فوتبــال 11

شنبه، 13 بهمن 1397 ساعت ۱۸:۰۰
 
آمار بازیکنان
# + شوت (در چارچوب) تکل پاس دوئل (موفق) دقیقه بازی پست نمره
کریستین ماتینیا 0 (0) 0 42 3 (3) 90 دروازه‌بان 6.84
تیم لایبولد 0 (0) 0 21 2 (2) 45 مدافع 6.57
اورتون 0 (0) 2 51 6 (4) 90 مدافع 6.97
گرگ مارگرایتر 1 (0) 1 48 8 (6) 90 مدافع 6.89
انریکو والنتینی 0 (0) 1 32 7 (3) 90 مدافع 7.12
اوندری پتراک 0 (0) 4 42 7 (4) 90 هافبک 6.67
هانو بیرنس 4 (0) 3 29 13 (8) 90 هافبک 6.65
متئوس پریرا 3 (1) 0 35 16 (5) 90 مهاجم 7.09
آدام زرلاک 1 (0) 2 23 24 (10) 90 مهاجم 6.76
ویرجیل میسیجان 0 (0) 0 17 12 (6) 67 مهاجم 6.01
فدریکو پالاسیوس 1 (0) 3 19 11 (5) 82 مهاجم 6.13
سباستین کرک 0 (0) 0 8 4 (2) 23 مهاجم 6.57
کوین گودن 0 (0) 0 19 7 (3) 45 مدافع 6.36
میکائیل اسحاق 1 (1) 0 4 1 (0) 8 مهاجم 7.2
ییری پاولنکا 0 (0) 0 28 0 (0) 90 دروازه‌بان 6.38
لودویگ آگوستینسون 3 (0) 3 50 13 (5) 90 مدافع 6.93
نیکلاس مویساندر 0 (0) 2 100 9 (7) 90 مدافع 7.19
تئودور گیبره سیلاسیه 1 (1) 2 58 11 (6) 90 مدافع 6.96
دیوی کلاسن 1 (0) 2 44 18 (8) 90 هافبک 6.8
نوری شاهین 1 (0) 3 72 7 (5) 84 هافبک 7.09
ماکسیمیلیان اگشتاین 2 (1) 2 48 15 (5) 90 هافبک 6.3
مکس کروز 0 (0) 0 63 10 (6) 90 مهاجم 6.71
مارتین هارنیک 0 (0) 1 6 6 (2) 45 مهاجم 6.35
میلوش ویکوویچ 0 (0) 3 78 16 (10) 90 مدافع 7.28
میلوت راشیکا 0 (0) 1 9 3 (2) 45 مهاجم 6.56
یوهانس اگشتاین 1 (1) 0 17 5 (0) 45 مهاجم 6.74
کوین مووالد 0 (0) 0 4 1 (0) 11 هافبک 6.09
جاش سارجنت 1 (0) 0 11 7 (4) 45 مهاجم 6.43
# + شوت (در چارچوب) دریبل (موفق) گل پاس گل کسب پنالتی موقعیت خطرناک پست نمره
کریستین ماتینیا 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 6.84
تیم لایبولد 0 (0) 1 (1) 0 0 0 0 مدافع 6.57
اورتون 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.97
گرگ مارگرایتر 1 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.89
انریکو والنتینی 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 7.12
اوندری پتراک 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 6.67
هانو بیرنس 4 (0) 1 (1) 0 0 0 2 هافبک 6.65
متئوس پریرا 3 (1) 3 (1) 0 1 0 0 مهاجم 7.09
آدام زرلاک 1 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 6.76
ویرجیل میسیجان 0 (0) 3 (1) 0 0 0 0 مهاجم 6.01
فدریکو پالاسیوس 1 (0) 2 (0) 0 0 0 0 مهاجم 6.13
سباستین کرک 0 (0) 1 (1) 0 0 0 0 مهاجم 6.57
کوین گودن 0 (0) 3 (2) 0 0 0 0 مدافع 6.36
میکائیل اسحاق 1 (1) 0 (0) 1 0 0 0 مهاجم 7.2
ییری پاولنکا 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 6.38
لودویگ آگوستینسون 3 (0) 3 (1) 0 0 0 0 مدافع 6.93
نیکلاس مویساندر 0 (0) 1 (1) 0 0 0 0 مدافع 7.19
تئودور گیبره سیلاسیه 1 (1) 1 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.96
دیوی کلاسن 1 (0) 1 (1) 0 0 0 0 هافبک 6.8
نوری شاهین 1 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 7.09
ماکسیمیلیان اگشتاین 2 (1) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 6.3
مکس کروز 0 (0) 2 (1) 0 0 0 0 مهاجم 6.71
مارتین هارنیک 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 6.35
میلوش ویکوویچ 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 7.28
میلوت راشیکا 0 (0) 1 (1) 0 0 0 0 مهاجم 6.56
یوهانس اگشتاین 1 (1) 0 (0) 1 0 0 0 مهاجم 6.74
کوین مووالد 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 6.09
جاش سارجنت 1 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 6.43
# + دفع توپ قطع توپ تکل خطا خطای پنالتی پست نمره
کریستین ماتینیا 3 0 0 0 0 دروازه‌بان 6.84
تیم لایبولد 1 0 0 0 0 مدافع 6.57
اورتون 9 0 2 1 0 مدافع 6.97
گرگ مارگرایتر 4 0 1 0 0 مدافع 6.89
انریکو والنتینی 4 1 1 1 0 مدافع 7.12
اوندری پتراک 0 3 4 2 0 هافبک 6.67
هانو بیرنس 3 2 3 1 0 هافبک 6.65
متئوس پریرا 0 0 0 6 0 مهاجم 7.09
آدام زرلاک 0 1 2 3 0 مهاجم 6.76
ویرجیل میسیجان 0 0 0 1 0 مهاجم 6.01
فدریکو پالاسیوس 0 0 3 0 0 مهاجم 6.13
سباستین کرک 1 1 0 1 0 مهاجم 6.57
کوین گودن 1 1 0 0 0 مدافع 6.36
میکائیل اسحاق 1 0 0 1 0 مهاجم 7.2
ییری پاولنکا 0 0 0 0 0 دروازه‌بان 6.38
لودویگ آگوستینسون 3 0 3 1 0 مدافع 6.93
نیکلاس مویساندر 4 0 2 1 0 مدافع 7.19
تئودور گیبره سیلاسیه 3 1 2 1 0 مدافع 6.96
دیوی کلاسن 1 1 2 1 0 هافبک 6.8
نوری شاهین 0 3 3 0 0 هافبک 7.09
ماکسیمیلیان اگشتاین 0 1 2 4 0 هافبک 6.3
مکس کروز 0 0 0 1 0 مهاجم 6.71
مارتین هارنیک 3 1 1 0 0 مهاجم 6.35
میلوش ویکوویچ 10 0 3 3 0 مدافع 7.28
میلوت راشیکا 1 1 1 1 0 مهاجم 6.56
یوهانس اگشتاین 0 0 0 1 0 مهاجم 6.74
کوین مووالد 0 0 0 1 0 هافبک 6.09
جاش سارجنت 1 0 0 2 0 مهاجم 6.43
# + پاس (موفق) دقت پاس پاس کلیدی سانتر توپ بلند (موفق) ایجاد موقعیت گل پست نمره
کریستین ماتینیا 42 (29) 69% 0 0 25 (13) 0 دروازه‌بان 6.84
تیم لایبولد 21 (16) 76% 0 2 2 (0) 0 مدافع 6.57
اورتون 51 (44) 86% 0 0 12 (6) 0 مدافع 6.97
گرگ مارگرایتر 48 (38) 79% 0 0 12 (5) 0 مدافع 6.89
انریکو والنتینی 32 (21) 65% 4 6 10 (5) 0 مدافع 7.12
اوندری پتراک 42 (36) 85% 0 0 6 (4) 0 هافبک 6.67
هانو بیرنس 29 (19) 65% 0 0 3 (1) 0 هافبک 6.65
متئوس پریرا 35 (29) 82% 1 0 8 (7) 0 مهاجم 7.09
آدام زرلاک 23 (15) 65% 2 0 0 (0) 0 مهاجم 6.76
ویرجیل میسیجان 17 (13) 76% 0 0 0 (0) 0 مهاجم 6.01
فدریکو پالاسیوس 19 (14) 73% 0 0 3 (2) 0 مهاجم 6.13
سباستین کرک 8 (4) 50% 1 0 2 (0) 0 مهاجم 6.57
کوین گودن 19 (13) 68% 0 1 3 (1) 0 مدافع 6.36
میکائیل اسحاق 4 (2) 50% 0 0 0 (0) 0 مهاجم 7.2
ییری پاولنکا 28 (24) 85% 0 0 12 (8) 0 دروازه‌بان 6.38
لودویگ آگوستینسون 50 (38) 76% 1 11 7 (4) 0 مدافع 6.93
نیکلاس مویساندر 100 (91) 91% 0 3 10 (9) 0 مدافع 7.19
تئودور گیبره سیلاسیه 58 (50) 86% 1 1 4 (3) 0 مدافع 6.96
دیوی کلاسن 44 (32) 72% 1 0 3 (2) 0 هافبک 6.8
نوری شاهین 72 (60) 83% 0 3 2 (0) 0 هافبک 7.09
ماکسیمیلیان اگشتاین 48 (40) 83% 0 1 1 (1) 0 هافبک 6.3
مکس کروز 63 (55) 88% 1 3 6 (5) 0 مهاجم 6.71
مارتین هارنیک 6 (4) 66% 0 0 0 (0) 0 مهاجم 6.35
میلوش ویکوویچ 78 (68) 87% 1 0 16 (8) 0 مدافع 7.28
میلوت راشیکا 9 (5) 55% 0 1 1 (0) 0 مهاجم 6.56
یوهانس اگشتاین 17 (13) 76% 1 1 2 (0) 0 مهاجم 6.74
کوین مووالد 4 (3) 75% 0 0 1 (0) 0 هافبک 6.09
جاش سارجنت 11 (8) 72% 1 0 0 (0) 0 مهاجم 6.43
در حال بارگذاری...
فوتبــال 11