فوتبــال 11

شنبه، 21 اردیبهشت 1398 ساعت ۱۸:۰۰
 
آمار بازیکنان
# + شوت (در چارچوب) تکل پاس دوئل (موفق) دقیقه بازی پست نمره
اولیور باومن 0 (0) 0 33 0 (0) 90 دروازه‌بان 6.61
پاول کادژابک 1 (1) 0 43 11 (4) 90 مدافع 6.99
ارمین بیچاکچیچ 0 (0) 0 74 11 (8) 90 مدافع 6.98
کوین فوگت 0 (0) 2 81 4 (4) 90 مدافع 7.1
کریم دریمبای 1 (0) 2 47 15 (6) 74 هافبک 6.5
فلورین گریلیچ 0 (0) 3 75 16 (9) 90 هافبک 7.33
ندیم امیری 2 (0) 2 21 7 (5) 45 هافبک 6.77
آندری کراماریچ 2 (1) 0 48 3 (1) 90 مهاجم 6.51
اسحاق بلفوضیل 8 (1) 1 20 15 (9) 90 مهاجم 7.51
آدام سالای 3 (0) 2 16 7 (4) 57 مهاجم 6.39
یاشوا برنت 1 (0) 1 39 14 (4) 90 مدافع 6.82
کریستوف بومگارتنر 1 (0) 0 20 8 (6) 45 هافبک 6.78
ریس نلسون 0 (0) 0 4 0 (0) 16 مهاجم 6.21
جوئلینتون 0 (0) 0 16 7 (1) 33 مهاجم 6.44
ییری پاولنکا 0 (0) 0 37 1 (1) 90 دروازه‌بان 7.53
تئودور گیبره سیلاسیه 0 (0) 2 5 8 (5) 25 مدافع 6.7
میلوش ویکوویچ 0 (0) 2 18 13 (6) 90 مدافع 7.22
نیکلاس مویساندر 1 (1) 1 23 5 (2) 90 مدافع 6.92
لودویگ آگوستینسون 1 (1) 1 19 6 (3) 90 مدافع 6.94
ماکسیمیلیان اگشتاین 0 (0) 1 33 8 (6) 90 هافبک 7.35
نوری شاهین 0 (0) 2 30 9 (4) 90 هافبک 6.91
کوین مووالد 0 (0) 1 35 8 (3) 90 هافبک 6.73
یویا اوساکو 3 (0) 3 29 19 (11) 90 مهاجم 6.84
میلوت راشیکا 2 (1) 0 17 4 (0) 61 مهاجم 6.84
یوهانس اگشتاین 4 (3) 1 20 16 (5) 87 مهاجم 7.6
مارکو فریدل 0 (0) 0 14 11 (4) 65 مدافع 6.42
سباستین لانگ‌کمپ 0 (0) 0 0 3 (3) 8 مدافع 6.62
کلودیو پیزارو 0 (0) 0 14 7 (4) 29 مهاجم 6.48
# + شوت (در چارچوب) دریبل (موفق) گل پاس گل کسب پنالتی موقعیت خطرناک پست نمره
اولیور باومن 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 6.61
پاول کادژابک 1 (1) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.99
ارمین بیچاکچیچ 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.98
کوین فوگت 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 7.1
کریم دریمبای 1 (0) 5 (3) 0 0 0 0 هافبک 6.5
فلورین گریلیچ 0 (0) 1 (1) 0 0 0 0 هافبک 7.33
ندیم امیری 2 (0) 3 (2) 0 0 0 0 هافبک 6.77
آندری کراماریچ 2 (1) 2 (1) 0 0 0 2 مهاجم 6.51
اسحاق بلفوضیل 8 (1) 4 (3) 0 0 0 0 مهاجم 7.51
آدام سالای 3 (0) 0 (0) 0 0 0 1 مهاجم 6.39
یاشوا برنت 1 (0) 2 (2) 0 0 0 0 مدافع 6.82
کریستوف بومگارتنر 1 (0) 4 (4) 0 0 0 0 هافبک 6.78
ریس نلسون 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 6.21
جوئلینتون 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 6.44
ییری پاولنکا 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 7.53
تئودور گیبره سیلاسیه 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.7
میلوش ویکوویچ 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 7.22
نیکلاس مویساندر 1 (1) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.92
لودویگ آگوستینسون 1 (1) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.94
ماکسیمیلیان اگشتاین 0 (0) 1 (1) 0 0 0 0 هافبک 7.35
نوری شاهین 0 (0) 1 (1) 0 0 0 0 هافبک 6.91
کوین مووالد 0 (0) 1 (1) 0 0 0 0 هافبک 6.73
یویا اوساکو 3 (0) 1 (1) 0 0 0 0 مهاجم 6.84
میلوت راشیکا 2 (1) 1 (0) 0 1 0 0 مهاجم 6.84
یوهانس اگشتاین 4 (3) 3 (2) 1 0 0 0 مهاجم 7.6
مارکو فریدل 0 (0) 1 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.42
سباستین لانگ‌کمپ 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.62
کلودیو پیزارو 0 (0) 1 (1) 0 0 0 0 مهاجم 6.48
# + دفع توپ قطع توپ تکل خطا خطای پنالتی پست نمره
اولیور باومن 0 0 0 0 0 دروازه‌بان 6.61
پاول کادژابک 1 0 0 3 0 مدافع 6.99
ارمین بیچاکچیچ 5 2 0 1 0 مدافع 6.98
کوین فوگت 1 2 2 0 0 مدافع 7.1
کریم دریمبای 0 1 2 1 0 هافبک 6.5
فلورین گریلیچ 1 6 3 2 0 هافبک 7.33
ندیم امیری 0 1 2 0 0 هافبک 6.77
آندری کراماریچ 0 1 0 0 0 مهاجم 6.51
اسحاق بلفوضیل 0 0 1 1 0 مهاجم 7.51
آدام سالای 1 0 2 0 0 مهاجم 6.39
یاشوا برنت 0 1 1 5 0 مدافع 6.82
کریستوف بومگارتنر 0 0 0 1 0 هافبک 6.78
ریس نلسون 0 0 0 0 0 مهاجم 6.21
جوئلینتون 0 0 0 2 0 مهاجم 6.44
ییری پاولنکا 2 0 0 0 0 دروازه‌بان 7.53
تئودور گیبره سیلاسیه 1 1 2 0 0 مدافع 6.7
میلوش ویکوویچ 8 1 2 1 0 مدافع 7.22
نیکلاس مویساندر 8 0 1 0 0 مدافع 6.92
لودویگ آگوستینسون 5 0 1 0 0 مدافع 6.94
ماکسیمیلیان اگشتاین 1 2 1 1 0 هافبک 7.35
نوری شاهین 4 3 2 0 0 هافبک 6.91
کوین مووالد 1 1 1 3 0 هافبک 6.73
یویا اوساکو 0 0 3 1 0 مهاجم 6.84
میلوت راشیکا 0 0 0 1 0 مهاجم 6.84
یوهانس اگشتاین 0 0 1 3 0 مهاجم 7.6
مارکو فریدل 3 2 0 1 0 مدافع 6.42
سباستین لانگ‌کمپ 3 0 0 0 0 مدافع 6.62
کلودیو پیزارو 0 0 0 1 0 مهاجم 6.48
# + پاس (موفق) دقت پاس پاس کلیدی سانتر توپ بلند (موفق) ایجاد موقعیت گل پست نمره
اولیور باومن 33 (28) 84% 0 0 7 (3) 0 دروازه‌بان 6.61
پاول کادژابک 43 (34) 79% 2 6 7 (5) 0 مدافع 6.99
ارمین بیچاکچیچ 74 (63) 85% 0 0 4 (2) 0 مدافع 6.98
کوین فوگت 81 (64) 79% 0 1 19 (10) 0 مدافع 7.1
کریم دریمبای 47 (39) 83% 1 2 2 (0) 0 هافبک 6.5
فلورین گریلیچ 75 (64) 85% 1 0 13 (8) 0 هافبک 7.33
ندیم امیری 21 (19) 90% 1 0 0 (0) 0 هافبک 6.77
آندری کراماریچ 48 (42) 87% 2 0 1 (1) 0 مهاجم 6.51
اسحاق بلفوضیل 20 (15) 75% 2 1 0 (0) 1 مهاجم 7.51
آدام سالای 16 (11) 68% 1 0 0 (0) 0 مهاجم 6.39
یاشوا برنت 39 (30) 76% 3 8 3 (1) 1 مدافع 6.82
کریستوف بومگارتنر 20 (11) 55% 0 1 2 (0) 0 هافبک 6.78
ریس نلسون 4 (4) 100% 0 1 0 (0) 0 مهاجم 6.21
جوئلینتون 16 (14) 87% 1 0 0 (0) 1 مهاجم 6.44
ییری پاولنکا 37 (19) 51% 0 0 31 (13) 0 دروازه‌بان 7.53
تئودور گیبره سیلاسیه 5 (3) 60% 1 0 2 (1) 0 مدافع 6.7
میلوش ویکوویچ 18 (11) 61% 0 0 2 (1) 0 مدافع 7.22
نیکلاس مویساندر 23 (14) 60% 0 0 8 (2) 0 مدافع 6.92
لودویگ آگوستینسون 19 (13) 68% 1 0 6 (1) 0 مدافع 6.94
ماکسیمیلیان اگشتاین 33 (25) 75% 5 0 2 (1) 0 هافبک 7.35
نوری شاهین 30 (24) 80% 1 2 4 (0) 0 هافبک 6.91
کوین مووالد 35 (25) 71% 1 0 3 (2) 0 هافبک 6.73
یویا اوساکو 29 (18) 62% 1 0 4 (1) 0 مهاجم 6.84
میلوت راشیکا 17 (10) 58% 1 6 0 (0) 0 مهاجم 6.84
یوهانس اگشتاین 20 (10) 50% 0 0 3 (0) 0 مهاجم 7.6
مارکو فریدل 14 (10) 71% 0 0 3 (2) 0 مدافع 6.42
سباستین لانگ‌کمپ 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 6.62
کلودیو پیزارو 14 (11) 78% 0 0 1 (0) 0 مهاجم 6.48
در حال بارگذاری...
فوتبــال 11