فوتبــال 11

شنبه، 14 اردیبهشت 1398 ساعت ۱۸:۰۰
 
آمار بازیکنان
# + شوت (در چارچوب) تکل پاس دوئل (موفق) دقیقه بازی پست نمره
یان زومر 0 (0) 0 47 1 (1) 90 دروازه‌بان 7.43
ماتیاس گینتر 1 (1) 0 37 1 (0) 90 مدافع 7.29
نیکو الویدی 0 (0) 1 36 6 (1) 90 مدافع 5.92
تورگان هازارد 2 (2) 0 27 20 (9) 90 مهاجم 6.85
توبیاس استروبل 0 (0) 0 23 6 (3) 82 هافبک 6.34
دنیس زکریا 0 (0) 4 26 11 (8) 90 هافبک 6.74
پاتریک هرمان 1 (1) 3 20 4 (4) 45 مهاجم 6.77
فلورین نویهاوس 1 (0) 1 26 14 (8) 90 هافبک 6.6
آلاسان پلیا 0 (0) 0 25 11 (4) 90 مهاجم 7.17
اسکار ونت 0 (0) 1 36 7 (2) 90 مدافع 6.52
تونی یانتشکه 0 (0) 0 13 1 (1) 45 مدافع 6.48
لوئیس بایر 2 (0) 1 18 4 (3) 45 مدافع 6.58
ابراهیما ترائوره 3 (0) 0 13 1 (1) 45 مهاجم 6.82
یوسیپ درمیچ 1 (1) 0 3 4 (1) 8 مهاجم 7.16
اولیور باومن 0 (0) 0 27 0 (0) 90 دروازه‌بان 6.4
کوین فوگت 0 (0) 0 80 5 (1) 90 مدافع 6.23
ارمین بیچاکچیچ 1 (0) 0 49 9 (4) 90 مدافع 6.76
نیکو شولتز 3 (0) 0 24 3 (1) 90 مدافع 6.63
فلورین گریلیچ 1 (0) 1 55 11 (5) 90 هافبک 7.42
کریم دریمبای 3 (0) 2 61 14 (7) 90 هافبک 8.24
پاول کادژابک 2 (1) 0 35 7 (6) 90 مدافع 8.14
آندری کراماریچ 6 (3) 0 37 6 (1) 75 مهاجم 6.78
اسحاق بلفوضیل 3 (1) 0 24 6 (3) 90 مهاجم 6.79
استفان پوش 1 (1) 2 41 14 (8) 67 مدافع 7.25
آدام سالای 5 (2) 1 19 12 (7) 85 مهاجم 7.02
ندیم امیری 1 (1) 0 5 1 (0) 15 هافبک 7.11
کاظم نوهو 0 (0) 1 17 3 (2) 23 مدافع 6.39
ریس نلسون 0 (0) 0 1 0 (0) 8 مهاجم 6.25
# + شوت (در چارچوب) دریبل (موفق) گل پاس گل کسب پنالتی موقعیت خطرناک پست نمره
یان زومر 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 7.43
ماتیاس گینتر 1 (1) 0 (0) 1 0 0 0 مدافع 7.29
نیکو الویدی 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 5.92
تورگان هازارد 2 (2) 4 (2) 0 0 0 1 مهاجم 6.85
توبیاس استروبل 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 6.34
دنیس زکریا 0 (0) 2 (1) 0 0 0 0 هافبک 6.74
پاتریک هرمان 1 (1) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 6.77
فلورین نویهاوس 1 (0) 4 (2) 0 0 0 0 هافبک 6.6
آلاسان پلیا 0 (0) 0 (0) 0 1 0 0 مهاجم 7.17
اسکار ونت 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.52
تونی یانتشکه 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.48
لوئیس بایر 2 (0) 1 (1) 0 0 0 0 مدافع 6.58
ابراهیما ترائوره 3 (0) 1 (1) 0 0 0 0 مهاجم 6.82
یوسیپ درمیچ 1 (1) 0 (0) 1 0 0 0 مهاجم 7.16
اولیور باومن 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 6.4
کوین فوگت 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.23
ارمین بیچاکچیچ 1 (0) 0 (0) 0 0 0 1 مدافع 6.76
نیکو شولتز 3 (0) 1 (0) 0 0 0 1 مدافع 6.63
فلورین گریلیچ 1 (0) 1 (1) 0 0 0 0 هافبک 7.42
کریم دریمبای 3 (0) 5 (4) 0 1 0 0 هافبک 8.24
پاول کادژابک 2 (1) 2 (1) 1 0 0 0 مدافع 8.14
آندری کراماریچ 6 (3) 2 (1) 0 0 0 1 مهاجم 6.78
اسحاق بلفوضیل 3 (1) 1 (1) 0 0 0 1 مهاجم 6.79
استفان پوش 1 (1) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 7.25
آدام سالای 5 (2) 1 (1) 0 0 0 1 مهاجم 7.02
ندیم امیری 1 (1) 0 (0) 1 0 0 0 هافبک 7.11
کاظم نوهو 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.39
ریس نلسون 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 6.25
# + دفع توپ قطع توپ تکل خطا خطای پنالتی پست نمره
یان زومر 1 0 0 0 0 دروازه‌بان 7.43
ماتیاس گینتر 4 0 0 0 0 مدافع 7.29
نیکو الویدی 1 0 1 1 0 مدافع 5.92
تورگان هازارد 0 2 0 3 0 مهاجم 6.85
توبیاس استروبل 0 1 0 2 0 هافبک 6.34
دنیس زکریا 1 0 4 1 0 هافبک 6.74
پاتریک هرمان 0 0 3 0 0 مهاجم 6.77
فلورین نویهاوس 1 0 1 1 0 هافبک 6.6
آلاسان پلیا 1 1 0 1 0 مهاجم 7.17
اسکار ونت 2 0 1 0 0 مدافع 6.52
تونی یانتشکه 3 1 0 0 0 مدافع 6.48
لوئیس بایر 2 0 1 0 0 مدافع 6.58
ابراهیما ترائوره 0 1 0 0 0 مهاجم 6.82
یوسیپ درمیچ 0 0 0 1 0 مهاجم 7.16
اولیور باومن 0 0 0 0 0 دروازه‌بان 6.4
کوین فوگت 3 1 0 1 0 مدافع 6.23
ارمین بیچاکچیچ 2 6 0 1 0 مدافع 6.76
نیکو شولتز 0 0 0 1 0 مدافع 6.63
فلورین گریلیچ 1 2 1 4 0 هافبک 7.42
کریم دریمبای 0 0 2 3 0 هافبک 8.24
پاول کادژابک 6 2 0 0 0 مدافع 8.14
آندری کراماریچ 0 0 0 0 0 مهاجم 6.78
اسحاق بلفوضیل 1 0 0 0 0 مهاجم 6.79
استفان پوش 1 2 2 3 0 مدافع 7.25
آدام سالای 2 0 1 4 0 مهاجم 7.02
ندیم امیری 0 0 0 0 0 هافبک 7.11
کاظم نوهو 1 1 1 1 0 مدافع 6.39
ریس نلسون 0 0 0 0 0 مهاجم 6.25
# + پاس (موفق) دقت پاس پاس کلیدی سانتر توپ بلند (موفق) ایجاد موقعیت گل پست نمره
یان زومر 47 (28) 59% 0 0 25 (8) 0 دروازه‌بان 7.43
ماتیاس گینتر 37 (31) 83% 1 1 3 (2) 0 مدافع 7.29
نیکو الویدی 36 (31) 86% 0 0 3 (1) 0 مدافع 5.92
تورگان هازارد 27 (18) 66% 0 5 2 (1) 0 مهاجم 6.85
توبیاس استروبل 23 (22) 95% 1 0 2 (1) 0 هافبک 6.34
دنیس زکریا 26 (23) 88% 1 0 2 (2) 0 هافبک 6.74
پاتریک هرمان 20 (11) 55% 0 0 2 (1) 0 مهاجم 6.77
فلورین نویهاوس 26 (22) 84% 1 1 3 (1) 0 هافبک 6.6
آلاسان پلیا 25 (19) 76% 2 1 1 (1) 1 مهاجم 7.17
اسکار ونت 36 (31) 86% 1 3 2 (1) 0 مدافع 6.52
تونی یانتشکه 13 (11) 84% 0 0 0 (0) 0 مدافع 6.48
لوئیس بایر 18 (14) 77% 0 0 3 (1) 0 مدافع 6.58
ابراهیما ترائوره 13 (12) 92% 2 4 1 (1) 1 مهاجم 6.82
یوسیپ درمیچ 3 (3) 100% 0 0 0 (0) 0 مهاجم 7.16
اولیور باومن 27 (25) 92% 0 0 7 (5) 0 دروازه‌بان 6.4
کوین فوگت 80 (73) 91% 1 0 5 (3) 0 مدافع 6.23
ارمین بیچاکچیچ 49 (43) 87% 0 2 4 (2) 0 مدافع 6.76
نیکو شولتز 24 (20) 83% 3 5 1 (0) 0 مدافع 6.63
فلورین گریلیچ 55 (46) 83% 4 1 6 (4) 2 هافبک 7.42
کریم دریمبای 61 (50) 82% 6 8 12 (5) 2 هافبک 8.24
پاول کادژابک 35 (31) 88% 2 5 3 (2) 0 مدافع 8.14
آندری کراماریچ 37 (27) 73% 2 3 1 (0) 0 مهاجم 6.78
اسحاق بلفوضیل 24 (17) 70% 1 1 0 (0) 1 مهاجم 6.79
استفان پوش 41 (36) 87% 0 0 5 (4) 0 مدافع 7.25
آدام سالای 19 (15) 78% 1 0 0 (0) 0 مهاجم 7.02
ندیم امیری 5 (4) 80% 1 0 0 (0) 0 هافبک 7.11
کاظم نوهو 17 (16) 94% 0 0 0 (0) 0 مدافع 6.39
ریس نلسون 1 (1) 100% 0 0 0 (0) 0 مهاجم 6.25
در حال بارگذاری...
فوتبــال 11