فوتبــال 11

شنبه، ۲۴ آذر ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۰۰
 
آمار بازیکنان
# + شوت (در چارچوب) تکل پاس دوئل (موفق) دقیقه بازی پست نمره
Dušan Perniš 0 (0) 0 0 0 (0) 90 دروازه‌بان 0
Milen Zhelev 0 (0) 0 0 0 (0) 90 هافبک 0
Ivan Bandalovski 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
Kamen Hadzhiev 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
Matheus Leoni 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
Martin Rainov 0 (0) 0 0 0 (0) 90 هافبک 0
Aleksandar Tsvetkov 0 (0) 0 0 0 (0) 90 هافبک 0
Alfredo 0 (0) 0 0 0 (0) 68 مهاجم 0
Ivan Minchev 0 (0) 0 0 0 (0) 74 هافبک 0
Borislav Tsonev 0 (0) 0 0 0 (0) 90 هافبک 0
Martin Kamburov 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مهاجم 0
Aleksandar Vasilev 0 (0) 0 0 0 (0) 16 هافبک 0
Ruben Brigido 0 (0) 0 0 0 (0) 22 هافبک 0
Martin Polaček 0 (0) 0 0 0 (0) 90 دروازه‌بان 0
Miloš Cvetković 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
David Jablonsky 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
Nuno Reis 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
Ivan Goranov 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مهاجم 0
Khaly Thiam 0 (0) 0 0 0 (0) 90 هافبک 0
Davide Mariani 0 (0) 0 0 0 (0) 66 هافبک 0
Jerson Cabral 0 (0) 0 0 0 (0) 84 مهاجم 0
گابریل اوبرتان 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مهاجم 0
Paulinho 0 (0) 0 0 0 (0) 46 مهاجم 0
Stanislav Kostov 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مهاجم 0
Filipe Nascimento 0 (0) 0 0 0 (0) 24 هافبک 0
Sergiu Buş 0 (0) 0 0 0 (0) 44 مهاجم 0
Atanas Kabov 0 (0) 0 0 0 (0) 6 مهاجم 0
# + شوت (در چارچوب) دریبل (موفق) گل پاس گل کسب پنالتی موقعیت خطرناک پست نمره
Dušan Perniš 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
Milen Zhelev 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
Ivan Bandalovski 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Kamen Hadzhiev 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Matheus Leoni 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Martin Rainov 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
Aleksandar Tsvetkov 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
Alfredo 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
Ivan Minchev 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
Borislav Tsonev 0 (0) 0 (0) 0 1 0 0 هافبک 0
Martin Kamburov 0 (0) 0 (0) 1 0 0 0 مهاجم 0
Aleksandar Vasilev 0 (0) 0 (0) 1 0 0 0 هافبک 0
Ruben Brigido 0 (0) 0 (0) 0 1 0 0 هافبک 0
Martin Polaček 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
Miloš Cvetković 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
David Jablonsky 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Nuno Reis 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Ivan Goranov 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
Khaly Thiam 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
Davide Mariani 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
Jerson Cabral 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
گابریل اوبرتان 0 (0) 0 (0) 1 0 0 0 مهاجم 0
Paulinho 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
Stanislav Kostov 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
Filipe Nascimento 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
Sergiu Buş 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
Atanas Kabov 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
# + دفع توپ قطع توپ تکل خطا خطای پنالتی پست نمره
Dušan Perniš 0 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
Milen Zhelev 0 0 0 0 0 هافبک 0
Ivan Bandalovski 0 0 0 0 0 مدافع 0
Kamen Hadzhiev 0 0 0 0 0 مدافع 0
Matheus Leoni 0 0 0 0 0 مدافع 0
Martin Rainov 0 0 0 0 0 هافبک 0
Aleksandar Tsvetkov 0 0 0 0 0 هافبک 0
Alfredo 0 0 0 0 0 مهاجم 0
Ivan Minchev 0 0 0 0 0 هافبک 0
Borislav Tsonev 0 0 0 0 0 هافبک 0
Martin Kamburov 0 0 0 0 0 مهاجم 0
Aleksandar Vasilev 0 0 0 0 0 هافبک 0
Ruben Brigido 0 0 0 0 0 هافبک 0
Martin Polaček 0 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
Miloš Cvetković 0 0 0 0 0 مدافع 0
David Jablonsky 0 0 0 0 0 مدافع 0
Nuno Reis 0 0 0 0 0 مدافع 0
Ivan Goranov 0 0 0 0 0 مهاجم 0
Khaly Thiam 0 0 0 0 0 هافبک 0
Davide Mariani 0 0 0 0 0 هافبک 0
Jerson Cabral 0 0 0 0 0 مهاجم 0
گابریل اوبرتان 0 0 0 0 0 مهاجم 0
Paulinho 0 0 0 0 0 مهاجم 0
Stanislav Kostov 0 0 0 0 0 مهاجم 0
Filipe Nascimento 0 0 0 0 0 هافبک 0
Sergiu Buş 0 0 0 0 0 مهاجم 0
Atanas Kabov 0 0 0 0 0 مهاجم 0
# + پاس (موفق) دقت پاس پاس کلیدی سانتر توپ بلند (موفق) ایجاد موقعیت گل پست نمره
Dušan Perniš 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 دروازه‌بان 0
Milen Zhelev 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
Ivan Bandalovski 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
Kamen Hadzhiev 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
Matheus Leoni 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
Martin Rainov 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
Aleksandar Tsvetkov 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
Alfredo 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
Ivan Minchev 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
Borislav Tsonev 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
Martin Kamburov 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
Aleksandar Vasilev 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
Ruben Brigido 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
Martin Polaček 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 دروازه‌بان 0
Miloš Cvetković 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
David Jablonsky 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
Nuno Reis 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
Ivan Goranov 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
Khaly Thiam 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
Davide Mariani 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
Jerson Cabral 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
گابریل اوبرتان 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
Paulinho 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
Stanislav Kostov 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
Filipe Nascimento 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
Sergiu Buş 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
Atanas Kabov 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
در حال بارگذاری...
فوتبــال 11