فوتبــال 11

شنبه، 25 اسفند 1397 ساعت ۱۸:۰۰
 
آمار بازیکنان
# + شوت (در چارچوب) تکل پاس دوئل (موفق) دقیقه بازی پست نمره
کوئن کاستیلز 0 (0) 0 40 0 (0) 90 دروازه‌بان 6.76
ژروم روسیون 1 (1) 1 36 13 (3) 84 مدافع 6.29
جان بروکس 1 (1) 0 90 4 (1) 90 مدافع 6.36
رابین کنوخه 1 (1) 0 88 4 (1) 90 مدافع 7.37
ویلیام 1 (0) 2 46 9 (5) 90 مدافع 6.96
ماکسیمیلیان آرنولد 2 (0) 0 38 12 (6) 90 هافبک 6.82
ژوزوا گیلاووگی 0 (0) 0 53 7 (2) 90 هافبک 6.42
یانیک گیرهارد 2 (0) 3 41 17 (6) 90 هافبک 6.63
آدمیر مهمدی 3 (1) 5 32 14 (10) 80 مهاجم 8.18
واوت وخورشت 5 (4) 0 27 11 (4) 90 مهاجم 10
یوسیپ برکالو 0 (0) 1 24 9 (4) 68 هافبک 6.83
فیلیکس اودوکای 0 (0) 0 5 0 (0) 10 مدافع 6.32
فیلیکس کلاوس 2 (2) 0 12 3 (1) 22 مهاجم 6.97
رناتو استفن 0 (0) 0 7 0 (0) 10 مهاجم 6.31
میشائیل رنزینگ 0 (0) 0 17 1 (1) 90 دروازه‌بان 5.37
نیکو گیسلمن 0 (0) 2 35 11 (6) 90 مدافع 6.43
مارچین کامینسکی 0 (0) 0 44 4 (2) 90 مدافع 6.38
کان آیهان 2 (1) 4 39 8 (7) 90 مدافع 7.07
ماتیاس سیمرمن 1 (0) 5 37 9 (7) 90 مدافع 6.68
کوین استوگر 2 (1) 3 61 19 (10) 90 هافبک 7.93
بنیتو رامان 4 (1) 0 19 11 (2) 90 مهاجم 6.84
دودی لوکباکیو 2 (1) 0 20 10 (5) 78 مهاجم 6.49
آدام بودزک 0 (0) 2 35 9 (7) 78 هافبک 6.69
آیمن بارکوک 0 (0) 2 20 9 (4) 61 هافبک 6
روون هنینگز 5 (2) 0 24 7 (4) 90 مهاجم 6.87
مارسل سابوتکا 0 (0) 1 4 2 (2) 12 هافبک 6.3
کنان کارامان 0 (0) 1 6 2 (2) 29 مهاجم 6.48
تاکاشی اوسامی 2 (0) 0 5 1 (1) 12 مهاجم 6.65
# + شوت (در چارچوب) دریبل (موفق) گل پاس گل کسب پنالتی موقعیت خطرناک پست نمره
کوئن کاستیلز 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 6.76
ژروم روسیون 1 (1) 6 (2) 0 0 0 0 مدافع 6.29
جان بروکس 1 (1) 0 (0) 0 0 0 1 مدافع 6.36
رابین کنوخه 1 (1) 1 (0) 1 0 0 0 مدافع 7.37
ویلیام 1 (0) 3 (2) 0 0 0 0 مدافع 6.96
ماکسیمیلیان آرنولد 2 (0) 3 (3) 0 0 0 0 هافبک 6.82
ژوزوا گیلاووگی 0 (0) 2 (1) 0 0 0 0 هافبک 6.42
یانیک گیرهارد 2 (0) 2 (1) 0 0 0 0 هافبک 6.63
آدمیر مهمدی 3 (1) 3 (2) 1 0 0 0 مهاجم 8.18
واوت وخورشت 5 (4) 1 (0) 3 2 0 2 مهاجم 10
یوسیپ برکالو 0 (0) 2 (2) 0 0 0 0 هافبک 6.83
فیلیکس اودوکای 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.32
فیلیکس کلاوس 2 (2) 0 (0) 0 0 0 1 مهاجم 6.97
رناتو استفن 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 6.31
میشائیل رنزینگ 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 5.37
نیکو گیسلمن 0 (0) 2 (1) 0 0 0 0 مدافع 6.43
مارچین کامینسکی 0 (0) 1 (1) 0 0 0 0 مدافع 6.38
کان آیهان 2 (1) 1 (1) 1 0 0 1 مدافع 7.07
ماتیاس سیمرمن 1 (0) 1 (1) 0 0 0 0 مدافع 6.68
کوین استوگر 2 (1) 2 (2) 0 1 0 0 هافبک 7.93
بنیتو رامان 4 (1) 2 (1) 1 0 0 0 مهاجم 6.84
دودی لوکباکیو 2 (1) 2 (1) 0 0 0 0 مهاجم 6.49
آدام بودزک 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 6.69
آیمن بارکوک 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 6
روون هنینگز 5 (2) 0 (0) 0 0 0 1 مهاجم 6.87
مارسل سابوتکا 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 6.3
کنان کارامان 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 6.48
تاکاشی اوسامی 2 (0) 1 (1) 0 0 0 0 مهاجم 6.65
# + دفع توپ قطع توپ تکل خطا خطای پنالتی پست نمره
کوئن کاستیلز 0 0 0 0 0 دروازه‌بان 6.76
ژروم روسیون 0 0 1 4 0 مدافع 6.29
جان بروکس 0 1 0 1 0 مدافع 6.36
رابین کنوخه 3 1 0 0 0 مدافع 7.37
ویلیام 1 3 2 1 0 مدافع 6.96
ماکسیمیلیان آرنولد 1 0 0 2 0 هافبک 6.82
ژوزوا گیلاووگی 0 2 0 2 0 هافبک 6.42
یانیک گیرهارد 1 0 3 2 0 هافبک 6.63
آدمیر مهمدی 0 0 5 2 0 مهاجم 8.18
واوت وخورشت 1 1 0 0 0 مهاجم 10
یوسیپ برکالو 0 1 1 1 0 هافبک 6.83
فیلیکس اودوکای 0 0 0 0 0 مدافع 6.32
فیلیکس کلاوس 0 0 0 1 0 مهاجم 6.97
رناتو استفن 0 0 0 0 0 مهاجم 6.31
میشائیل رنزینگ 5 0 0 0 0 دروازه‌بان 5.37
نیکو گیسلمن 2 0 2 0 0 مدافع 6.43
مارچین کامینسکی 2 1 0 1 0 مدافع 6.38
کان آیهان 5 2 4 0 0 مدافع 7.07
ماتیاس سیمرمن 2 4 5 1 0 مدافع 6.68
کوین استوگر 0 1 3 2 0 هافبک 7.93
بنیتو رامان 0 1 0 1 0 مهاجم 6.84
دودی لوکباکیو 2 2 0 2 0 مهاجم 6.49
آدام بودزک 4 2 2 1 0 هافبک 6.69
آیمن بارکوک 0 1 2 1 0 هافبک 6
روون هنینگز 0 0 0 0 0 مهاجم 6.87
مارسل سابوتکا 0 0 1 0 0 هافبک 6.3
کنان کارامان 0 0 1 0 0 مهاجم 6.48
تاکاشی اوسامی 0 0 0 0 0 مهاجم 6.65
# + پاس (موفق) دقت پاس پاس کلیدی سانتر توپ بلند (موفق) ایجاد موقعیت گل پست نمره
کوئن کاستیلز 40 (38) 95% 0 0 13 (11) 0 دروازه‌بان 6.76
ژروم روسیون 36 (28) 77% 1 3 4 (1) 0 مدافع 6.29
جان بروکس 90 (83) 92% 0 0 6 (4) 0 مدافع 6.36
رابین کنوخه 88 (81) 92% 0 0 9 (5) 0 مدافع 7.37
ویلیام 46 (40) 87% 0 4 4 (2) 0 مدافع 6.96
ماکسیمیلیان آرنولد 38 (33) 86% 1 5 6 (6) 0 هافبک 6.82
ژوزوا گیلاووگی 53 (40) 76% 1 0 6 (3) 0 هافبک 6.42
یانیک گیرهارد 41 (30) 73% 2 1 1 (0) 0 هافبک 6.63
آدمیر مهمدی 32 (21) 65% 1 5 2 (0) 0 مهاجم 8.18
واوت وخورشت 27 (23) 85% 4 0 0 (0) 2 مهاجم 10
یوسیپ برکالو 24 (15) 62% 0 6 1 (1) 0 هافبک 6.83
فیلیکس اودوکای 5 (3) 60% 0 0 1 (0) 0 مدافع 6.32
فیلیکس کلاوس 12 (11) 91% 2 1 0 (0) 2 مهاجم 6.97
رناتو استفن 7 (6) 85% 0 0 0 (0) 0 مهاجم 6.31
میشائیل رنزینگ 17 (8) 47% 0 0 11 (2) 0 دروازه‌بان 5.37
نیکو گیسلمن 35 (25) 71% 4 4 9 (4) 1 مدافع 6.43
مارچین کامینسکی 44 (36) 81% 0 0 4 (1) 0 مدافع 6.38
کان آیهان 39 (36) 92% 0 0 4 (1) 0 مدافع 7.07
ماتیاس سیمرمن 37 (34) 91% 0 2 3 (2) 0 مدافع 6.68
کوین استوگر 61 (55) 90% 3 5 9 (7) 2 هافبک 7.93
بنیتو رامان 19 (11) 57% 2 2 2 (1) 0 مهاجم 6.84
دودی لوکباکیو 20 (17) 85% 2 2 2 (2) 0 مهاجم 6.49
آدام بودزک 35 (31) 88% 0 0 5 (4) 0 هافبک 6.69
آیمن بارکوک 20 (13) 65% 0 0 6 (4) 0 هافبک 6
روون هنینگز 24 (15) 62% 3 0 0 (0) 0 مهاجم 6.87
مارسل سابوتکا 4 (2) 50% 0 0 1 (0) 0 هافبک 6.3
کنان کارامان 6 (4) 66% 0 0 0 (0) 0 مهاجم 6.48
تاکاشی اوسامی 5 (5) 100% 2 4 0 (0) 0 مهاجم 6.65
در حال بارگذاری...
فوتبــال 11