فوتبــال 11

یکشنبه، 08 اردیبهشت 1398 ساعت ۱۸:۰۰
 
آمار بازیکنان
# + شوت (در چارچوب) تکل پاس دوئل (موفق) دقیقه بازی پست نمره
اولیور باومن 0 (0) 0 29 1 (1) 90 دروازه‌بان 6.16
ارمین بیچاکچیچ 2 (1) 0 25 6 (5) 73 مدافع 7.03
کوین فوگت 0 (0) 0 65 2 (1) 90 مدافع 5.85
پاول کادژابک 0 (0) 0 40 8 (2) 90 مدافع 5.72
ندیم امیری 0 (0) 1 18 8 (2) 56 هافبک 6.47
فلورین گریلیچ 2 (1) 1 51 11 (4) 90 هافبک 6.19
نیکو شولتز 2 (1) 1 35 10 (3) 90 مدافع 6.54
آندری کراماریچ 2 (1) 2 27 15 (5) 90 مهاجم 7.55
اسحاق بلفوضیل 4 (1) 1 19 11 (5) 90 مهاجم 6.68
آدام سالای 3 (1) 0 24 10 (6) 90 مهاجم 7.07
کاظم نوهو 1 (0) 1 53 10 (7) 90 مدافع 6.41
لئوناردو بیتنکورت 1 (1) 2 12 6 (3) 34 هافبک 6.18
ریس نلسون 1 (0) 0 3 0 (0) 17 مهاجم 6.12
پاوائو پروان 0 (0) 0 37 0 (0) 90 دروازه‌بان 7.43
ویلیام 1 (1) 5 49 12 (10) 90 مدافع 8.91
رابین کنوخه 1 (1) 2 62 9 (5) 90 مدافع 6.93
یانیک گیرهارد 2 (0) 2 51 14 (8) 90 هافبک 7.1
ژوزوا گیلاووگی 1 (0) 4 39 6 (6) 90 هافبک 7.34
ماکسیمیلیان آرنولد 6 (3) 1 44 13 (7) 90 هافبک 9.41
آدمیر مهمدی 3 (1) 0 51 6 (2) 84 مهاجم 6.59
واوت وخورشت 2 (2) 1 29 12 (2) 90 مهاجم 8.74
Marcel Tisserand 0 (0) 2 46 7 (2) 90 مدافع 6.78
سباستین یونگ 0 (0) 1 48 2 (1) 57 مدافع 6.61
فیلیکس کلاوس 3 (1) 1 23 9 (6) 78 مهاجم 7.34
یونس مالی 1 (0) 0 4 2 (2) 8 هافبک 6.63
الویس رچبچای 1 (1) 0 6 1 (0) 12 هافبک 6.5
رناتو استفن 0 (0) 0 10 5 (3) 33 مهاجم 6.99
# + شوت (در چارچوب) دریبل (موفق) گل پاس گل کسب پنالتی موقعیت خطرناک پست نمره
اولیور باومن 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 6.16
ارمین بیچاکچیچ 2 (1) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 7.03
کوین فوگت 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 5.85
پاول کادژابک 0 (0) 3 (1) 0 0 0 0 مدافع 5.72
ندیم امیری 0 (0) 1 (1) 0 0 0 0 هافبک 6.47
فلورین گریلیچ 2 (1) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 6.19
نیکو شولتز 2 (1) 2 (0) 0 1 1 0 مدافع 6.54
آندری کراماریچ 2 (1) 5 (3) 0 0 0 0 مهاجم 7.55
اسحاق بلفوضیل 4 (1) 1 (1) 0 0 0 0 مهاجم 6.68
آدام سالای 3 (1) 2 (1) 1 0 0 1 مهاجم 7.07
کاظم نوهو 1 (0) 0 (0) 0 0 0 1 مدافع 6.41
لئوناردو بیتنکورت 1 (1) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 6.18
ریس نلسون 1 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 6.12
پاوائو پروان 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 7.43
ویلیام 1 (1) 1 (1) 1 1 0 0 مدافع 8.91
رابین کنوخه 1 (1) 0 (0) 0 0 0 1 مدافع 6.93
یانیک گیرهارد 2 (0) 3 (2) 0 0 0 0 هافبک 7.1
ژوزوا گیلاووگی 1 (0) 1 (1) 0 0 0 1 هافبک 7.34
ماکسیمیلیان آرنولد 6 (3) 4 (4) 1 1 0 0 هافبک 9.41
آدمیر مهمدی 3 (1) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 6.59
واوت وخورشت 2 (2) 0 (0) 2 1 0 0 مهاجم 8.74
Marcel Tisserand 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.78
سباستین یونگ 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.61
فیلیکس کلاوس 3 (1) 1 (1) 0 0 0 0 مهاجم 7.34
یونس مالی 1 (0) 2 (2) 0 0 0 1 هافبک 6.63
الویس رچبچای 1 (1) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 6.5
رناتو استفن 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 6.99
# + دفع توپ قطع توپ تکل خطا خطای پنالتی پست نمره
اولیور باومن 0 1 0 0 0 دروازه‌بان 6.16
ارمین بیچاکچیچ 6 1 0 0 0 مدافع 7.03
کوین فوگت 3 0 0 0 0 مدافع 5.85
پاول کادژابک 0 2 0 1 0 مدافع 5.72
ندیم امیری 0 2 1 3 0 هافبک 6.47
فلورین گریلیچ 0 1 1 4 0 هافبک 6.19
نیکو شولتز 0 0 1 2 0 مدافع 6.54
آندری کراماریچ 0 1 2 0 0 مهاجم 7.55
اسحاق بلفوضیل 1 0 1 0 0 مهاجم 6.68
آدام سالای 0 0 0 0 0 مهاجم 7.07
کاظم نوهو 4 5 1 2 0 مدافع 6.41
لئوناردو بیتنکورت 0 0 2 1 0 هافبک 6.18
ریس نلسون 0 0 0 0 0 مهاجم 6.12
پاوائو پروان 1 0 0 0 0 دروازه‌بان 7.43
ویلیام 3 4 5 1 0 مدافع 8.91
رابین کنوخه 6 2 2 1 1 مدافع 6.93
یانیک گیرهارد 0 0 2 0 0 هافبک 7.1
ژوزوا گیلاووگی 1 4 4 0 0 هافبک 7.34
ماکسیمیلیان آرنولد 3 1 1 1 0 هافبک 9.41
آدمیر مهمدی 0 0 0 1 0 مهاجم 6.59
واوت وخورشت 1 0 1 3 0 مهاجم 8.74
Marcel Tisserand 5 2 2 1 0 مدافع 6.78
سباستین یونگ 1 0 1 0 0 مدافع 6.61
فیلیکس کلاوس 0 2 1 1 0 مهاجم 7.34
یونس مالی 0 0 0 0 0 هافبک 6.63
الویس رچبچای 0 0 0 0 0 هافبک 6.5
رناتو استفن 2 2 0 1 0 مهاجم 6.99
# + پاس (موفق) دقت پاس پاس کلیدی سانتر توپ بلند (موفق) ایجاد موقعیت گل پست نمره
اولیور باومن 29 (20) 69% 0 0 17 (8) 0 دروازه‌بان 6.16
ارمین بیچاکچیچ 25 (20) 80% 0 0 1 (0) 0 مدافع 7.03
کوین فوگت 65 (55) 85% 0 0 9 (5) 0 مدافع 5.85
پاول کادژابک 40 (29) 72% 3 6 3 (1) 0 مدافع 5.72
ندیم امیری 18 (16) 88% 1 0 3 (2) 0 هافبک 6.47
فلورین گریلیچ 51 (43) 84% 0 1 6 (3) 0 هافبک 6.19
نیکو شولتز 35 (23) 65% 1 2 3 (0) 1 مدافع 6.54
آندری کراماریچ 27 (24) 88% 8 9 1 (1) 2 مهاجم 7.55
اسحاق بلفوضیل 19 (12) 63% 1 0 1 (0) 0 مهاجم 6.68
آدام سالای 24 (17) 70% 0 0 2 (0) 0 مهاجم 7.07
کاظم نوهو 53 (41) 77% 0 0 3 (1) 0 مدافع 6.41
لئوناردو بیتنکورت 12 (8) 66% 0 1 1 (1) 0 هافبک 6.18
ریس نلسون 3 (3) 100% 0 0 0 (0) 0 مهاجم 6.12
پاوائو پروان 37 (22) 59% 1 0 23 (8) 0 دروازه‌بان 7.43
ویلیام 49 (37) 75% 2 2 14 (8) 0 مدافع 8.91
رابین کنوخه 62 (56) 90% 0 0 7 (5) 0 مدافع 6.93
یانیک گیرهارد 51 (40) 78% 1 2 6 (3) 1 هافبک 7.1
ژوزوا گیلاووگی 39 (32) 82% 2 0 8 (4) 0 هافبک 7.34
ماکسیمیلیان آرنولد 44 (39) 88% 4 3 8 (6) 1 هافبک 9.41
آدمیر مهمدی 51 (41) 80% 1 2 4 (3) 0 مهاجم 6.59
واوت وخورشت 29 (19) 65% 2 0 1 (0) 0 مهاجم 8.74
Marcel Tisserand 46 (41) 89% 0 0 5 (3) 0 مدافع 6.78
سباستین یونگ 48 (42) 87% 1 7 1 (0) 0 مدافع 6.61
فیلیکس کلاوس 23 (18) 78% 1 1 1 (1) 1 مهاجم 7.34
یونس مالی 4 (4) 100% 2 0 0 (0) 0 هافبک 6.63
الویس رچبچای 6 (5) 83% 0 0 0 (0) 0 هافبک 6.5
رناتو استفن 10 (8) 80% 1 1 1 (1) 1 مهاجم 6.99
در حال بارگذاری...
فوتبــال 11