فوتبــال 11

یکشنبه، 23 اردیبهشت 1397 ساعت ۱۸:۰۰
 
آمار بازیکنان
# + شوت (در چارچوب) تکل پاس دوئل (موفق) دقیقه بازی پست نمره
فابیان بردلو 0 (0) 0 27 0 (0) 90 دروازه‌بان 0
انریکو والنتینی 0 (0) 2 33 7 (4) 90 مدافع 0
گرگ مارگرایتر 1 (1) 1 53 3 (2) 90 مدافع 0
اورتون 0 (0) 1 42 3 (2) 90 مدافع 0
تیم لایبولد 1 (1) 4 27 7 (5) 90 مدافع 0
اوندری پتراک 1 (0) 0 31 7 (4) 83 هافبک 0
ادوارد لوون 3 (1) 3 29 14 (11) 90 هافبک 0
هانو بیرنس 0 (0) 0 32 3 (2) 90 هافبک 0
کوین مووالد 2 (1) 0 53 4 (3) 86 هافبک 0
Tobias Werner 1 (0) 0 9 10 (2) 62 هافبک 0
میکائیل اسحاق 2 (0) 0 17 9 (2) 90 مهاجم 0
لوکاس مول 0 (0) 0 0 1 (0) 4 مدافع 0
ادگار سالی 1 (0) 0 2 5 (2) 7 هافبک 0
آدام زرلاک 1 (0) 0 5 4 (2) 28 مهاجم 0
رافائل وولف 0 (0) 0 27 0 (0) 90 دروازه‌بان 0
ژان زیمر 0 (0) 0 44 3 (1) 90 مدافع 0
کان آیهان 1 (1) 1 64 7 (4) 90 مدافع 0
روبین بورموث 0 (0) 1 67 10 (7) 90 مدافع 0
نیکو گیسلمن 1 (1) 1 61 9 (5) 90 مدافع 0
مارسل سابوتکا 1 (0) 1 46 9 (5) 90 هافبک 0
آدام بودزک 0 (0) 0 46 6 (3) 85 هافبک 0
بنیتو رامان 0 (0) 0 19 4 (1) 64 مهاجم 0
گنکی هاراگوچی 1 (1) 1 29 11 (4) 76 هافبک 0
تاکاشی اوسامی 4 (2) 0 39 5 (1) 90 مهاجم 0
روون هنینگز 1 (1) 0 23 7 (3) 90 مهاجم 0
هاوارد نیلسن 1 (1) 0 5 4 (1) 14 مهاجم 0
امیر کویوویچ 0 (0) 0 4 0 (0) 5 مهاجم 0
داور لوورن 1 (0) 1 8 2 (1) 26 مهاجم 0
# + شوت (در چارچوب) دریبل (موفق) گل پاس گل کسب پنالتی موقعیت خطرناک پست نمره
فابیان بردلو 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
انریکو والنتینی 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
گرگ مارگرایتر 1 (1) 0 (0) 1 0 0 0 مدافع 0
اورتون 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
تیم لایبولد 1 (1) 1 (0) 1 0 0 0 مدافع 0
اوندری پتراک 1 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
ادوارد لوون 3 (1) 5 (4) 0 0 0 0 هافبک 0
هانو بیرنس 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
کوین مووالد 2 (1) 1 (1) 0 0 0 0 هافبک 0
Tobias Werner 1 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
میکائیل اسحاق 2 (0) 0 (0) 0 1 0 1 مهاجم 0
لوکاس مول 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
ادگار سالی 1 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
آدام زرلاک 1 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
رافائل وولف 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
ژان زیمر 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
کان آیهان 1 (1) 0 (0) 1 0 0 0 مدافع 0
روبین بورموث 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
نیکو گیسلمن 1 (1) 0 (0) 1 1 0 0 مدافع 0
مارسل سابوتکا 1 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
آدام بودزک 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
بنیتو رامان 0 (0) 1 (1) 0 0 0 0 مهاجم 0
گنکی هاراگوچی 1 (1) 0 (0) 0 0 0 1 هافبک 0
تاکاشی اوسامی 4 (2) 1 (1) 1 0 0 0 مهاجم 0
روون هنینگز 1 (1) 0 (0) 0 0 0 1 مهاجم 0
هاوارد نیلسن 1 (1) 1 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
امیر کویوویچ 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
داور لوورن 1 (0) 0 (0) 0 1 0 0 مهاجم 0
# + دفع توپ قطع توپ تکل خطا خطای پنالتی پست نمره
فابیان بردلو 1 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
انریکو والنتینی 3 0 2 1 0 مدافع 0
گرگ مارگرایتر 4 0 1 0 0 مدافع 0
اورتون 2 0 1 1 0 مدافع 0
تیم لایبولد 0 2 4 0 0 مدافع 0
اوندری پتراک 1 0 0 2 0 هافبک 0
ادوارد لوون 1 0 3 1 0 هافبک 0
هانو بیرنس 0 1 0 1 0 هافبک 0
کوین مووالد 0 0 0 1 0 هافبک 0
Tobias Werner 1 0 0 4 0 هافبک 0
میکائیل اسحاق 0 0 0 1 0 مهاجم 0
لوکاس مول 0 0 0 0 0 مدافع 0
ادگار سالی 0 0 0 1 0 هافبک 0
آدام زرلاک 0 1 0 1 0 مهاجم 0
رافائل وولف 1 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
ژان زیمر 1 0 0 0 0 مدافع 0
کان آیهان 1 0 1 3 0 مدافع 0
روبین بورموث 4 0 1 1 0 مدافع 0
نیکو گیسلمن 0 1 1 2 0 مدافع 0
مارسل سابوتکا 1 1 1 1 0 هافبک 0
آدام بودزک 1 1 0 0 0 هافبک 0
بنیتو رامان 0 0 0 0 0 مهاجم 0
گنکی هاراگوچی 0 2 1 1 0 هافبک 0
تاکاشی اوسامی 0 0 0 1 0 مهاجم 0
روون هنینگز 0 0 0 2 0 مهاجم 0
هاوارد نیلسن 0 0 0 0 0 مهاجم 0
امیر کویوویچ 0 0 0 0 0 مهاجم 0
داور لوورن 0 0 1 0 0 مهاجم 0
# + پاس (موفق) دقت پاس پاس کلیدی سانتر توپ بلند (موفق) ایجاد موقعیت گل پست نمره
فابیان بردلو 27 (15) 55% 0 0 17 (5) 0 دروازه‌بان 0
انریکو والنتینی 33 (25) 75% 3 7 2 (1) 0 مدافع 0
گرگ مارگرایتر 53 (44) 83% 0 1 12 (4) 0 مدافع 0
اورتون 42 (41) 97% 0 0 3 (2) 0 مدافع 0
تیم لایبولد 27 (22) 81% 3 0 2 (2) 0 مدافع 0
اوندری پتراک 31 (23) 74% 0 0 4 (0) 0 هافبک 0
ادوارد لوون 29 (20) 69% 3 1 2 (2) 1 هافبک 0
هانو بیرنس 32 (26) 81% 0 0 2 (0) 0 هافبک 0
کوین مووالد 53 (46) 86% 0 1 6 (4) 0 هافبک 0
Tobias Werner 9 (7) 77% 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
میکائیل اسحاق 17 (12) 70% 1 1 0 (0) 1 مهاجم 0
لوکاس مول 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
ادگار سالی 2 (2) 100% 1 0 0 (0) 0 هافبک 0
آدام زرلاک 5 (1) 20% 0 1 0 (0) 0 مهاجم 0
رافائل وولف 27 (17) 63% 0 0 16 (6) 0 دروازه‌بان 0
ژان زیمر 44 (33) 75% 1 3 7 (5) 0 مدافع 0
کان آیهان 64 (54) 84% 1 1 13 (9) 1 مدافع 0
روبین بورموث 67 (58) 87% 0 0 20 (15) 0 مدافع 0
نیکو گیسلمن 61 (51) 83% 1 3 9 (6) 0 مدافع 0
مارسل سابوتکا 46 (43) 93% 0 0 3 (3) 0 هافبک 0
آدام بودزک 46 (40) 87% 0 0 8 (6) 0 هافبک 0
بنیتو رامان 19 (18) 94% 1 4 1 (1) 0 مهاجم 0
گنکی هاراگوچی 29 (24) 82% 1 1 4 (3) 0 هافبک 0
تاکاشی اوسامی 39 (37) 94% 1 9 4 (3) 0 مهاجم 0
روون هنینگز 23 (15) 65% 0 0 2 (2) 0 مهاجم 0
هاوارد نیلسن 5 (3) 60% 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
امیر کویوویچ 4 (1) 25% 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
داور لوورن 8 (7) 87% 1 2 0 (0) 1 مهاجم 0
در حال بارگذاری...
فوتبــال 11