فوتبــال 11

پنجشنبه، 28 تیر 1397 ساعت ۱۷:۳۰
( 10 - 1 )
7 - 1
FT
 
آمار بازیکنان
# + شوت (در چارچوب) تکل پاس دوئل (موفق) دقیقه بازی پست نمره
Vladimir Plotnikov 0 (0) 0 0 0 (0) 90 دروازه‌بان 0
Gafurzhan Suyumbaev 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
Aibol Abiken 0 (0) 0 0 0 (0) 90 هافبک 0
Ákos Elek 0 (0) 0 0 0 (0) 46 هافبک 0
Yan Vorogovskiy 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
خوان فیلیپه 0 (0) 0 0 0 (0) 90 هافبک 0
Islambek Kuat 0 (0) 0 0 0 (0) 90 هافبک 0
Magomed Paragulgov 0 (0) 0 0 0 (0) 90 هافبک 0
Bauyrzhan Islamkhan 0 (0) 0 0 0 (0) 57 مهاجم 0
Márton Eppel 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مهاجم 0
Eseola Aderinsola 0 (0) 0 0 0 (0) 46 مهاجم 0
Sheldon Bateau 0 (0) 0 0 0 (0) 44 مدافع 0
Georgy Zhukov 0 (0) 0 0 0 (0) 33 هافبک 0
Vyacheslav Shvyrev 0 (0) 0 0 0 (0) 44 مهاجم 0
Coca 0 (0) 0 0 0 (0) 90 دروازه‌بان 0
Rafael Brito 0 (0) 0 0 0 (0) 58 مدافع 0
Miguel Ruiz Enamorado 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
Christian Cellay 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
Walter Wagner 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
Brian Fligiamonte Layera 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مهاجم 0
Mario Valentin Spano 0 (0) 0 0 0 (0) 90 هافبک 0
Hamza Ryahi Bouharma 0 (0) 0 0 0 (0) 90 هافبک 0
Sebastian Gomez 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مهاجم 0
Cristopher Pousa 0 (0) 0 0 0 (0) 71 هافبک 0
Luigi San Nicolas 0 (0) 0 0 0 (0) 62 هافبک 0
Mateo Rodriguez Firpo 0 (0) 0 0 0 (0) 32 مدافع 0
Morgan Mathieu Pierre Lafont 0 (0) 0 0 0 (0) 19 هافبک 0
Fabio Filipe Serra Alves 0 (0) 0 0 0 (0) 28 مهاجم 0
# + شوت (در چارچوب) دریبل (موفق) گل پاس گل کسب پنالتی موقعیت خطرناک پست نمره
Vladimir Plotnikov 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
Gafurzhan Suyumbaev 0 (0) 0 (0) 0 1 0 0 مدافع 0
Aibol Abiken 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
Ákos Elek 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
Yan Vorogovskiy 0 (0) 0 (0) 1 0 0 0 مدافع 0
خوان فیلیپه 0 (0) 0 (0) 0 1 0 0 هافبک 0
Islambek Kuat 0 (0) 0 (0) 0 1 0 0 هافبک 0
Magomed Paragulgov 0 (0) 0 (0) 0 1 0 0 هافبک 0
Bauyrzhan Islamkhan 0 (0) 0 (0) 1 1 0 0 مهاجم 0
Márton Eppel 0 (0) 0 (0) 4 0 0 0 مهاجم 0
Eseola Aderinsola 0 (0) 0 (0) 1 0 0 0 مهاجم 0
Sheldon Bateau 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Georgy Zhukov 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
Vyacheslav Shvyrev 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
Coca 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
Rafael Brito 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Miguel Ruiz Enamorado 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Christian Cellay 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Walter Wagner 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Brian Fligiamonte Layera 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
Mario Valentin Spano 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
Hamza Ryahi Bouharma 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
Sebastian Gomez 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
Cristopher Pousa 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
Luigi San Nicolas 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
Mateo Rodriguez Firpo 0 (0) 0 (0) 0 1 0 0 مدافع 0
Morgan Mathieu Pierre Lafont 0 (0) 0 (0) 1 0 0 0 هافبک 0
Fabio Filipe Serra Alves 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
# + دفع توپ قطع توپ تکل خطا خطای پنالتی پست نمره
Vladimir Plotnikov 0 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
Gafurzhan Suyumbaev 0 0 0 0 0 مدافع 0
Aibol Abiken 0 0 0 0 0 هافبک 0
Ákos Elek 0 0 0 0 0 هافبک 0
Yan Vorogovskiy 0 0 0 0 0 مدافع 0
خوان فیلیپه 0 0 0 0 0 هافبک 0
Islambek Kuat 0 0 0 0 0 هافبک 0
Magomed Paragulgov 0 0 0 0 0 هافبک 0
Bauyrzhan Islamkhan 0 0 0 0 0 مهاجم 0
Márton Eppel 0 0 0 0 0 مهاجم 0
Eseola Aderinsola 0 0 0 0 0 مهاجم 0
Sheldon Bateau 0 0 0 0 0 مدافع 0
Georgy Zhukov 0 0 0 0 0 هافبک 0
Vyacheslav Shvyrev 0 0 0 0 0 مهاجم 0
Coca 0 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
Rafael Brito 0 0 0 0 0 مدافع 0
Miguel Ruiz Enamorado 0 0 0 0 0 مدافع 0
Christian Cellay 0 0 0 0 0 مدافع 0
Walter Wagner 0 0 0 0 0 مدافع 0
Brian Fligiamonte Layera 0 0 0 0 0 مهاجم 0
Mario Valentin Spano 0 0 0 0 0 هافبک 0
Hamza Ryahi Bouharma 0 0 0 0 0 هافبک 0
Sebastian Gomez 0 0 0 0 0 مهاجم 0
Cristopher Pousa 0 0 0 0 0 هافبک 0
Luigi San Nicolas 0 0 0 0 0 هافبک 0
Mateo Rodriguez Firpo 0 0 0 0 0 مدافع 0
Morgan Mathieu Pierre Lafont 0 0 0 0 0 هافبک 0
Fabio Filipe Serra Alves 0 0 0 0 0 مهاجم 0
# + پاس (موفق) دقت پاس پاس کلیدی سانتر توپ بلند (موفق) ایجاد موقعیت گل پست نمره
Vladimir Plotnikov 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 دروازه‌بان 0
Gafurzhan Suyumbaev 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
Aibol Abiken 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
Ákos Elek 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
Yan Vorogovskiy 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
خوان فیلیپه 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
Islambek Kuat 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
Magomed Paragulgov 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
Bauyrzhan Islamkhan 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
Márton Eppel 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
Eseola Aderinsola 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
Sheldon Bateau 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
Georgy Zhukov 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
Vyacheslav Shvyrev 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
Coca 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 دروازه‌بان 0
Rafael Brito 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
Miguel Ruiz Enamorado 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
Christian Cellay 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
Walter Wagner 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
Brian Fligiamonte Layera 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
Mario Valentin Spano 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
Hamza Ryahi Bouharma 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
Sebastian Gomez 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
Cristopher Pousa 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
Luigi San Nicolas 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
Mateo Rodriguez Firpo 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
Morgan Mathieu Pierre Lafont 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
Fabio Filipe Serra Alves 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
در حال بارگذاری...
فوتبــال 11