فوتبــال 11

یکشنبه، 21 بهمن 1397 ساعت ۲۰:۳۰
 
آمار بازیکنان
# + شوت (در چارچوب) تکل پاس دوئل (موفق) دقیقه بازی پست نمره
میشائیل رنزینگ 0 (0) 0 24 1 (1) 90 دروازه‌بان 7.55
نیکو گیسلمن 0 (0) 0 33 7 (3) 90 مدافع 6.97
کان آیهان 1 (0) 4 40 10 (7) 90 مدافع 7.28
ماتیاس سیمرمن 2 (1) 3 38 14 (8) 90 مدافع 7.42
کوین استوگر 3 (0) 3 45 14 (7) 90 هافبک 7.55
اولیور فینک 1 (1) 2 29 17 (9) 65 هافبک 8.14
ژان زیمر 0 (0) 0 20 2 (0) 76 مدافع 7.02
آدام بودزک 0 (0) 2 42 16 (7) 90 هافبک 6.89
مارچین کامینسکی 0 (0) 0 55 5 (2) 90 مدافع 6.37
دودی لوکباکیو 4 (2) 1 25 11 (7) 90 مهاجم 8.07
کنان کارامان 3 (1) 1 22 18 (6) 83 مهاجم 7.6
آلفردو مورالس 0 (0) 0 3 4 (2) 25 هافبک 6.4
روون هنینگز 0 (0) 0 0 1 (0) 13 مهاجم 6.24
بنیتو رامان 1 (1) 0 3 2 (0) 14 مهاجم 7.06
ران-روبرت زیلر 0 (0) 0 34 1 (1) 90 دروازه‌بان 6.29
امیلیانو اینسوا 1 (0) 2 67 8 (4) 90 مدافع 6.36
مارک الیور کمپف 0 (0) 2 70 11 (7) 90 مدافع 6.64
بنجامین پاوارد 0 (0) 0 42 8 (5) 90 مدافع 6.36
استیون زوبر 2 (0) 0 19 8 (2) 45 هافبک 6.03
کریستین گنتنر 0 (0) 1 37 9 (5) 64 هافبک 6.58
سانتیاگو آسکاسیبار 1 (0) 5 66 16 (8) 90 هافبک 7.08
الکساندر اسواین 2 (0) 1 26 8 (4) 82 مهاجم 6.37
نیکولاس گونزالس 4 (1) 0 17 15 (7) 89 مهاجم 5.79
دنیل دیداوی 0 (0) 1 48 11 (7) 90 هافبک 7.42
اوزان کاباک 0 (0) 1 58 12 (8) 90 مدافع 7.03
اریک تامی 0 (0) 0 7 6 (2) 26 هافبک 6.04
شادراک آکولو 1 (0) 0 3 2 (1) 8 هافبک 6.43
آناستاسیوس دونیس 4 (1) 0 5 7 (2) 45 مهاجم 6.49
# + شوت (در چارچوب) دریبل (موفق) گل پاس گل کسب پنالتی موقعیت خطرناک پست نمره
میشائیل رنزینگ 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 7.55
نیکو گیسلمن 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.97
کان آیهان 1 (0) 1 (0) 0 0 0 0 مدافع 7.28
ماتیاس سیمرمن 2 (1) 1 (1) 0 0 0 0 مدافع 7.42
کوین استوگر 3 (0) 2 (1) 0 1 0 0 هافبک 7.55
اولیور فینک 1 (1) 2 (2) 1 0 0 0 هافبک 8.14
ژان زیمر 0 (0) 0 (0) 0 1 0 0 مدافع 7.02
آدام بودزک 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 6.89
مارچین کامینسکی 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.37
دودی لوکباکیو 4 (2) 5 (4) 0 1 0 1 مهاجم 8.07
کنان کارامان 3 (1) 1 (0) 1 0 0 0 مهاجم 7.6
آلفردو مورالس 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 6.4
روون هنینگز 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 6.24
بنیتو رامان 1 (1) 0 (0) 1 0 0 0 مهاجم 7.06
ران-روبرت زیلر 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 6.29
امیلیانو اینسوا 1 (0) 3 (2) 0 0 0 0 مدافع 6.36
مارک الیور کمپف 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.64
بنجامین پاوارد 0 (0) 1 (1) 0 0 0 0 مدافع 6.36
استیون زوبر 2 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 6.03
کریستین گنتنر 0 (0) 2 (2) 0 0 0 0 هافبک 6.58
سانتیاگو آسکاسیبار 1 (0) 1 (1) 0 0 0 0 هافبک 7.08
الکساندر اسواین 2 (0) 2 (1) 0 0 0 0 مهاجم 6.37
نیکولاس گونزالس 4 (1) 0 (0) 0 0 0 1 مهاجم 5.79
دنیل دیداوی 0 (0) 1 (1) 0 0 0 0 هافبک 7.42
اوزان کاباک 0 (0) 3 (3) 0 0 0 0 مدافع 7.03
اریک تامی 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 6.04
شادراک آکولو 1 (0) 1 (1) 0 0 0 0 هافبک 6.43
آناستاسیوس دونیس 4 (1) 2 (1) 0 0 0 0 مهاجم 6.49
# + دفع توپ قطع توپ تکل خطا خطای پنالتی پست نمره
میشائیل رنزینگ 2 0 0 0 0 دروازه‌بان 7.55
نیکو گیسلمن 1 6 0 2 0 مدافع 6.97
کان آیهان 4 1 4 1 0 مدافع 7.28
ماتیاس سیمرمن 3 2 3 2 0 مدافع 7.42
کوین استوگر 2 2 3 3 0 هافبک 7.55
اولیور فینک 0 3 2 1 0 هافبک 8.14
ژان زیمر 0 0 0 0 0 مدافع 7.02
آدام بودزک 1 2 2 4 0 هافبک 6.89
مارچین کامینسکی 1 3 0 1 0 مدافع 6.37
دودی لوکباکیو 1 0 1 0 0 مهاجم 8.07
کنان کارامان 0 0 1 4 0 مهاجم 7.6
آلفردو مورالس 0 0 0 2 0 هافبک 6.4
روون هنینگز 0 0 0 0 0 مهاجم 6.24
بنیتو رامان 0 0 0 0 0 مهاجم 7.06
ران-روبرت زیلر 2 0 0 0 0 دروازه‌بان 6.29
امیلیانو اینسوا 1 3 2 0 0 مدافع 6.36
مارک الیور کمپف 6 3 2 0 0 مدافع 6.64
بنجامین پاوارد 1 2 0 0 0 مدافع 6.36
استیون زوبر 0 0 0 2 0 هافبک 6.03
کریستین گنتنر 0 2 1 0 0 هافبک 6.58
سانتیاگو آسکاسیبار 1 3 5 3 0 هافبک 7.08
الکساندر اسواین 1 2 1 0 0 مهاجم 6.37
نیکولاس گونزالس 1 1 0 0 0 مهاجم 5.79
دنیل دیداوی 1 0 1 0 0 هافبک 7.42
اوزان کاباک 5 3 1 1 0 مدافع 7.03
اریک تامی 0 0 0 1 0 هافبک 6.04
شادراک آکولو 0 0 0 0 0 هافبک 6.43
آناستاسیوس دونیس 0 0 0 1 0 مهاجم 6.49
# + پاس (موفق) دقت پاس پاس کلیدی سانتر توپ بلند (موفق) ایجاد موقعیت گل پست نمره
میشائیل رنزینگ 24 (13) 54% 0 0 17 (6) 0 دروازه‌بان 7.55
نیکو گیسلمن 33 (22) 66% 0 2 10 (4) 0 مدافع 6.97
کان آیهان 40 (34) 85% 0 0 7 (5) 0 مدافع 7.28
ماتیاس سیمرمن 38 (25) 65% 1 3 6 (3) 0 مدافع 7.42
کوین استوگر 45 (34) 75% 1 3 6 (5) 1 هافبک 7.55
اولیور فینک 29 (15) 51% 1 1 2 (1) 0 هافبک 8.14
ژان زیمر 20 (17) 85% 4 3 1 (1) 0 مدافع 7.02
آدام بودزک 42 (32) 76% 0 0 6 (3) 0 هافبک 6.89
مارچین کامینسکی 55 (41) 75% 0 0 11 (2) 0 مدافع 6.37
دودی لوکباکیو 25 (19) 76% 2 3 3 (1) 1 مهاجم 8.07
کنان کارامان 22 (14) 63% 3 0 0 (0) 1 مهاجم 7.6
آلفردو مورالس 3 (2) 66% 0 0 0 (0) 0 هافبک 6.4
روون هنینگز 0 (0) 0 0 1 0 (0) 0 مهاجم 6.24
بنیتو رامان 3 (3) 100% 0 0 1 (1) 0 مهاجم 7.06
ران-روبرت زیلر 34 (20) 58% 0 0 21 (7) 0 دروازه‌بان 6.29
امیلیانو اینسوا 67 (55) 82% 0 4 8 (2) 0 مدافع 6.36
مارک الیور کمپف 70 (63) 90% 0 0 5 (1) 0 مدافع 6.64
بنجامین پاوارد 42 (33) 78% 1 2 3 (1) 0 مدافع 6.36
استیون زوبر 19 (11) 57% 0 0 0 (0) 0 هافبک 6.03
کریستین گنتنر 37 (29) 78% 0 0 3 (2) 0 هافبک 6.58
سانتیاگو آسکاسیبار 66 (59) 89% 0 0 3 (3) 0 هافبک 7.08
الکساندر اسواین 26 (16) 61% 1 2 3 (0) 0 مهاجم 6.37
نیکولاس گونزالس 17 (11) 64% 0 0 0 (0) 0 مهاجم 5.79
دنیل دیداوی 48 (43) 89% 5 8 1 (1) 1 هافبک 7.42
اوزان کاباک 58 (47) 81% 0 1 11 (5) 0 مدافع 7.03
اریک تامی 7 (3) 42% 0 3 0 (0) 0 هافبک 6.04
شادراک آکولو 3 (2) 66% 1 0 0 (0) 0 هافبک 6.43
آناستاسیوس دونیس 5 (4) 80% 1 1 0 (0) 0 مهاجم 6.49
در حال بارگذاری...
فوتبــال 11