فوتبــال 11

یکشنبه، 08 مهر 1397 ساعت ۱۹:۳۰
 
آمار بازیکنان
# + شوت (در چارچوب) تکل پاس دوئل (موفق) دقیقه بازی پست نمره
Benjamin Bellot 0 (0) 0 0 0 (0) 90 دروازه‌بان 0
Johan Larsson 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
Hjortur Hermannsson 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
Paulus Arajuuri 0 (0) 0 0 0 (0) 46 مدافع 0
Anthony Jung 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
دومینیک کایزر 0 (0) 0 0 0 (0) 90 هافبک 0
Josip Radošević 0 (0) 0 0 0 (0) 90 هافبک 0
Simon Tibbling 0 (0) 0 0 0 (0) 65 هافبک 0
Hany Mukhtar 0 (0) 0 0 0 (0) 90 هافبک 0
Kamil Wilczek 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مهاجم 0
اوفه بخ 0 (0) 0 0 0 (0) 74 مهاجم 0
Marvin Schwäbe 0 (0) 0 0 0 (0) 16 دروازه‌بان 0
Joel Kabongo 0 (0) 0 0 0 (0) 44 مدافع 0
Besar Halimi 0 (0) 0 0 0 (0) 25 هافبک 0
Matej Delac 0 (0) 0 0 0 (0) 90 دروازه‌بان 0
Peter Nymann 0 (0) 0 0 0 (0) 46 مدافع 0
Mathias Nielsen 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
Soren Reese 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
Michael Lumb 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
Rune Frantsen 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
Sivert Nilsen 0 (0) 0 0 0 (0) 90 هافبک 0
Bjarke Jacobsen 0 (0) 0 0 0 (0) 90 هافبک 0
Hallur Hansson 0 (0) 0 0 0 (0) 90 هافبک 0
Mikkel Qvist 0 (0) 0 0 0 (0) 74 مدافع 0
Kasper Junker 0 (0) 0 0 0 (0) 87 مهاجم 0
Sonni Nattestad 0 (0) 0 0 0 (0) 44 مدافع 0
Sebastian Avanzini 0 (0) 0 0 0 (0) 3 هافبک 0
Lasse Kryger 0 (0) 0 0 0 (0) 16 هافبک 0
# + شوت (در چارچوب) دریبل (موفق) گل پاس گل کسب پنالتی موقعیت خطرناک پست نمره
Benjamin Bellot 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
Johan Larsson 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Hjortur Hermannsson 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Paulus Arajuuri 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Anthony Jung 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
دومینیک کایزر 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
Josip Radošević 0 (0) 0 (0) 0 1 0 0 هافبک 0
Simon Tibbling 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
Hany Mukhtar 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
Kamil Wilczek 0 (0) 0 (0) 1 0 0 0 مهاجم 0
اوفه بخ 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
Marvin Schwäbe 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
Joel Kabongo 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Besar Halimi 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
Matej Delac 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
Peter Nymann 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Mathias Nielsen 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Soren Reese 0 (0) 0 (0) 1 0 0 0 مدافع 0
Michael Lumb 0 (0) 0 (0) 0 1 0 0 مدافع 0
Rune Frantsen 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Sivert Nilsen 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
Bjarke Jacobsen 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
Hallur Hansson 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
Mikkel Qvist 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Kasper Junker 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
Sonni Nattestad 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Sebastian Avanzini 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
Lasse Kryger 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
# + دفع توپ قطع توپ تکل خطا خطای پنالتی پست نمره
Benjamin Bellot 0 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
Johan Larsson 0 0 0 0 0 مدافع 0
Hjortur Hermannsson 0 0 0 0 0 مدافع 0
Paulus Arajuuri 0 0 0 0 0 مدافع 0
Anthony Jung 0 0 0 0 0 مدافع 0
دومینیک کایزر 0 0 0 0 0 هافبک 0
Josip Radošević 0 0 0 0 0 هافبک 0
Simon Tibbling 0 0 0 0 0 هافبک 0
Hany Mukhtar 0 0 0 0 0 هافبک 0
Kamil Wilczek 0 0 0 0 0 مهاجم 0
اوفه بخ 0 0 0 0 0 مهاجم 0
Marvin Schwäbe 0 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
Joel Kabongo 0 0 0 0 0 مدافع 0
Besar Halimi 0 0 0 0 0 هافبک 0
Matej Delac 0 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
Peter Nymann 0 0 0 0 0 مدافع 0
Mathias Nielsen 0 0 0 0 0 مدافع 0
Soren Reese 0 0 0 0 0 مدافع 0
Michael Lumb 0 0 0 0 0 مدافع 0
Rune Frantsen 0 0 0 0 0 مدافع 0
Sivert Nilsen 0 0 0 0 0 هافبک 0
Bjarke Jacobsen 0 0 0 0 0 هافبک 0
Hallur Hansson 0 0 0 0 0 هافبک 0
Mikkel Qvist 0 0 0 0 0 مدافع 0
Kasper Junker 0 0 0 0 0 مهاجم 0
Sonni Nattestad 0 0 0 0 0 مدافع 0
Sebastian Avanzini 0 0 0 0 0 هافبک 0
Lasse Kryger 0 0 0 0 0 هافبک 0
# + پاس (موفق) دقت پاس پاس کلیدی سانتر توپ بلند (موفق) ایجاد موقعیت گل پست نمره
Benjamin Bellot 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 دروازه‌بان 0
Johan Larsson 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
Hjortur Hermannsson 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
Paulus Arajuuri 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
Anthony Jung 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
دومینیک کایزر 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
Josip Radošević 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
Simon Tibbling 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
Hany Mukhtar 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
Kamil Wilczek 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
اوفه بخ 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
Marvin Schwäbe 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 دروازه‌بان 0
Joel Kabongo 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
Besar Halimi 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
Matej Delac 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 دروازه‌بان 0
Peter Nymann 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
Mathias Nielsen 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
Soren Reese 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
Michael Lumb 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
Rune Frantsen 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
Sivert Nilsen 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
Bjarke Jacobsen 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
Hallur Hansson 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
Mikkel Qvist 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
Kasper Junker 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
Sonni Nattestad 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
Sebastian Avanzini 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
Lasse Kryger 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
در حال بارگذاری...
فوتبــال 11