فوتبــال 11

شنبه، 01 دی 1397 ساعت ۱۸:۰۰
 
آمار بازیکنان
# + شوت (در چارچوب) تکل پاس دوئل (موفق) دقیقه بازی پست نمره
فابیان بردلو 0 (0) 0 53 0 (0) 90 دروازه‌بان 6.56
تیم لایبولد 2 (0) 0 50 14 (7) 90 مدافع 6.46
گرگ مارگرایتر 1 (0) 3 80 13 (10) 90 مدافع 7.16
روبرت بائوئر 1 (0) 1 34 4 (1) 85 مدافع 6.48
اوندری پتراک 1 (1) 0 46 8 (3) 90 هافبک 6.45
ویرجیل میسیجان 1 (0) 0 10 8 (3) 68 مهاجم 6.07
متئوس پریرا 4 (1) 1 34 11 (3) 90 مهاجم 6.76
فدریکو پالاسیوس 0 (0) 5 35 13 (6) 90 مهاجم 6.51
لوکاس مول 1 (0) 1 91 8 (4) 90 مدافع 6.79
سباستین کرک 0 (0) 0 29 2 (1) 57 مهاجم 6.37
آدام زرلاک 3 (1) 0 20 15 (8) 90 مهاجم 6.77
میکائیل اسحاق 0 (0) 0 0 2 (1) 22 مهاجم 6.23
اورتون 0 (0) 0 10 4 (3) 10 مدافع 6.32
یویا کوبو 1 (0) 1 19 6 (4) 33 مهاجم 6.73
الکساندر شولوو 0 (0) 0 30 1 (1) 90 دروازه‌بان 7.79
کریستین گونتر 0 (0) 3 26 11 (4) 90 مدافع 7.17
دومینیک هاینتس 0 (0) 2 45 4 (2) 90 مدافع 7.25
مانوئل گولد 1 (1) 2 50 9 (6) 90 مدافع 8
مایک فرانتس 1 (1) 1 10 5 (3) 72 هافبک 6.82
رابین کاخ 0 (0) 1 27 11 (5) 90 مدافع 6.37
یانیک هابرر 1 (0) 0 20 13 (6) 90 هافبک 6.99
ژروم گندورف 1 (0) 2 34 9 (5) 90 هافبک 6.94
لوکاس کوبلر 0 (0) 2 23 11 (7) 90 مدافع 7.44
فلورین نیدرلکنر 0 (0) 0 5 2 (2) 45 مهاجم 6.68
لوکاس هولر 1 (0) 2 15 9 (4) 72 مهاجم 6.63
لوکا والدشمیت 1 (1) 0 7 5 (2) 18 مهاجم 6.58
نیلس پیترسن 1 (0) 0 13 15 (7) 45 مهاجم 6.91
فیلیپ لینهارت 0 (0) 0 5 3 (0) 18 مدافع 6.15
# + شوت (در چارچوب) دریبل (موفق) گل پاس گل کسب پنالتی موقعیت خطرناک پست نمره
فابیان بردلو 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 6.56
تیم لایبولد 2 (0) 2 (1) 0 0 0 0 مدافع 6.46
گرگ مارگرایتر 1 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 7.16
روبرت بائوئر 1 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.48
اوندری پتراک 1 (1) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 6.45
ویرجیل میسیجان 1 (0) 3 (1) 0 0 0 0 مهاجم 6.07
متئوس پریرا 4 (1) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 6.76
فدریکو پالاسیوس 0 (0) 2 (0) 0 0 0 0 مهاجم 6.51
لوکاس مول 1 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.79
سباستین کرک 0 (0) 1 (0) 0 0 0 0 مهاجم 6.37
آدام زرلاک 3 (1) 1 (0) 0 0 0 0 مهاجم 6.77
میکائیل اسحاق 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 6.23
اورتون 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.32
یویا کوبو 1 (0) 1 (1) 0 0 0 0 مهاجم 6.73
الکساندر شولوو 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 7.79
کریستین گونتر 0 (0) 5 (1) 0 1 0 0 مدافع 7.17
دومینیک هاینتس 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 7.25
مانوئل گولد 1 (1) 0 (0) 1 0 0 0 مدافع 8
مایک فرانتس 1 (1) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 6.82
رابین کاخ 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.37
یانیک هابرر 1 (0) 2 (2) 0 0 0 0 هافبک 6.99
ژروم گندورف 1 (0) 3 (1) 0 0 0 0 هافبک 6.94
لوکاس کوبلر 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 7.44
فلورین نیدرلکنر 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 6.68
لوکاس هولر 1 (0) 3 (1) 0 0 0 0 مهاجم 6.63
لوکا والدشمیت 1 (1) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 6.58
نیلس پیترسن 1 (0) 1 (1) 0 0 0 0 مهاجم 6.91
فیلیپ لینهارت 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.15
# + دفع توپ قطع توپ تکل خطا خطای پنالتی پست نمره
فابیان بردلو 0 0 0 0 0 دروازه‌بان 6.56
تیم لایبولد 0 0 0 2 0 مدافع 6.46
گرگ مارگرایتر 4 0 3 0 0 مدافع 7.16
روبرت بائوئر 1 1 1 1 0 مدافع 6.48
اوندری پتراک 1 0 0 3 0 هافبک 6.45
ویرجیل میسیجان 0 0 0 0 0 مهاجم 6.07
متئوس پریرا 0 1 1 3 0 مهاجم 6.76
فدریکو پالاسیوس 0 1 5 2 0 مهاجم 6.51
لوکاس مول 3 1 1 0 0 مدافع 6.79
سباستین کرک 0 0 0 0 0 مهاجم 6.37
آدام زرلاک 0 0 0 3 0 مهاجم 6.77
میکائیل اسحاق 0 0 0 1 0 مهاجم 6.23
اورتون 0 0 0 0 0 مدافع 6.32
یویا کوبو 0 1 1 1 0 مهاجم 6.73
الکساندر شولوو 2 0 0 0 0 دروازه‌بان 7.79
کریستین گونتر 1 0 3 1 0 مدافع 7.17
دومینیک هاینتس 7 1 2 0 0 مدافع 7.25
مانوئل گولد 3 0 2 2 0 مدافع 8
مایک فرانتس 2 0 1 2 0 هافبک 6.82
رابین کاخ 2 0 1 2 0 مدافع 6.37
یانیک هابرر 2 1 0 3 0 هافبک 6.99
ژروم گندورف 4 0 2 0 0 هافبک 6.94
لوکاس کوبلر 4 3 2 1 0 مدافع 7.44
فلورین نیدرلکنر 2 1 0 1 0 مهاجم 6.68
لوکاس هولر 2 0 2 1 0 مهاجم 6.63
لوکا والدشمیت 0 1 0 1 0 مهاجم 6.58
نیلس پیترسن 0 1 0 2 0 مهاجم 6.91
فیلیپ لینهارت 1 0 0 1 0 مدافع 6.15
# + پاس (موفق) دقت پاس پاس کلیدی سانتر توپ بلند (موفق) ایجاد موقعیت گل پست نمره
فابیان بردلو 53 (50) 94% 0 0 17 (14) 0 دروازه‌بان 6.56
تیم لایبولد 50 (40) 80% 2 5 11 (6) 0 مدافع 6.46
گرگ مارگرایتر 80 (67) 84% 0 1 10 (5) 0 مدافع 7.16
روبرت بائوئر 34 (27) 79% 1 4 1 (0) 0 مدافع 6.48
اوندری پتراک 46 (43) 93% 0 0 3 (3) 0 هافبک 6.45
ویرجیل میسیجان 10 (10) 100% 0 4 0 (0) 0 مهاجم 6.07
متئوس پریرا 34 (27) 79% 3 3 1 (0) 0 مهاجم 6.76
فدریکو پالاسیوس 35 (32) 91% 1 1 2 (1) 0 مهاجم 6.51
لوکاس مول 91 (80) 88% 0 0 12 (8) 0 مدافع 6.79
سباستین کرک 29 (25) 86% 0 10 2 (2) 0 مهاجم 6.37
آدام زرلاک 20 (10) 50% 2 0 1 (1) 0 مهاجم 6.77
میکائیل اسحاق 0 (0) 0 0 0 0 (0) 0 مهاجم 6.23
اورتون 10 (5) 50% 0 0 2 (0) 0 مدافع 6.32
یویا کوبو 19 (14) 73% 0 0 3 (2) 0 مهاجم 6.73
الکساندر شولوو 30 (14) 46% 0 0 24 (8) 0 دروازه‌بان 7.79
کریستین گونتر 26 (22) 84% 1 5 4 (2) 1 مدافع 7.17
دومینیک هاینتس 45 (41) 91% 0 0 5 (2) 0 مدافع 7.25
مانوئل گولد 50 (48) 96% 0 0 6 (4) 0 مدافع 8
مایک فرانتس 10 (10) 100% 0 1 0 (0) 0 هافبک 6.82
رابین کاخ 27 (21) 77% 0 0 5 (1) 0 مدافع 6.37
یانیک هابرر 20 (15) 75% 1 1 0 (0) 0 هافبک 6.99
ژروم گندورف 34 (28) 82% 2 1 9 (4) 0 هافبک 6.94
لوکاس کوبلر 23 (15) 65% 1 1 4 (2) 0 مدافع 7.44
فلورین نیدرلکنر 5 (3) 60% 0 0 0 (0) 0 مهاجم 6.68
لوکاس هولر 15 (9) 60% 0 0 2 (1) 0 مهاجم 6.63
لوکا والدشمیت 7 (3) 42% 1 0 2 (1) 0 مهاجم 6.58
نیلس پیترسن 13 (9) 69% 1 2 1 (0) 0 مهاجم 6.91
فیلیپ لینهارت 5 (2) 40% 0 0 2 (0) 0 مدافع 6.15
در حال بارگذاری...
فوتبــال 11