فوتبــال 11

جمعه، 19 آذر 1395 ساعت ۲۱:۰۰
 
آمار بازیکنان
# + شوت (در چارچوب) تکل پاس دوئل (موفق) دقیقه بازی پست نمره
میشائیل رنزینگ 0 (0) 0 31 1 (1) 90 دروازه‌بان 0
Julian Koch 1 (0) 3 37 8 (6) 58 مدافع 0
کوین اکپوگوما 0 (0) 1 109 8 (6) 90 مدافع 0
روبین بورموث 0 (0) 1 107 7 (5) 90 مدافع 0
Lukas Schmitz 0 (0) 3 57 11 (7) 90 مدافع 0
Julian Schauerte 1 (1) 2 39 20 (8) 90 مدافع 0
کان آیهان 1 (0) 1 68 7 (3) 90 مدافع 0
مارسل سابوتکا 1 (0) 1 54 24 (9) 90 هافبک 0
Axel Bellinghausen 0 (0) 1 33 10 (6) 79 هافبک 0
ایلاس بیبو 4 (1) 0 29 16 (5) 90 مهاجم 0
روون هنینگز 2 (0) 0 22 10 (3) 90 مهاجم 0
Özkan Yıldırım 0 (0) 0 16 3 (2) 32 هافبک 0
Arianit Ferati 0 (0) 0 7 1 (0) 11 هافبک 0
تورستن کیرشباوم 0 (0) 0 25 1 (1) 90 دروازه‌بان 0
Miso Brecko 1 (0) 0 20 3 (2) 90 مدافع 0
گرگ مارگرایتر 1 (0) 0 11 9 (6) 90 مدافع 0
Dave Bulthuis 0 (0) 0 10 6 (4) 90 مدافع 0
Laszlo Sepsi 0 (0) 5 21 16 (11) 90 مدافع 0
اوندری پتراک 1 (0) 0 18 6 (3) 90 هافبک 0
هانو بیرنس 1 (1) 2 25 9 (7) 90 هافبک 0
Tobias Kempe 1 (0) 1 20 16 (7) 90 هافبک 0
کوین مووالد 1 (0) 2 37 17 (11) 90 هافبک 0
گیدو بورگ‌اشتالر 2 (2) 0 16 15 (4) 89 مهاجم 0
Tim Matavz 1 (1) 1 11 24 (7) 81 مهاجم 0
Patrick Kammerbauer 0 (0) 1 6 4 (2) 9 هافبک 0
سدریک تویشرت 0 (0) 0 0 0 (0) 1 مهاجم 0
# + شوت (در چارچوب) دریبل (موفق) گل پاس گل کسب پنالتی موقعیت خطرناک پست نمره
میشائیل رنزینگ 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
Julian Koch 1 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
کوین اکپوگوما 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
روبین بورموث 0 (0) 1 (1) 0 0 0 0 مدافع 0
Lukas Schmitz 0 (0) 1 (1) 0 0 0 0 مدافع 0
Julian Schauerte 1 (1) 3 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
کان آیهان 1 (0) 1 (1) 0 0 0 0 مدافع 0
مارسل سابوتکا 1 (0) 1 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
Axel Bellinghausen 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
ایلاس بیبو 4 (1) 4 (3) 0 0 0 2 مهاجم 0
روون هنینگز 2 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
Özkan Yıldırım 0 (0) 2 (1) 0 0 0 0 هافبک 0
Arianit Ferati 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
تورستن کیرشباوم 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
Miso Brecko 1 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
گرگ مارگرایتر 1 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Dave Bulthuis 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Laszlo Sepsi 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
اوندری پتراک 1 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
هانو بیرنس 1 (1) 0 (0) 0 0 0 1 هافبک 0
Tobias Kempe 1 (0) 3 (1) 0 0 0 0 هافبک 0
کوین مووالد 1 (0) 3 (1) 0 0 0 0 هافبک 0
گیدو بورگ‌اشتالر 2 (2) 8 (1) 1 1 0 1 مهاجم 0
Tim Matavz 1 (1) 1 (1) 1 0 0 0 مهاجم 0
Patrick Kammerbauer 0 (0) 1 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
سدریک تویشرت 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
# + دفع توپ قطع توپ تکل خطا خطای پنالتی پست نمره
میشائیل رنزینگ 2 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
Julian Koch 4 3 3 1 0 مدافع 0
کوین اکپوگوما 1 1 1 1 0 مدافع 0
روبین بورموث 8 3 1 1 0 مدافع 0
Lukas Schmitz 3 2 3 1 0 مدافع 0
Julian Schauerte 2 1 2 1 0 مدافع 0
کان آیهان 0 1 1 1 0 مدافع 0
مارسل سابوتکا 1 4 1 4 0 هافبک 0
Axel Bellinghausen 0 1 1 0 0 هافبک 0
ایلاس بیبو 0 1 0 0 0 مهاجم 0
روون هنینگز 0 0 0 2 0 مهاجم 0
Özkan Yıldırım 0 0 0 0 0 هافبک 0
Arianit Ferati 0 0 0 0 0 هافبک 0
تورستن کیرشباوم 0 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
Miso Brecko 0 3 0 0 0 مدافع 0
گرگ مارگرایتر 8 3 0 2 0 مدافع 0
Dave Bulthuis 13 5 0 1 0 مدافع 0
Laszlo Sepsi 6 4 5 2 0 مدافع 0
اوندری پتراک 1 1 0 1 0 هافبک 0
هانو بیرنس 3 2 2 2 0 هافبک 0
Tobias Kempe 1 4 1 0 0 هافبک 0
کوین مووالد 0 1 2 2 0 هافبک 0
گیدو بورگ‌اشتالر 2 2 0 4 0 مهاجم 0
Tim Matavz 0 1 1 1 0 مهاجم 0
Patrick Kammerbauer 0 1 1 1 0 هافبک 0
سدریک تویشرت 0 0 0 0 0 مهاجم 0
# + پاس (موفق) دقت پاس پاس کلیدی سانتر توپ بلند (موفق) ایجاد موقعیت گل پست نمره
میشائیل رنزینگ 31 (29) 93% 0 0 8 (6) 0 دروازه‌بان 0
Julian Koch 37 (29) 78% 0 1 2 (0) 0 مدافع 0
کوین اکپوگوما 109 (100) 91% 0 0 20 (13) 0 مدافع 0
روبین بورموث 107 (94) 87% 0 0 18 (8) 0 مدافع 0
Lukas Schmitz 57 (47) 82% 1 6 10 (6) 0 مدافع 0
Julian Schauerte 39 (28) 71% 2 2 5 (1) 1 مدافع 0
کان آیهان 68 (61) 89% 1 4 2 (0) 1 مدافع 0
مارسل سابوتکا 54 (41) 75% 0 0 6 (5) 0 هافبک 0
Axel Bellinghausen 33 (19) 57% 1 2 5 (3) 0 هافبک 0
ایلاس بیبو 29 (21) 72% 2 1 2 (1) 0 مهاجم 0
روون هنینگز 22 (15) 68% 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
Özkan Yıldırım 16 (14) 87% 1 2 0 (0) 0 هافبک 0
Arianit Ferati 7 (6) 85% 0 2 0 (0) 0 هافبک 0
تورستن کیرشباوم 25 (7) 28% 0 0 25 (7) 0 دروازه‌بان 0
Miso Brecko 20 (12) 60% 2 3 6 (2) 1 مدافع 0
گرگ مارگرایتر 11 (5) 45% 0 0 4 (2) 0 مدافع 0
Dave Bulthuis 10 (5) 50% 0 0 4 (1) 0 مدافع 0
Laszlo Sepsi 21 (8) 38% 0 2 6 (2) 0 مدافع 0
اوندری پتراک 18 (14) 77% 0 1 2 (1) 0 هافبک 0
هانو بیرنس 25 (19) 76% 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
Tobias Kempe 20 (10) 50% 1 5 2 (0) 0 هافبک 0
کوین مووالد 37 (26) 70% 0 4 3 (2) 0 هافبک 0
گیدو بورگ‌اشتالر 16 (11) 68% 2 3 2 (2) 0 مهاجم 0
Tim Matavz 11 (7) 63% 1 0 0 (0) 1 مهاجم 0
Patrick Kammerbauer 6 (5) 83% 0 0 1 (0) 0 هافبک 0
سدریک تویشرت 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
در حال بارگذاری...
فوتبــال 11