شنبه، ۳۱ فروردین ۱۳۹۸ ساعت ۲۳:۰۰
2 - 5
FT
 
آمار بازیکنان
# + شوت (در چارچوب) تکل پاس دوئل (موفق) دقیقه بازی پست نمره
الکساندر نوبل 0 (0) 0 19 0 (0) 90 دروازه‌بان 4.9
ماتیا ناستاسیچ 0 (0) 2 28 5 (3) 90 مدافع 5.8
سلیف سانه 0 (0) 2 48 12 (8) 90 هافبک 6.6
بنجامین استامبولی 0 (0) 1 55 8 (2) 90 هافبک 5.4
عمر ماسکارل 0 (0) 3 37 9 (3) 81 هافبک 6
دنیل کالیجوری 6 (3) 1 34 16 (9) 90 هافبک 8.1
وستون مک‌کنی 1 (1) 2 20 10 (4) 81 هافبک 6.1
گیدو بورگ‌اشتالر 3 (1) 1 18 7 (4) 90 مهاجم 7
بریل امبولو 2 (0) 2 16 16 (7) 90 مهاجم 7.5
زوئات زردار 2 (0) 3 13 15 (9) 90 هافبک 6.4
Jonas Carls 0 (0) 5 15 8 (5) 90 مدافع 6.3
امین حاریث 0 (0) 0 3 4 (2) 9 هافبک 6.3
Nassim Boujellab 1 (0) 0 5 3 (1) 9 مهاجم 6.3
اولیور باومن 0 (0) 0 35 0 (0) 90 دروازه‌بان 6.2
نیکو شولتز 0 (0) 1 36 6 (1) 71 مدافع 6.2
بنیامین هوبنر 0 (0) 2 36 9 (5) 56 مدافع 6.9
کوین فوگت 0 (0) 1 80 3 (2) 90 مدافع 7.6
پاول کادژابک 0 (0) 2 29 5 (3) 90 مدافع 6.1
ندیم امیری 1 (1) 3 38 18 (9) 90 هافبک 8.2
فلورین گریلیچ 1 (0) 5 48 19 (7) 90 هافبک 6.6
کریم دریمبای 2 (1) 4 49 13 (6) 81 هافبک 7.4
آندری کراماریچ 3 (1) 1 29 7 (4) 90 مهاجم 8.4
اسحاق بلفوضیل 3 (2) 1 18 15 (7) 90 مهاجم 9.3
ارمین بیچاکچیچ 0 (0) 2 47 8 (7) 90 مدافع 7.5
آدام سالای 1 (1) 1 12 8 (4) 34 مهاجم 7.3
یاشوا برنت 0 (0) 0 9 1 (0) 19 مدافع 6.3
کاظم نوهو 0 (0) 1 8 1 (1) 9 مدافع 6.3
# + شوت (در چارچوب) دریبل (موفق) گل پاس گل کسب پنالتی موقعیت خطرناک پست نمره
الکساندر نوبل 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 4.9
ماتیا ناستاسیچ 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 5.8
سلیف سانه 0 (0) 2 (2) 0 0 0 0 هافبک 6.6
بنجامین استامبولی 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 5.4
عمر ماسکارل 0 (0) 1 (0) 0 0 0 0 هافبک 6
دنیل کالیجوری 6 (3) 7 (6) 1 0 0 0 هافبک 8.1
وستون مک‌کنی 1 (1) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 6.1
گیدو بورگ‌اشتالر 3 (1) 1 (1) 1 0 0 1 مهاجم 7
بریل امبولو 2 (0) 2 (2) 0 1 1 0 مهاجم 7.5
زوئات زردار 2 (0) 1 (1) 0 0 0 0 هافبک 6.4
Jonas Carls 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.3
امین حاریث 0 (0) 1 (0) 0 0 0 0 هافبک 6.3
Nassim Boujellab 1 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 6.3
اولیور باومن 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 6.2
نیکو شولتز 0 (0) 3 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.2
بنیامین هوبنر 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.9
کوین فوگت 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 7.6
پاول کادژابک 0 (0) 1 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.1
ندیم امیری 1 (1) 6 (4) 1 1 0 0 هافبک 8.2
فلورین گریلیچ 1 (0) 1 (0) 0 0 0 0 هافبک 6.6
کریم دریمبای 2 (1) 1 (0) 0 1 0 0 هافبک 7.4
آندری کراماریچ 3 (1) 1 (1) 1 1 0 0 مهاجم 8.4
اسحاق بلفوضیل 3 (2) 7 (3) 2 1 0 0 مهاجم 9.3
ارمین بیچاکچیچ 0 (0) 0 (0) 0 1 0 0 مدافع 7.5
آدام سالای 1 (1) 0 (0) 1 0 0 0 مهاجم 7.3
یاشوا برنت 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.3
کاظم نوهو 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.3
# + دفع توپ قطع توپ تکل خطا خطای پنالتی پست نمره
الکساندر نوبل 0 0 0 0 0 دروازه‌بان 4.9
ماتیا ناستاسیچ 1 1 2 0 0 مدافع 5.8
سلیف سانه 5 1 2 1 0 هافبک 6.6
بنجامین استامبولی 2 1 1 1 0 هافبک 5.4
عمر ماسکارل 1 1 3 3 0 هافبک 6
دنیل کالیجوری 2 0 1 1 0 هافبک 8.1
وستون مک‌کنی 1 1 2 3 0 هافبک 6.1
گیدو بورگ‌اشتالر 1 0 1 1 0 مهاجم 7
بریل امبولو 0 0 2 3 0 مهاجم 7.5
زوئات زردار 0 0 3 1 0 هافبک 6.4
Jonas Carls 0 1 5 0 0 مدافع 6.3
امین حاریث 0 0 0 1 0 هافبک 6.3
Nassim Boujellab 0 0 0 0 0 مهاجم 6.3
اولیور باومن 0 0 0 0 0 دروازه‌بان 6.2
نیکو شولتز 0 0 1 1 0 مدافع 6.2
بنیامین هوبنر 2 2 2 3 0 مدافع 6.9
کوین فوگت 5 2 1 1 0 مدافع 7.6
پاول کادژابک 2 0 2 1 1 مدافع 6.1
ندیم امیری 0 0 3 3 0 هافبک 8.2
فلورین گریلیچ 3 1 5 2 0 هافبک 6.6
کریم دریمبای 2 0 4 1 0 هافبک 7.4
آندری کراماریچ 0 1 1 0 0 مهاجم 8.4
اسحاق بلفوضیل 0 0 1 2 0 مهاجم 9.3
ارمین بیچاکچیچ 8 1 2 1 0 مدافع 7.5
آدام سالای 0 0 1 0 0 مهاجم 7.3
یاشوا برنت 1 0 0 0 0 مدافع 6.3
کاظم نوهو 1 0 1 0 0 مدافع 6.3
# + پاس (موفق) دقت پاس پاس کلیدی سانتر توپ بلند (موفق) ایجاد موقعیت گل پست نمره
الکساندر نوبل 19 (15) 78% 0 0 10 (6) 0 دروازه‌بان 4.9
ماتیا ناستاسیچ 28 (24) 85% 1 0 5 (1) 0 مدافع 5.8
سلیف سانه 48 (43) 89% 1 1 2 (2) 0 هافبک 6.6
بنجامین استامبولی 55 (42) 77% 0 0 7 (1) 0 هافبک 5.4
عمر ماسکارل 37 (31) 83% 0 0 4 (4) 0 هافبک 6
دنیل کالیجوری 34 (23) 67% 4 9 4 (1) 1 هافبک 8.1
وستون مک‌کنی 20 (13) 65% 0 0 3 (2) 0 هافبک 6.1
گیدو بورگ‌اشتالر 18 (15) 83% 0 0 0 (0) 0 مهاجم 7
بریل امبولو 16 (10) 62% 2 1 0 (0) 1 مهاجم 7.5
زوئات زردار 13 (9) 69% 0 0 0 (0) 0 هافبک 6.4
Jonas Carls 15 (11) 73% 1 5 3 (1) 0 مدافع 6.3
امین حاریث 3 (3) 100% 0 0 0 (0) 0 هافبک 6.3
Nassim Boujellab 5 (3) 60% 0 0 1 (0) 0 مهاجم 6.3
اولیور باومن 35 (27) 77% 0 0 15 (7) 0 دروازه‌بان 6.2
نیکو شولتز 36 (29) 80% 0 2 2 (1) 0 مدافع 6.2
بنیامین هوبنر 36 (31) 86% 0 0 3 (3) 0 مدافع 6.9
کوین فوگت 80 (75) 94% 0 0 12 (10) 0 مدافع 7.6
پاول کادژابک 29 (25) 86% 0 5 3 (0) 0 مدافع 6.1
ندیم امیری 38 (35) 92% 1 0 3 (1) 0 هافبک 8.2
فلورین گریلیچ 48 (37) 77% 0 1 5 (2) 0 هافبک 6.6
کریم دریمبای 49 (42) 85% 2 4 3 (3) 1 هافبک 7.4
آندری کراماریچ 29 (23) 79% 1 2 4 (4) 1 مهاجم 8.4
اسحاق بلفوضیل 18 (13) 72% 2 2 1 (1) 0 مهاجم 9.3
ارمین بیچاکچیچ 47 (41) 87% 1 1 2 (0) 1 مدافع 7.5
آدام سالای 12 (10) 83% 1 0 2 (2) 0 مهاجم 7.3
یاشوا برنت 9 (6) 66% 0 0 0 (0) 0 مدافع 6.3
کاظم نوهو 8 (8) 100% 0 0 1 (1) 0 مدافع 6.3
در حال بارگذاری...
نمایش در مسابقات من
مدیریت اعلان‌ها