک 6.19
آلوارو گارسیا 15 (11) 73% 0 2 1 (0) 0 مهاجم 6.14
ماریو سوارز 31 (24) 77% 0 0 2 (1) 0 هافبک 6.22
در حال بارگذاری...
فوتبــال 11