فوتبــال 11

شنبه، 14 مهر 1397 ساعت ۲۲:۱۵
 
آمار بازیکنان
# + شوت (در چارچوب) تکل پاس دوئل (موفق) دقیقه بازی پست نمره
ایوان کوئیا 0 (0) 0 25 0 (0) 90 دروازه‌بان 7.37
دیمیتریوس سیوواس 0 (0) 1 30 6 (2) 90 مدافع 6.67
اونای بوستینسا 0 (0) 0 7 0 (0) 29 مدافع 6.8
جاناتان سیلوا 1 (0) 2 22 4 (2) 90 مدافع 7.09
روبن پرز 0 (0) 3 35 7 (6) 90 هافبک 7.34
نبیل الزهر 0 (0) 1 18 13 (5) 90 هافبک 6.99
اسکار آرنایز 4 (1) 1 30 7 (3) 90 هافبک 7.69
رودریگو تارین 0 (0) 3 15 6 (4) 90 مدافع 7.05
میکل وسگا 1 (0) 0 20 7 (2) 90 هافبک 6.36
مایکل سانتوس 3 (1) 2 10 9 (6) 69 مهاجم 7.17
گیدو کارییو 3 (1) 1 25 20 (13) 86 مهاجم 7.55
جرارد گومبائو 1 (1) 0 1 2 (1) 4 هافبک 6.57
یوسف النصیری 0 (0) 1 4 4 (2) 21 مهاجم 6.36
کنت اومرو 0 (0) 0 12 1 (0) 61 مدافع 6.69
آلبرتو گارسیا 0 (0) 0 31 0 (0) 90 دروازه‌بان 7.02
لوئیس ادوینکولا 1 (1) 4 57 8 (5) 90 مدافع 7.52
عبدولای با 0 (0) 0 65 8 (2) 90 مدافع 6.7
یوردی آمات 0 (0) 1 70 7 (3) 90 مدافع 6.67
الکس مورنو 1 (0) 0 44 7 (3) 90 مدافع 6.07
سانتی کومسانیا 0 (0) 4 63 17 (7) 90 هافبک 7.03
گائل کاکوتا 0 (0) 1 16 4 (2) 50 هافبک 6.36
اسکار ترخو 0 (0) 2 43 11 (7) 73 هافبک 6.57
به‌به 2 (0) 0 12 6 (2) 49 مهاجم 6.24
رائول د توماس 0 (0) 0 7 3 (1) 90 مهاجم 6.29
آلوارو مدران 2 (1) 1 33 9 (4) 82 هافبک 5.85
آدرین امباربا 0 (0) 1 9 2 (2) 40 مهاجم 6.36
آلوارو گارسیا 0 (0) 0 12 0 (0) 41 مهاجم 6.42
خوزه پوزو 0 (0) 0 10 4 (2) 17 هافبک 6.39
# + شوت (در چارچوب) دریبل (موفق) گل پاس گل کسب پنالتی موقعیت خطرناک پست نمره
ایوان کوئیا 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 7.37
دیمیتریوس سیوواس 0 (0) 1 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.67
اونای بوستینسا 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.8
جاناتان سیلوا 1 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 7.09
روبن پرز 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 7.34
نبیل الزهر 0 (0) 2 (1) 0 0 0 0 هافبک 6.99
اسکار آرنایز 4 (1) 3 (0) 0 0 0 0 هافبک 7.69
رودریگو تارین 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 7.05
میکل وسگا 1 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 6.36
مایکل سانتوس 3 (1) 1 (1) 0 1 0 1 مهاجم 7.17
گیدو کارییو 3 (1) 0 (0) 1 0 0 1 مهاجم 7.55
جرارد گومبائو 1 (1) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 6.57
یوسف النصیری 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 6.36
کنت اومرو 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.69
آلبرتو گارسیا 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 7.02
لوئیس ادوینکولا 1 (1) 1 (1) 0 0 0 0 مدافع 7.52
عبدولای با 0 (0) 1 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.7
یوردی آمات 0 (0) 1 (1) 0 0 0 0 مدافع 6.67
الکس مورنو 1 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.07
سانتی کومسانیا 0 (0) 1 (0) 0 0 0 0 هافبک 7.03
گائل کاکوتا 0 (0) 2 (1) 0 0 0 0 هافبک 6.36
اسکار ترخو 0 (0) 2 (2) 0 0 0 0 هافبک 6.57
به‌به 2 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 6.24
رائول د توماس 0 (0) 1 (0) 0 0 0 0 مهاجم 6.29
آلوارو مدران 2 (1) 1 (0) 0 0 0 0 هافبک 5.85
آدرین امباربا 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 6.36
آلوارو گارسیا 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 6.42
خوزه پوزو 0 (0) 4 (2) 0 0 0 0 هافبک 6.39
# + دفع توپ قطع توپ تکل خطا خطای پنالتی پست نمره
ایوان کوئیا 3 0 0 0 0 دروازه‌بان 7.37
دیمیتریوس سیوواس 5 1 1 1 0 مدافع 6.67
اونای بوستینسا 1 1 0 0 0 مدافع 6.8
جاناتان سیلوا 5 1 2 1 0 مدافع 7.09
روبن پرز 3 3 3 0 0 هافبک 7.34
نبیل الزهر 0 1 1 4 0 هافبک 6.99
اسکار آرنایز 1 2 1 1 0 هافبک 7.69
رودریگو تارین 0 2 3 1 0 مدافع 7.05
میکل وسگا 1 1 0 1 0 هافبک 6.36
مایکل سانتوس 0 0 2 0 0 مهاجم 7.17
گیدو کارییو 1 0 1 2 0 مهاجم 7.55
جرارد گومبائو 0 0 0 0 0 هافبک 6.57
یوسف النصیری 0 0 1 0 0 مهاجم 6.36
کنت اومرو 6 2 0 1 0 مدافع 6.69
آلبرتو گارسیا 0 0 0 0 0 دروازه‌بان 7.02
لوئیس ادوینکولا 4 1 4 2 0 مدافع 7.52
عبدولای با 6 1 0 2 0 مدافع 6.7
یوردی آمات 3 0 1 1 0 مدافع 6.67
الکس مورنو 3 0 0 1 0 مدافع 6.07
سانتی کومسانیا 1 3 4 3 0 هافبک 7.03
گائل کاکوتا 0 0 1 1 0 هافبک 6.36
اسکار ترخو 0 0 2 0 0 هافبک 6.57
به‌به 0 0 0 1 0 مهاجم 6.24
رائول د توماس 3 0 0 0 0 مهاجم 6.29
آلوارو مدران 0 0 1 1 0 هافبک 5.85
آدرین امباربا 0 0 1 0 0 مهاجم 6.36
آلوارو گارسیا 0 0 0 0 0 مهاجم 6.42
خوزه پوزو 0 0 0 0 0 هافبک 6.39
# + پاس (موفق) دقت پاس پاس کلیدی سانتر توپ بلند (موفق) ایجاد موقعیت گل پست نمره
ایوان کوئیا 25 (17) 68% 0 0 23 (15) 0 دروازه‌بان 7.37
دیمیتریوس سیوواس 30 (18) 60% 0 0 13 (4) 0 مدافع 6.67
اونای بوستینسا 7 (5) 71% 0 0 2 (1) 0 مدافع 6.8
جاناتان سیلوا 22 (16) 72% 2 6 3 (1) 0 مدافع 7.09
روبن پرز 35 (24) 68% 0 0 10 (5) 0 هافبک 7.34
نبیل الزهر 18 (12) 66% 2 4 3 (1) 1 هافبک 6.99
اسکار آرنایز 30 (26) 86% 5 7 2 (2) 1 هافبک 7.69
رودریگو تارین 15 (11) 73% 0 1 5 (4) 0 مدافع 7.05
میکل وسگا 20 (16) 80% 0 1 1 (0) 0 هافبک 6.36
مایکل سانتوس 10 (5) 50% 2 1 1 (0) 0 مهاجم 7.17
گیدو کارییو 25 (14) 56% 0 0 0 (0) 0 مهاجم 7.55
جرارد گومبائو 1 (1) 100% 0 0 0 (0) 0 هافبک 6.57
یوسف النصیری 4 (1) 25% 0 1 0 (0) 0 مهاجم 6.36
کنت اومرو 12 (7) 58% 0 0 5 (1) 0 مدافع 6.69
آلبرتو گارسیا 31 (26) 83% 0 0 12 (7) 0 دروازه‌بان 7.02
لوئیس ادوینکولا 57 (50) 87% 2 2 9 (8) 0 مدافع 7.52
عبدولای با 65 (60) 92% 0 0 7 (3) 0 مدافع 6.7
یوردی آمات 70 (63) 90% 0 0 11 (9) 0 مدافع 6.67
الکس مورنو 44 (26) 59% 0 4 12 (4) 0 مدافع 6.07
سانتی کومسانیا 63 (57) 90% 1 1 5 (3) 0 هافبک 7.03
گائل کاکوتا 16 (8) 50% 0 5 1 (0) 0 هافبک 6.36
اسکار ترخو 43 (31) 72% 0 2 2 (0) 0 هافبک 6.57
به‌به 12 (9) 75% 0 3 2 (0) 0 مهاجم 6.24
رائول د توماس 7 (7) 100% 0 0 0 (0) 0 مهاجم 6.29
آلوارو مدران 33 (26) 78% 1 5 3 (2) 0 هافبک 5.85
آدرین امباربا 9 (9) 100% 0 4 1 (1) 0 مهاجم 6.36
آلوارو گارسیا 12 (10) 83% 1 4 1 (1) 0 مهاجم 6.42
خوزه پوزو 10 (9) 90% 0 0 0 (0) 0 هافبک 6.39
در حال بارگذاری...
فوتبــال 11