فوتبــال 11

یکشنبه، 19 اسفند 1397 ساعت ۲۱:۰۰
 
آمار بازیکنان
# + شوت (در چارچوب) تکل پاس دوئل (موفق) دقیقه بازی پست نمره
آیتور فرناندز 0 (0) 0 21 0 (0) 90 دروازه‌بان 6.33
اریک کاباکو 0 (0) 0 42 9 (2) 90 مدافع 5.55
روبر 0 (0) 0 47 9 (3) 90 مدافع 6
آنتونیو لونا 0 (0) 2 45 8 (4) 90 مدافع 6.48
خوزه کامپانا 2 (1) 1 49 5 (3) 90 هافبک 6.99
انیس باردی 1 (0) 1 36 15 (5) 83 هافبک 6.79
موزس سیمون 2 (0) 0 17 4 (2) 90 مهاجم 6.27
روبن روچینا 2 (1) 3 57 23 (14) 89 هافبک 7.44
خوزه لوئیس مورالس 1 (1) 1 18 9 (5) 90 مهاجم 6.77
کوکه 1 (0) 2 46 13 (8) 90 مدافع 6.89
راجر مارتی 2 (0) 0 6 9 (2) 70 مهاجم 6.38
بورخا مایورال 0 (0) 0 7 3 (1) 20 مهاجم 6.05
نیکولا ووکسویچ 0 (0) 1 3 1 (1) 13 هافبک 6.35
رافائل دوامینا 0 (0) 0 0 2 (0) 1 مهاجم 0
سرخیو آسنخو 0 (0) 0 19 0 (0) 90 دروازه‌بان 7.44
ویکتور روئیز 0 (0) 1 54 6 (3) 90 مدافع 7.36
رامیرو فونس موری 0 (0) 0 41 5 (3) 90 مدافع 6.94
ماریو گاسپر 0 (0) 2 36 9 (5) 90 مدافع 6.94
آلفونسو پدرازا 0 (0) 1 21 6 (2) 81 مدافع 6.83
ویسنته ایبورا 1 (1) 3 46 12 (10) 90 هافبک 7.73
سانتی کازورلا 0 (0) 1 46 14 (6) 90 هافبک 7.47
کارل توکو اکامبی 2 (1) 1 22 15 (11) 90 مهاجم 7.63
سانتیاگو کاسرس 0 (0) 4 32 13 (6) 72 هافبک 6.68
یائومه کاستا 2 (0) 1 39 8 (6) 90 مدافع 7.43
جرارد مورنو 4 (2) 0 13 11 (3) 63 مهاجم 6.42
میگل یامبریک 1 (0) 1 4 2 (2) 9 مدافع 6.83
پابلو فورنالس 1 (0) 0 8 2 (0) 18 هافبک 6.27
ساموئل چاکوئزه 2 (1) 1 10 7 (3) 27 هافبک 7.11
# + شوت (در چارچوب) دریبل (موفق) گل پاس گل کسب پنالتی موقعیت خطرناک پست نمره
آیتور فرناندز 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 6.33
اریک کاباکو 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 5.55
روبر 0 (0) 1 (1) 0 0 0 0 مدافع 6
آنتونیو لونا 0 (0) 1 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.48
خوزه کامپانا 2 (1) 1 (1) 0 0 0 0 هافبک 6.99
انیس باردی 1 (0) 4 (3) 0 0 0 0 هافبک 6.79
موزس سیمون 2 (0) 2 (1) 0 0 0 0 مهاجم 6.27
روبن روچینا 2 (1) 3 (2) 0 0 0 0 هافبک 7.44
خوزه لوئیس مورالس 1 (1) 3 (2) 0 0 0 1 مهاجم 6.77
کوکه 1 (0) 1 (1) 0 0 0 1 مدافع 6.89
راجر مارتی 2 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 6.38
بورخا مایورال 0 (0) 1 (0) 0 0 0 0 مهاجم 6.05
نیکولا ووکسویچ 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 6.35
رافائل دوامینا 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
سرخیو آسنخو 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 7.44
ویکتور روئیز 0 (0) 1 (0) 0 0 0 0 مدافع 7.36
رامیرو فونس موری 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.94
ماریو گاسپر 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.94
آلفونسو پدرازا 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.83
ویسنته ایبورا 1 (1) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 7.73
سانتی کازورلا 0 (0) 4 (3) 0 1 0 0 هافبک 7.47
کارل توکو اکامبی 2 (1) 3 (3) 0 0 0 0 مهاجم 7.63
سانتیاگو کاسرس 0 (0) 1 (1) 0 0 0 0 هافبک 6.68
یائومه کاستا 2 (0) 4 (3) 0 0 0 0 مدافع 7.43
جرارد مورنو 4 (2) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 6.42
میگل یامبریک 1 (0) 1 (1) 0 0 0 0 مدافع 6.83
پابلو فورنالس 1 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 6.27
ساموئل چاکوئزه 2 (1) 0 (0) 1 0 0 1 هافبک 7.11
# + دفع توپ قطع توپ تکل خطا خطای پنالتی پست نمره
آیتور فرناندز 0 0 0 0 0 دروازه‌بان 6.33
اریک کاباکو 0 0 0 2 0 مدافع 5.55
روبر 0 3 0 0 0 مدافع 6
آنتونیو لونا 1 4 2 1 0 مدافع 6.48
خوزه کامپانا 0 2 1 1 0 هافبک 6.99
انیس باردی 1 1 1 0 0 هافبک 6.79
موزس سیمون 2 1 0 0 0 مهاجم 6.27
روبن روچینا 1 2 3 2 0 هافبک 7.44
خوزه لوئیس مورالس 0 0 1 0 0 مهاجم 6.77
کوکه 2 3 2 2 0 مدافع 6.89
راجر مارتی 0 0 0 0 0 مهاجم 6.38
بورخا مایورال 0 0 0 0 0 مهاجم 6.05
نیکولا ووکسویچ 1 0 1 0 0 هافبک 6.35
رافائل دوامینا 0 0 0 0 0 مهاجم 0
سرخیو آسنخو 2 1 0 0 0 دروازه‌بان 7.44
ویکتور روئیز 4 2 1 1 0 مدافع 7.36
رامیرو فونس موری 4 3 0 1 0 مدافع 6.94
ماریو گاسپر 4 0 2 3 0 مدافع 6.94
آلفونسو پدرازا 3 0 1 2 0 مدافع 6.83
ویسنته ایبورا 4 1 3 2 0 هافبک 7.73
سانتی کازورلا 1 2 1 1 0 هافبک 7.47
کارل توکو اکامبی 2 1 1 3 0 مهاجم 7.63
سانتیاگو کاسرس 0 0 4 4 0 هافبک 6.68
یائومه کاستا 1 2 1 0 0 مدافع 7.43
جرارد مورنو 2 0 0 3 0 مهاجم 6.42
میگل یامبریک 0 0 1 0 0 مدافع 6.83
پابلو فورنالس 0 0 0 0 0 هافبک 6.27
ساموئل چاکوئزه 0 0 1 1 0 هافبک 7.11
# + پاس (موفق) دقت پاس پاس کلیدی سانتر توپ بلند (موفق) ایجاد موقعیت گل پست نمره
آیتور فرناندز 21 (15) 71% 0 0 12 (6) 0 دروازه‌بان 6.33
اریک کاباکو 42 (28) 66% 0 0 13 (3) 0 مدافع 5.55
روبر 47 (39) 83% 1 0 7 (4) 0 مدافع 6
آنتونیو لونا 45 (32) 71% 0 7 5 (1) 0 مدافع 6.48
خوزه کامپانا 49 (49) 100% 1 9 3 (3) 0 هافبک 6.99
انیس باردی 36 (28) 77% 1 4 2 (2) 0 هافبک 6.79
موزس سیمون 17 (12) 70% 0 2 4 (2) 0 مهاجم 6.27
روبن روچینا 57 (38) 67% 1 3 10 (4) 1 هافبک 7.44
خوزه لوئیس مورالس 18 (13) 72% 1 4 0 (0) 1 مهاجم 6.77
کوکه 46 (41) 89% 0 2 4 (2) 0 مدافع 6.89
راجر مارتی 6 (4) 66% 1 0 0 (0) 0 مهاجم 6.38
بورخا مایورال 7 (5) 71% 0 0 0 (0) 0 مهاجم 6.05
نیکولا ووکسویچ 3 (3) 100% 0 0 0 (0) 0 هافبک 6.35
رافائل دوامینا 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
سرخیو آسنخو 19 (10) 52% 0 0 17 (8) 0 دروازه‌بان 7.44
ویکتور روئیز 54 (45) 84% 1 1 6 (4) 0 مدافع 7.36
رامیرو فونس موری 41 (32) 78% 0 0 11 (5) 0 مدافع 6.94
ماریو گاسپر 36 (32) 88% 0 0 4 (3) 0 مدافع 6.94
آلفونسو پدرازا 21 (17) 81% 3 6 1 (1) 0 مدافع 6.83
ویسنته ایبورا 46 (36) 78% 0 0 5 (3) 0 هافبک 7.73
سانتی کازورلا 46 (43) 93% 2 4 6 (5) 0 هافبک 7.47
کارل توکو اکامبی 22 (13) 59% 3 0 0 (0) 0 مهاجم 7.63
سانتیاگو کاسرس 32 (28) 87% 0 0 2 (1) 0 هافبک 6.68
یائومه کاستا 39 (29) 74% 1 0 9 (2) 1 مدافع 7.43
جرارد مورنو 13 (8) 61% 0 0 1 (0) 0 مهاجم 6.42
میگل یامبریک 4 (4) 100% 0 2 0 (0) 0 مدافع 6.83
پابلو فورنالس 8 (6) 75% 0 0 0 (0) 0 هافبک 6.27
ساموئل چاکوئزه 10 (8) 80% 0 0 1 (1) 0 هافبک 7.11
در حال بارگذاری...
فوتبــال 11