فوتبــال 11

شنبه، 10 فروردین 1398 ساعت ۰۰:۰۰
 
آمار بازیکنان
# + شوت (در چارچوب) تکل پاس دوئل (موفق) دقیقه بازی پست نمره
اولیور باومن 0 (0) 0 27 0 (0) 90 دروازه‌بان 6.85
کوین فوگت 0 (0) 2 49 4 (2) 90 مدافع 6.84
یاشوا برنت 0 (0) 0 34 10 (4) 90 مدافع 6.4
فلورین گریلیچ 0 (0) 4 37 11 (5) 90 هافبک 7.55
کریم دریمبای 1 (0) 2 33 12 (6) 90 هافبک 7.7
پاول کادژابک 0 (0) 0 28 6 (1) 90 مدافع 6.68
جوئلینتون 0 (0) 0 12 4 (2) 51 مهاجم 6.59
لئوناردو بیتنکورت 1 (0) 2 22 13 (5) 74 هافبک 6.25
اسحاق بلفوضیل 5 (2) 0 23 15 (7) 87 مهاجم 8.84
بنیامین هوبنر 1 (0) 4 34 9 (7) 90 مدافع 7.59
آندری کراماریچ 3 (2) 0 23 5 (1) 90 مهاجم 8.24
ارمین بیچاکچیچ 0 (0) 0 3 0 (0) 3 مدافع 0
ندیم امیری 1 (0) 1 11 6 (4) 39 هافبک 7
داوید اوتو 0 (0) 1 4 5 (1) 16 مهاجم 6.91
لوکاس هرادکی 0 (0) 0 29 0 (0) 90 دروازه‌بان 5.47
سون بندر 0 (0) 3 97 8 (6) 90 مدافع 5.98
جاناتان تاه 1 (0) 1 102 5 (3) 90 مدافع 6.25
لارس بندر 0 (0) 1 34 6 (3) 36 مدافع 6.4
یولیان برانت 4 (0) 1 59 12 (3) 90 هافبک 6.32
کای هاورتس 2 (1) 2 51 15 (10) 90 هافبک 6.95
لئون بیلی 2 (1) 0 26 5 (3) 80 مهاجم 6.76
کوین ولند 3 (2) 1 30 7 (5) 90 مهاجم 7.8
کریم بلعربی 1 (0) 0 7 3 (0) 26 مهاجم 6.11
تین یدوای 0 (0) 1 57 9 (6) 90 مدافع 6.19
یولیان باومگارتلینگر 2 (0) 2 67 12 (6) 90 هافبک 6.62
چارلز آرانگیز 1 (0) 2 40 4 (3) 64 هافبک 6.28
میچل وایزر 1 (1) 3 31 14 (7) 54 مدافع 6.7
لوکاس آلاریو 0 (0) 0 6 0 (0) 10 مهاجم 6.33
# + شوت (در چارچوب) دریبل (موفق) گل پاس گل کسب پنالتی موقعیت خطرناک پست نمره
اولیور باومن 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 6.85
کوین فوگت 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.84
یاشوا برنت 0 (0) 3 (2) 0 0 0 0 مدافع 6.4
فلورین گریلیچ 0 (0) 0 (0) 0 1 0 0 هافبک 7.55
کریم دریمبای 1 (0) 4 (4) 0 0 0 0 هافبک 7.7
پاول کادژابک 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.68
جوئلینتون 0 (0) 1 (1) 0 0 0 0 مهاجم 6.59
لئوناردو بیتنکورت 1 (0) 2 (0) 0 0 0 0 هافبک 6.25
اسحاق بلفوضیل 5 (2) 5 (3) 2 1 0 2 مهاجم 8.84
بنیامین هوبنر 1 (0) 1 (0) 0 0 0 0 مدافع 7.59
آندری کراماریچ 3 (2) 2 (1) 1 1 0 0 مهاجم 8.24
ارمین بیچاکچیچ 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
ندیم امیری 1 (0) 3 (2) 0 0 0 0 هافبک 7
داوید اوتو 0 (0) 1 (0) 0 0 0 0 مهاجم 6.91
لوکاس هرادکی 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 5.47
سون بندر 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 5.98
جاناتان تاه 1 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.25
لارس بندر 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.4
یولیان برانت 4 (0) 4 (2) 0 1 0 1 هافبک 6.32
کای هاورتس 2 (1) 6 (5) 0 0 0 1 هافبک 6.95
لئون بیلی 2 (1) 1 (1) 0 0 0 0 مهاجم 6.76
کوین ولند 3 (2) 3 (2) 1 0 0 0 مهاجم 7.8
کریم بلعربی 1 (0) 1 (0) 0 0 0 0 مهاجم 6.11
تین یدوای 0 (0) 2 (1) 0 0 0 0 مدافع 6.19
یولیان باومگارتلینگر 2 (0) 1 (1) 0 0 0 0 هافبک 6.62
چارلز آرانگیز 1 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 6.28
میچل وایزر 1 (1) 2 (2) 0 0 0 0 مدافع 6.7
لوکاس آلاریو 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 6.33
# + دفع توپ قطع توپ تکل خطا خطای پنالتی پست نمره
اولیور باومن 0 0 0 0 0 دروازه‌بان 6.85
کوین فوگت 4 2 2 0 0 مدافع 6.84
یاشوا برنت 1 1 0 2 0 مدافع 6.4
فلورین گریلیچ 1 6 4 2 0 هافبک 7.55
کریم دریمبای 3 1 2 2 0 هافبک 7.7
پاول کادژابک 5 3 0 1 0 مدافع 6.68
جوئلینتون 0 1 0 0 0 مهاجم 6.59
لئوناردو بیتنکورت 0 0 2 1 0 هافبک 6.25
اسحاق بلفوضیل 0 0 0 0 0 مهاجم 8.84
بنیامین هوبنر 2 5 4 0 0 مدافع 7.59
آندری کراماریچ 1 0 0 0 0 مهاجم 8.24
ارمین بیچاکچیچ 0 0 0 0 0 مدافع 0
ندیم امیری 1 0 1 1 0 هافبک 7
داوید اوتو 0 0 1 0 0 مهاجم 6.91
لوکاس هرادکی 0 0 0 0 0 دروازه‌بان 5.47
سون بندر 3 1 3 0 0 مدافع 5.98
جاناتان تاه 3 1 1 0 0 مدافع 6.25
لارس بندر 1 2 1 0 0 مدافع 6.4
یولیان برانت 0 0 1 0 0 هافبک 6.32
کای هاورتس 1 1 2 0 0 هافبک 6.95
لئون بیلی 0 0 0 1 0 مهاجم 6.76
کوین ولند 0 0 1 1 0 مهاجم 7.8
کریم بلعربی 0 0 0 0 0 مهاجم 6.11
تین یدوای 2 1 1 1 0 مدافع 6.19
یولیان باومگارتلینگر 0 2 2 1 0 هافبک 6.62
چارلز آرانگیز 0 0 2 0 0 هافبک 6.28
میچل وایزر 0 0 3 2 0 مدافع 6.7
لوکاس آلاریو 0 0 0 0 0 مهاجم 6.33
# + پاس (موفق) دقت پاس پاس کلیدی سانتر توپ بلند (موفق) ایجاد موقعیت گل پست نمره
اولیور باومن 27 (15) 55% 0 0 17 (6) 0 دروازه‌بان 6.85
کوین فوگت 49 (39) 79% 0 0 12 (5) 0 مدافع 6.84
یاشوا برنت 34 (26) 76% 0 2 4 (1) 0 مدافع 6.4
فلورین گریلیچ 37 (28) 75% 1 0 5 (5) 0 هافبک 7.55
کریم دریمبای 33 (28) 84% 3 5 3 (3) 0 هافبک 7.7
پاول کادژابک 28 (18) 64% 1 1 5 (1) 0 مدافع 6.68
جوئلینتون 12 (10) 83% 0 0 0 (0) 0 مهاجم 6.59
لئوناردو بیتنکورت 22 (20) 90% 1 0 1 (0) 0 هافبک 6.25
اسحاق بلفوضیل 23 (12) 52% 1 0 1 (0) 1 مهاجم 8.84
بنیامین هوبنر 34 (28) 82% 1 0 9 (4) 0 مدافع 7.59
آندری کراماریچ 23 (20) 87% 2 2 0 (0) 0 مهاجم 8.24
ارمین بیچاکچیچ 3 (3) 100% 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
ندیم امیری 11 (9) 81% 1 0 0 (0) 0 هافبک 7
داوید اوتو 4 (3) 75% 2 0 0 (0) 2 مهاجم 6.91
لوکاس هرادکی 29 (27) 93% 0 0 15 (13) 0 دروازه‌بان 5.47
سون بندر 97 (88) 91% 0 0 6 (3) 0 مدافع 5.98
جاناتان تاه 102 (94) 92% 0 0 10 (6) 0 مدافع 6.25
لارس بندر 34 (27) 79% 0 1 2 (1) 0 مدافع 6.4
یولیان برانت 59 (44) 75% 4 3 3 (1) 1 هافبک 6.32
کای هاورتس 51 (45) 88% 2 1 2 (2) 0 هافبک 6.95
لئون بیلی 26 (18) 69% 3 7 2 (2) 0 مهاجم 6.76
کوین ولند 30 (21) 70% 3 3 0 (0) 0 مهاجم 7.8
کریم بلعربی 7 (7) 100% 0 0 0 (0) 0 مهاجم 6.11
تین یدوای 57 (47) 83% 0 0 3 (3) 0 مدافع 6.19
یولیان باومگارتلینگر 67 (60) 90% 0 0 2 (2) 0 هافبک 6.62
چارلز آرانگیز 40 (35) 87% 0 0 2 (1) 0 هافبک 6.28
میچل وایزر 31 (28) 90% 1 3 1 (0) 1 مدافع 6.7
لوکاس آلاریو 6 (5) 83% 1 0 0 (0) 0 مهاجم 6.33
در حال بارگذاری...
فوتبــال 11