فوتبــال 11

شنبه، ۱۰ آذر ۱۳۹۷ ساعت ۱۶:۳۰
 
آمار بازیکنان
# + شوت (در چارچوب) تکل پاس دوئل (موفق) دقیقه بازی پست نمره
Daniel Kajzer 0 (0) 0 0 0 (0) 90 دروازه‌بان 0
جاناتان 0 (0) 0 0 0 (0) 85 مدافع 0
Christian Dimitrov 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
Dimitar Pirgov 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
Yordan Minev 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
Radoslav Terziev 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
Serkan Yusein 0 (0) 0 0 0 (0) 90 هافبک 0
Vasil Shopov 0 (0) 0 0 0 (0) 66 هافبک 0
Todor Nedelev 0 (0) 0 0 0 (0) 90 هافبک 0
گوستاوو سائور 0 (0) 0 0 0 (0) 79 مهاجم 0
Antonio Vutov 0 (0) 0 0 0 (0) 90 هافبک 0
Filip Filipov 0 (0) 0 0 0 (0) 5 مدافع 0
Lachezar Baltanov 0 (0) 0 0 0 (0) 24 هافبک 0
Kristian Dobrev 0 (0) 0 0 0 (0) 11 مهاجم 0
Dušan Perniš 0 (0) 0 0 0 (0) 90 دروازه‌بان 0
Ivan Bandalovski 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
Kamen Hadzhiev 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
Georgi Angelov 0 (0) 0 0 0 (0) 11 هافبک 0
Matheus Leoni 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
Aleksandar Tsvetkov 0 (0) 0 0 0 (0) 90 هافبک 0
Martin Rainov 0 (0) 0 0 0 (0) 65 هافبک 0
Mesca 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مهاجم 0
Ruben Brigido 0 (0) 0 0 0 (0) 46 هافبک 0
Borislav Tsonev 0 (0) 0 0 0 (0) 90 هافبک 0
Martin Kamburov 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مهاجم 0
Vladimir Gadzhev 0 (0) 0 0 0 (0) 79 هافبک 0
Ivan Minchev 0 (0) 0 0 0 (0) 44 هافبک 0
Alfredo 0 (0) 0 0 0 (0) 25 مهاجم 0
# + شوت (در چارچوب) دریبل (موفق) گل پاس گل کسب پنالتی موقعیت خطرناک پست نمره
Daniel Kajzer 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
جاناتان 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Christian Dimitrov 0 (0) 0 (0) 1 0 0 0 مدافع 0
Dimitar Pirgov 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Yordan Minev 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Radoslav Terziev 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Serkan Yusein 0 (0) 0 (0) 0 2 0 0 هافبک 0
Vasil Shopov 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
Todor Nedelev 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
گوستاوو سائور 0 (0) 0 (0) 1 1 0 0 مهاجم 0
Antonio Vutov 0 (0) 0 (0) 2 0 0 0 هافبک 0
Filip Filipov 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Lachezar Baltanov 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
Kristian Dobrev 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
Dušan Perniš 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
Ivan Bandalovski 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Kamen Hadzhiev 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Georgi Angelov 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
Matheus Leoni 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Aleksandar Tsvetkov 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
Martin Rainov 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
Mesca 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
Ruben Brigido 0 (0) 0 (0) 0 1 0 0 هافبک 0
Borislav Tsonev 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
Martin Kamburov 0 (0) 0 (0) 1 0 0 0 مهاجم 0
Vladimir Gadzhev 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
Ivan Minchev 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
Alfredo 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
# + دفع توپ قطع توپ تکل خطا خطای پنالتی پست نمره
Daniel Kajzer 0 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
جاناتان 0 0 0 0 0 مدافع 0
Christian Dimitrov 0 0 0 0 0 مدافع 0
Dimitar Pirgov 0 0 0 0 0 مدافع 0
Yordan Minev 0 0 0 0 0 مدافع 0
Radoslav Terziev 0 0 0 0 0 مدافع 0
Serkan Yusein 0 0 0 0 0 هافبک 0
Vasil Shopov 0 0 0 0 0 هافبک 0
Todor Nedelev 0 0 0 0 0 هافبک 0
گوستاوو سائور 0 0 0 0 0 مهاجم 0
Antonio Vutov 0 0 0 0 0 هافبک 0
Filip Filipov 0 0 0 0 0 مدافع 0
Lachezar Baltanov 0 0 0 0 0 هافبک 0
Kristian Dobrev 0 0 0 0 0 مهاجم 0
Dušan Perniš 0 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
Ivan Bandalovski 0 0 0 0 0 مدافع 0
Kamen Hadzhiev 0 0 0 0 0 مدافع 0
Georgi Angelov 0 0 0 0 0 هافبک 0
Matheus Leoni 0 0 0 0 0 مدافع 0
Aleksandar Tsvetkov 0 0 0 0 0 هافبک 0
Martin Rainov 0 0 0 0 0 هافبک 0
Mesca 0 0 0 0 0 مهاجم 0
Ruben Brigido 0 0 0 0 0 هافبک 0
Borislav Tsonev 0 0 0 0 0 هافبک 0
Martin Kamburov 0 0 0 0 0 مهاجم 0
Vladimir Gadzhev 0 0 0 0 0 هافبک 0
Ivan Minchev 0 0 0 0 0 هافبک 0
Alfredo 0 0 0 0 0 مهاجم 0
# + پاس (موفق) دقت پاس پاس کلیدی سانتر توپ بلند (موفق) ایجاد موقعیت گل پست نمره
Daniel Kajzer 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 دروازه‌بان 0
جاناتان 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
Christian Dimitrov 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
Dimitar Pirgov 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
Yordan Minev 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
Radoslav Terziev 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
Serkan Yusein 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
Vasil Shopov 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
Todor Nedelev 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
گوستاوو سائور 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
Antonio Vutov 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
Filip Filipov 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
Lachezar Baltanov 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
Kristian Dobrev 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
Dušan Perniš 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 دروازه‌بان 0
Ivan Bandalovski 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
Kamen Hadzhiev 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
Georgi Angelov 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
Matheus Leoni 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
Aleksandar Tsvetkov 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
Martin Rainov 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
Mesca 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
Ruben Brigido 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
Borislav Tsonev 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
Martin Kamburov 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
Vladimir Gadzhev 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
Ivan Minchev 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
Alfredo 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
در حال بارگذاری...
فوتبــال 11