فوتبــال 11

شنبه، 07 اردیبهشت 1398 ساعت ۱۴:۲۰
 
آمار بازیکنان
# + شوت (در چارچوب) تکل پاس دوئل (موفق) دقیقه بازی پست نمره
Jack Greenwood 0 (0) 0 22 0 (0) 90 دروازه‌بان 0
Tate Russell 1 (0) 0 37 0 (0) 59 مدافع 0
Tass Mourdoukoutas 0 (0) 1 61 6 (4) 90 مدافع 0
Tarek Elrich 0 (0) 2 58 8 (4) 90 مدافع 0
رائول یورنته 0 (0) 2 55 12 (5) 90 مدافع 0
کینو باکوس 0 (0) 1 36 13 (7) 90 هافبک 0
Giancarlo Gallifuoco 1 (0) 3 27 10 (5) 85 مدافع 0
رولی بونواسیا 5 (0) 1 24 12 (5) 84 هافبک 0
Alexander Baumjohann 2 (1) 1 38 12 (5) 90 هافبک 0
بروس کامائو 1 (1) 3 38 9 (5) 90 مهاجم 0
میچل دوک 1 (0) 0 28 14 (5) 90 مهاجم 0
Marc Tokich 0 (0) 0 6 2 (1) 9 هافبک 0
مارک بریج 0 (0) 0 0 2 (0) 31 مهاجم 0
آبراهام مایوک 1 (1) 0 1 0 (0) 10 مهاجم 0
مت اکتن 0 (0) 0 21 1 (1) 90 دروازه‌بان 0
توماس دنگ 0 (0) 2 67 4 (2) 72 مدافع 0
جیمز دوناچی 0 (0) 2 65 12 (6) 90 مدافع 0
گیورگ نیدرمایر 1 (0) 1 60 9 (4) 90 مدافع 0
لی بروکسام 0 (0) 1 68 4 (2) 90 هافبک 0
کیسوکه هوندا 2 (0) 2 89 18 (10) 90 هافبک 0
کارل والری 0 (0) 1 33 5 (4) 63 هافبک 0
رائول بائنا 1 (0) 0 59 5 (3) 90 هافبک 0
تری آنتونیس 1 (0) 2 63 10 (5) 90 هافبک 0
اولا تویفونن 3 (2) 1 43 11 (4) 90 مهاجم 0
کوستا بارباروسس 2 (1) 0 32 9 (4) 87 مهاجم 0
استورم روکس 0 (0) 1 6 2 (2) 18 مدافع 0
Elvis Kamsoba 1 (0) 2 11 8 (6) 27 مهاجم 0
کنی اتیو 0 (0) 0 1 2 (1) 3 مهاجم 0
# + شوت (در چارچوب) دریبل (موفق) گل پاس گل کسب پنالتی موقعیت خطرناک پست نمره
Jack Greenwood 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
Tate Russell 1 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Tass Mourdoukoutas 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Tarek Elrich 0 (0) 1 (1) 0 0 0 0 مدافع 0
رائول یورنته 0 (0) 1 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
کینو باکوس 0 (0) 4 (3) 0 0 0 0 هافبک 0
Giancarlo Gallifuoco 1 (0) 1 (1) 0 0 0 0 مدافع 0
رولی بونواسیا 5 (0) 4 (2) 0 0 0 0 هافبک 0
Alexander Baumjohann 2 (1) 1 (1) 0 0 0 1 هافبک 0
بروس کامائو 1 (1) 0 (0) 0 0 0 1 مهاجم 0
میچل دوک 1 (0) 2 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
Marc Tokich 0 (0) 2 (1) 0 0 0 0 هافبک 0
مارک بریج 0 (0) 1 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
آبراهام مایوک 1 (1) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
مت اکتن 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
توماس دنگ 0 (0) 0 (0) 0 1 0 0 مدافع 0
جیمز دوناچی 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
گیورگ نیدرمایر 1 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
لی بروکسام 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
کیسوکه هوندا 2 (0) 4 (2) 0 0 0 0 هافبک 0
کارل والری 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
رائول بائنا 1 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
تری آنتونیس 1 (0) 2 (1) 0 0 0 0 هافبک 0
اولا تویفونن 3 (2) 0 (0) 1 0 0 0 مهاجم 0
کوستا بارباروسس 2 (1) 2 (2) 0 0 0 1 مهاجم 0
استورم روکس 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Elvis Kamsoba 1 (0) 2 (2) 0 0 0 0 مهاجم 0
کنی اتیو 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
# + دفع توپ قطع توپ تکل خطا خطای پنالتی پست نمره
Jack Greenwood 0 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
Tate Russell 2 1 0 0 0 مدافع 0
Tass Mourdoukoutas 4 1 1 0 0 مدافع 0
Tarek Elrich 5 2 2 0 0 مدافع 0
رائول یورنته 1 3 2 2 0 مدافع 0
کینو باکوس 0 3 1 3 0 هافبک 0
Giancarlo Gallifuoco 0 1 3 2 0 مدافع 0
رولی بونواسیا 0 0 1 4 0 هافبک 0
Alexander Baumjohann 0 0 1 2 0 هافبک 0
بروس کامائو 1 0 3 1 0 مهاجم 0
میچل دوک 0 1 0 2 0 مهاجم 0
Marc Tokich 0 0 0 0 0 هافبک 0
مارک بریج 0 0 0 0 0 مهاجم 0
آبراهام مایوک 0 0 0 0 0 مهاجم 0
مت اکتن 4 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
توماس دنگ 2 3 2 1 0 مدافع 0
جیمز دوناچی 8 2 2 1 0 مدافع 0
گیورگ نیدرمایر 5 0 1 1 0 مدافع 0
لی بروکسام 4 1 1 1 0 هافبک 0
کیسوکه هوندا 1 0 2 3 0 هافبک 0
کارل والری 3 0 1 1 0 هافبک 0
رائول بائنا 1 0 0 1 0 هافبک 0
تری آنتونیس 0 1 2 1 0 هافبک 0
اولا تویفونن 1 1 1 0 0 مهاجم 0
کوستا بارباروسس 0 0 0 1 0 مهاجم 0
استورم روکس 2 0 1 0 0 مدافع 0
Elvis Kamsoba 0 0 2 0 0 مهاجم 0
کنی اتیو 0 0 0 0 0 مهاجم 0
# + پاس (موفق) دقت پاس پاس کلیدی سانتر توپ بلند (موفق) ایجاد موقعیت گل پست نمره
Jack Greenwood 22 (14) 63% 0 0 14 (6) 0 دروازه‌بان 0
Tate Russell 37 (26) 70% 0 2 3 (1) 0 مدافع 0
Tass Mourdoukoutas 61 (55) 90% 0 0 13 (11) 0 مدافع 0
Tarek Elrich 58 (53) 91% 0 0 15 (12) 0 مدافع 0
رائول یورنته 55 (44) 80% 2 9 4 (2) 0 مدافع 0
کینو باکوس 36 (33) 91% 0 0 3 (2) 0 هافبک 0
Giancarlo Gallifuoco 27 (18) 66% 0 2 8 (4) 0 مدافع 0
رولی بونواسیا 24 (20) 83% 0 2 2 (2) 0 هافبک 0
Alexander Baumjohann 38 (24) 63% 2 7 6 (2) 0 هافبک 0
بروس کامائو 38 (32) 84% 2 4 4 (3) 0 مهاجم 0
میچل دوک 28 (20) 71% 4 2 2 (1) 1 مهاجم 0
Marc Tokich 6 (5) 83% 0 0 2 (1) 0 هافبک 0
مارک بریج 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
آبراهام مایوک 1 (1) 100% 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
مت اکتن 21 (18) 85% 0 0 14 (11) 0 دروازه‌بان 0
توماس دنگ 67 (56) 83% 2 3 5 (3) 0 مدافع 0
جیمز دوناچی 65 (58) 89% 0 0 4 (1) 0 مدافع 0
گیورگ نیدرمایر 60 (50) 84% 0 0 13 (7) 0 مدافع 0
لی بروکسام 68 (60) 88% 0 0 7 (6) 0 هافبک 0
کیسوکه هوندا 89 (80) 90% 2 2 4 (4) 0 هافبک 0
کارل والری 33 (24) 72% 0 0 1 (0) 0 هافبک 0
رائول بائنا 59 (52) 88% 1 0 5 (2) 0 هافبک 0
تری آنتونیس 63 (52) 82% 1 1 3 (1) 0 هافبک 0
اولا تویفونن 43 (37) 86% 1 0 1 (1) 0 مهاجم 0
کوستا بارباروسس 32 (25) 78% 1 1 0 (0) 0 مهاجم 0
استورم روکس 6 (5) 83% 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
Elvis Kamsoba 11 (5) 45% 0 0 2 (1) 0 مهاجم 0
کنی اتیو 1 (1) 100% 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
در حال بارگذاری...
فوتبــال 11