فوتبــال 11

یکشنبه، 22 اردیبهشت 1398 ساعت ۰۰:۰۰
 
آمار بازیکنان
# + شوت (در چارچوب) تکل پاس دوئل (موفق) دقیقه بازی پست نمره
Mustafa Malayekah 0 (0) 0 22 1 (0) 90 دروازه‌بان 0
Awadh Khrees 1 (1) 1 7 6 (2) 45 مدافع 0
Ante Puljic 0 (0) 1 27 5 (2) 90 مدافع 0
Igor Rossi 1 (0) 1 33 6 (4) 90 مدافع 0
حمدان الشمرانی 1 (1) 2 29 9 (5) 65 مدافع 0
Omar Abdulaziz 0 (0) 1 34 3 (1) 82 هافبک 0
Fahad Al Ansari 1 (0) 2 52 9 (6) 90 هافبک 0
Sultan Mandash 1 (0) 3 24 14 (9) 90 هافبک 0
Rogerinho 1 (0) 0 28 8 (4) 90 هافبک 0
Luisinho 3 (0) 1 30 13 (6) 90 هافبک 0
Diego Calderón 3 (1) 0 19 8 (2) 90 مهاجم 0
Wesam Al-Swed 0 (0) 0 11 1 (0) 25 مدافع 0
Yazeed Al Bakr 0 (0) 0 20 4 (1) 45 مدافع 0
Joseph Akpala 0 (0) 0 4 0 (0) 8 مهاجم 0
محمد العویس 0 (0) 0 22 1 (1) 90 دروازه‌بان 0
Saeed Al Muwallad 1 (0) 2 33 4 (2) 90 مدافع 0
محمد الفتیل 0 (0) 1 28 6 (3) 90 مدافع 0
پائولو دیاز 1 (1) 2 48 8 (6) 90 مدافع 0
Abdulbaset Al-Hindi 0 (0) 3 48 6 (4) 90 مدافع 0
Yousef Alharbi 0 (0) 2 34 13 (4) 90 هافبک 0
کلاودیو بائزا 0 (0) 5 67 10 (5) 89 هافبک 0
Tafaris Djaniny 3 (2) 0 24 10 (2) 89 مهاجم 0
نیکولائه استانچیو 5 (2) 2 26 3 (3) 87 هافبک 0
سلمان المؤشر 1 (0) 4 45 15 (8) 90 هافبک 0
عبدالفتاح عسیری 3 (1) 0 58 11 (7) 90 هافبک 0
عبدالرحمان غریب 0 (0) 0 7 0 (0) 8 هافبک 0
Omar Al-Zayni 0 (0) 0 0 0 (0) 1 هافبک 0
Othman Alhajj 2 (2) 0 0 0 (0) 5 مهاجم 0
# + شوت (در چارچوب) دریبل (موفق) گل پاس گل کسب پنالتی موقعیت خطرناک پست نمره
Mustafa Malayekah 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
Awadh Khrees 1 (1) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Ante Puljic 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Igor Rossi 1 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
حمدان الشمرانی 1 (1) 1 (0) 0 0 0 1 مدافع 0
Omar Abdulaziz 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
Fahad Al Ansari 1 (0) 1 (1) 0 0 0 0 هافبک 0
Sultan Mandash 1 (0) 6 (5) 0 0 0 0 هافبک 0
Rogerinho 1 (0) 5 (3) 0 0 0 0 هافبک 0
Luisinho 3 (0) 7 (2) 0 0 0 0 هافبک 0
Diego Calderón 3 (1) 0 (0) 1 0 0 0 مهاجم 0
Wesam Al-Swed 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Yazeed Al Bakr 0 (0) 2 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Joseph Akpala 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
محمد العویس 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
Saeed Al Muwallad 1 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
محمد الفتیل 0 (0) 1 (1) 0 0 0 0 مدافع 0
پائولو دیاز 1 (1) 1 (1) 0 1 0 0 مدافع 0
Abdulbaset Al-Hindi 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Yousef Alharbi 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
کلاودیو بائزا 0 (0) 0 (0) 0 1 0 0 هافبک 0
Tafaris Djaniny 3 (2) 2 (1) 1 0 0 1 مهاجم 0
نیکولائه استانچیو 5 (2) 0 (0) 1 0 0 0 هافبک 0
سلمان المؤشر 1 (0) 4 (3) 0 0 0 0 هافبک 0
عبدالفتاح عسیری 3 (1) 2 (2) 1 1 0 0 هافبک 0
عبدالرحمان غریب 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
Omar Al-Zayni 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
Othman Alhajj 2 (2) 0 (0) 1 0 0 0 مهاجم 0
# + دفع توپ قطع توپ تکل خطا خطای پنالتی پست نمره
Mustafa Malayekah 1 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
Awadh Khrees 2 1 1 1 0 مدافع 0
Ante Puljic 6 4 1 1 0 مدافع 0
Igor Rossi 1 0 1 0 0 مدافع 0
حمدان الشمرانی 2 1 2 1 0 مدافع 0
Omar Abdulaziz 2 0 1 0 0 هافبک 0
Fahad Al Ansari 2 0 2 1 0 هافبک 0
Sultan Mandash 1 0 3 1 0 هافبک 0
Rogerinho 0 0 0 0 0 هافبک 0
Luisinho 1 1 1 1 0 هافبک 0
Diego Calderón 0 1 0 2 0 مهاجم 0
Wesam Al-Swed 0 1 0 1 0 مدافع 0
Yazeed Al Bakr 0 1 0 0 0 مدافع 0
Joseph Akpala 0 0 0 0 0 مهاجم 0
محمد العویس 2 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
Saeed Al Muwallad 2 1 2 0 0 مدافع 0
محمد الفتیل 5 0 1 2 0 مدافع 0
پائولو دیاز 3 0 2 0 0 مدافع 0
Abdulbaset Al-Hindi 3 1 3 0 0 مدافع 0
Yousef Alharbi 2 0 2 4 0 هافبک 0
کلاودیو بائزا 0 0 5 3 0 هافبک 0
Tafaris Djaniny 1 0 0 1 0 مهاجم 0
نیکولائه استانچیو 0 0 2 0 0 هافبک 0
سلمان المؤشر 0 1 4 2 0 هافبک 0
عبدالفتاح عسیری 0 0 0 2 0 هافبک 0
عبدالرحمان غریب 0 0 0 0 0 هافبک 0
Omar Al-Zayni 0 0 0 0 0 هافبک 0
Othman Alhajj 0 0 0 0 0 مهاجم 0
# + پاس (موفق) دقت پاس پاس کلیدی سانتر توپ بلند (موفق) ایجاد موقعیت گل پست نمره
Mustafa Malayekah 22 (16) 72% 0 0 12 (6) 0 دروازه‌بان 0
Awadh Khrees 7 (4) 57% 1 3 2 (0) 1 مدافع 0
Ante Puljic 27 (23) 85% 0 0 3 (2) 0 مدافع 0
Igor Rossi 33 (25) 75% 0 0 7 (1) 0 مدافع 0
حمدان الشمرانی 29 (23) 79% 0 3 2 (1) 0 مدافع 0
Omar Abdulaziz 34 (30) 88% 0 0 5 (3) 0 هافبک 0
Fahad Al Ansari 52 (46) 88% 3 7 5 (4) 0 هافبک 0
Sultan Mandash 24 (21) 87% 1 0 2 (2) 0 هافبک 0
Rogerinho 28 (22) 78% 0 0 3 (1) 0 هافبک 0
Luisinho 30 (23) 76% 0 4 1 (0) 0 هافبک 0
Diego Calderón 19 (14) 73% 1 2 0 (0) 0 مهاجم 0
Wesam Al-Swed 11 (6) 54% 0 0 5 (2) 0 مدافع 0
Yazeed Al Bakr 20 (14) 70% 1 1 1 (1) 0 مدافع 0
Joseph Akpala 4 (2) 50% 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
محمد العویس 22 (16) 72% 0 0 13 (7) 0 دروازه‌بان 0
Saeed Al Muwallad 33 (28) 84% 1 1 1 (0) 0 مدافع 0
محمد الفتیل 28 (21) 75% 1 0 7 (2) 1 مدافع 0
پائولو دیاز 48 (37) 77% 1 1 12 (3) 1 مدافع 0
Abdulbaset Al-Hindi 48 (44) 91% 0 0 4 (2) 0 مدافع 0
Yousef Alharbi 34 (30) 88% 1 0 3 (2) 0 هافبک 0
کلاودیو بائزا 67 (61) 91% 3 0 6 (4) 0 هافبک 0
Tafaris Djaniny 24 (21) 87% 2 1 1 (1) 0 مهاجم 0
نیکولائه استانچیو 26 (20) 76% 3 4 3 (2) 0 هافبک 0
سلمان المؤشر 45 (37) 82% 0 0 1 (1) 0 هافبک 0
عبدالفتاح عسیری 58 (45) 78% 2 2 7 (3) 1 هافبک 0
عبدالرحمان غریب 7 (6) 85% 0 0 1 (0) 0 هافبک 0
Omar Al-Zayni 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
Othman Alhajj 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
در حال بارگذاری...
فوتبــال 11