فوتبــال 11

شنبه، ۰۴ اسفند ۱۳۹۷ ساعت ۲۱:۰۰
 
آمار بازیکنان
# + شوت (در چارچوب) تکل پاس دوئل (موفق) دقیقه بازی پست نمره
کان آیهان 3 (2) 1 97 11 (9) 90 هافبک 8.1
مارچین کامینسکی 0 (0) 0 85 3 (1) 90 مدافع 6.6
ماتیاس سیمرمن 0 (0) 0 65 9 (3) 90 مدافع 6.8
کوین استوگر 1 (0) 3 106 12 (5) 90 هافبک 8.1
نیکو گیسلمن 3 (1) 1 71 10 (5) 90 مدافع 7
دودی لوکباکیو 3 (2) 1 38 12 (8) 90 هافبک 7.7
یاروسلاو دروبنی 0 (0) 0 12 1 (1) 90 دروازه‌بان 6.3
آلفردو مورالس 0 (0) 1 99 15 (11) 90 هافبک 7.2
بنیتو رامان 3 (0) 2 32 12 (3) 79 مهاجم 6.4
کنان کارامان 0 (0) 0 13 4 (0) 62 هافبک 6.2
داوید کووناسکی 3 (1) 0 11 4 (1) 62 مهاجم 6.6
روون هنینگز 1 (0) 1 9 8 (3) 28 مهاجم 6.6
تاکاشی اوسامی 1 (1) 0 3 2 (2) 11 مهاجم 6.9
ماروین دوکش 0 (0) 1 8 5 (3) 28 مهاجم 6.5
کریستین ماتینیا 0 (0) 0 43 1 (1) 90 دروازه‌بان 7.4
انریکو والنتینی 2 (0) 3 18 13 (8) 90 هافبک 6.6
لوکاس مول 1 (1) 3 20 10 (5) 90 مدافع 6.7
اورتون 0 (0) 1 19 6 (3) 90 مدافع 6.2
تیم لایبولد 0 (0) 2 20 8 (5) 90 مدافع 6.8
اوندری پتراک 0 (0) 1 25 9 (6) 90 هافبک 6.9
ادوارد لوون 1 (1) 3 21 8 (3) 90 مدافع 7
هانو بیرنس 0 (0) 2 19 12 (5) 79 هافبک 6.5
متئوس پریرا 0 (0) 0 0 2 (1) 4 هافبک 4.1
آدام زرلاک 1 (0) 1 13 14 (5) 68 مهاجم 6.5
یویا کوبو 0 (0) 0 9 9 (5) 45 مهاجم 6.4
ویرجیل میسیجان 0 (0) 1 8 10 (5) 45 مهاجم 6.4
لوکاس جاگر 1 (0) 0 5 1 (0) 11 هافبک 6.1
میکائیل اسحاق 0 (0) 0 4 5 (1) 22 مهاجم 6.2
# + شوت (در چارچوب) دریبل (موفق) گل پاس گل کسب پنالتی موقعیت خطرناک پست نمره
کان آیهان 3 (2) 2 (2) 1 0 0 1 هافبک 8.1
مارچین کامینسکی 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.6
ماتیاس سیمرمن 0 (0) 1 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.8
کوین استوگر 1 (0) 1 (0) 0 1 0 0 هافبک 8.1
نیکو گیسلمن 3 (1) 1 (0) 0 0 0 0 مدافع 7
دودی لوکباکیو 3 (2) 7 (4) 0 0 0 0 هافبک 7.7
یاروسلاو دروبنی 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 6.3
آلفردو مورالس 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 7.2
بنیتو رامان 3 (0) 4 (1) 0 0 0 0 مهاجم 6.4
کنان کارامان 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 6.2
داوید کووناسکی 3 (1) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 6.6
روون هنینگز 1 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 6.6
تاکاشی اوسامی 1 (1) 2 (2) 0 0 0 0 مهاجم 6.9
ماروین دوکش 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 6.5
کریستین ماتینیا 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 7.4
انریکو والنتینی 2 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 6.6
لوکاس مول 1 (1) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.7
اورتون 0 (0) 1 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.2
تیم لایبولد 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.8
اوندری پتراک 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 6.9
ادوارد لوون 1 (1) 0 (0) 1 0 0 0 مدافع 7
هانو بیرنس 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 6.5
متئوس پریرا 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 4.1
آدام زرلاک 1 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 6.5
یویا کوبو 0 (0) 2 (2) 0 0 0 0 مهاجم 6.4
ویرجیل میسیجان 0 (0) 4 (3) 0 0 0 0 مهاجم 6.4
لوکاس جاگر 1 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 6.1
میکائیل اسحاق 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 6.2
# + دفع توپ قطع توپ تکل خطا خطای پنالتی پست نمره
کان آیهان 2 0 1 2 0 هافبک 8.1
مارچین کامینسکی 0 0 0 0 0 مدافع 6.6
ماتیاس سیمرمن 0 2 0 1 0 مدافع 6.8
کوین استوگر 0 0 3 4 0 هافبک 8.1
نیکو گیسلمن 0 2 1 1 0 مدافع 7
دودی لوکباکیو 0 0 1 1 0 هافبک 7.7
یاروسلاو دروبنی 1 0 0 0 0 دروازه‌بان 6.3
آلفردو مورالس 2 0 1 2 0 هافبک 7.2
بنیتو رامان 1 1 2 2 0 مهاجم 6.4
کنان کارامان 0 0 0 0 0 هافبک 6.2
داوید کووناسکی 0 0 0 0 0 مهاجم 6.6
روون هنینگز 0 0 1 1 0 مهاجم 6.6
تاکاشی اوسامی 0 0 0 0 0 مهاجم 6.9
ماروین دوکش 0 0 1 0 0 مهاجم 6.5
کریستین ماتینیا 5 0 0 0 0 دروازه‌بان 7.4
انریکو والنتینی 4 3 3 0 0 هافبک 6.6
لوکاس مول 9 1 3 0 0 مدافع 6.7
اورتون 15 0 1 1 0 مدافع 6.2
تیم لایبولد 3 1 2 2 0 مدافع 6.8
اوندری پتراک 4 3 1 0 0 هافبک 6.9
ادوارد لوون 2 0 3 2 0 مدافع 7
هانو بیرنس 2 1 2 1 0 هافبک 6.5
متئوس پریرا 0 0 0 1 0 هافبک 4.1
آدام زرلاک 3 0 1 2 0 مهاجم 6.5
یویا کوبو 0 0 0 0 0 مهاجم 6.4
ویرجیل میسیجان 0 0 1 1 0 مهاجم 6.4
لوکاس جاگر 0 0 0 0 0 هافبک 6.1
میکائیل اسحاق 0 0 0 0 0 مهاجم 6.2
# + پاس (موفق) دقت پاس پاس کلیدی سانتر توپ بلند (موفق) ایجاد موقعیت گل پست نمره
کان آیهان 97 (90) 93% 1 2 12 (9) 0 هافبک 8.1
مارچین کامینسکی 85 (83) 98% 1 0 8 (8) 0 مدافع 6.6
ماتیاس سیمرمن 65 (53) 82% 1 18 4 (4) 0 مدافع 6.8
کوین استوگر 106 (95) 90% 5 8 16 (13) 2 هافبک 8.1
نیکو گیسلمن 71 (65) 91% 1 7 8 (6) 0 مدافع 7
دودی لوکباکیو 38 (30) 78% 1 6 2 (1) 0 هافبک 7.7
یاروسلاو دروبنی 12 (8) 66% 0 0 7 (3) 0 دروازه‌بان 6.3
آلفردو مورالس 99 (88) 89% 0 0 10 (9) 0 هافبک 7.2
بنیتو رامان 32 (26) 81% 1 4 4 (3) 0 مهاجم 6.4
کنان کارامان 13 (11) 84% 1 1 3 (1) 0 هافبک 6.2
داوید کووناسکی 11 (7) 63% 1 0 0 (0) 0 مهاجم 6.6
روون هنینگز 9 (6) 66% 0 0 0 (0) 0 مهاجم 6.6
تاکاشی اوسامی 3 (2) 66% 0 1 0 (0) 0 مهاجم 6.9
ماروین دوکش 8 (7) 87% 1 0 0 (0) 0 مهاجم 6.5
کریستین ماتینیا 43 (19) 44% 0 0 34 (11) 0 دروازه‌بان 7.4
انریکو والنتینی 18 (10) 55% 0 3 5 (1) 0 هافبک 6.6
لوکاس مول 20 (18) 90% 0 0 4 (2) 0 مدافع 6.7
اورتون 19 (16) 84% 0 0 1 (0) 0 مدافع 6.2
تیم لایبولد 20 (15) 75% 3 3 2 (0) 0 مدافع 6.8
اوندری پتراک 25 (19) 76% 0 0 1 (1) 0 هافبک 6.9
ادوارد لوون 21 (15) 71% 0 0 0 (0) 0 مدافع 7
هانو بیرنس 19 (12) 63% 0 0 3 (3) 0 هافبک 6.5
متئوس پریرا 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 هافبک 4.1
آدام زرلاک 13 (5) 38% 0 0 1 (0) 0 مهاجم 6.5
یویا کوبو 9 (5) 55% 0 0 0 (0) 0 مهاجم 6.4
ویرجیل میسیجان 8 (6) 75% 0 1 1 (0) 0 مهاجم 6.4
لوکاس جاگر 5 (3) 60% 0 0 0 (0) 0 هافبک 6.1
میکائیل اسحاق 4 (2) 50% 1 0 0 (0) 0 مهاجم 6.2
در حال بارگذاری...
فوتبــال 11