فوتبــال 11

شنبه، ۱۱ اسفند ۱۳۹۷ ساعت ۱۵:۳۰
 
آمار بازیکنان
# + شوت (در چارچوب) تکل پاس دوئل (موفق) دقیقه بازی پست نمره
لئوپولد زینگرل 0 (0) 0 24 0 (0) 90 دروازه‌بان 6.5
محمد دریگر 0 (0) 1 41 14 (6) 85 هافبک 6.6
Christian Strohdiek 0 (0) 2 94 13 (8) 90 مدافع 7.2
اووه هونمایر 3 (1) 1 89 20 (13) 90 مدافع 8.1
جمیلو کالینز 1 (0) 3 53 15 (7) 90 مدافع 6.4
سباستین واسیلیادیس 1 (0) 5 41 9 (6) 90 هافبک 6.6
Marlon Ritter 2 (1) 2 61 6 (3) 90 مهاجم 7
کای پروگر 0 (0) 1 19 9 (4) 62 مهاجم 6.5
Bernard Tekpetey 1 (0) 1 23 18 (11) 90 مهاجم 6.6
Babacar Gueye 0 (0) 0 18 4 (3) 69 مهاجم 6.6
Sven Michel 3 (1) 1 27 20 (5) 90 مهاجم 6.8
Tobias Schwede 1 (0) 0 9 2 (2) 28 هافبک 6.6
خیری شلتون 0 (0) 0 1 1 (1) 10 مهاجم 6.3
بن زلینسکی 1 (1) 2 5 8 (5) 21 مدافع 6.5
Robin Himmelmann 0 (0) 0 33 0 (0) 90 دروازه‌بان 7.3
Jan-Philipp Kalla 1 (0) 6 21 18 (11) 90 مدافع 7.8
Christopher Avevor 0 (0) 0 22 5 (2) 90 مدافع 6.6
جاستین هوگما 0 (0) 0 23 4 (2) 90 مدافع 6.9
Daniel Buballa 0 (0) 4 25 16 (8) 90 هافبک 7
Ersin Zehir 0 (0) 3 30 15 (4) 87 هافبک 5.7
Marvin Knoll 0 (0) 4 47 12 (9) 90 هافبک 8.2
Ryo Miyaichi 0 (0) 2 17 18 (6) 87 مهاجم 6.6
Mats Møller Dæhli 0 (0) 0 27 19 (12) 89 هافبک 7.4
Waldemar Sobota 1 (0) 1 19 6 (3) 67 هافبک 6.5
Alexander Meier 7 (3) 0 29 19 (7) 90 مهاجم 7.4
Yi-Young Park 0 (0) 0 0 2 (0) 1 هافبک 0
Florian-Horst Carstens 0 (0) 0 2 1 (0) 8 مدافع 6.4
Jan-Marc Schneider 0 (0) 0 5 4 (1) 23 مهاجم 6.4
# + شوت (در چارچوب) دریبل (موفق) گل پاس گل کسب پنالتی موقعیت خطرناک پست نمره
لئوپولد زینگرل 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 6.5
محمد دریگر 0 (0) 2 (1) 0 0 0 0 هافبک 6.6
Christian Strohdiek 0 (0) 1 (1) 0 0 0 0 مدافع 7.2
اووه هونمایر 3 (1) 0 (0) 0 0 0 1 مدافع 8.1
جمیلو کالینز 1 (0) 1 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.4
سباستین واسیلیادیس 1 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 6.6
Marlon Ritter 2 (1) 1 (1) 0 0 0 0 مهاجم 7
کای پروگر 0 (0) 3 (1) 0 0 0 0 مهاجم 6.5
Bernard Tekpetey 1 (0) 8 (6) 0 0 0 0 مهاجم 6.6
Babacar Gueye 0 (0) 1 (1) 0 0 0 0 مهاجم 6.6
Sven Michel 3 (1) 1 (1) 0 0 0 0 مهاجم 6.8
Tobias Schwede 1 (0) 1 (1) 0 0 0 0 هافبک 6.6
خیری شلتون 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 6.3
بن زلینسکی 1 (1) 3 (3) 0 0 0 1 مدافع 6.5
Robin Himmelmann 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 7.3
Jan-Philipp Kalla 1 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 7.8
Christopher Avevor 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.6
جاستین هوگما 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.9
Daniel Buballa 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 7
Ersin Zehir 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 5.7
Marvin Knoll 0 (0) 0 (0) 0 1 0 0 هافبک 8.2
Ryo Miyaichi 0 (0) 2 (0) 0 0 0 0 مهاجم 6.6
Mats Møller Dæhli 0 (0) 12 (11) 0 0 0 0 هافبک 7.4
Waldemar Sobota 1 (0) 1 (1) 0 0 0 0 هافبک 6.5
Alexander Meier 7 (3) 0 (0) 1 0 0 1 مهاجم 7.4
Yi-Young Park 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 0
Florian-Horst Carstens 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.4
Jan-Marc Schneider 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 6.4
# + دفع توپ قطع توپ تکل خطا خطای پنالتی پست نمره
لئوپولد زینگرل 1 0 0 0 0 دروازه‌بان 6.5
محمد دریگر 3 4 1 0 0 هافبک 6.6
Christian Strohdiek 8 0 2 1 0 مدافع 7.2
اووه هونمایر 7 1 1 0 0 مدافع 8.1
جمیلو کالینز 1 3 3 2 0 مدافع 6.4
سباستین واسیلیادیس 1 0 5 1 0 هافبک 6.6
Marlon Ritter 1 1 2 0 0 مهاجم 7
کای پروگر 0 0 1 0 0 مهاجم 6.5
Bernard Tekpetey 0 0 1 4 0 مهاجم 6.6
Babacar Gueye 0 0 0 0 0 مهاجم 6.6
Sven Michel 0 0 1 4 0 مهاجم 6.8
Tobias Schwede 0 1 0 0 0 هافبک 6.6
خیری شلتون 0 0 0 0 0 مهاجم 6.3
بن زلینسکی 0 0 2 1 0 مدافع 6.5
Robin Himmelmann 0 0 0 0 0 دروازه‌بان 7.3
Jan-Philipp Kalla 3 7 6 4 0 مدافع 7.8
Christopher Avevor 3 1 0 0 0 مدافع 6.6
جاستین هوگما 1 1 0 0 0 مدافع 6.9
Daniel Buballa 7 3 4 3 0 هافبک 7
Ersin Zehir 3 1 3 2 0 هافبک 5.7
Marvin Knoll 4 4 4 1 0 هافبک 8.2
Ryo Miyaichi 1 1 2 3 0 مهاجم 6.6
Mats Møller Dæhli 0 0 0 0 0 هافبک 7.4
Waldemar Sobota 0 1 1 0 0 هافبک 6.5
Alexander Meier 0 1 0 2 0 مهاجم 7.4
Yi-Young Park 0 0 0 0 0 هافبک 0
Florian-Horst Carstens 0 0 0 0 0 مدافع 6.4
Jan-Marc Schneider 0 0 0 0 0 مهاجم 6.4
# + پاس (موفق) دقت پاس پاس کلیدی سانتر توپ بلند (موفق) ایجاد موقعیت گل پست نمره
لئوپولد زینگرل 24 (22) 91% 0 0 5 (4) 0 دروازه‌بان 6.5
محمد دریگر 41 (31) 75% 0 2 4 (1) 0 هافبک 6.6
Christian Strohdiek 94 (78) 83% 0 0 32 (24) 0 مدافع 7.2
اووه هونمایر 89 (78) 88% 1 1 19 (15) 0 مدافع 8.1
جمیلو کالینز 53 (39) 73% 0 1 3 (0) 0 مدافع 6.4
سباستین واسیلیادیس 41 (34) 82% 0 0 1 (1) 0 هافبک 6.6
Marlon Ritter 61 (47) 77% 2 6 12 (5) 1 مهاجم 7
کای پروگر 19 (15) 78% 0 0 0 (0) 0 مهاجم 6.5
Bernard Tekpetey 23 (9) 39% 0 4 3 (0) 0 مهاجم 6.6
Babacar Gueye 18 (6) 33% 2 0 2 (0) 0 مهاجم 6.6
Sven Michel 27 (22) 81% 0 2 1 (1) 0 مهاجم 6.8
Tobias Schwede 9 (7) 77% 1 1 0 (0) 0 هافبک 6.6
خیری شلتون 1 (1) 100% 0 1 0 (0) 0 مهاجم 6.3
بن زلینسکی 5 (2) 40% 0 0 0 (0) 0 مدافع 6.5
Robin Himmelmann 33 (14) 43% 0 0 25 (7) 0 دروازه‌بان 7.3
Jan-Philipp Kalla 21 (13) 61% 0 3 6 (1) 0 مدافع 7.8
Christopher Avevor 22 (14) 63% 0 0 7 (1) 0 مدافع 6.6
جاستین هوگما 23 (18) 78% 1 0 8 (3) 0 مدافع 6.9
Daniel Buballa 25 (10) 40% 0 0 10 (2) 0 هافبک 7
Ersin Zehir 30 (20) 66% 0 0 5 (3) 0 هافبک 5.7
Marvin Knoll 47 (31) 66% 2 4 7 (3) 1 هافبک 8.2
Ryo Miyaichi 17 (16) 94% 3 2 0 (0) 1 مهاجم 6.6
Mats Møller Dæhli 27 (15) 55% 0 1 0 (0) 0 هافبک 7.4
Waldemar Sobota 19 (10) 52% 1 0 2 (1) 0 هافبک 6.5
Alexander Meier 29 (21) 72% 0 0 0 (0) 0 مهاجم 7.4
Yi-Young Park 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 0
Florian-Horst Carstens 2 (1) 50% 0 0 1 (1) 0 مدافع 6.4
Jan-Marc Schneider 5 (4) 80% 1 1 0 (0) 0 مهاجم 6.4
در حال بارگذاری...
فوتبــال 11