فوتبــال 11

سه شنبه، ۲۷ آذر ۱۳۹۷ ساعت ۲۳:۰۰
 
آمار بازیکنان
# + شوت (در چارچوب) تکل پاس دوئل (موفق) دقیقه بازی پست نمره
رون یارستین 0 (0) 0 35 0 (0) 90 دروازه‌بان 5.8
ماروین پلاتن‌هارت 1 (0) 2 35 8 (4) 90 مدافع 6.7
جردن توروناریگا 0 (0) 0 35 12 (4) 90 مدافع 6.3
فابیان لوستنبرگر 0 (0) 1 49 9 (7) 90 مدافع 7
والنتینو لاتزارو 2 (1) 1 42 9 (4) 90 هافبک 7
ماکسیمیلان میتشتد 4 (2) 4 28 15 (9) 90 مدافع 7.2
اوندری دودا 2 (1) 1 22 12 (2) 65 هافبک 7
متیو لکی 1 (1) 1 24 17 (7) 90 مهاجم 7.1
دیوی زلکه 5 (1) 0 21 16 (11) 73 مهاجم 7.7
پیتر پکاریک 1 (0) 1 43 7 (4) 90 مدافع 6.3
آرنه مایر 1 (0) 2 38 13 (5) 90 هافبک 6.6
وداد ایبیشویچ 1 (1) 0 5 7 (3) 17 مهاجم 6.4
ولادیمیر داریدا 0 (0) 0 10 1 (0) 25 هافبک 6.5
آندریاس لوته 0 (0) 0 23 0 (0) 90 دروازه‌بان 7.2
فیلیپ مکس 0 (0) 0 58 7 (0) 90 مدافع 5.6
مارتین هینترگر 1 (1) 0 23 4 (2) 45 مدافع 7
جاناتان اشمید 0 (0) 2 70 8 (8) 90 هافبک 7.9
دنیل بایر 0 (0) 1 44 10 (7) 90 هافبک 7
رانی خدیرا 1 (0) 1 42 10 (3) 90 هافبک 6.3
میشائیل گرگوریچ 4 (0) 2 39 18 (11) 89 مهاجم 6.7
آلفره فینبویاسون 1 (0) 0 16 10 (2) 61 مهاجم 6.8
کوین دانسو 0 (0) 4 36 17 (10) 90 مدافع 7
کو جاچئول 1 (1) 4 42 15 (7) 90 هافبک 7.2
جی دونگ-وون 1 (0) 1 43 12 (6) 90 مهاجم 6.7
یان موراوک 0 (0) 5 29 8 (6) 45 هافبک 6.9
سرخیو کوردووا 0 (0) 0 14 7 (4) 29 مهاجم 6.5
Julian Schieber 0 (0) 0 1 0 (0) 1 مهاجم 0
# + شوت (در چارچوب) دریبل (موفق) گل پاس گل کسب پنالتی موقعیت خطرناک پست نمره
رون یارستین 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 5.8
ماروین پلاتن‌هارت 1 (0) 1 (1) 0 0 0 0 مدافع 6.7
جردن توروناریگا 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.3
فابیان لوستنبرگر 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 7
والنتینو لاتزارو 2 (1) 1 (1) 0 0 0 0 هافبک 7
ماکسیمیلان میتشتد 4 (2) 1 (1) 0 0 0 1 مدافع 7.2
اوندری دودا 2 (1) 0 (0) 1 0 0 0 هافبک 7
متیو لکی 1 (1) 3 (2) 1 0 0 0 مهاجم 7.1
دیوی زلکه 5 (1) 0 (0) 0 1 0 0 مهاجم 7.7
پیتر پکاریک 1 (0) 1 (0) 0 0 0 0 مدافع 6.3
آرنه مایر 1 (0) 3 (0) 0 0 0 0 هافبک 6.6
وداد ایبیشویچ 1 (1) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 6.4
ولادیمیر داریدا 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 6.5
آندریاس لوته 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 دروازه‌بان 7.2
فیلیپ مکس 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 5.6
مارتین هینترگر 1 (1) 0 (0) 1 0 0 0 مدافع 7
جاناتان اشمید 0 (0) 2 (2) 0 1 0 0 هافبک 7.9
دنیل بایر 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 7
رانی خدیرا 1 (0) 1 (0) 0 0 0 0 هافبک 6.3
میشائیل گرگوریچ 4 (0) 1 (0) 0 0 0 0 مهاجم 6.7
آلفره فینبویاسون 1 (0) 1 (1) 0 1 0 0 مهاجم 6.8
کوین دانسو 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مدافع 7
کو جاچئول 1 (1) 1 (0) 1 0 0 0 هافبک 7.2
جی دونگ-وون 1 (0) 3 (3) 0 0 0 0 مهاجم 6.7
یان موراوک 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 هافبک 6.9
سرخیو کوردووا 0 (0) 1 (1) 0 0 0 0 مهاجم 6.5
Julian Schieber 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 مهاجم 0
# + دفع توپ قطع توپ تکل خطا خطای پنالتی پست نمره
رون یارستین 1 0 0 0 0 دروازه‌بان 5.8
ماروین پلاتن‌هارت 1 0 2 1 0 مدافع 6.7
جردن توروناریگا 7 2 0 3 0 مدافع 6.3
فابیان لوستنبرگر 5 3 1 0 0 مدافع 7
والنتینو لاتزارو 0 2 1 1 0 هافبک 7
ماکسیمیلان میتشتد 2 3 4 0 0 مدافع 7.2
اوندری دودا 0 0 1 5 0 هافبک 7
متیو لکی 1 0 1 2 0 مهاجم 7.1
دیوی زلکه 0 0 0 3 0 مهاجم 7.7
پیتر پکاریک 2 0 1 0 0 مدافع 6.3
آرنه مایر 3 2 2 2 0 هافبک 6.6
وداد ایبیشویچ 0 0 0 2 0 مهاجم 6.4
ولادیمیر داریدا 0 3 0 0 0 هافبک 6.5
آندریاس لوته 0 0 0 0 0 دروازه‌بان 7.2
فیلیپ مکس 1 1 0 1 0 مدافع 5.6
مارتین هینترگر 2 0 0 0 0 مدافع 7
جاناتان اشمید 3 2 2 0 0 هافبک 7.9
دنیل بایر 3 3 1 1 0 هافبک 7
رانی خدیرا 4 1 1 1 0 هافبک 6.3
میشائیل گرگوریچ 2 1 2 0 0 مهاجم 6.7
آلفره فینبویاسون 0 0 0 4 0 مهاجم 6.8
کوین دانسو 8 0 4 2 0 مدافع 7
کو جاچئول 0 0 4 3 0 هافبک 7.2
جی دونگ-وون 1 1 1 1 0 مهاجم 6.7
یان موراوک 1 1 5 0 0 هافبک 6.9
سرخیو کوردووا 0 0 0 1 0 مهاجم 6.5
Julian Schieber 1 0 0 0 0 مهاجم 0
# + پاس (موفق) دقت پاس پاس کلیدی سانتر توپ بلند (موفق) ایجاد موقعیت گل پست نمره
رون یارستین 35 (17) 48% 0 0 29 (11) 0 دروازه‌بان 5.8
ماروین پلاتن‌هارت 35 (28) 80% 1 4 11 (7) 0 مدافع 6.7
جردن توروناریگا 35 (26) 74% 0 0 10 (4) 0 مدافع 6.3
فابیان لوستنبرگر 49 (40) 81% 0 0 12 (8) 0 مدافع 7
والنتینو لاتزارو 42 (30) 71% 3 5 3 (1) 1 هافبک 7
ماکسیمیلان میتشتد 28 (17) 60% 1 1 7 (2) 0 مدافع 7.2
اوندری دودا 22 (20) 90% 0 0 1 (1) 0 هافبک 7
متیو لکی 24 (15) 62% 3 1 1 (0) 0 مهاجم 7.1
دیوی زلکه 21 (11) 52% 2 1 0 (0) 1 مهاجم 7.7
پیتر پکاریک 43 (30) 69% 1 1 7 (4) 0 مدافع 6.3
آرنه مایر 38 (33) 86% 1 0 6 (4) 0 هافبک 6.6
وداد ایبیشویچ 5 (4) 80% 0 0 0 (0) 0 مهاجم 6.4
ولادیمیر داریدا 10 (7) 70% 0 0 0 (0) 0 هافبک 6.5
آندریاس لوته 23 (17) 73% 0 0 12 (6) 0 دروازه‌بان 7.2
فیلیپ مکس 58 (33) 57% 0 6 12 (3) 0 مدافع 5.6
مارتین هینترگر 23 (19) 82% 0 0 5 (5) 0 مدافع 7
جاناتان اشمید 70 (56) 80% 3 5 10 (6) 0 هافبک 7.9
دنیل بایر 44 (37) 84% 0 0 4 (3) 0 هافبک 7
رانی خدیرا 42 (28) 66% 0 0 9 (2) 0 هافبک 6.3
میشائیل گرگوریچ 39 (25) 64% 0 1 3 (0) 0 مهاجم 6.7
آلفره فینبویاسون 16 (8) 50% 1 1 2 (1) 1 مهاجم 6.8
کوین دانسو 36 (33) 91% 0 0 5 (4) 0 مدافع 7
کو جاچئول 42 (33) 78% 1 1 1 (0) 0 هافبک 7.2
جی دونگ-وون 43 (31) 72% 1 1 1 (1) 0 مهاجم 6.7
یان موراوک 29 (18) 62% 0 0 1 (1) 0 هافبک 6.9
سرخیو کوردووا 14 (10) 71% 0 1 1 (0) 0 مهاجم 6.5
Julian Schieber 1 (1) 100% 0 0 0 (0) 0 مهاجم 0
در حال بارگذاری...
فوتبــال 11