فوتبــال 11

جمعه، ۱۷ اسفند ۱۳۹۷ ساعت ۲۳:۰۰
 
آمار بازیکنان
# + شوت (در چارچوب) تکل پاس دوئل (موفق) دقیقه بازی پست نمره
ییری پاولنکا 0 (0) 0 28 0 (0) 90 دروازه‌بان 7.5
لودویگ آگوستینسون 0 (0) 1 41 11 (4) 90 مدافع 5.4
نیکلاس مویساندر 0 (0) 0 23 7 (1) 90 مدافع 6.5
میلوش ویکوویچ 1 (1) 0 31 10 (5) 90 مدافع 6.8
تئودور گیبره سیلاسیه 1 (0) 3 49 14 (6) 90 مدافع 6.3
دیوی کلاسن 1 (0) 1 48 9 (4) 90 هافبک 7
فیلیپ بارگ‌فریده 1 (0) 3 44 11 (6) 90 هافبک 7.3
ماکسیمیلیان اگشتاین 3 (0) 2 40 13 (6) 90 هافبک 7.3
میلوت راشیکا 6 (3) 1 19 13 (4) 84 مهاجم 8.5
مکس کروز 5 (2) 2 61 16 (8) 89 مهاجم 9
کلودیو پیزارو 0 (0) 1 23 6 (4) 67 مهاجم 6.9
کوین مووالد 0 (0) 0 2 1 (0) 1 هافبک 0
فین بارتلس 0 (0) 0 2 2 (0) 11 هافبک 6.1
مارتین هارنیک 2 (1) 1 12 8 (2) 23 هافبک 6.9
الکساندر نوبل 0 (0) 0 30 0 (0) 90 دروازه‌بان 5.7
باستین اوچیپکا 0 (0) 3 44 10 (6) 90 مدافع 7.8
ماتیا ناستاسیچ 2 (1) 3 37 10 (8) 90 مدافع 6.8
جفری بروما 0 (0) 2 26 8 (3) 90 مدافع 5.7
دنیل کالیجوری 1 (1) 2 39 13 (7) 87 هافبک 6.8
وستون مک‌کنی 2 (0) 1 28 21 (15) 90 هافبک 7
بنجامین استامبولی 0 (0) 3 38 8 (7) 90 هافبک 6.6
نبیل بن‌طالب 0 (0) 0 22 2 (0) 73 هافبک 6.2
گیدو بورگ‌اشتالر 1 (1) 0 21 13 (5) 90 مهاجم 6.4
بریل امبولو 4 (3) 1 17 20 (11) 90 مهاجم 8.9
استیون اسکریبسکی 3 (1) 0 19 7 (2) 79 مهاجم 6.4
سلیف سانه 0 (0) 0 6 2 (2) 8 هافبک 6.2
Ahmed Kutucu 1 (1) 2 3 5 (4) 17 مهاجم 6.6
رابی ماتوندو 0 (0) 0 1 2 (1) 11 مهاجم 6.4
# + شوت (در چارچوب) دریبل (موفق) گل پاس گل کسب پنالتی موقعیت خطرناک پست نمره
ییری پاولنکا 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 7.5
لودویگ آگوستینسون 0 (0) 2 (1) 0 0 0 0 مدافع 5.4
نیکلاس مویساندر 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.5
میلوش ویکوویچ 1 (1) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.8
تئودور گیبره سیلاسیه 1 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.3
دیوی کلاسن 1 (0) 4 (2) 0 0 0 0 هافبک 7
فیلیپ بارگ‌فریده 1 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 7.3
ماکسیمیلیان اگشتاین 3 (0) 0 (0) 0 1 0 0 هافبک 7.3
میلوت راشیکا 6 (3) 4 (2) 2 0 0 0 مهاجم 8.5
مکس کروز 5 (2) 3 (3) 1 1 1 1 مهاجم 9
کلودیو پیزارو 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 6.9
کوین مووالد 0 (0) 0 (0) 0 1 0 0 هافبک 0
فین بارتلس 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 6.1
مارتین هارنیک 2 (1) 3 (0) 1 0 0 1 هافبک 6.9
الکساندر نوبل 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 5.7
باستین اوچیپکا 0 (0) 3 (0) 0 1 0 0 مدافع 7.8
ماتیا ناستاسیچ 2 (1) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.8
جفری بروما 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 5.7
دنیل کالیجوری 1 (1) 3 (2) 0 0 0 0 هافبک 6.8
وستون مک‌کنی 2 (0) 0 (0) 0 1 0 0 هافبک 7
بنجامین استامبولی 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 6.6
نبیل بن‌طالب 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 6.2
گیدو بورگ‌اشتالر 1 (1) 0 (0) 0 0 0 1 مهاجم 6.4
بریل امبولو 4 (3) 7 (3) 2 0 0 0 مهاجم 8.9
استیون اسکریبسکی 3 (1) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 6.4
سلیف سانه 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 6.2
Ahmed Kutucu 1 (1) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 6.6
رابی ماتوندو 0 (0) 1 (1) 0 0 0 0 مهاجم 6.4
# + دفع توپ قطع توپ تکل خطا خطای پنالتی پست نمره
ییری پاولنکا 2 0 0 0 0 دروازه‌بان 7.5
لودویگ آگوستینسون 2 1 1 1 0 مدافع 5.4
نیکلاس مویساندر 3 1 0 3 0 مدافع 6.5
میلوش ویکوویچ 12 0 0 2 0 مدافع 6.8
تئودور گیبره سیلاسیه 0 2 3 2 0 مدافع 6.3
دیوی کلاسن 2 2 1 1 0 هافبک 7
فیلیپ بارگ‌فریده 4 3 3 2 0 هافبک 7.3
ماکسیمیلیان اگشتاین 2 0 2 3 0 هافبک 7.3
میلوت راشیکا 0 0 1 2 0 مهاجم 8.5
مکس کروز 0 0 2 1 0 مهاجم 9
کلودیو پیزارو 0 1 1 0 0 مهاجم 6.9
کوین مووالد 0 0 0 0 0 هافبک 0
فین بارتلس 0 0 0 1 0 هافبک 6.1
مارتین هارنیک 0 0 1 0 0 هافبک 6.9
الکساندر نوبل 0 0 0 0 0 دروازه‌بان 5.7
باستین اوچیپکا 0 1 3 1 0 مدافع 7.8
ماتیا ناستاسیچ 6 2 3 2 0 مدافع 6.8
جفری بروما 5 2 2 1 1 مدافع 5.7
دنیل کالیجوری 5 0 2 0 0 هافبک 6.8
وستون مک‌کنی 4 0 1 1 0 هافبک 7
بنجامین استامبولی 5 2 3 0 0 هافبک 6.6
نبیل بن‌طالب 2 0 0 2 0 هافبک 6.2
گیدو بورگ‌اشتالر 1 0 0 1 0 مهاجم 6.4
بریل امبولو 0 0 1 1 0 مهاجم 8.9
استیون اسکریبسکی 0 0 0 1 0 مهاجم 6.4
سلیف سانه 0 0 0 0 0 هافبک 6.2
Ahmed Kutucu 0 0 2 0 0 مهاجم 6.6
رابی ماتوندو 0 0 0 0 0 مهاجم 6.4
# + پاس (موفق) دقت پاس پاس کلیدی سانتر توپ بلند (موفق) ایجاد موقعیت گل پست نمره
ییری پاولنکا 28 (17) 60% 0 0 22 (11) 0 دروازه‌بان 7.5
لودویگ آگوستینسون 41 (31) 75% 0 4 4 (2) 0 مدافع 5.4
نیکلاس مویساندر 23 (22) 95% 1 2 3 (2) 0 مدافع 6.5
میلوش ویکوویچ 31 (25) 80% 0 1 7 (4) 0 مدافع 6.8
تئودور گیبره سیلاسیه 49 (33) 68% 0 1 3 (2) 0 مدافع 6.3
دیوی کلاسن 48 (38) 79% 2 0 8 (4) 0 هافبک 7
فیلیپ بارگ‌فریده 44 (38) 86% 2 1 5 (4) 0 هافبک 7.3
ماکسیمیلیان اگشتاین 40 (30) 75% 4 3 3 (1) 2 هافبک 7.3
میلوت راشیکا 19 (13) 68% 0 7 1 (0) 0 مهاجم 8.5
مکس کروز 61 (49) 80% 5 7 4 (4) 1 مهاجم 9
کلودیو پیزارو 23 (13) 56% 2 0 1 (1) 0 مهاجم 6.9
کوین مووالد 2 (2) 100% 1 0 1 (1) 0 هافبک 0
فین بارتلس 2 (2) 100% 0 0 1 (1) 0 هافبک 6.1
مارتین هارنیک 12 (9) 75% 0 0 0 (0) 0 هافبک 6.9
الکساندر نوبل 30 (19) 63% 0 0 26 (15) 0 دروازه‌بان 5.7
باستین اوچیپکا 44 (27) 61% 5 10 10 (4) 1 مدافع 7.8
ماتیا ناستاسیچ 37 (28) 75% 1 0 10 (5) 0 مدافع 6.8
جفری بروما 26 (20) 76% 0 0 7 (5) 0 مدافع 5.7
دنیل کالیجوری 39 (22) 57% 0 3 10 (3) 0 هافبک 6.8
وستون مک‌کنی 28 (16) 57% 1 1 2 (1) 0 هافبک 7
بنجامین استامبولی 38 (23) 60% 1 0 7 (0) 0 هافبک 6.6
نبیل بن‌طالب 22 (19) 86% 0 3 2 (2) 0 هافبک 6.2
گیدو بورگ‌اشتالر 21 (14) 66% 1 0 0 (0) 0 مهاجم 6.4
بریل امبولو 17 (11) 64% 3 1 5 (3) 1 مهاجم 8.9
استیون اسکریبسکی 19 (13) 68% 0 0 3 (0) 0 مهاجم 6.4
سلیف سانه 6 (1) 16% 0 0 0 (0) 0 هافبک 6.2
Ahmed Kutucu 3 (1) 33% 0 0 1 (0) 0 مهاجم 6.6
رابی ماتوندو 1 (1) 100% 0 1 0 (0) 0 مهاجم 6.4
در حال بارگذاری...
فوتبــال 11