فوتبــال 11

شنبه، 21 اردیبهشت 1398 ساعت ۱۸:۰۰
 
آمار بازیکنان
# + شوت (در چارچوب) تکل پاس دوئل (موفق) دقیقه بازی پست نمره
کریستین ماتینیا 0 (0) 0 44 0 (0) 90 دروازه‌بان 5.35
روبرت بائوئر 0 (0) 1 21 6 (3) 90 مدافع 5.96
لوکاس مول 0 (0) 1 78 1 (1) 90 مدافع 5.8
گرگ مارگرایتر 1 (0) 5 75 9 (6) 90 مدافع 6.48
تیم لایبولد 3 (0) 0 46 4 (3) 90 مدافع 5.93
پاتریک اراس 0 (0) 1 48 5 (2) 90 هافبک 6
ادوارد لوون 1 (0) 2 42 11 (3) 79 هافبک 6.09
هانو بیرنس 1 (0) 1 28 10 (5) 90 هافبک 6.17
سباستین کرک 3 (2) 1 20 6 (1) 62 مهاجم 6.53
میکائیل اسحاق 2 (0) 0 22 8 (2) 90 مهاجم 6.01
ویرجیل میسیجان 0 (0) 3 22 15 (8) 73 مهاجم 6.35
اوندری پتراک 0 (0) 0 6 1 (1) 17 هافبک 6.33
تیموتی تیلمن 1 (0) 0 7 3 (2) 28 هافبک 6.56
تورلس کنول 0 (0) 0 6 0 (0) 11 مهاجم 6.21
یان زومر 0 (0) 0 39 1 (1) 90 دروازه‌بان 7.37
ماتیاس گینتر 0 (0) 0 45 4 (2) 90 مدافع 7.15
نیکو الویدی 1 (0) 2 55 5 (4) 90 مدافع 7.7
فلورین نویهاوس 3 (0) 1 15 10 (5) 45 هافبک 6.71
کریستوف کرامر 1 (0) 3 60 8 (4) 78 هافبک 7.06
دنیس زکریا 2 (1) 1 47 6 (1) 90 هافبک 7.56
ابراهیما ترائوره 1 (1) 5 32 8 (7) 72 مهاجم 8.49
تورگان هازارد 4 (1) 1 32 6 (2) 90 مهاجم 8.25
لوئیس بایر 0 (0) 7 35 15 (11) 90 مدافع 8.06
اسکار ونت 0 (0) 1 43 5 (2) 90 مدافع 6.89
یوسیپ درمیچ 2 (1) 1 26 6 (3) 90 مهاجم 7.75
آلاسان پلیا 1 (1) 0 11 1 (0) 18 مهاجم 6.58
توبیاس استروبل 0 (0) 0 22 1 (0) 12 هافبک 6.42
یوناس هافمن 1 (0) 0 33 3 (0) 45 هافبک 7.12
# + شوت (در چارچوب) دریبل (موفق) گل پاس گل کسب پنالتی موقعیت خطرناک پست نمره
کریستین ماتینیا 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 5.35
روبرت بائوئر 0 (0) 1 (0) 0 0 0 0 مدافع 5.96
لوکاس مول 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 5.8
گرگ مارگرایتر 1 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.48
تیم لایبولد 3 (0) 2 (1) 0 0 0 0 مدافع 5.93
پاتریک اراس 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 6
ادوارد لوون 1 (0) 4 (1) 0 0 0 0 هافبک 6.09
هانو بیرنس 1 (0) 1 (0) 0 0 0 0 هافبک 6.17
سباستین کرک 3 (2) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 6.53
میکائیل اسحاق 2 (0) 0 (0) 0 0 0 1 مهاجم 6.01
ویرجیل میسیجان 0 (0) 4 (0) 0 0 0 0 مهاجم 6.35
اوندری پتراک 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 6.33
تیموتی تیلمن 1 (0) 1 (1) 0 0 0 0 هافبک 6.56
تورلس کنول 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 6.21
یان زومر 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 7.37
ماتیاس گینتر 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 7.15
نیکو الویدی 1 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 7.7
فلورین نویهاوس 3 (0) 2 (1) 0 0 0 0 هافبک 6.71
کریستوف کرامر 1 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 7.06
دنیس زکریا 2 (1) 1 (0) 1 0 0 0 هافبک 7.56
ابراهیما ترائوره 1 (1) 2 (2) 0 1 0 0 مهاجم 8.49
تورگان هازارد 4 (1) 1 (0) 1 1 0 0 مهاجم 8.25
لوئیس بایر 0 (0) 2 (2) 0 0 0 0 مدافع 8.06
اسکار ونت 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.89
یوسیپ درمیچ 2 (1) 1 (1) 1 0 0 0 مهاجم 7.75
آلاسان پلیا 1 (1) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 6.58
توبیاس استروبل 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 6.42
یوناس هافمن 1 (0) 3 (0) 0 1 0 0 هافبک 7.12
# + دفع توپ قطع توپ تکل خطا خطای پنالتی پست نمره
کریستین ماتینیا 0 0 0 0 0 دروازه‌بان 5.35
روبرت بائوئر 2 2 1 1 0 مدافع 5.96
لوکاس مول 2 1 1 0 0 مدافع 5.8
گرگ مارگرایتر 3 1 5 0 0 مدافع 6.48
تیم لایبولد 1 0 0 0 0 مدافع 5.93
پاتریک اراس 0 0 1 0 0 هافبک 6
ادوارد لوون 1 0 2 1 0 هافبک 6.09
هانو بیرنس 1 1 1 0 0 هافبک 6.17
سباستین کرک 0 0 1 0 0 مهاجم 6.53
میکائیل اسحاق 0 0 0 0 0 مهاجم 6.01
ویرجیل میسیجان 1 0 3 1 0 مهاجم 6.35
اوندری پتراک 0 1 0 0 0 هافبک 6.33
تیموتی تیلمن 0 0 0 1 0 هافبک 6.56
تورلس کنول 0 0 0 0 0 مهاجم 6.21
یان زومر 1 0 0 0 0 دروازه‌بان 7.37
ماتیاس گینتر 2 1 0 0 0 مدافع 7.15
نیکو الویدی 8 4 2 0 0 مدافع 7.7
فلورین نویهاوس 0 2 1 2 0 هافبک 6.71
کریستوف کرامر 2 1 3 1 0 هافبک 7.06
دنیس زکریا 2 0 1 2 0 هافبک 7.56
ابراهیما ترائوره 0 0 5 0 0 مهاجم 8.49
تورگان هازارد 1 0 1 1 0 مهاجم 8.25
لوئیس بایر 2 4 7 2 0 مدافع 8.06
اسکار ونت 0 0 1 3 0 مدافع 6.89
یوسیپ درمیچ 0 0 1 2 0 مهاجم 7.75
آلاسان پلیا 0 0 0 0 0 مهاجم 6.58
توبیاس استروبل 0 0 0 1 0 هافبک 6.42
یوناس هافمن 0 0 0 0 0 هافبک 7.12
# + پاس (موفق) دقت پاس پاس کلیدی سانتر توپ بلند (موفق) ایجاد موقعیت گل پست نمره
کریستین ماتینیا 44 (39) 88% 0 0 20 (15) 0 دروازه‌بان 5.35
روبرت بائوئر 21 (17) 81% 0 4 1 (0) 0 مدافع 5.96
لوکاس مول 78 (75) 96% 0 0 5 (4) 0 مدافع 5.8
گرگ مارگرایتر 75 (67) 89% 0 0 12 (7) 0 مدافع 6.48
تیم لایبولد 46 (40) 87% 1 3 3 (2) 0 مدافع 5.93
پاتریک اراس 48 (43) 89% 1 0 3 (2) 0 هافبک 6
ادوارد لوون 42 (35) 83% 1 2 5 (3) 0 هافبک 6.09
هانو بیرنس 28 (19) 67% 1 0 3 (0) 0 هافبک 6.17
سباستین کرک 20 (18) 90% 0 6 0 (0) 0 مهاجم 6.53
میکائیل اسحاق 22 (17) 77% 1 0 2 (2) 0 مهاجم 6.01
ویرجیل میسیجان 22 (18) 81% 0 5 1 (1) 0 مهاجم 6.35
اوندری پتراک 6 (6) 100% 0 0 0 (0) 0 هافبک 6.33
تیموتی تیلمن 7 (5) 71% 2 0 0 (0) 1 هافبک 6.56
تورلس کنول 6 (5) 83% 0 0 0 (0) 0 مهاجم 6.21
یان زومر 39 (31) 79% 1 0 23 (15) 0 دروازه‌بان 7.37
ماتیاس گینتر 45 (39) 86% 1 0 8 (5) 0 مدافع 7.15
نیکو الویدی 55 (53) 96% 0 0 1 (1) 0 مدافع 7.7
فلورین نویهاوس 15 (13) 86% 1 0 2 (1) 0 هافبک 6.71
کریستوف کرامر 60 (58) 96% 0 0 5 (4) 0 هافبک 7.06
دنیس زکریا 47 (45) 95% 0 0 2 (2) 0 هافبک 7.56
ابراهیما ترائوره 32 (27) 84% 4 11 2 (2) 1 مهاجم 8.49
تورگان هازارد 32 (25) 78% 2 3 5 (3) 0 مهاجم 8.25
لوئیس بایر 35 (32) 91% 0 1 1 (1) 0 مدافع 8.06
اسکار ونت 43 (35) 81% 2 1 4 (0) 0 مدافع 6.89
یوسیپ درمیچ 26 (23) 88% 0 2 0 (0) 0 مهاجم 7.75
آلاسان پلیا 11 (11) 100% 1 0 1 (1) 0 مهاجم 6.58
توبیاس استروبل 22 (21) 95% 1 0 1 (0) 0 هافبک 6.42
یوناس هافمن 33 (30) 90% 2 0 2 (2) 1 هافبک 7.12
در حال بارگذاری...
فوتبــال 11