فوتبــال 11

شنبه، 21 اردیبهشت 1398 ساعت ۱۸:۰۰
HDI Arena (38,100)
 
آمار بازیکنان
# + شوت (در چارچوب) تکل پاس دوئل (موفق) دقیقه بازی پست نمره
میشائیل اسر 0 (0) 0 34 0 (0) 90 دروازه‌بان 6.97
الیور زورگ 0 (0) 2 52 3 (2) 90 مدافع 7.2
والدیمار آنتون 1 (1) 1 82 9 (5) 90 مدافع 8.04
ماتیاس اوست‌شولک 0 (0) 0 80 4 (3) 90 مدافع 7.1
گنکی هاراگوچی 0 (0) 0 31 12 (5) 90 مهاجم 6.62
ماروین باکالوتز 1 (1) 0 36 7 (2) 90 هافبک 6.69
پیرمین شووگلر 1 (0) 2 51 11 (6) 55 هافبک 6.87
لینتون ماینا 2 (0) 0 45 11 (5) 90 مهاجم 7.82
Hendrik Weydandt 5 (1) 1 17 17 (6) 90 مهاجم 7.14
ادگار پریب 4 (1) 5 29 14 (10) 86 هافبک 8.34
ایلاس بیبو 3 (1) 0 25 16 (9) 79 مهاجم 7.8
والاسی 1 (1) 1 44 3 (2) 35 هافبک 7.63
میئیکو آلبورنوس 0 (0) 2 8 2 (2) 11 مدافع 6.91
نیکلاس فولکروگ 0 (0) 0 1 1 (0) 4 مهاجم 0
الکساندر شولوو 0 (0) 0 28 0 (0) 90 دروازه‌بان 6.34
کوین شلوتربک 0 (0) 3 41 11 (7) 90 مدافع 6.61
دومینیک هاینتس 0 (0) 1 57 7 (3) 90 مدافع 6.07
مایک فرانتس 0 (0) 1 36 10 (7) 90 هافبک 6.66
نیکولاس هوفلر 1 (1) 5 48 17 (9) 90 هافبک 6.57
کریستین گونتر 0 (0) 2 25 10 (5) 90 مدافع 6.04
وینچنزو گریفو 0 (0) 1 47 4 (2) 90 مهاجم 6.71
پاسکال اشتنزل 0 (0) 2 25 7 (5) 45 مدافع 6.52
نیلس پیترسن 0 (0) 1 13 10 (2) 76 مهاجم 6.21
رابین کاخ 1 (0) 1 38 13 (6) 90 مدافع 6.51
فلورین نیدرلکنر 1 (0) 0 5 7 (1) 45 مهاجم 6.09
لوکاس هولر 1 (0) 0 4 1 (0) 14 مهاجم 6.11
رولند شالای 0 (0) 2 9 8 (3) 45 مهاجم 6.11
لوکا والدشمیت 1 (0) 1 19 5 (3) 45 مهاجم 6.33
# + شوت (در چارچوب) دریبل (موفق) گل پاس گل کسب پنالتی موقعیت خطرناک پست نمره
میشائیل اسر 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 6.97
الیور زورگ 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 7.2
والدیمار آنتون 1 (1) 0 (0) 1 0 0 0 مدافع 8.04
ماتیاس اوست‌شولک 0 (0) 1 (1) 0 0 0 0 مدافع 7.1
گنکی هاراگوچی 0 (0) 2 (1) 0 0 0 0 مهاجم 6.62
ماروین باکالوتز 1 (1) 1 (0) 0 0 0 0 هافبک 6.69
پیرمین شووگلر 1 (0) 1 (1) 0 0 0 0 هافبک 6.87
لینتون ماینا 2 (0) 4 (3) 0 1 0 0 مهاجم 7.82
Hendrik Weydandt 5 (1) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 7.14
ادگار پریب 4 (1) 3 (3) 0 1 0 1 هافبک 8.34
ایلاس بیبو 3 (1) 7 (5) 1 0 0 1 مهاجم 7.8
والاسی 1 (1) 1 (1) 1 0 0 0 هافبک 7.63
میئیکو آلبورنوس 0 (0) 0 (0) 0 1 0 0 مدافع 6.91
نیکلاس فولکروگ 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
الکساندر شولوو 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 6.34
کوین شلوتربک 0 (0) 2 (2) 0 0 0 0 مدافع 6.61
دومینیک هاینتس 0 (0) 1 (1) 0 0 0 0 مدافع 6.07
مایک فرانتس 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 6.66
نیکولاس هوفلر 1 (1) 2 (2) 0 0 0 0 هافبک 6.57
کریستین گونتر 0 (0) 1 (1) 0 0 0 0 مدافع 6.04
وینچنزو گریفو 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 6.71
پاسکال اشتنزل 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.52
نیلس پیترسن 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 6.21
رابین کاخ 1 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.51
فلورین نیدرلکنر 1 (0) 1 (0) 0 0 0 0 مهاجم 6.09
لوکاس هولر 1 (0) 0 (0) 0 0 0 1 مهاجم 6.11
رولند شالای 0 (0) 1 (0) 0 0 0 0 مهاجم 6.11
لوکا والدشمیت 1 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 6.33
# + دفع توپ قطع توپ تکل خطا خطای پنالتی پست نمره
میشائیل اسر 0 0 0 0 0 دروازه‌بان 6.97
الیور زورگ 0 3 2 0 0 مدافع 7.2
والدیمار آنتون 3 1 1 2 0 مدافع 8.04
ماتیاس اوست‌شولک 2 0 0 0 0 مدافع 7.1
گنکی هاراگوچی 0 1 0 3 0 مهاجم 6.62
ماروین باکالوتز 0 1 0 0 0 هافبک 6.69
پیرمین شووگلر 2 0 2 2 0 هافبک 6.87
لینتون ماینا 0 2 0 0 0 مهاجم 7.82
Hendrik Weydandt 1 1 1 3 0 مهاجم 7.14
ادگار پریب 0 1 5 2 0 هافبک 8.34
ایلاس بیبو 1 0 0 1 0 مهاجم 7.8
والاسی 0 2 1 1 0 هافبک 7.63
میئیکو آلبورنوس 0 1 2 0 0 مدافع 6.91
نیکلاس فولکروگ 0 0 0 1 0 مهاجم 0
الکساندر شولوو 3 0 0 0 0 دروازه‌بان 6.34
کوین شلوتربک 2 3 3 0 0 مدافع 6.61
دومینیک هاینتس 3 2 1 2 0 مدافع 6.07
مایک فرانتس 4 0 1 2 0 هافبک 6.66
نیکولاس هوفلر 0 1 5 1 0 هافبک 6.57
کریستین گونتر 2 1 2 1 0 مدافع 6.04
وینچنزو گریفو 3 0 1 0 0 مهاجم 6.71
پاسکال اشتنزل 0 2 2 0 0 مدافع 6.52
نیلس پیترسن 3 0 1 2 0 مهاجم 6.21
رابین کاخ 2 4 1 0 0 مدافع 6.51
فلورین نیدرلکنر 0 0 0 1 0 مهاجم 6.09
لوکاس هولر 0 0 0 0 0 مهاجم 6.11
رولند شالای 2 1 2 3 0 مهاجم 6.11
لوکا والدشمیت 0 0 1 0 0 مهاجم 6.33
# + پاس (موفق) دقت پاس پاس کلیدی سانتر توپ بلند (موفق) ایجاد موقعیت گل پست نمره
میشائیل اسر 34 (26) 76% 0 0 19 (11) 0 دروازه‌بان 6.97
الیور زورگ 52 (46) 88% 0 0 10 (8) 0 مدافع 7.2
والدیمار آنتون 82 (78) 95% 0 0 5 (4) 0 مدافع 8.04
ماتیاس اوست‌شولک 80 (73) 91% 1 0 11 (6) 0 مدافع 7.1
گنکی هاراگوچی 31 (26) 83% 1 0 3 (0) 0 مهاجم 6.62
ماروین باکالوتز 36 (29) 80% 1 1 3 (0) 0 هافبک 6.69
پیرمین شووگلر 51 (38) 74% 0 0 6 (5) 0 هافبک 6.87
لینتون ماینا 45 (37) 82% 3 0 1 (0) 2 مهاجم 7.82
Hendrik Weydandt 17 (14) 82% 1 1 0 (0) 1 مهاجم 7.14
ادگار پریب 29 (26) 89% 3 10 1 (0) 1 هافبک 8.34
ایلاس بیبو 25 (18) 72% 2 2 0 (0) 0 مهاجم 7.8
والاسی 44 (40) 90% 0 0 2 (1) 0 هافبک 7.63
میئیکو آلبورنوس 8 (8) 100% 1 1 0 (0) 0 مدافع 6.91
نیکلاس فولکروگ 1 (1) 100% 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
الکساندر شولوو 28 (17) 60% 0 0 20 (9) 0 دروازه‌بان 6.34
کوین شلوتربک 41 (30) 73% 0 0 5 (1) 0 مدافع 6.61
دومینیک هاینتس 57 (43) 75% 0 1 13 (2) 0 مدافع 6.07
مایک فرانتس 36 (33) 91% 0 0 3 (3) 0 هافبک 6.66
نیکولاس هوفلر 48 (44) 91% 0 0 4 (1) 0 هافبک 6.57
کریستین گونتر 25 (22) 88% 0 2 0 (0) 0 مدافع 6.04
وینچنزو گریفو 47 (41) 87% 4 3 4 (3) 1 مهاجم 6.71
پاسکال اشتنزل 25 (16) 64% 0 0 4 (2) 0 مدافع 6.52
نیلس پیترسن 13 (9) 69% 0 0 1 (1) 0 مهاجم 6.21
رابین کاخ 38 (30) 78% 0 0 3 (1) 0 مدافع 6.51
فلورین نیدرلکنر 5 (4) 80% 0 0 0 (0) 0 مهاجم 6.09
لوکاس هولر 4 (4) 100% 0 0 0 (0) 0 مهاجم 6.11
رولند شالای 9 (7) 77% 0 1 2 (0) 0 مهاجم 6.11
لوکا والدشمیت 19 (14) 73% 0 0 1 (1) 0 مهاجم 6.33
در حال بارگذاری...
فوتبــال 11