فوتبــال 11

شنبه، 25 اسفند 1397 ساعت ۱۸:۰۰
 
آمار بازیکنان
# + شوت (در چارچوب) تکل پاس دوئل (موفق) دقیقه بازی پست نمره
الکساندر نوبل 0 (0) 0 22 2 (2) 90 دروازه‌بان 6.77
باستین اوچیپکا 0 (0) 2 37 11 (7) 90 مدافع 6.98
ماتیا ناستاسیچ 0 (0) 4 52 9 (8) 90 مدافع 7.35
جفری بروما 1 (0) 2 55 7 (4) 90 مدافع 6.65
بنجامین استامبولی 1 (0) 5 49 12 (8) 90 مدافع 6.8
وستون مک‌کنی 2 (1) 0 36 20 (9) 90 هافبک 6.89
بریل امبولو 1 (1) 2 20 31 (12) 90 مهاجم 6.87
زوئات زردار 1 (0) 2 14 20 (6) 86 هافبک 6.47
سلیف سانه 2 (0) 0 79 11 (9) 90 مدافع 8.15
سباستین رودی 1 (0) 2 26 6 (3) 60 هافبک 6.85
مارک هوت 4 (1) 2 15 17 (5) 73 مهاجم 6.06
گیدو بورگ‌اشتالر 2 (0) 0 5 5 (1) 17 مهاجم 6.3
استیون اسکریبسکی 0 (0) 1 1 2 (2) 4 مهاجم 0
Ahmed Kutucu 1 (0) 3 12 17 (9) 30 مهاجم 7.03
پیتر گولاچی 0 (0) 0 35 0 (0) 90 دروازه‌بان 7.28
مارسل هالستنبرگ 0 (0) 5 38 18 (12) 90 مدافع 7.77
ویلی اوربان 1 (0) 3 36 20 (16) 90 مدافع 8.4
ابراهیما کوناته 1 (0) 3 24 13 (10) 90 مدافع 7.73
لوکاس کلوسترمن 0 (0) 4 36 13 (10) 90 مدافع 7.48
کوین کمپل 2 (1) 1 53 13 (5) 77 هافبک 6.92
تایلر آدامز 0 (0) 4 64 17 (6) 90 هافبک 6.81
مارسل زابیتسر 4 (0) 3 46 14 (6) 90 مهاجم 6.4
یوسف پولسن 3 (1) 0 15 27 (4) 90 مهاجم 6.27
تیمو ورنر 3 (1) 0 18 3 (0) 88 مهاجم 7.15
امیل فورسبرگ 1 (1) 4 33 14 (8) 67 مهاجم 7.67
کنراد لایما 0 (0) 1 12 9 (4) 23 هافبک 6.19
نوردی موکیل 0 (0) 0 0 1 (0) 2 مدافع 0
آمادو آیدارا 1 (0) 2 7 8 (4) 13 هافبک 6.47
# + شوت (در چارچوب) دریبل (موفق) گل پاس گل کسب پنالتی موقعیت خطرناک پست نمره
الکساندر نوبل 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 6.77
باستین اوچیپکا 0 (0) 8 (5) 0 0 0 0 مدافع 6.98
ماتیا ناستاسیچ 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 7.35
جفری بروما 1 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.65
بنجامین استامبولی 1 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.8
وستون مک‌کنی 2 (1) 7 (4) 0 0 0 0 هافبک 6.89
بریل امبولو 1 (1) 6 (4) 0 0 0 0 مهاجم 6.87
زوئات زردار 1 (0) 6 (3) 0 0 0 0 هافبک 6.47
سلیف سانه 2 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 8.15
سباستین رودی 1 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 6.85
مارک هوت 4 (1) 3 (0) 0 0 0 1 مهاجم 6.06
گیدو بورگ‌اشتالر 2 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 6.3
استیون اسکریبسکی 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
Ahmed Kutucu 1 (0) 3 (3) 0 0 0 0 مهاجم 7.03
پیتر گولاچی 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 7.28
مارسل هالستنبرگ 0 (0) 1 (1) 0 0 0 0 مدافع 7.77
ویلی اوربان 1 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 8.4
ابراهیما کوناته 1 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 7.73
لوکاس کلوسترمن 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 7.48
کوین کمپل 2 (1) 4 (3) 0 0 0 0 هافبک 6.92
تایلر آدامز 0 (0) 1 (1) 0 0 0 0 هافبک 6.81
مارسل زابیتسر 4 (0) 2 (1) 0 0 0 1 مهاجم 6.4
یوسف پولسن 3 (1) 3 (0) 0 0 0 0 مهاجم 6.27
تیمو ورنر 3 (1) 0 (0) 1 0 0 0 مهاجم 7.15
امیل فورسبرگ 1 (1) 2 (2) 0 0 0 0 مهاجم 7.67
کنراد لایما 0 (0) 2 (1) 0 0 0 0 هافبک 6.19
نوردی موکیل 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
آمادو آیدارا 1 (0) 1 (1) 0 0 0 0 هافبک 6.47
# + دفع توپ قطع توپ تکل خطا خطای پنالتی پست نمره
الکساندر نوبل 1 0 0 0 0 دروازه‌بان 6.77
باستین اوچیپکا 1 0 2 1 0 مدافع 6.98
ماتیا ناستاسیچ 4 3 4 0 0 مدافع 7.35
جفری بروما 3 0 2 2 0 مدافع 6.65
بنجامین استامبولی 0 2 5 0 0 مدافع 6.8
وستون مک‌کنی 3 0 0 0 0 هافبک 6.89
بریل امبولو 0 0 2 4 0 مهاجم 6.87
زوئات زردار 0 3 2 1 0 هافبک 6.47
سلیف سانه 8 7 0 0 0 مدافع 8.15
سباستین رودی 0 0 2 1 0 هافبک 6.85
مارک هوت 0 0 2 2 0 مهاجم 6.06
گیدو بورگ‌اشتالر 0 0 0 1 0 مهاجم 6.3
استیون اسکریبسکی 0 0 1 0 0 مهاجم 0
Ahmed Kutucu 0 0 3 1 0 مهاجم 7.03
پیتر گولاچی 0 0 0 0 0 دروازه‌بان 7.28
مارسل هالستنبرگ 5 1 5 1 0 مدافع 7.77
ویلی اوربان 15 3 3 1 0 مدافع 8.4
ابراهیما کوناته 8 1 3 2 0 مدافع 7.73
لوکاس کلوسترمن 5 2 4 0 0 مدافع 7.48
کوین کمپل 0 1 1 2 0 هافبک 6.92
تایلر آدامز 0 2 4 3 0 هافبک 6.81
مارسل زابیتسر 1 1 3 0 0 مهاجم 6.4
یوسف پولسن 1 0 0 4 0 مهاجم 6.27
تیمو ورنر 0 0 0 0 0 مهاجم 7.15
امیل فورسبرگ 0 2 4 1 0 مهاجم 7.67
کنراد لایما 0 0 1 1 0 هافبک 6.19
نوردی موکیل 0 0 0 0 0 مدافع 0
آمادو آیدارا 0 0 2 1 0 هافبک 6.47
# + پاس (موفق) دقت پاس پاس کلیدی سانتر توپ بلند (موفق) ایجاد موقعیت گل پست نمره
الکساندر نوبل 22 (11) 50% 0 0 15 (4) 0 دروازه‌بان 6.77
باستین اوچیپکا 37 (25) 67% 1 6 7 (2) 0 مدافع 6.98
ماتیا ناستاسیچ 52 (44) 84% 1 0 17 (11) 0 مدافع 7.35
جفری بروما 55 (49) 89% 0 1 11 (5) 0 مدافع 6.65
بنجامین استامبولی 49 (35) 72% 0 0 7 (2) 0 مدافع 6.8
وستون مک‌کنی 36 (27) 75% 0 3 4 (0) 0 هافبک 6.89
بریل امبولو 20 (9) 45% 1 1 1 (0) 0 مهاجم 6.87
زوئات زردار 14 (8) 57% 1 1 2 (0) 0 هافبک 6.47
سلیف سانه 79 (62) 78% 0 0 7 (3) 0 مدافع 8.15
سباستین رودی 26 (19) 73% 3 0 2 (1) 1 هافبک 6.85
مارک هوت 15 (9) 60% 0 0 1 (1) 0 مهاجم 6.06
گیدو بورگ‌اشتالر 5 (2) 40% 0 1 0 (0) 0 مهاجم 6.3
استیون اسکریبسکی 1 (1) 100% 0 0 1 (1) 0 مهاجم 0
Ahmed Kutucu 12 (8) 66% 1 1 1 (0) 0 مهاجم 7.03
پیتر گولاچی 35 (18) 52% 0 0 26 (10) 0 دروازه‌بان 7.28
مارسل هالستنبرگ 38 (24) 64% 4 7 6 (0) 1 مدافع 7.77
ویلی اوربان 36 (25) 69% 0 0 5 (2) 0 مدافع 8.4
ابراهیما کوناته 24 (13) 54% 0 0 5 (1) 0 مدافع 7.73
لوکاس کلوسترمن 36 (28) 77% 1 2 4 (0) 0 مدافع 7.48
کوین کمپل 53 (41) 78% 1 0 2 (0) 0 هافبک 6.92
تایلر آدامز 64 (49) 77% 1 1 1 (1) 0 هافبک 6.81
مارسل زابیتسر 46 (30) 65% 1 2 3 (1) 0 مهاجم 6.4
یوسف پولسن 15 (9) 60% 1 0 0 (0) 0 مهاجم 6.27
تیمو ورنر 18 (15) 83% 1 2 0 (0) 0 مهاجم 7.15
امیل فورسبرگ 33 (26) 78% 2 4 0 (0) 0 مهاجم 7.67
کنراد لایما 12 (6) 50% 0 0 2 (0) 0 هافبک 6.19
نوردی موکیل 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
آمادو آیدارا 7 (5) 71% 0 0 0 (0) 0 هافبک 6.47
در حال بارگذاری...
فوتبــال 11