فوتبــال 11

یکشنبه، ۲۵ فروردین ۱۳۹۸ ساعت ۱۶:۰۰
 
آمار بازیکنان
# + شوت (در چارچوب) تکل پاس دوئل (موفق) دقیقه بازی پست نمره
اولیور باومن 0 (0) 0 45 1 (1) 90 دروازه‌بان 7.5
پاول کادژابک 1 (1) 1 58 11 (6) 90 مدافع 8.1
کوین فوگت 0 (0) 0 71 2 (1) 90 مدافع 7.1
بنیامین هوبنر 2 (1) 2 69 11 (7) 90 مدافع 7.8
نیکو شولتز 1 (1) 1 44 11 (3) 90 مدافع 7.8
فلورین گریلیچ 0 (0) 2 71 17 (8) 90 هافبک 7.3
کریم دریمبای 3 (0) 1 63 10 (2) 77 هافبک 7.3
ندیم امیری 4 (2) 1 34 8 (5) 69 هافبک 7.7
آندری کراماریچ 10 (1) 0 40 7 (4) 90 مهاجم 7.7
اسحاق بلفوضیل 1 (0) 2 19 10 (5) 90 مهاجم 6.9
آدام سالای 5 (0) 1 22 11 (7) 65 مهاجم 7.4
ارمین بیچاکچیچ 0 (0) 0 21 2 (1) 25 مدافع 6.5
لئوناردو بیتنکورت 1 (0) 1 12 3 (1) 13 هافبک 6.4
ریس نلسون 1 (1) 2 6 4 (3) 21 مهاجم 7.3
رون یارستین 0 (0) 0 29 1 (1) 90 دروازه‌بان 6.9
والنتینو لاتزارو 1 (0) 2 17 10 (5) 63 هافبک 6.5
کریم رکیک 1 (1) 2 41 6 (4) 90 مدافع 6.9
ماروین پلاتن‌هارت 1 (1) 0 40 7 (4) 90 مدافع 6.6
ماکسیمیلان میتشتد 2 (0) 2 57 15 (8) 90 مدافع 7.1
پیر سیلیان شلبرد 0 (0) 2 50 8 (4) 90 هافبک 6.5
متیو لکی 0 (0) 2 34 16 (8) 90 مهاجم 6.5
سالومون کالو 0 (0) 0 28 15 (7) 90 مهاجم 6.5
دیوی زلکه 0 (0) 0 23 16 (9) 85 مهاجم 6.6
لوکاس کلونتر 0 (0) 0 24 5 (0) 90 مدافع 6.7
پیتر پکاریک 0 (0) 1 40 3 (2) 90 مدافع 6.6
یاوایرو دیلروسون 0 (0) 0 9 2 (1) 27 هافبک 6.2
پاسکال کوپکه 0 (0) 1 3 4 (1) 10 مهاجم 6.2
# + شوت (در چارچوب) دریبل (موفق) گل پاس گل کسب پنالتی موقعیت خطرناک پست نمره
اولیور باومن 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 7.5
پاول کادژابک 1 (1) 1 (1) 0 0 0 0 مدافع 8.1
کوین فوگت 0 (0) 1 (1) 0 0 0 0 مدافع 7.1
بنیامین هوبنر 2 (1) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 7.8
نیکو شولتز 1 (1) 5 (2) 0 1 0 0 مدافع 7.8
فلورین گریلیچ 0 (0) 1 (1) 0 0 0 0 هافبک 7.3
کریم دریمبای 3 (0) 1 (1) 0 1 0 0 هافبک 7.3
ندیم امیری 4 (2) 1 (1) 1 0 0 1 هافبک 7.7
آندری کراماریچ 10 (1) 2 (2) 0 0 0 2 مهاجم 7.7
اسحاق بلفوضیل 1 (0) 2 (2) 0 0 0 0 مهاجم 6.9
آدام سالای 5 (0) 2 (0) 0 0 0 0 مهاجم 7.4
ارمین بیچاکچیچ 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.5
لئوناردو بیتنکورت 1 (0) 1 (0) 0 0 0 0 هافبک 6.4
ریس نلسون 1 (1) 0 (0) 1 0 0 0 مهاجم 7.3
رون یارستین 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 6.9
والنتینو لاتزارو 1 (0) 3 (1) 0 0 0 0 هافبک 6.5
کریم رکیک 1 (1) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.9
ماروین پلاتن‌هارت 1 (1) 1 (1) 0 0 0 0 مدافع 6.6
ماکسیمیلان میتشتد 2 (0) 3 (3) 0 0 0 0 مدافع 7.1
پیر سیلیان شلبرد 0 (0) 1 (1) 0 0 0 0 هافبک 6.5
متیو لکی 0 (0) 3 (1) 0 0 0 0 مهاجم 6.5
سالومون کالو 0 (0) 5 (4) 0 0 0 0 مهاجم 6.5
دیوی زلکه 0 (0) 2 (1) 0 0 0 0 مهاجم 6.6
لوکاس کلونتر 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.7
پیتر پکاریک 0 (0) 1 (1) 0 0 0 0 مدافع 6.6
یاوایرو دیلروسون 0 (0) 1 (1) 0 0 0 0 هافبک 6.2
پاسکال کوپکه 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 6.2
# + دفع توپ قطع توپ تکل خطا خطای پنالتی پست نمره
اولیور باومن 0 0 0 0 0 دروازه‌بان 7.5
پاول کادژابک 2 4 1 0 0 مدافع 8.1
کوین فوگت 2 1 0 0 0 مدافع 7.1
بنیامین هوبنر 2 4 2 1 0 مدافع 7.8
نیکو شولتز 0 2 1 0 0 مدافع 7.8
فلورین گریلیچ 2 2 2 3 0 هافبک 7.3
کریم دریمبای 1 2 1 2 0 هافبک 7.3
ندیم امیری 0 0 1 0 0 هافبک 7.7
آندری کراماریچ 0 0 0 0 0 مهاجم 7.7
اسحاق بلفوضیل 0 0 2 1 0 مهاجم 6.9
آدام سالای 0 1 1 1 0 مهاجم 7.4
ارمین بیچاکچیچ 2 0 0 0 0 مدافع 6.5
لئوناردو بیتنکورت 0 0 1 0 0 هافبک 6.4
ریس نلسون 0 0 2 0 0 مهاجم 7.3
رون یارستین 0 0 0 0 0 دروازه‌بان 6.9
والنتینو لاتزارو 1 0 2 0 0 هافبک 6.5
کریم رکیک 2 2 2 0 0 مدافع 6.9
ماروین پلاتن‌هارت 4 0 0 3 0 مدافع 6.6
ماکسیمیلان میتشتد 3 1 2 2 0 مدافع 7.1
پیر سیلیان شلبرد 3 2 2 2 0 هافبک 6.5
متیو لکی 1 1 2 3 0 مهاجم 6.5
سالومون کالو 1 0 0 2 0 مهاجم 6.5
دیوی زلکه 1 0 0 2 0 مهاجم 6.6
لوکاس کلونتر 12 3 0 2 0 مدافع 6.7
پیتر پکاریک 3 1 1 0 0 مدافع 6.6
یاوایرو دیلروسون 0 0 0 0 0 هافبک 6.2
پاسکال کوپکه 0 0 1 0 0 مهاجم 6.2
# + پاس (موفق) دقت پاس پاس کلیدی سانتر توپ بلند (موفق) ایجاد موقعیت گل پست نمره
اولیور باومن 45 (37) 82% 0 0 12 (5) 0 دروازه‌بان 7.5
پاول کادژابک 58 (46) 80% 5 5 2 (0) 3 مدافع 8.1
کوین فوگت 71 (67) 94% 0 0 9 (7) 0 مدافع 7.1
بنیامین هوبنر 69 (63) 91% 0 0 5 (3) 0 مدافع 7.8
نیکو شولتز 44 (35) 79% 4 8 1 (1) 1 مدافع 7.8
فلورین گریلیچ 71 (62) 87% 1 1 6 (6) 0 هافبک 7.3
کریم دریمبای 63 (52) 83% 3 9 3 (1) 0 هافبک 7.3
ندیم امیری 34 (31) 91% 3 2 3 (3) 0 هافبک 7.7
آندری کراماریچ 40 (30) 75% 6 4 4 (2) 0 مهاجم 7.7
اسحاق بلفوضیل 19 (15) 78% 1 1 0 (0) 0 مهاجم 6.9
آدام سالای 22 (17) 77% 2 0 0 (0) 0 مهاجم 7.4
ارمین بیچاکچیچ 21 (19) 90% 0 0 3 (1) 0 مدافع 6.5
لئوناردو بیتنکورت 12 (8) 66% 0 0 0 (0) 0 هافبک 6.4
ریس نلسون 6 (6) 100% 0 0 0 (0) 0 مهاجم 7.3
رون یارستین 29 (20) 69% 0 0 23 (14) 0 دروازه‌بان 6.9
والنتینو لاتزارو 17 (13) 76% 0 2 0 (0) 0 هافبک 6.5
کریم رکیک 41 (37) 90% 0 0 4 (3) 0 مدافع 6.9
ماروین پلاتن‌هارت 40 (29) 72% 0 5 4 (1) 0 مدافع 6.6
ماکسیمیلان میتشتد 57 (44) 77% 1 1 14 (12) 0 مدافع 7.1
پیر سیلیان شلبرد 50 (40) 80% 0 1 4 (1) 0 هافبک 6.5
متیو لکی 34 (25) 73% 1 0 2 (1) 0 مهاجم 6.5
سالومون کالو 28 (19) 67% 1 0 2 (2) 0 مهاجم 6.5
دیوی زلکه 23 (16) 69% 0 1 0 (0) 0 مهاجم 6.6
لوکاس کلونتر 24 (23) 95% 0 1 2 (1) 0 مدافع 6.7
پیتر پکاریک 40 (31) 77% 0 4 7 (2) 0 مدافع 6.6
یاوایرو دیلروسون 9 (8) 88% 0 2 0 (0) 0 هافبک 6.2
پاسکال کوپکه 3 (2) 66% 0 0 0 (0) 0 مهاجم 6.2
در حال بارگذاری...
فوتبــال 11