فوتبــال 11

پنجشنبه، 21 تیر 1397 ساعت ۲۲:۳۰
 
آمار بازیکنان
# + شوت (در چارچوب) تکل پاس دوئل (موفق) دقیقه بازی پست نمره
Coca 0 (0) 0 0 0 (0) 90 دروازه‌بان 0
Rafael Brito 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
Miguel Ruiz Enamorado 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
Christian Cellay 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
Walter Wagner 0 (0) 0 0 0 (0) 74 مدافع 0
Mateo Rodriguez Firpo 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
Mario Valentin Spano 0 (0) 0 0 0 (0) 90 هافبک 0
Cristopher Pousa 0 (0) 0 0 0 (0) 90 هافبک 0
Fabio Filipe Serra Alves 0 (0) 0 0 0 (0) 62 مهاجم 0
Sebastian Gomez 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مهاجم 0
Larsen Toure 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مهاجم 0
Luigi San Nicolas 0 (0) 0 0 0 (0) 16 هافبک 0
Brian Fligiamonte Layera 0 (0) 0 0 0 (0) 28 مهاجم 0
Vladimir Plotnikov 0 (0) 0 0 0 (0) 90 دروازه‌بان 0
Aleksandr Sokolenko 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
Sheldon Bateau 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
Nuraly Alip 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
Gafurzhan Suyumbaev 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مدافع 0
خوان فیلیپه 0 (0) 0 0 0 (0) 90 هافبک 0
Ákos Elek 0 (0) 0 0 0 (0) 90 هافبک 0
Isael 0 (0) 0 0 0 (0) 66 مهاجم 0
Bauyrzhan Islamkhan 0 (0) 0 0 0 (0) 73 مهاجم 0
آندری آرشاوین 0 (0) 0 0 0 (0) 90 هافبک 0
Eseola Aderinsola 0 (0) 0 0 0 (0) 90 مهاجم 0
Georgy Zhukov 0 (0) 0 0 0 (0) 17 هافبک 0
Márton Eppel 0 (0) 0 0 0 (0) 32 مهاجم 0
Vyacheslav Shvyrev 0 (0) 0 0 0 (0) 24 مهاجم 0
# + شوت (در چارچوب) دریبل (موفق) گل پاس گل کسب پنالتی موقعیت خطرناک پست نمره
Coca 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
Rafael Brito 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Miguel Ruiz Enamorado 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Christian Cellay 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Walter Wagner 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Mateo Rodriguez Firpo 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Mario Valentin Spano 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
Cristopher Pousa 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
Fabio Filipe Serra Alves 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
Sebastian Gomez 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
Larsen Toure 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
Luigi San Nicolas 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
Brian Fligiamonte Layera 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
Vladimir Plotnikov 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
Aleksandr Sokolenko 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Sheldon Bateau 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Nuraly Alip 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
Gafurzhan Suyumbaev 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
خوان فیلیپه 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
Ákos Elek 0 (0) 0 (0) 0 1 0 0 هافبک 0
Isael 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
Bauyrzhan Islamkhan 0 (0) 0 (0) 1 0 0 0 مهاجم 0
آندری آرشاوین 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
Eseola Aderinsola 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
Georgy Zhukov 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
Márton Eppel 0 (0) 0 (0) 1 0 0 0 مهاجم 0
Vyacheslav Shvyrev 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
# + دفع توپ قطع توپ تکل خطا خطای پنالتی پست نمره
Coca 0 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
Rafael Brito 0 0 0 0 0 مدافع 0
Miguel Ruiz Enamorado 0 0 0 0 0 مدافع 0
Christian Cellay 0 0 0 0 0 مدافع 0
Walter Wagner 0 0 0 0 0 مدافع 0
Mateo Rodriguez Firpo 0 0 0 0 0 مدافع 0
Mario Valentin Spano 0 0 0 0 0 هافبک 0
Cristopher Pousa 0 0 0 0 0 هافبک 0
Fabio Filipe Serra Alves 0 0 0 0 0 مهاجم 0
Sebastian Gomez 0 0 0 0 0 مهاجم 0
Larsen Toure 0 0 0 0 0 مهاجم 0
Luigi San Nicolas 0 0 0 0 0 هافبک 0
Brian Fligiamonte Layera 0 0 0 0 0 مهاجم 0
Vladimir Plotnikov 0 0 0 0 0 دروازه‌بان 0
Aleksandr Sokolenko 0 0 0 0 0 مدافع 0
Sheldon Bateau 0 0 0 0 0 مدافع 0
Nuraly Alip 0 0 0 0 0 مدافع 0
Gafurzhan Suyumbaev 0 0 0 0 0 مدافع 0
خوان فیلیپه 0 0 0 0 0 هافبک 0
Ákos Elek 0 0 0 0 0 هافبک 0
Isael 0 0 0 0 0 مهاجم 0
Bauyrzhan Islamkhan 0 0 0 0 0 مهاجم 0
آندری آرشاوین 0 0 0 0 0 هافبک 0
Eseola Aderinsola 0 0 0 0 0 مهاجم 0
Georgy Zhukov 0 0 0 0 0 هافبک 0
Márton Eppel 0 0 0 0 0 مهاجم 0
Vyacheslav Shvyrev 0 0 0 0 0 مهاجم 0
# + پاس (موفق) دقت پاس پاس کلیدی سانتر توپ بلند (موفق) ایجاد موقعیت گل پست نمره
Coca 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 دروازه‌بان 0
Rafael Brito 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
Miguel Ruiz Enamorado 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
Christian Cellay 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
Walter Wagner 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
Mateo Rodriguez Firpo 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
Mario Valentin Spano 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
Cristopher Pousa 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
Fabio Filipe Serra Alves 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
Sebastian Gomez 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
Larsen Toure 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
Luigi San Nicolas 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
Brian Fligiamonte Layera 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
Vladimir Plotnikov 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 دروازه‌بان 0
Aleksandr Sokolenko 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
Sheldon Bateau 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
Nuraly Alip 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
Gafurzhan Suyumbaev 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
خوان فیلیپه 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
Ákos Elek 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
Isael 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
Bauyrzhan Islamkhan 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
آندری آرشاوین 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
Eseola Aderinsola 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
Georgy Zhukov 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
Márton Eppel 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
Vyacheslav Shvyrev 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
در حال بارگذاری...
فوتبــال 11