فوتبــال 11

دوشنبه، 29 بهمن 1397 ساعت ۲۳:۰۰
 
 
آمار بازیکنان
# + شوت (در چارچوب) تکل پاس دوئل (موفق) دقیقه بازی پست نمره
کریستین ماتینیا 0 (0) 0 36 3 (3) 90 دروازه‌بان 8.53
انریکو والنتینی 0 (0) 1 24 5 (2) 90 مدافع 7.2
اورتون 1 (0) 0 32 3 (3) 90 مدافع 7.39
تیم لایبولد 1 (0) 0 28 2 (1) 90 مدافع 6.97
هانو بیرنس 2 (1) 0 18 3 (2) 90 هافبک 6.6
اوندری پتراک 0 (0) 4 26 6 (5) 90 هافبک 7.1
متئوس پریرا 1 (1) 3 34 16 (10) 90 مهاجم 7.11
لوکاس مول 1 (0) 0 29 4 (2) 90 مدافع 6.83
ادوارد لوون 1 (0) 0 35 5 (3) 77 هافبک 6.72
آدام زرلاک 0 (0) 1 12 14 (7) 66 مهاجم 6.53
یویا کوبو 0 (0) 2 18 13 (2) 85 مهاجم 5.91
روبرت بائوئر 0 (0) 0 0 4 (1) 13 مدافع 6.14
فدریکو پالاسیوس 0 (0) 0 1 2 (1) 10 مهاجم 6.34
میکائیل اسحاق 0 (0) 1 9 9 (3) 24 مهاجم 6.23
رومن بورکی 0 (0) 0 13 0 (0) 90 دروازه‌بان 7.11
عبدو دیالو 0 (0) 0 72 10 (5) 90 مدافع 7.31
اکسل ویتسل 2 (1) 0 111 7 (4) 90 هافبک 7.14
توماس دلینی 2 (0) 2 70 17 (6) 80 هافبک 6.72
ماکسیمیلیان فیلیپ 1 (0) 0 17 6 (0) 63 مهاجم 6.39
رافائل گوریرو 1 (0) 3 63 9 (6) 90 هافبک 7.55
ماریو گوتزه 6 (5) 0 53 4 (1) 90 هافبک 7.52
ماریوس ولف 1 (0) 1 88 11 (7) 90 مهاجم 7.74
یولیان وایگل 0 (0) 0 116 7 (4) 90 هافبک 7.57
دن-اکسل زاگادو 1 (0) 0 104 7 (4) 90 مدافع 7.08
جیدن سانچو 0 (0) 0 76 9 (6) 90 مهاجم 7.43
جاکوب برون لارسن 0 (0) 0 2 0 (0) 10 مهاجم 6.26
پاکو آلکاسر 3 (0) 0 9 2 (1) 27 مهاجم 6.44
# + شوت (در چارچوب) دریبل (موفق) گل پاس گل کسب پنالتی موقعیت خطرناک پست نمره
کریستین ماتینیا 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 8.53
انریکو والنتینی 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 7.2
اورتون 1 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 7.39
تیم لایبولد 1 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.97
هانو بیرنس 2 (1) 0 (0) 0 0 0 1 هافبک 6.6
اوندری پتراک 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 7.1
متئوس پریرا 1 (1) 3 (3) 0 0 0 0 مهاجم 7.11
لوکاس مول 1 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.83
ادوارد لوون 1 (0) 1 (1) 0 0 0 0 هافبک 6.72
آدام زرلاک 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 6.53
یویا کوبو 0 (0) 1 (0) 0 0 0 0 مهاجم 5.91
روبرت بائوئر 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.14
فدریکو پالاسیوس 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 6.34
میکائیل اسحاق 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 6.23
رومن بورکی 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 7.11
عبدو دیالو 0 (0) 3 (2) 0 0 0 0 مدافع 7.31
اکسل ویتسل 2 (1) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 7.14
توماس دلینی 2 (0) 1 (0) 0 0 0 0 هافبک 6.72
ماکسیمیلیان فیلیپ 1 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 6.39
رافائل گوریرو 1 (0) 3 (2) 0 0 0 0 هافبک 7.55
ماریو گوتزه 6 (5) 2 (1) 0 0 0 0 هافبک 7.52
ماریوس ولف 1 (0) 4 (4) 0 0 0 0 مهاجم 7.74
یولیان وایگل 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 7.57
دن-اکسل زاگادو 1 (0) 1 (1) 0 0 0 0 مدافع 7.08
جیدن سانچو 0 (0) 9 (6) 0 0 0 0 مهاجم 7.43
جاکوب برون لارسن 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 6.26
پاکو آلکاسر 3 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 6.44
# + دفع توپ قطع توپ تکل خطا خطای پنالتی پست نمره
کریستین ماتینیا 2 0 0 0 0 دروازه‌بان 8.53
انریکو والنتینی 7 0 1 1 0 مدافع 7.2
اورتون 14 1 0 0 0 مدافع 7.39
تیم لایبولد 3 1 0 0 0 مدافع 6.97
هانو بیرنس 1 1 0 0 0 هافبک 6.6
اوندری پتراک 1 3 4 1 0 هافبک 7.1
متئوس پریرا 1 0 3 0 0 مهاجم 7.11
لوکاس مول 4 1 0 0 0 مدافع 6.83
ادوارد لوون 0 1 0 0 0 هافبک 6.72
آدام زرلاک 1 1 1 1 0 مهاجم 6.53
یویا کوبو 0 0 2 4 0 مهاجم 5.91
روبرت بائوئر 1 0 0 0 0 مدافع 6.14
فدریکو پالاسیوس 0 1 0 0 0 مهاجم 6.34
میکائیل اسحاق 0 0 1 1 0 مهاجم 6.23
رومن بورکی 0 0 0 0 0 دروازه‌بان 7.11
عبدو دیالو 3 2 0 2 0 مدافع 7.31
اکسل ویتسل 1 0 0 2 0 هافبک 7.14
توماس دلینی 1 1 2 2 0 هافبک 6.72
ماکسیمیلیان فیلیپ 1 1 0 0 0 مهاجم 6.39
رافائل گوریرو 1 4 3 1 0 هافبک 7.55
ماریو گوتزه 0 0 0 0 0 هافبک 7.52
ماریوس ولف 1 4 1 1 0 مهاجم 7.74
یولیان وایگل 2 1 0 1 0 هافبک 7.57
دن-اکسل زاگادو 3 0 0 0 0 مدافع 7.08
جیدن سانچو 1 2 0 0 0 مهاجم 7.43
جاکوب برون لارسن 0 0 0 0 0 مهاجم 6.26
پاکو آلکاسر 0 0 0 0 0 مهاجم 6.44
# + پاس (موفق) دقت پاس پاس کلیدی سانتر توپ بلند (موفق) ایجاد موقعیت گل پست نمره
کریستین ماتینیا 36 (25) 69% 0 0 21 (10) 0 دروازه‌بان 8.53
انریکو والنتینی 24 (16) 66% 2 4 4 (1) 0 مدافع 7.2
اورتون 32 (22) 68% 0 0 8 (1) 0 مدافع 7.39
تیم لایبولد 28 (24) 85% 1 4 5 (2) 1 مدافع 6.97
هانو بیرنس 18 (13) 72% 0 0 2 (1) 0 هافبک 6.6
اوندری پتراک 26 (23) 88% 0 0 3 (2) 0 هافبک 7.1
متئوس پریرا 34 (23) 67% 0 1 4 (3) 0 مهاجم 7.11
لوکاس مول 29 (21) 72% 0 0 9 (5) 0 مدافع 6.83
ادوارد لوون 35 (26) 74% 1 1 7 (3) 0 هافبک 6.72
آدام زرلاک 12 (4) 33% 0 1 0 (0) 0 مهاجم 6.53
یویا کوبو 18 (9) 50% 0 1 3 (1) 0 مهاجم 5.91
روبرت بائوئر 0 (0) 0 0 0 1 (0) 0 مدافع 6.14
فدریکو پالاسیوس 1 (1) 100% 0 0 0 (0) 0 مهاجم 6.34
میکائیل اسحاق 9 (7) 77% 0 0 1 (1) 0 مهاجم 6.23
رومن بورکی 13 (9) 69% 0 0 5 (1) 0 دروازه‌بان 7.11
عبدو دیالو 72 (67) 93% 0 6 7 (6) 0 مدافع 7.31
اکسل ویتسل 111 (104) 94% 1 0 8 (6) 0 هافبک 7.14
توماس دلینی 70 (62) 89% 0 1 5 (2) 0 هافبک 6.72
ماکسیمیلیان فیلیپ 17 (15) 88% 2 0 0 (0) 0 مهاجم 6.39
رافائل گوریرو 63 (58) 92% 3 10 0 (0) 0 هافبک 7.55
ماریو گوتزه 53 (43) 81% 3 6 0 (0) 0 هافبک 7.52
ماریوس ولف 88 (83) 94% 1 7 1 (1) 0 مهاجم 7.74
یولیان وایگل 116 (110) 95% 1 0 10 (8) 0 هافبک 7.57
دن-اکسل زاگادو 104 (99) 95% 0 0 4 (3) 0 مدافع 7.08
جیدن سانچو 76 (62) 82% 3 9 3 (2) 0 مهاجم 7.43
جاکوب برون لارسن 2 (2) 100% 0 0 0 (0) 0 مهاجم 6.26
پاکو آلکاسر 9 (8) 88% 0 0 1 (1) 0 مهاجم 6.44
در حال بارگذاری...
فوتبــال 11