فوتبــال 11

شنبه، 27 بهمن 1397 ساعت ۱۸:۰۰
 
 
آمار بازیکنان
# + شوت (در چارچوب) تکل پاس دوئل (موفق) دقیقه بازی پست نمره
رالف فیرمن 0 (0) 0 30 0 (0) 90 دروازه‌بان 7.38
ماتیا ناستاسیچ 2 (0) 1 60 10 (6) 90 مدافع 7.14
سلیف سانه 1 (0) 3 60 7 (7) 90 مدافع 7.75
باستین اوچیپکا 1 (0) 0 50 12 (6) 90 مدافع 7.28
عمر ماسکارل 1 (0) 1 58 7 (6) 90 هافبک 7.09
وستون مک‌کنی 1 (0) 3 39 16 (8) 90 هافبک 7.55
Ahmed Kutucu 1 (0) 0 11 11 (5) 83 مهاجم 6.49
مارک هوت 4 (2) 0 29 17 (7) 90 مهاجم 7.01
زوئات زردار 0 (0) 2 17 12 (7) 42 هافبک 6.1
رابی ماتوندو 1 (0) 0 14 10 (1) 89 مهاجم 6.15
امین حاریث 0 (0) 0 22 18 (6) 66 هافبک 6.07
جفری بروما 0 (0) 0 3 0 (0) 1 مدافع 0
نبیل بن‌طالب 0 (0) 0 5 2 (1) 24 هافبک 6.3
گیدو بورگ‌اشتالر 0 (0) 1 0 2 (2) 12 مهاجم 6.41
الکساندر شولوو 0 (0) 0 42 0 (0) 90 دروازه‌بان 7.01
کریستین گونتر 0 (0) 2 51 15 (9) 89 مدافع 6.71
دومینیک هاینتس 0 (0) 2 82 8 (5) 90 مدافع 7.36
فیلیپ لینهارت 1 (0) 2 68 6 (4) 90 مدافع 7.14
لوکاس کوبلر 2 (0) 2 30 11 (8) 90 مدافع 7.41
وینچنزو گریفو 2 (1) 4 49 12 (5) 90 مهاجم 7.17
مایک فرانتس 0 (0) 2 20 4 (4) 45 هافبک 6.92
یانیک هابرر 1 (0) 1 45 11 (5) 88 هافبک 6.79
نیلس پیترسن 1 (1) 2 15 12 (3) 90 مهاجم 6.46
امیرابراشی 1 (0) 4 57 16 (9) 90 هافبک 6.99
لوکاس هولر 0 (0) 0 5 10 (0) 45 مهاجم 5.87
فلورین نیدرلکنر 0 (0) 0 0 1 (1) 2 مهاجم 0
ژروم گندورف 2 (1) 1 10 8 (4) 45 هافبک 6.86
لوکا والدشمیت 2 (0) 1 18 10 (5) 45 مهاجم 6.92
# + شوت (در چارچوب) دریبل (موفق) گل پاس گل کسب پنالتی موقعیت خطرناک پست نمره
رالف فیرمن 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 7.38
ماتیا ناستاسیچ 2 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 7.14
سلیف سانه 1 (0) 1 (1) 0 0 0 0 مدافع 7.75
باستین اوچیپکا 1 (0) 1 (1) 0 0 0 0 مدافع 7.28
عمر ماسکارل 1 (0) 1 (1) 0 0 0 0 هافبک 7.09
وستون مک‌کنی 1 (0) 1 (0) 0 0 0 0 هافبک 7.55
Ahmed Kutucu 1 (0) 2 (1) 0 0 0 0 مهاجم 6.49
مارک هوت 4 (2) 6 (4) 0 0 0 0 مهاجم 7.01
زوئات زردار 0 (0) 5 (4) 0 0 0 0 هافبک 6.1
رابی ماتوندو 1 (0) 2 (1) 0 0 0 0 مهاجم 6.15
امین حاریث 0 (0) 1 (0) 0 0 0 0 هافبک 6.07
جفری بروما 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 0
نبیل بن‌طالب 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 6.3
گیدو بورگ‌اشتالر 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 6.41
الکساندر شولوو 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 7.01
کریستین گونتر 0 (0) 7 (5) 0 0 0 0 مدافع 6.71
دومینیک هاینتس 0 (0) 1 (1) 0 0 0 0 مدافع 7.36
فیلیپ لینهارت 1 (0) 0 (0) 0 0 0 1 مدافع 7.14
لوکاس کوبلر 2 (0) 1 (1) 0 0 0 0 مدافع 7.41
وینچنزو گریفو 2 (1) 2 (1) 0 0 0 0 مهاجم 7.17
مایک فرانتس 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 6.92
یانیک هابرر 1 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 6.79
نیلس پیترسن 1 (1) 1 (0) 0 0 0 0 مهاجم 6.46
امیرابراشی 1 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 6.99
لوکاس هولر 0 (0) 1 (0) 0 0 0 0 مهاجم 5.87
فلورین نیدرلکنر 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
ژروم گندورف 2 (1) 2 (2) 0 0 0 1 هافبک 6.86
لوکا والدشمیت 2 (0) 2 (2) 0 0 0 0 مهاجم 6.92
# + دفع توپ قطع توپ تکل خطا خطای پنالتی پست نمره
رالف فیرمن 1 0 0 0 0 دروازه‌بان 7.38
ماتیا ناستاسیچ 3 1 1 0 0 مدافع 7.14
سلیف سانه 4 3 3 0 0 مدافع 7.75
باستین اوچیپکا 1 0 0 2 0 مدافع 7.28
عمر ماسکارل 0 0 1 0 0 هافبک 7.09
وستون مک‌کنی 6 3 3 1 0 هافبک 7.55
Ahmed Kutucu 0 0 0 2 0 مهاجم 6.49
مارک هوت 0 1 0 1 0 مهاجم 7.01
زوئات زردار 0 2 2 1 0 هافبک 6.1
رابی ماتوندو 0 0 0 2 0 مهاجم 6.15
امین حاریث 0 1 0 0 0 هافبک 6.07
جفری بروما 0 0 0 0 0 مدافع 0
نبیل بن‌طالب 0 0 0 1 0 هافبک 6.3
گیدو بورگ‌اشتالر 0 0 1 0 0 مهاجم 6.41
الکساندر شولوو 0 0 0 0 0 دروازه‌بان 7.01
کریستین گونتر 0 0 2 2 0 مدافع 6.71
دومینیک هاینتس 7 1 2 1 0 مدافع 7.36
فیلیپ لینهارت 4 1 2 0 0 مدافع 7.14
لوکاس کوبلر 3 3 2 2 0 مدافع 7.41
وینچنزو گریفو 0 0 4 2 0 مهاجم 7.17
مایک فرانتس 1 2 2 0 0 هافبک 6.92
یانیک هابرر 2 1 1 0 0 هافبک 6.79
نیلس پیترسن 1 0 2 2 0 مهاجم 6.46
امیرابراشی 3 2 4 2 0 هافبک 6.99
لوکاس هولر 0 0 0 0 0 مهاجم 5.87
فلورین نیدرلکنر 1 0 0 0 0 مهاجم 0
ژروم گندورف 0 1 1 2 0 هافبک 6.86
لوکا والدشمیت 1 0 1 2 0 مهاجم 6.92
# + پاس (موفق) دقت پاس پاس کلیدی سانتر توپ بلند (موفق) ایجاد موقعیت گل پست نمره
رالف فیرمن 30 (23) 76% 0 0 20 (13) 0 دروازه‌بان 7.38
ماتیا ناستاسیچ 60 (50) 83% 0 0 7 (4) 0 مدافع 7.14
سلیف سانه 60 (53) 88% 0 0 3 (3) 0 مدافع 7.75
باستین اوچیپکا 50 (40) 80% 4 8 3 (2) 0 مدافع 7.28
عمر ماسکارل 58 (49) 84% 1 0 12 (7) 0 هافبک 7.09
وستون مک‌کنی 39 (34) 87% 1 0 5 (3) 0 هافبک 7.55
Ahmed Kutucu 11 (7) 63% 0 1 0 (0) 0 مهاجم 6.49
مارک هوت 29 (24) 82% 1 0 7 (4) 0 مهاجم 7.01
زوئات زردار 17 (13) 76% 0 0 2 (0) 0 هافبک 6.1
رابی ماتوندو 14 (12) 85% 1 1 1 (0) 0 مهاجم 6.15
امین حاریث 22 (20) 90% 2 1 1 (1) 0 هافبک 6.07
جفری بروما 3 (2) 66% 0 0 0 (0) 0 مدافع 0
نبیل بن‌طالب 5 (3) 60% 0 0 1 (1) 0 هافبک 6.3
گیدو بورگ‌اشتالر 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 6.41
الکساندر شولوو 42 (31) 73% 0 0 24 (14) 0 دروازه‌بان 7.01
کریستین گونتر 51 (40) 78% 1 5 3 (1) 1 مدافع 6.71
دومینیک هاینتس 82 (70) 85% 0 0 11 (2) 0 مدافع 7.36
فیلیپ لینهارت 68 (63) 92% 1 0 5 (2) 0 مدافع 7.14
لوکاس کوبلر 30 (24) 80% 0 1 2 (1) 0 مدافع 7.41
وینچنزو گریفو 49 (38) 77% 4 3 4 (1) 0 مهاجم 7.17
مایک فرانتس 20 (19) 95% 0 0 1 (1) 0 هافبک 6.92
یانیک هابرر 45 (35) 77% 1 0 5 (5) 0 هافبک 6.79
نیلس پیترسن 15 (12) 80% 0 1 0 (0) 0 مهاجم 6.46
امیرابراشی 57 (53) 93% 0 0 3 (2) 0 هافبک 6.99
لوکاس هولر 5 (1) 20% 0 0 0 (0) 0 مهاجم 5.87
فلورین نیدرلکنر 0 (0) 0 0 0 1 (0) 0 مهاجم 0
ژروم گندورف 10 (7) 70% 0 0 1 (1) 0 هافبک 6.86
لوکا والدشمیت 18 (14) 77% 1 4 1 (0) 1 مهاجم 6.92
در حال بارگذاری...
فوتبــال 11