یکشنبه، ۱۵ مهر ۱۳۹۷ ساعت ۲۰:۰۰
3 - 1
FT
 
آمار بازیکنان
# + شوت (در چارچوب) تکل پاس دوئل (موفق) دقیقه بازی پست نمره
دیگو لوپز 0 (0) 0 13 0 (0) 90 دروازه‌بان 7.2
خاوی لوپز 3 (0) 3 47 8 (6) 90 مدافع 7
داوید لوپز 1 (0) 1 53 5 (3) 90 مدافع 6.9
دیداک ویلا 1 (1) 1 53 6 (2) 90 مدافع 6.8
مارک روکا 1 (0) 4 63 8 (5) 90 هافبک 8.2
سرجی داردر 3 (1) 4 56 13 (8) 90 هافبک 8.1
استبان گرانرو 1 (1) 1 39 5 (2) 65 هافبک 7.1
سرخیو گارسیا 3 (0) 1 36 12 (2) 90 مهاجم 7.9
بورخا ایگلسیاس 9 (4) 0 19 9 (2) 78 مهاجم 7.5
ماریو هرموسو 1 (0) 4 67 8 (5) 90 مدافع 7.1
هرنان پرز 2 (2) 0 24 8 (3) 72 مهاجم 7.4
لئو باپتیستائو 1 (1) 0 8 4 (3) 12 مهاجم 7
اسکار ملندو 0 (0) 0 16 1 (1) 25 هافبک 6.5
پابلو پیاتی 2 (2) 0 10 3 (0) 18 مهاجم 7.1
سرخیو آسنخو 0 (0) 0 16 0 (0) 90 دروازه‌بان 7.7
آلوارو گونزالس 0 (0) 0 35 6 (4) 90 مدافع 6.4
ویکتور روئیز 0 (0) 4 35 4 (4) 86 مدافع 6.7
یائومه کاستا 1 (0) 2 29 9 (5) 90 مدافع 6.4
پابلو فورنالس 2 (1) 1 58 7 (5) 90 هافبک 7.2
رامیرو فونس موری 2 (1) 2 60 10 (6) 90 مدافع 6.6
مانو تریگروس 1 (0) 1 54 10 (3) 90 هافبک 6.3
جرارد مورنو 2 (1) 0 26 13 (5) 90 مهاجم 6.8
میگل لایون 3 (1) 2 33 6 (4) 90 مدافع 6.8
میگل یامبریک 0 (0) 6 27 13 (9) 80 مدافع 7
کارل توکو اکامبی 2 (2) 1 20 9 (3) 67 مهاجم 7.3
کارلوس باکا 0 (0) 0 5 1 (0) 23 مهاجم 6.1
آلفونسو پدرازا 0 (0) 0 0 1 (0) 4 مهاجم 0
دنی رابا 0 (0) 0 7 1 (0) 10 مهاجم 6.2
# + شوت (در چارچوب) دریبل (موفق) گل پاس گل کسب پنالتی موقعیت خطرناک پست نمره
دیگو لوپز 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 7.2
خاوی لوپز 3 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 7
داوید لوپز 1 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.9
دیداک ویلا 1 (1) 1 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.8
مارک روکا 1 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 8.2
سرجی داردر 3 (1) 3 (2) 1 0 0 0 هافبک 8.1
استبان گرانرو 1 (1) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 7.1
سرخیو گارسیا 3 (0) 3 (0) 0 1 0 0 مهاجم 7.9
بورخا ایگلسیاس 9 (4) 2 (2) 0 1 0 2 مهاجم 7.5
ماریو هرموسو 1 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 7.1
هرنان پرز 2 (2) 4 (3) 1 0 0 0 مهاجم 7.4
لئو باپتیستائو 1 (1) 1 (1) 0 0 0 0 مهاجم 7
اسکار ملندو 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 6.5
پابلو پیاتی 2 (2) 0 (0) 1 0 0 0 مهاجم 7.1
سرخیو آسنخو 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 7.7
آلوارو گونزالس 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.4
ویکتور روئیز 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.7
یائومه کاستا 1 (0) 2 (1) 0 0 0 0 مدافع 6.4
پابلو فورنالس 2 (1) 1 (0) 0 0 0 0 هافبک 7.2
رامیرو فونس موری 2 (1) 1 (1) 0 0 0 0 مدافع 6.6
مانو تریگروس 1 (0) 1 (0) 0 0 0 0 هافبک 6.3
جرارد مورنو 2 (1) 4 (3) 0 0 0 1 مهاجم 6.8
میگل لایون 3 (1) 1 (1) 0 0 0 0 مدافع 6.8
میگل یامبریک 0 (0) 2 (1) 0 0 0 0 مدافع 7
کارل توکو اکامبی 2 (2) 2 (1) 1 0 0 0 مهاجم 7.3
کارلوس باکا 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 6.1
آلفونسو پدرازا 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
دنی رابا 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 6.2
# + دفع توپ قطع توپ تکل خطا خطای پنالتی پست نمره
دیگو لوپز 1 1 0 0 0 دروازه‌بان 7.2
خاوی لوپز 2 1 3 1 0 مدافع 7
داوید لوپز 4 2 1 1 0 مدافع 6.9
دیداک ویلا 3 0 1 1 0 مدافع 6.8
مارک روکا 5 1 4 1 0 هافبک 8.2
سرجی داردر 1 0 4 2 0 هافبک 8.1
استبان گرانرو 1 3 1 1 0 هافبک 7.1
سرخیو گارسیا 0 1 1 2 0 مهاجم 7.9
بورخا ایگلسیاس 0 0 0 2 0 مهاجم 7.5
ماریو هرموسو 4 3 4 0 0 مدافع 7.1
هرنان پرز 0 0 0 2 0 مهاجم 7.4
لئو باپتیستائو 0 1 0 0 0 مهاجم 7
اسکار ملندو 0 0 0 0 0 هافبک 6.5
پابلو پیاتی 0 0 0 0 0 مهاجم 7.1
سرخیو آسنخو 1 0 0 0 0 دروازه‌بان 7.7
آلوارو گونزالس 9 0 0 1 0 مدافع 6.4
ویکتور روئیز 2 1 4 0 0 مدافع 6.7
یائومه کاستا 4 0 2 0 0 مدافع 6.4
پابلو فورنالس 0 3 1 0 0 هافبک 7.2
رامیرو فونس موری 1 0 2 2 0 مدافع 6.6
مانو تریگروس 1 0 1 2 0 هافبک 6.3
جرارد مورنو 1 0 0 1 0 مهاجم 6.8
میگل لایون 2 0 2 0 0 مدافع 6.8
میگل یامبریک 5 1 6 1 0 مدافع 7
کارل توکو اکامبی 0 1 1 0 0 مهاجم 7.3
کارلوس باکا 0 0 0 0 0 مهاجم 6.1
آلفونسو پدرازا 0 0 0 1 0 مهاجم 0
دنی رابا 0 0 0 0 0 مهاجم 6.2
# + پاس (موفق) دقت پاس پاس کلیدی سانتر توپ بلند (موفق) ایجاد موقعیت گل پست نمره
دیگو لوپز 13 (8) 61% 0 0 9 (4) 0 دروازه‌بان 7.2
خاوی لوپز 47 (43) 91% 1 4 2 (1) 0 مدافع 7
داوید لوپز 53 (47) 88% 0 0 2 (2) 0 مدافع 6.9
دیداک ویلا 53 (42) 80% 1 1 12 (4) 0 مدافع 6.8
مارک روکا 63 (62) 98% 2 0 3 (3) 0 هافبک 8.2
سرجی داردر 56 (50) 89% 2 2 7 (7) 0 هافبک 8.1
استبان گرانرو 39 (38) 97% 1 5 3 (3) 0 هافبک 7.1
سرخیو گارسیا 36 (27) 75% 7 5 1 (1) 3 مهاجم 7.9
بورخا ایگلسیاس 19 (16) 84% 3 0 0 (0) 1 مهاجم 7.5
ماریو هرموسو 67 (58) 87% 0 0 9 (5) 0 مدافع 7.1
هرنان پرز 24 (19) 79% 2 6 2 (0) 0 مهاجم 7.4
لئو باپتیستائو 8 (8) 100% 1 0 0 (0) 0 مهاجم 7
اسکار ملندو 16 (15) 93% 1 0 0 (0) 0 هافبک 6.5
پابلو پیاتی 10 (6) 60% 0 0 2 (1) 0 مهاجم 7.1
سرخیو آسنخو 16 (9) 56% 0 0 10 (4) 0 دروازه‌بان 7.7
آلوارو گونزالس 35 (27) 77% 0 0 7 (2) 0 مدافع 6.4
ویکتور روئیز 35 (30) 85% 0 0 7 (4) 0 مدافع 6.7
یائومه کاستا 29 (27) 93% 0 5 2 (2) 0 مدافع 6.4
پابلو فورنالس 58 (49) 84% 2 0 7 (4) 1 هافبک 7.2
رامیرو فونس موری 60 (52) 86% 1 0 5 (4) 0 مدافع 6.6
مانو تریگروس 54 (52) 96% 2 0 2 (2) 0 هافبک 6.3
جرارد مورنو 26 (22) 84% 1 0 3 (3) 0 مهاجم 6.8
میگل لایون 33 (26) 78% 1 11 2 (0) 0 مدافع 6.8
میگل یامبریک 27 (22) 81% 0 2 2 (1) 0 مدافع 7
کارل توکو اکامبی 20 (16) 80% 1 1 1 (1) 0 مهاجم 7.3
کارلوس باکا 5 (4) 80% 0 2 0 (0) 0 مهاجم 6.1
آلفونسو پدرازا 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
دنی رابا 7 (7) 100% 0 1 0 (0) 0 مهاجم 6.2
در حال بارگذاری...
نمایش در مسابقات من
مدیریت اعلان‌ها